icon


pagina 2
terug naar de inhoud

terug naar de boektitels van de scribenten


een korte beschrijving van de inhoud van de werkstukken.


I
eredienst


5. liturgie
6. openbaring
21. het kerklied
22. muziek en gemeente
24. preken
25.beamer 38.Noordmans vdLeeuw
II
pastoraat


7. perforatie
11. de pastor en new age
33. rituelen

III

missionaire gemeente

15. inloophuis
17. Elvis Presley
IV
toerusting
&
catechese

20. wat bezielt ons
45. kunst en spiritualiteit
46. ietsisme en spiritualiteit
V
gemeenteopbouw
& beleid

1. post modern
2. jong en kerk
8. erbij betrekken
10. vrijzinnigheid
13. multicultureel
27.ViNEx locatie
34.herberg
35.kerk en dorp
44.samenwerken grootklein
VI
theologie&
spiritualiteit

3. mystiek
4.32. kerkgesch.
9. symbolen
14. dogmatiek
16. Jezus
18.P.T.
19.Maria Magdal.
23. pelgrim
25. goed en kwaad
28. Christus'lijden
29. o.a.keltisch
30. contact met God
31.pelgrim
37.evangelische vernieuwing
39.dawkins, bonhoeffer
41.moderne devotie
42.taylor
43.roxburgh
VII
beroep:

predikant


12. werken onder druk
26. predikant en pc1.
V. gemeenteopbouw - postmodern
Op weg naar een postmoderne kerk
december 2000, Rhenen
Peter van de Peppel

terug naar het overzicht

bestellen: P. van de Peppel

Inhoud:

Op weg naar een postmoderne kerk


De centrale vraag in dit verslag is hoe wij op zo adequaat mogelijke wijze kerk kunnen zijn in de huidige postmoderne samenleving. Na twee inleidende hoofdstukken volgt in hoofdstuk 3 de weergave en bespreking van vijf boeken:

J. Hendriks, Gemeente als herberg

G. Dekker, Zodat de wereld verandert
Over de toekomst van de kerk

D. Tieleman, Leven met verbeelding

A. van der Meiden, De markt van geloven

N. Haspels, Binding en verbond

In hoofdstuk 4 worden drie initiatieven besproken die zich richten op mensen buiten de kerken:

1. Het bureau Sporing
Dat richt zich op mensen die op zoek zijn naar
bezinning, vorming, oriŽntatie en mystieke beleving
zonder vooropgelegde ideeŽn of oordelen

2. De Stichting 'Over-Bruggen'
Deze stichting richt zich
met een aanbod van rituelen, pastorale activiteiten en vormen van toerusting
op hen die zich op de rand van de kerk of daarbuiten bevinden

3. Het tijdschrift Zicht op Zin
Dat is een uitgave van de vereniging van geestelijk werkers Albert Camus.
Deze geestelijk werkers die in allerlei zorginstellingen werken
hebben geen enkele officiŽle kerkelijke binding,
maar willen toch de dimensie van 'het geestelijke' in hun werk present stellen.

In hoofdstuk 5 worden enkele conclusies getrokken.

Er zijn nog uitgeprinte exemplaren te bestellen voor Ä 6,80
Neem daarvoor kontakt op met: P. van de Peppel


2.
V. gemeenteopbouw - jongeren en kerk
saai en van geen belang
uitstraling van kerk en geloof naar kinderen en jongeren
en hoe het anders kan

ds. Herman Westmaas, november 2000, Paterswolde

terug naar het overzicht

bestellen: H. Westmaas

Inhoud:


Aan de SAMENVATTENDE STELLINGEN, kunnen jullie zien waar het in het werkstuk om draait.
Elke stelling is verwerkt in een paragraaf van het hoofdstuk

[SoW E/P = Samen op Weg Gemeente Eelde-Paterswolde]


1. SoW E/P bereikt slechts een zeer klein gedeelte van haar jeugd.
2. Het kerkelijk gebeuren in SoW E/P heeft een saaie uitstraling op de jeugd,
3. en straalt ook uit dat het geloof niet van belang is voor de jeugd.

