Coaching bij pastores

in de Protestantse Kerk in Nederland

WERKBEGELEIDING OP VERZOEK 
(is nu betaalde dienstverlening)

MOGELIJKE TRAJECTEN

 

TRAJECT 1

 

Nieuwe uitdaging in het werk

 

Hoe ben ik momenteel bezig in mijn werk, en waar wil ik de komende tijd aan werken? Je hebt de indruk dat je op een dood punt terecht bent gekomen. In de gemeente gaat alles redelijk goed, je weet wat je aan de mensen hebt,

en zij kennen je kwaliteiten. Er zijn niet direkt spanningen, maar jij hebt het gevoel dat je vervalt in routine. En dat wil je eigenlijk niet.

Een serie gesprekken met de werkbegeleiding kunnen je brengen tot een nieuwe geestelijke elan.

 

Doel:

In de huidige gemeente komen tot nieuwe initiatieven,

waardoor nieuwe energie gegenereerd wordt die ten goede komt aan het hele werk.

 

Thema:

Naar boven halen van onvermoede mogelijkheden en kwaliteiten van de predikant,

aanspreken van niet gebruikte intelligentie .

 

Methode:

Mogelijkheden van hoog intelligente mensen aanboren,

in kaart brengen, en inzetten in de context van het werk,

dat is eigen kwaliteiten inzetten in een werksituatie waarbij

men te maken heeft met vrijwilligers van verschillend nivo en kwaliteiten

 

Werkwijze:

1e gesprek: analyseren van huidige situatie

2e gesprek:  In kaart brengen van kansen en mogelijkheden persoonlijk,

Kansen en mogelijkheden   van de gemeente en bredere context

3e - 4e gesprek: zicht op belemmeringen ; hoe daarmee om te gaan

nieuwe mogelijkheden uitwerken  zowel persoonlijk als in de gemeente

5e  gesprek: plan van aanpak voor de komend e periode en evaluatie

 

Kosten:
Intake
is gratis. Een reeks van 5 gesprekken is €  270,--
Een korte reeks van 3 gesprekken is € 150,--
Elk gesprek erna kost € 60,--

TRAJECT 2

Herintreden na ziekte of vrijstelling

Je bent een periode los komen te staan van je gemeente. De reden kan zijn dat je lichamelijk en/of geestelijk  ziek bent geworden, of er zijn conflicten geweest en je bent vrijgesteld geweest van werkzaamheden maar nu wil je graag weer beginnen. Ook jouw kerkenraad moet weer met je aan het werk. Hoe te beginnen? Welke eerste, tweede en volgende stappen moet je zetten om weer geintegreerd in het werk te staan? De werkbegeleiding kan je begeleiden in dit proces zodat je de juiste stappen op het juiste moment kunt gaan doen.

Doel :

na periode van ziekte gefaseerd weer aan het werk in de gemeente

 

Thema :

na een periode van niet aanwezig zijn in de gemeente moet weer contact gemaakt worden met de verschillende terreinen van het werk.

 

Methode:

1.mogelijkheden van de predikant verkennen (blijvende handicap etc)

2. Situatie van de gemeente in ogenschouw

Analyse van huidige situatie middels officiële stukken.

3. Nieuwe mogelijkheden van verandering van werkwijze verkennen

 

Werkwijze:

1e gesprek: analyse van situatie,

Opdracht 1e werk taak:
-
opruimen bureau,

·         Inlezen:  achterstandbelangrijke  tijdschriften; wijk/kerk kranten van de afgelopen periode; notulen van de kerkenraad etc.

·         Contact met sleutelfiguren in het werk

·         Werkafspraken maken met kerkenraad

·         Communiceren naar buiten (stukje in kerkblad

2e gesprek: werkplan voor komende periode maken;

Zicht op werkwijze vóór ziekteproces en wensen voor werkwijze voor toekomst in beeld brengen.

Plannen daarvoor maken (ook communiceren met derden)

3-5. voortgang werk. Wat zijn de blokkades? Wat  gaat goed? Waar moet aan gewerkt worden om beter geintegreerd te raken?

6. evaluatie. Zijn we er, zijn andere begeleidingen/opleidingen nodig?

