Het Derde element

Drie-eenheid

 

Onlangs kwam ik een belangrijk misverstand in mijn beeldvorming op het spoor en op deze manier wil ik dit delen. Ik kam dit tegen door een min of meer terloopse benoeming van het derde element in een beschouwing betreffende de “Law of One”. http://www.stillnessinthestorm.com/2017/10/the-law-of-one-encounter.html

 

Het duale scheppingsprincipe

Binnen de schepping is het dualistisch principe bij velen bekend en wordt gezien als een basisprincipe. Het hieruit voortvloeiende model van de toeschouwer en dat wat waargenomen wordt, wordt veel gebruikt om een ingang te vinden naar de werking van het grote, maar ook ons individuele, creatieve proces.

Waarneming_CommunicatieAfscheidingPlain..gif

Ik heb dit model ook gebruikt en het geeft inzicht in de interactie tussen wie we zijn en wat we creëren. Oftewel hoe, wie we denken te zijn, een beeld oplevert, wat we projecteren op het scherm wat we “buitenwereld”, schepping of illusie noemen. Dit scherm geeft dan weer feedback over wie we denken te zijn, waardoor we ons zelfbeeld kunnen aanpassen, wat vooral belangrijk is als we onze emoties en achterliggende gedachtepatronen onderzoeken. Daarnaast is het scherm natuurlijk belangrijk omdat dit juist het medium is om van ons leven te kunnen genieten J

We zijn perfecte scheppers en maken precies dat beeld wat we nodig hebben, al kost het soms moed om dit te erkennen.

Ik merkte op dat het bovengetoonde duale model niet compleet is, er lag een sluier over, waar plaats ik o.a. meditatie, vertrouwen, zelfbewustzijn, liefde en telepathie, om maar wat te noemen . Allemaal uitingsvormen van wat je communicatie met de bron kan noemen.

Het volgende element wat zich dan aandient is dus de relatie tussen die twee, wat al zichtbaar wordt bij de uitkomst van de nog duale keuze van to Be or, not to Be. Het echt aanwezig zijn, is al in relatie (en in communicatie) en overstijgt daarmee het duale model en de daaraan gekoppelde chronologie oftewel het lineaire tijdsbeeld. Dit opent dan het perspectief van ik ben, was en zal altijd zijn, waarbij de IK, onpersoonlijk is.

 

Het multidimensionale scheppingsprincipe

Waarneming_CommunicatieSamenhangPlain..gif

Wanneer het element relatie opgenomen wordt binnen het scheppingsprincipe, wordt de schepping daarmee een non-dualiteit en gaat het model meer naar de richting van een holistische en multi dimensionale beschouwing.

Het kan niet zo zijn dat vanuit de eerste gedachte, eerst een dualiteit ontstond. Tegelijk met de afscheiding tussen waarnemer en het waargenomene, was daar al de relatie tussen die twee, in de vorm van een wens, en tevens de relatie met de bron van de eerste gedachte, in de vorm van communicatie cq. commune.

Het gangbare beeld van de lineaire scheppingsorde, die van de twee snijdende cirkels, vanuit de eerste, ene, cirkel dient dus vervangen te worden door die van één bol omvattend vier snijdende bollen, waarvan de middelpunten een tetraëder vormen.

Tetrahedal.jpgTetrahaëder2txt.jpg

 

Met de introductie van de relatie komt nu ook de functie en waarde van echte communicatie in beeld.

Communicatie geeft vorm aan de samenhang binnen dit geheel, en is de onderlinge verbinding via de bron. Van 3 naar 4.

We verlaten hiermee de tussenstap van lineariteit en gaan dan vanaf één punt direct naar een 4D ruimte. Ook verlaten we hiermee het domein van de ratio wat geen gevoelswaarde kent, slechts logica, en treden het domein binnen van intelligentie, waarin ook moraliteit een plaats heeft. Een coherent geheel.

Het volgen van deze gedachtesprong geeft vergaande implicaties, o.a.van Big Bang tot quantum-fysica, die ik in dit artikel niet allemaal kan noemen. je kan ze zelf beschouwen.

De eerder onvolledige beschouwing verklaart ook het diepliggende gevoel dat onze “dualistische realiteit” niet klopt en dus op een misverstand berust. Dit duale beeld levert twijfel op over wie we denken te zijn en dit wordt ons weer gespiegeld, zodat we ervaren dat we in een ongebalanceerde en disharmonische realiteit leven.

Nu heeft het derde element, relatie, veel met gevoel te maken. Bekend is het beeld dat God na de schepping uitrustte en zag dat het goed was. Dit “goed” is een uitdrukking van deze relatie, een gevoelswaarde en duidt op het in één lijn zijn met de intentie van onze bron. Onze levensenergie stroomt overvloedig in communicatie met onze omgeving.

Ook als er iets “mis” is met deze relatie voelen we dat onmiddellijk als een depressief en ontkrachtend gevoel (not to Be). We voelen ons niet meer verbonden met onze levensenergie, communicatie is onbeholpen of afwezig. We hebben ons bewustzijn afgescheiden van de bron.