4. Dit alles geldt trouwens ook een aanzienlijk deel van de volwassen gemeenteleden.

5. Deze situatie van SoW E/P kan men zien als een uitdaging.
6. We kunnen ons voordeel doen door te kijken naar bloeiende, levendige gemeentes:

* zij houden rekening met de omgeving waarin men kerk is,
* zij houden rekening met de geest van de tijd waarin wij leven.
7. Zij zoeken naar evenwicht in het recht doen aan de 'zaak van God' en aan 'de mens'.
8. Ofwel: zij willen in de wereld staan, maar niet van de wereld zijn.

9. Zij vallen onder het kerktype 'kerk als herberg' , met als trefwoorden:

openheid, echtheid, bewogenheid, pluraliteit, democratie en kleinschalige aanpak.

10. Zo'n kerktype is voorwaarde voor kerkelijk jeugdwerk.
11. Want alleen zo voelt kerkjeugd dat gemeente in hen geÔnteresseerd is
en open staat ten opzichte van hen.

12. Dus moet de gemeente voor haar jeugd kiezen en niet voor de bestaande kerk.
13. Dus moeten kerkleden het geloofsgesprek durven aangaan, in open ontmoeting.
14. Uit veelheid aan ideeŽn kan de gemeente samen met haar jongeren kiezen
hoe men het jeugdwerk wil vormgeven.

15. De kerkenraad kiest niet slechts inhoudelijk voor haar jeugd,
maar ook heel concreet door geld en menskracht voor het jeugdwerk toe te wijzen
en door de WGJ met raad en daad bij te staan.

16. SoW E/P maakt een nieuwe start met haar jeugdwerk.

-

Bij voorkeur te bestellen per email. H. Westmaas3.
VI. spiritualiteit - mystiek
Over God moet je zwijgen
Over Mystiek, Eckhart von Hochheim
zelf-interview van

Henk Ekker, september 2000, Broek in Waterland

terug naar het overzicht

bestellen: H.J. Ekker

Inhoud:

De scriptie Over God moet je Zwijgen is geschreven voor belangstellende gemeenteleden en heeft 19 pagina's.
Uitgelegd wordt wat mystiek is en wat de belangrijkste themaís zijn in de scheppingsmystiek van Eckhart von Hochheim.

"Wanneer ik preek, spreek ik gewoonlijk op de eerste plaats over de afgescheidenheid:
dat een mens leeg moet worden van zichzelf en alle dingen.
Op de tweede plaats dat hij opnieuw geboren moet worden in het ene goede en dat is God.
Ten derde dat de mens moet weten van de grote adel die God in zijn ziel heeft neergelegd;
daardoor kan hij in het wonderbare leven van God komen.
Op de vierde plaats spreek ik over de louterheid van Godís natuur - onuitsprekelijk
is de zuiverheid van de goddelijke natuur."

Uit Eckhardt, Deutsche Werke.

De scriptie bevat veel van zulke citaten.

Voor Ä 4,54 op giro 2000563 stuur ik hem per post toe en gratis per e-mail.

Henk Ekker


4.
VI. theologie - kerkgeschiedenis
Kohlbrugge en Steven de Clercq, een vrienschap op afstand
een samenvatting van hun correspondentie, gelezen en bijeengebracht door drs.ir.W.C. Meeuse
(No.6 in de Kohlbrugge-reeks)

Bilthoven, 2000

"Kohlbrugge en Maria de Clercq, een innige vriendschap
drs.ir.W.C. Meeuse.
(No.10 in de Kohlbrugge-reeks)

Bilthoven, 2006
te verkrijgen in de boekhandel: uitg. Boekencentrum

contact: W.C. Meeuse


terug naar het overzicht


Inhoud:
1

Tijdens mijn studieverlof heb ik mij verdiept in
de correspondentie tussen dr. H.F. Kohlbrugge en Steven de Clercq.

Steven was de jongste zoon van Gerrit de Clercq en Maria de Vos
en een broer van de meer bekend geworden Willem de Clercq.

De familie de Clercq behoorde tot de welgestelde burgers van de stad Amsterdam
en Steven had een functie in het familiebedrijf:
de graanhandel S & P de Clercq.

Ik heb ruim honderd brieven gelezen (ontcijferd) en gerubriceerd.
In deze brieven leren we Kohlbrugge kennen als een pastor.
De correspondentie met Steven de Clercq is helaas eenzijdig na te gaan,
aangezien Kohlbrugge de door hem ontvangen brieven voor zijn sterven liet vernietigen.