 

Kosten:
Intake
is gratis. Een reeks van 5 gesprekken is €  270,--
Een korte reeks van 3 gesprekken is € 150,--
Elk
gesprek erna kost € 60


 

TRAJECT 3

Staande blijven bij moeilijke mensen / in conflictsituaties

In een gemeente werk je met vrijwilligers.
Het is prachtig dat zo veel mensen zich vrijwillig inzetten in dit werk ,
maar ze zijn er in soorten en maten. 
Ook is er in de kerkenraad regelmatig wisseling van personen.
Zo kan het gebeuren dat er door een wisseling van personen je werksituatie opeens van ontspannen en  plezierig
omgebogen wordt naar gespannen en conflictueus.
Er is weinig aan te doen, je zult er mee moeten leren werken.

De werkbegeleiding biedt aan om met je op een andere manier  naar de situatie te kijken
en vandaaruit te komen tot een nieuwe aanpak van de situatie die meer ruimte en inspiratie geeft.

Doel:

zo optimaal mogelijk en met positieve energie in het werk blijven staan
ondanks bemoeilijkende situaties bij de vrijwilligers (conflicten, mensen die belemmerend werken etc)

 

Thema:

Vrijwilligers kunnen lastige mensen zijn.
Een kerkenraad kan een andere koers op willen dan wat bij jou past.
Je kunt niet omgaan met je kerkenraadsvoorzitter.

Je collega en jij zitten op een verschillend spoor en dat zal zo blijven.

Gegeven de situatie moet je toch verder.

Het conflict is uitgesproken, de vrijwilliger gaat niet weg, de collega blijft.

Hoe staande blijven in deze bemoeilijkende situatie?

Methode: door inzicht te geven in de andere mogelijkheden de zuigkracht van de conflictbron verminderen.

 

Methode:

Met een professionele distantie de situatie beschrijven en analyseren

om zo inzicht te verkrijgen in de bredere context van de situatie

en zo de andere mogelijkheden zien die de zuigkracht van de conflictbron verminderen.

 

Werkwijze:

eerste gesprek:

Analyse van de werksituatie.

Wat waren de stappen tot nu toe, waar zijn andere hulpbronnen (mediator, visitatie etc)

Wat is je hulpvraag nu op dit moment?

Eerste verkenning van de mogelijkheden van de toekomst

·         Wat is het aandeel van de predikant zelf in deze situatie? Is daar aan te werken om daar verbetering in te brengen?

·         Wat staat in de weg? Welke personen, wat is de reden, wat zijn de oorzaken van blokkade bij de predikant, gekoppeld aan personen

·         Wat staat in de weg? Welke beleidsvoornemens, welke structuur van de gemeente, welke inzet/niet/ inzet van vrijwilligers?

·         Waar is de 'kracht' van de predikant? Welke gaven en talenten worden nu ondergesneeuwd door de conflictsituatie

Opdracht voor tweede gesprek: de 'goede' zaken van de afgelopen jaren verzamelen,

 

Tweede gesprek:

De kracht en expertise van predikant in het licht zetten.  Nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen.

 

3 - 6e gesprek

mogelijkheden voor de toekomst:

·         Focus op de predikant: verandering van werkwijze of prioriteitstelling in het werk biedt nieuwe ruimte

·         Focus op overleg met kerkenraad: nieuwe plannen voor beleid waardoor de blokkade minder centraal staat.

Misschien nieuw project, andere vrijwilligers aanboren, bredere kijk op de context van de gemeente etc.

·         Focus op beide: plannen voor de toekomst duidelijk doorspreken met beleidsgroep..

 

Afhankelijk van de ernst van de situatie zal het thema van het eerste gesprek misschien uitgebreid moeten worden

als bij tweede gesprek de blokkades hiervoor te groot zijn.

Mogelijk door doorverwijzing naar andere expertise (mediation, visitatie, psychotherapie)

Mogelijk ook extra gesprekken over dit onderwerp met de werkbegeleider.

 

Kosten:
Intake
is gratis. Een reeks van 5 gesprekken is €  270,--
Een korte reeks van 3 gesprekken is € 150,--
Elk gesprek erna kost € 60,--

Traject 3A                     GENDERPROBLEMATIEK

Vrouwen als pastor in dergelijke situaties hebben een andere rol in de machtsverhoudingen dan mannen.
Als dit speelt is Nelleke Boonstra de aangewezen persoon voor de begeleiding voor alle regio’s

Traject 3B                      SPIRITUALITEIT

Aandacht voor de persoonlijke spiritualiteit vraagt soms geestelijke begeleiding,
Lex Boot is daarvoor de aanspreekpersoon in alle regio’s


 

TRAJECT 4

Agendaplanning

Je hebt het gevoel dat je verzuipt in het werk.

Je kunt geen grenzen meer trekken, de vrije tijd wordt ingenomen door haastklussen,

het overzicht op het werk ben je kwijt.