Impact op huidige ontwikkelingen

Binnen de derde en vierde dichtheid is er veel te doen over het al dan niet aanwezig zijn van bovengenoemde gevoelswaarde. Ontkenning, onthulling, wel of geen oordeel, compassie en eigen actie. Ook het begrip communicatie is versluierd. Wat doen we als we ons uitspreken? Eigenlijk een grote les om zelf je verbinding met de bron te ontdekken.

Aanhangers van het Luciferianisme, zoals de top van het financiële systeem, geven geen blijk van verbondenheid met onze bron. Het lijkt erop dat men dit uit vermeend eigenbelang wil tegenhouden of ontkennen. Gevolg is dat men de levensenergie voortkomend vanuit de bron, uit de buitenwereld, uit de spiegel, wil halen. Dit is natuurlijk gedoemd te mislukken omdat hun spiegel, ondanks alle onmenselijke pogingen tot manipulatie hiervan, zich uiteindelijk vormt naar hun zelfbeeld, hun eigen energetisch trillingsniveau.

Reset.jpg

In samenhang hiermee, wordt gesproken over de afhankelijkheid van een zeer oude Kunstmatige Intelligentie gebaseerd op een dualistisch, oftewel digitaal systeem van; of wel of niet. Zwart /wit. Het zou dus kunnen zijn, dat wanneer men dit oude systeem, wat dualistisch van oorsprong is, als bron beschouwd, dit het zelfde misverstand voortbrengt, zoals hierboven eerder omschreven is.
Bij het nabootsen van de werkelijkheid met behulp van techniek, is de gevoelswaarde van natuurlijke communicatie, en het derde element relatie, waarschijnlijk buiten beschouwing gelaten wegens de complexiteit of onmogelijkheid om dit binnen een binair systeem te kunnen realiseren, waarna dit is vergeten oftewel buiten het bewustzijn is geraakt, mede door de mate van focus die dit systeem vraagt.
Dit laat ons dus vooral zien, wat we zelf niet willen, met dank!

Binnen onze huidige derde dichtheid zie ik mensen die, veelal onbewust, voortdurend switchen tussen wel en niet verbonden zijn met onze bron, met de daarbij horende gevoelswaarden en uitingen hiervan.

Het belangrijkste wat ik hiermee kan doen is zelf te tonen dat die wisseling in die mate niet nodig is, immers we zijn altijd verbonden en het gaat om het bewust zijn hiervan, dit te herkennen bij elkaar en dit te erkennen voor jezelf door dit regelmatig in focus te brengen. En om ons zelf te vergeven voor uitingen uit de tijd, toen we deze kennis nog niet hadden. Daarnaast wil ik de relatie met de bron meer algemeen bewust maken, door dit te benoemen en aandacht te geven. Naast het delen van kennis zijn meditatie en healing hier ook nuttig, het gaat immers vooral om de eigen ervaring met de bron, het eigen inzicht van ieder.

Vanuit de overlevering zijn er veel signalen die wijzen naar een drie-eenheid. In veel symboliek wordt dit ook tot uitdrukking gebracht. De belangrijkste is de vesica piscis, waar het middengebied o.a. het geboortekanaal van dit inzicht is, én de relatie zelf uitdrukt. De vader, de zoon en de heilige geest, die steeds heen en weer vliegt, is er ook een.

 

trinity.jpg

 

Wat betekent deze info in de alledaagse praktijk?

Wat momenteel meestal onder communicatie verstaan wordt, is een substituut voor ware communicatie, waarin de echte communicatie of wel, of niet is opgenomen. Of dit wel of niet opgenomen is, is zichtbaar via ons onderscheidingsvermogen wat gekoppeld is aan onze eigen verbinding met de bron. Het gaat hierbij om wel of niet vertrouwen, gekoppeld aan zelfvertrouwen.

Mensen die de verbinding met de bron niet bewust hebben, voelen dit aan hun ”water” of “onderbuiksgevoel”. Dit signaal wordt vaak opzij gezet als er geappelleerd wordt aan hun ego, oftewel het breed gestimuleerde overlevingsmechanisme wat nog is blijven hangen vanuit de van ouders afhankelijke periode in hun jeugd, en zijn op deze wijze, tegen beter weten in, manipuleerbaar is en co-creëren daarmee een voor hen chaotische realiteit…

Hoe ga je met mensen om die zich niet bewust zijn van hun verbinding met de bron?

Wanneer je dit als storend ervaart, wordt hiermee gespiegeld, dat je zelf meer bewust kan worden van je verbinding met de bron. Door dit te benoemen richt je de aandacht op deze mogelijkheid en wordt dit bespreekbaar en reëel. Het is aan de ander of die er iets mee doet. Hou je ver van ongevraagde adviezen die uitmonden in een spelletje ping-pong van ego’s. Het gaat er hier vooral om, wat jij kan doen met jouw verbinding met de bron.

Wanneer je dit niet als storend ervaart, dan ga je er van uit, dat ieder een verbinding met de bron heeft, bewust of onbewust en dat bewustzijn hiervan een proces in ontwikkeling is.

Het “scherm” van observatie wordt gekleurd door jouw interpretatie. Door een ander identificatiepunt te kiezen verandert jouw perspectief en daarmee jouw interpretatie, veel plezier en goede moed!

Peter

 

In het kort gezegd, voel het na, is dit een uitbreiding of een beperking van jouw waarheid en jouw werkelijkheid?

home