2

Als resultaat van een volgend studieverlof heeft dit een vervolg gekregen in :
Kohlbrugge en Maria de Clercq- een innige vriendschap,

Maria de Clercq kwam in contact met Kohlbrugge door haar vader, Steven de Clercq,
die een uitgebreide correspondentie met Kohlbrugge voerde.
Maria trouwde met Th.J.Locher, die na Utikon (in Zwitserland)
verschillende gemeenten in Nederland diende.

In dit boekje vinden we behalve haar levensloop ook de briefwisseling
van Kohlbrugge met Maria de Clercq, die hij zijn leerling noemde.
Zij heeft veel vertaalwerk voor Kohlbrugge verricht
maar klopte ook met haar persoonlijk geloofsvragen bij hem aan.
Op pastorale toon heeft Kohlbrugge haar brieven beantwoord.


Het resultaat van deze studies is in boekvorm verschenen.
De titels luiden:

"Kohlbrugge en Steven de Clercq, een vriendschap op afstand".
een samenvatting van hun correspondentie, gelezen en bijeengebracht door drs.ir.W.C. Meeuse.
Kohlbrugge en Maria de Clercq- een innige vriendschap
door drs.ir.W.C. Meeuse.

Beide boeken zijn uitgegeven bij Boekencentrum
als nummer 6 en 10 van de Kohlbrugge-reeks.(Zoetemeer 2000, 2006)

contact: W.C. Meeuse5.
I. eredienst - liturgie
ervoor staan
non-verbale communicatie in de eredienst
Nico de Lange, december 2000, Beusichem
terug naar het overzicht

contact: N. de Lange

Inhoud:

Communicatie wordt in meerderheid bepaald door de non-verbale component.
Het verslag beschrijft de route van het studieverlof waarin training en literatuurstudie hun plek hebben gekregen;
concrete oefeningen zijn in het materiaal opgenomen.

Indeling:
A. Kort verslag van het studieverlof
B. Literatuur-studie (F.R. Oomkes, F. Schulz von Thun en R. Bos)
C. Trainingen (en beschrijving van oefeningen)
D. Theologisch verantwoord en in verbinding met geest en lichaam
E. Enkele gedachten

Uitvoering: a-4 formaat (PDF-file) te downloaden op de website van Nico
Voor nadere informatie: N. de Lange


33.
II. pastoraat
over rituelen
Nico de Lange, oktober 2006, Beusichem
terug naar het overzicht


contact: N. de Lange

Inhoud:

Inhoud op punten:
- omschrijving van rituelen
- functie van ritueel; symbool; overgangsrituelen
- thema's om verder te onderzoeken

-

-
Omvang: tien pagina's a-4 te downloaden als word-document via website van Nico
Voor nadere informatie: N. de Lange


6.
I. eredienst - openbaringen
Levensweg en levensbeeld
een originele verklaring van het laatste bijbelboek
Piet de Jong, maart 2001
ISBN 90-76953-12-0
terug naar het overzicht

bestellen: internet-uitgeverij Gopher Publishers

Inhoud:
Mijn broer, Piet de Jong, heeft nagelaten een verklaring van
De Openbaring van Johannes
Samen met zijn zoon heb ik tijdens mijn studieverlof
dat manuscript bewerkt en het zo persklaar gemaakt.
Het is verrassend en verrijkend om dit boek te lezen naast de Openbaring.
Het geeft daarvan
een oorspronkelijke uitleg.
De betekenis van de symboliek van de visioenen
(o.a. de getallensymboliek)
heeft een belangrijke plek in de uitleg.

Het is nu te bestellen bij
de internetuitgeverij Gopher Publishers in Groningen.
1. De website van Gopher openen,
2. klikken op winkel
3. klikken op boeken
4. klikken op persoonlijke ontwikkeling.
Of bellen: 050/3657272.
Prijs is Ä 17,60 exclusief verzendkosten.

Henk de Jong v.d.m.
Hoogvliet

.
.


7.
II. pastoraat - perforatie
Een ziel met een gaatje
over wat er met je gebeurt als je je kerkelijke huis verlaat en een nieuwe plek om gelovig mens te zijn moet zoeken
drs. W. Oosterhof, juli 2000 Wierden
terug naar het overzicht

bestellen: W.Oosterhof

Inhoud:
De ondertitel geeft aan waar dit over gaat:

Mensen die gebruik maken van de mogelijkheid van perforatie
en zij worden lid van een andere gemeente.
Wat doet hen dat?

