kop website Coen Rams

werkzoekend, wat heb ik te bieden!

foto Coen

Als leidinggevende heb ik ruim 28 jaar ervaring. Daarnaast heb ik als onderwijzer in alle groepen van het basisonderwijs gewerkt. Als u een betrokken, ervaren en toegewijde directeur zoekt, dan pas ik zeker in uw profiel.

De 3 scholen en het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School die ik tot nu toe heb geleid, heb ik op zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel vlak beter achtergelaten dan ik ze bij mijn benoeming aantrof.

Het is me steeds gelukt om aanwezige talenten te signaleren, te benoemen en te benutten. Dit voor zowel het betreffende personeelslid, de kinderen als de school. Door aanvankelijke weerstanden weg te nemen, hen te motiveren en het mogelijk te maken zich te ontplooien.

Wat vind ik belangrijk voor het onderwijs.

De belangrijkste taak voor het onderwijs is om de leerlingen toe te rusten voor een toekomst in een wereld die razendsnel verandert. Waarin niets meer zeker is en ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen.
Meer nog dan in het verleden zullen kinderen moeten leren:
  - samenwerken;
  - problemen oplossen;
  - communiceren;
  - creatief te denken en te handelen;
  - omgaan met een steeds verdergaande geautomatiseerde omgeving;
  - kritisch denken.

kind met tablet

Een andere uitdaging in het onderwijs is om leerlingen er van te overtuigen, dat het niet altijd vanzelfsprekend hoeft te zijn dat je elk moment van de dag bereikbaar bent. Technologisch gezien is dat realiteit, maar het is ieders eigen afweging en vrije keuze of je dat ook moet zijn.

Ook vind ik het belangrijk dat het weliswaar vanzelfsprekend is dat je al dan niet anoniem gevraagd en ongevraagd via allerlei sociale kanalen je mening kunt geven. Maar dat dit niet inhoudt dat je daarmee grenzen overschrijdt die je voor jezelf en voor anderen hebt getrokken. Je eigen morele kompas moet geijkt en afgestemd zijn op de normen en waarden die voor jou en je omgeving algemeen aanvaardbaar zijn. De belangrijkste waarden zijn voor mijzelf: respect, betrokkenheid, integer, loyaal en verantwoordelijkheid.

handstand

Boeiend onderwijs ontstaat als we kinderen innerlijk betrokken maken, aandacht hebben voor verschillende vormen van intelligentie(meervoudige intelligentie), de kwaliteit van denken en interactie verbeteren, kinderen zelf invloed hebben op hun eigen leerprocessen, alle kinderen worden gezien als speciaal en we kinderen helpen bij het beter begrijpen van de complexe wereld om hen heen.

Mijn kwaliteiten en ervaring

Collega directeuren maken regelmatig gebruik van mijn kennis en vaardigheden op het gebied van (onderwijs-)financiën en wet- en regelgeving.

foto Coen

Sinds 1982 loopt het gebruik van ICT als een rode draad door mijn loopbaan. Ik heb een goede kennis van ICT toepassingen in en buiten het onderwijs en ruime ervaring in implementatie trajecten.

Mijn vaardigheden als coach van leerkrachten heb ik steeds verder ontwikkeld en uitgebreid.

Ik heb een ruime ervaring met opbrengstgericht werken, kwaliteitsbeleid, missie en visietrajecten, het activerende directe instructie model, zorgtrajecten voor leerlingen, voor- en vroegschoolse educatie, veiligheids- en arbobeleid. studie

Al lang voor er sprake was van een geïntegreerde opleiding tot schoolleider, heb ik alle modules voor schoolleider bij het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland gevolgd en met succes afgerond. Mijn deskundigheid heb ik op peil gehouden door deel te nemen aan scholingactiviteiten en het bestuderen van relevante literatuur. De afgelopen jaren heb ik me o.a. verdiept in literatuur van Andy Hargreaves, Otto Scharmer, Peter Senge, Michael Fullan en andere systeemdenkers en onderwijshervormers. Verder volg ik de ontwikkelingen van Natuurlijk Leren [www.natuurlijkleren.org]

Naast verandertrajecten heb ik ook ervaring met ["verwaarloosde organisaties"].

Het best kom ik tot mijn recht in een professionele organisatie waarin de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Waar mensen zich laten uitdagen om samen te werken, waarin meedenken en een eigen kijk op zaken worden aangemoedigd en gewaardeerd.

Mocht u meer willen weten? Ik heb een [LinkedIn profiel]
of u mag me een mailtje sturen: [coenrams@kpnmail.nl]