Oorzaken kunnen zijn: een te grote verwachting van de gemeente;

te chaotische aanpak van werkzaamheden;

deelgebieden van het werk blijven liggen;

van buitenaf zijn belemmeringen om het werk voldoende uit te voeren.

Het gevoel van 'het is nooit af' gaat blokkerend werken en belemmert ook dat wat goed gaat.

 

De werkbegeleiding biedt een methode aan

waarin je weer meer zicht krijgt op de werksituatie

en gaat met je op zoek naar de beste en meest efficiënte manier van werken speciaal voor jou in jouw werksituatie.


Doel:

een nieuwe aanpak van de structuur en uitvoering van het werk, zodat er meer ruimte komt voor andere zaken en vrije tijd.

 

Thema:

de predikant weet niet goed met tijd om te gaan en zoekt nieuwe wegen van planning.

 

Methode:

Analyse van huidige werkplanning en werksituatie

Het 'nooit af' gevoel verminderen door middelen aan te reiken die beter inzicht geven in methode van werken

gekoppeld aan persoonlijkheid van de predikant . Ook omgang met internet en e-mail zijn hierbij inbegrepen.

 

Werkwijze:

1e gesprek: de werkwijze van afgelopen tijd in weekoverzichten zichtbaar maken.

Bewust worden van eigen werkwijze, werkritme, valkuilen hierin en zwakke punten.

Middelen aanreiken die kunnen helpen (week/maandplanning maken; digitale hulpbronnen inzetten zoals google agenda,  etc)

2. gesprek: focus op het grootste knelpunt.

Samen zoeken naar een nieuwe werkwijze in dezen met discipline, werkstructuur en mogelijk hulpbronnen van buiten.

Inzicht geven in extra mogelijkheden van digitale hulpbronnen.

(3. oefenen met nieuwe methode en feedback hierover; andere minder urgente zaken verdiepen die kwaliteit en struktuur van werken ten goede komt

4-5.  Feedback over gang van zaken. Mogelijke veranderingen in werkwijze

Jaarplanning maken)

6 (3). (Feedback over de resultaten tot nu toe en )Evaluatie over het geheel.

Kosten: reeks van 3 = €150 Elk gesprek erna kost € 60,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAJECT 5

Werken met een collega in een spanningsvolle situatie

 

Misschien is de werksituatie veranderd,

misschien heb je een nieuwe collega,

misschien is de gemeente gaan samenwerken met een andere gemeente.

 

Je hebt nu met een collega te maken waarmee de samenwerking niet soepel verloopt.

Jullie beiden willen dat veranderen.

Het moet toch anders kunnen? Maar je weet niet hoe het aan te pakken.

 

De werkbegeleiding biedt een mogelijkheid om in 5 gesprekken te komen tot een nieuwe werkwijze

die voor beiden vruchten kan afwerken en die de spanningen vermindert.

 

Doel:

Door structuur aan te brengen in het overleg met de collega en

door een zakelijke wijze van werken wordt efficiëntie aangebracht in de communicatie tussen beide.

 

Thema:

door een verschil van visie op het werk of door verschil in aanpak van het werk is irritatie ontstaan tussen de samenwerking met de collega.

 

Methode:

de zakelijke en functionele kant van samenwerken wordt ingezet

op een manier dat beide collega's elkaars kracht kunnen gaan zien in plaats van elkaars zwakte.

 

Werkwijze:

1e gesprek:

een gesprek met beide collega's apart: analyse van de situatie, inzichtelijk maken van de moeilijkheden in de samenwerking.

Inzicht in huidige vorm van samenwerken en nadenken over mogelijkheden die haalbaar zijn.

2e gesprek: samen overleggen over de haalbaarheid van overleg.

Grenzen aangeven. Werk verdelen. Een vorm vinden van gestructureerd overleg.

3e - 5e gesprek: oefenen in die nieuwe vorm van samenwerken

6e gesprek:  evaluatie; kunnen we zo verder of zijn andere hulpbronnen nodig?

Kosten:
een reeks van 3 gesprekken met het tweetal is €  270,--
Een gesprek is € 90,-- Elk gesprek met één apart is € 60,--
NB
: Als deze begeleiding als doel heeft om te komen tot een duidelijke team-begeleiding en een steviger traject vraagt is André Drost inzetbaar in alle regio’s. Hij heeft zich hierin gespecialiseerd en een team van begeleiders die ook ingezet kunnen worden HIERBIJ GELDT EEN ANDER KOSTENPLAATJE