Hoofdstukken:

I In- en aanleiding
a. Perforatie
b. Doelstelling
c. Werkwijze

II Pastor als reisgenoot
a. Reisgenoot
b. Het verhaal van de gemeente
c. De pastor en het verhaal van de gemeente

III. De reisgenoten van de pastor
a. Op zoek naar het verhaal
b. De gesprekken met drie gezinnen
c. Poging tot analyse
d. Samenvatting

IV. En nu?
a. Identiteit
b. Organistatie
c. Pastor
d. Concreet
Bijlagen


Alles is verwerkt in een compacte brochure, gemakkelijk toe te sturen.
kosten: Ä 1,15, exclusief verzendkosten
te bestellen bij: W. Oosterhof


8.
V. gemeenteopbouw - erbij betrekken
WELKOM THUIS
Hoe mensen betrokken raken bij de kerkelijke gemeenschap
Carol van Wieren, juni 2001 Maarssen
terug naar het overzicht

bestellen: Carol van Wieren

Inhoud:

De inhoud van deze brochure kan in drie onderdelen gebundeld worden:
Omgang met God, omgang met elkaar en omgang met onze leefwereld.
Deze driedeling wordt door zeer velen gehanteerd,
omdat hij precies aangeeft in welke drie invloedssferen een christen leeft:
de omgang met God,
de omgang met de christelijke gemeente
de omgang met de 'wereld'

J.Hendriks noemt ze in zijn boek: 'Terug naar de kern',
en hij noemt Hoekendijk die al in 1964 zei:
"De shalom van God moet worden verkondigd (eredienst)
geleefd (gemeenteleven)
en gedemonstreerd (getuigen en dienst)


Ook het bezoek aan de Anglicaanse parochiegemeente te Romford, bij Londen,
is in het verslag verwerkt.
-

bestellen: het kan per diskette of als brochure (17 pag.) worden toegezonden, eventueel per email.
Carol van Wieren


9.
VI. spiritualiteit - symbolen
De werkelijkheid anders
symbolische verwijzing naar de werkelijkheid van God


J.G.Wijers, Huissen, september 2001
terug naar het overzicht

bestellen: bij auteur, per email: j.g.wijers@hetnet.nl

Inhoud:
God bestaat niet zomaar,
zeker niet voor ons,
die leven in een cultureel klimaat
waarin de zinvraag nogal nauw verweven is
met rationeel denken en pragmatisch handelen.

God is tegenwoordig een 'open vraag',
om het met de titel van het betreffende boek van Anton Houtepen te zeggen.

Het eerste deel van deze studie
is een korte terreinverkenning van deze open vraag.

Het tweede deel bestaat uit een analyse van de symbolische betekenis
van pakweg 70 begrippen in het bijbels spraakgebruik,
die een directe verwijzing naar God bevatten.

De gegevens voor deze analyse komen uit het boek
van C.J. den Heyer / P. Schelling, "Symbolen in de Bijbel", Zoetermeer, 2000.

Blijkens deze woorden maakt God werkelijk deel uit van alle facetten van het leven:
Van Hem wordt gesproken in termen van
de natuurlijke werkelijkheid, de cultuur, het antropomorfe en cultus en liturgie.


kosten: indien gelezen: reactie!
J.G.Wijers


10.
VI.gemeenteopbouw - vrijzinnigheid
Vitale Vrijzinnigheid
een gezamenlijke uitgave van de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

Bert Dicou en Jan Klijnsma 2001
terug naar het overzicht

bestellen: zie beneden en zie de website van Remos uitgeverij
het kan daar ook on-line besteld worden, Euro 6,75

Inhoud:

Bert Dicou

"Vitale vrijzinnigheid"- dat is de titel van een boekje dat collega Jan Klijnsma en ik schreven naar aanleiding van ons studieverlof. Het is een inspirerend bedoelde inventarisatie van de nieuwe wegen die vrijzinnige gemeentes bewandelen om hun gemeente intern te versterken en hun uitstraling naar buiten te verbeteren. Wij beperkten ons tot een representatieve keus van 15 Remonstrantse gemeentes en NPB-afdelingen. Daarnaast keken we naar de vakliteratuur. Onze speciale aandacht had het concept van Jan Hendriks: "gemeente als herberg" of "de gastvrije gemeente". Ook bekeken we een tweetal katholieke projecten.

De 15 gemeentes uit ons onderzoek hebben alle beleidsmatig nagedacht over de vraag op welke manier ze wat kunnen betekenen voor mogelijke geÔnteresseerden van buiten de eigen kring. Concentratie op een programma voor een breed publiek met lezingen, cursussen, meditaties, enz., concentratie op de kwaliteit van de zondagochtenden al dan niet met alternatieven voor de kerkdienst, concentratie op een aanbod voor kinderen, of een poging een vorm van jeugdwerk van de grond te tillen, het zijn allemaal mogelijke strategieŽn.

Aan de hand van een enquete, interviews en beleidsstukken worden deze strategieŽn beschreven. Daarnaast beschrijven we de obstakels waar die gemeentes mee te maken hebben (onzichtbaarheid, imago, leeftijdsopbouw), en de specifieke kansen van de vrijzinnigheid. Een aandachtspunt is "instroombeleid": het benaderen en inschakelen van nieuwe belangstellenden. Het is niet bijzonder moeilijk belangstelling te wekken voor een inhoudelijk goed aanbod, maar hoe houd je met al die "gasten" je geloofsgemeenschap draaiende?


Bert Dicou

Bestellen:
Bureau De Remonstranten, Nieuwegracht 27A
3512 LC Utrecht
tel. +31 30 231 69 70
fax +31 30 231 10 55
info@remonstranten.org
Remos uitgeverij

kosten: Euro 6,75


11.
II. pastoraat - de pastor en new age
Vertrouwen in een nieuwe tijd

Een verwerking van leesweken over New Age.

Dio Soeteman
terug naar het overzicht


bestellen: Dio Soeteman

Inhoud:

Naast New Age lectuur (o.a. Een Cursus in Wonderen)
is vooral gebruik gemaakt van de dissertatie:

New Age Religion and Western Culture,
esotericism in the mirror of secular thought.
Wouter J.Hanegraaff.

Vanuit de persoonlijke verwerking van de stof met het oog op de pastorale praktijk
kom ik tot een volgende inhoud:

Inleiding

DE NEW AGE BEWEGING
Een nieuwe religieuze stroming?
Een nieuwe tijd
Alles is ťťn
Boodschappers uit de hemel
Een nieuwe visie op wetenschap
Evolutie, reÔncarnatie en karma
Ziekte en genezing
Goed, kwaad en vergeving

TERUGBLIK EN OVERDENKING
Een sluitend wereldbeeld
De paradox van zingeving
Hoe is verlossing te vinden?
Geloof als aangesproken worden en antwoorden
Christelijk geloof en New Age.

Tenslotte: Op zoek naar bronnen van vertrouwen.

Literatuur.

Dio Soeteman

Bestellen:
schriftelijke uitgave: 26 pagina's A5

kosten: Euro 3.00 inclusief portokosten

of gratis via e-mail: Dio Soeteman


12.
VII. beroep: predikant - werken onder druk


Op de adem van de Eeuwige
spiritualiteit onder druk

Huib van der Burg, Medemblik, zomer 2002
terug naar het overzicht


bestellen: Huib van der Burg

Inhoud:
In de loop van ruim tien jaar predikantschap in Medemblik,
merkte ik dat er iets moest gaan veranderen:

∑ in de gemeente:

is kerk-zijn alleen een moeite,
of kunnen we ook een vorm van kerk-zijn vinden,
waarin we de "gein" van het gemeente-zijn kunnen beleven?

∑ in mijn eigen werken:

het werk is nooit af, en je holt van hot naar her,
van vergadering naar bijeenkomst,
en van bezinning naar ochtendwijding.

∑ in mijn spiritualiteit:

in welke woorden, beelden
vind ik uitgedrukt wat ik geloof,
en hoe kan ik zo werken,
dat mijn spiritualiteit een bron blijft, die niet dichtslibt.

In het kader van deze vragen heb ik enkele cursussen gevolgd, ben 4 weken te gast geweest in een klooster, en heb heel wat boeken gelezen.


In Postmodern bestaan (Lindijer) vond ik systematisch beschreven wat eigenlijk al zolang via pers, literatuur en uit eigen ervaring op je afkomt: wat is het en wat betekent het, dat de samenleving postmodern is?

Bij Tieleman(Geloofscrisis als gezichtsbedrog) en Hendriks (de gemeente als herberg; Terug naar de kern) vond ik aanzetten om de uitdagingen van het postmodernisme als gemeente en predikant tegemoet te treden: van een tijd van afbraak naar een tijd van kansen.

In Spiritualiteit van beneden (Anselm GrŁn en Meinrad Dufner) en in Een leefregel voor beginners (Wil Derkse) vond ik een goede steun bij het nadenken over en beleven van spiritualiteit.

In twee specials van Praktische Theologie werd ik geholpen te reflecteren over het beroep van pastor.

De stem van de Roepende van G.D.J. Dingemans (en de later daarbij verschenen leeswijzer Een vertolking van de stem) gaven nieuwe woorden en nieuwe inspiratie aan mijn theologie.


Het studieverslag is een verslag van waar ik mee bezig ben geweest:
in elk geval heb ik voor mezelf veel op een rij kunnen zetten.
Het verslag is langs onderstaande lijnen opgezet:

∑ De wereld waarin wij leven

∑ De kerk in de postmoderne tijd

∑ De Samen-op-Weg gemeente in Medemblik

∑ De predikant

Het verslag kan bij mij besteld worden.


kosten: euro 2,--
H. van der Burg


13.
V. gemeenteopbouw - multicultureel
DE WIJK GENOMEN
Een onderzoek naar de plaats van de kerk in de multiculturele wijk Malburgen

Cees Bouma, zomer 1999, Arnhem
terug naar het overzicht

bestellen: Cees Bouma

Inhoud:

Korte beschrijving van de opzet
en inhoud van het verslag over de wijk Groot-Malburgen in Arnhem-Zuid:

Het eerste hoofdstuk, de inleiding, geeft een beschrijving
van de situatie en ontwikkeling van negen jaar geleden tot nu toe.
Dat geldt voor de kerkelijke situatie in heel Zuid(-Oost)
en voor wat betreft de relatie tussen Kerk en Wijk.

Het tweede hoofdstuk beschrijft de aanloop tot het onderzoek,
de opzet en uitwerking ervan en de activiteiten tijdens en naast het onderzoek.

Het derde hoofdstuk geeft in deel 1
de uitslag van de schriftelijke enquÍte bij vraag ťťn,
naar de belangrijkheid van verschillende activiteiten op het gebied van Kerk en Wijk,
met een voorlopige analyse van de resultaten.
De vragen die daarbij naar voren komen heb ik in een speciale bijlage (4) opgenomen.
Het is wenselijk dat verschillende personen en groepen, op en bij deze zaken betrokken,
willen proberen daarop antwoorden te vinden.
Dat is in het belang van een goede verdere opbouw van welzijn in Arnhem-Zuid.

Het derde hoofdstuk geeft in deel 2, 3 en 4
antwoorden die de ondervraagden bij mijn interview hebben gegeven op respectievelijk:
- vraag twee - naar het laten liggen van mogelijkheden, om een positieve bijdrage aan en/of in de wijk te leveren;
- vraag drie - naar de specifieke bijdrage van de kerk in een wijk als Groot-Malburgen;
- vraag vier - naar welke de relatie moet zijn met het Islamitisch Centrum (SICA) in de wijk
(en met moslims in het algemeen).

Tenslotte, in het vierde hoofdstuk hoop ik een aantal relevante opmerkingen te kunnen maken
over wat dit onderzoek mij, en hopelijk anderen, kan leren,
opdat het ons hier in Arnhem-Zuid wel ga

Cees Bouma


kosten: geprint: gestuurd: 5,00 Euro, ophalen 3.00 Euro
kan ook per email: Cees Bouma , Arnhem


14.
VI. theologie - dogmatiek
De ontdekking van de aarde onder een gebroken hemel
het dogmatische werk van F.-W. Marquardt, m.n. zijn Christologie en Eschatologie
Cees Huisman, juni 2002, Meppel
terug naar het overzicht

bestellen: Cees Huisman

.

.
Inhoud:

De ontdekking van de aarde onder een gebroken hemel

Deze titel heb ik mijn verslag aan de kerkenraad en de gemeente meegegeven,
waarin ik in hoofdlijnen uit de doeken doe wat F.-W. Marquardt ons te bieden heeft
aan nieuwe inzichten betreffende de christologie en de eschatologie.

Allereerst een inleiding, waarin ik mijn eigen biografie verbind met de interesse voor de dogmatiek van Marquardt.
Vervolgens een paar hoofdpunten uit zijn "Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden",
waarin Marquardt alles op alles zet om Jezus weer terug te brengen daar waar Hij thuis hoort: in IsraŽl.
Twee vragen spelen daarin vanuit het Evangelie zelf een belangrijke rol:

"Zijt Gij het die komen zou . . .?"
en:
"Wie zeggen de mensen dat Ik ben?"

Ook heb ik een begin (geen einde) gemaakt met de bestudering van zijn eschatologie:
"Was dŁrfen wir hoffen, wenn wir hoffen dŁrften? Eine Eschatologie",
waarin onderzocht wordt in hoeverre de volken mede delen in de hoop van/voor IsraŽl.

Marquardt ruimt dan ook uitvoerig plaats in voor een bespreking van de noachitische geboden.
Daaraan heb ik ook een leerdienst gewijd, waarvan de tekst te vinden is
op mijn website onder de link 'preek van de week'.

Cees Huisman, herv. predikant te Meppel


kosten: kan per email toegestuurd worden in een Word document
Cees Huisman
vermeld in het subject: studieverslag


15.
III. missionaire gemeente
Loopt het wel in het inloophuis
Een studie
naar de start van inloophuizen
in nieuwbouwwijken
in Nederland
Jan H. Soethoudt, november 2002, Purmerend
terug naar het overzicht

bestellen: Jan Soethoudt

Inhoud:

Loopt het wel in het inloophuis
Een studie
naar de start van in loophuizen
in nieuwbouwwijken
in Nederland

door
Jan H.Soethoudt
Predikant van de Verenigde Protestantse Gemeente Purmerend
Voorzitter van de oecumenische werkgroep 'Weidekerkhuis'

Het Weidekerkhuis is een inloophuis in de nieuwste nieuwbouwwijk (vinexlocatie) Purmerend-Weidevenne.
De start daarvan was een moeizame.
Het Weidekerkhuis werd met grote verwachtingen geopend.
Daar zouden kerkleden en niet-kerkleden op de koffie komen,
het huis zou in de behoefte aan ontmoeting in zo'n nieuwe stadswijk voorzien.
Maar dat viel enorm tegen: er komt haast niemand.
Tenminste: niet op de vrije inloop op woensdagmorgen en donderdagmiddag.

De auteur is toen in het kader van zijn periode studieverlof
een aantal inloophuizen in nieuwbouwwijken gaan bezoeken,
o.a. in Amersfoort, Lelystad-Waterwijk, Almere-Stad/Stedenwijk-Midden,
Zwolle-Stadshagen, in Barendrecht-Carnisselande,
om te onderzoeken
*hoe die huizen gestart zijn,
*hoe zich e.e.a. ontwikkeld heeft,
*welke plaats ze in de wijk innemen,
*en wat er nu eigenlijk precies wordt gedaan in die inloophuizen.

Het blijkt dat er in wijken waar een categorie mensen woont 'in verliessituaties'
(zoals men dat in Almere noemt)
wel degelijk inloop is in het inloophuis.
Daar functioneert het huis als een soort veilige haven, ontmoetingsplek.
Zo bijvoorbeeld in Almere-Stad en Lelystad-Waterwijk.
Maar met name in de twee 'echte' vinexwijken:
Zwolle-Stadshagen en Barendrecht-Carnisselande
werden dezelfde ervaringen opgedaan als in Purmerend-Weidevenne:
zomaar op een woensdagmorgen op de koffie gaan
bij een jou verder onbekende gastvrouw op de koffie gaan,
dat doe je niet zo gauw.
Met name in Barendrecht-Carnisselande is er voor gekozen
het accent te verleggen van vrije inloop
naar programmering van activiteiten.
Activiteiten die aansprekend kunnen zijn voor zowel kerkleden als niet-kerkleden.

Het verslag eindigt met de ontwikkelingen, die nu in het Weidekerkhuis spelen,
waar nu thema-avonden zijn over heel verschillende onderwerpen,
een meditatiegroepje in het stiltecentrum van het huis,
een maandelijkse Open Tafel, een leeskring.
Een aantal aanbevelingen worden gedaan,
bijvoorbeeld om kontakt te zoeken met sleutelfiguren in de wijk
(wijkbeheerder, wijkagent, maatschappelijk werk, huisarts, schooldirekteur)
om met elkaar te spreken over de functie die een inloophuis in een nieuwbouwwijk zou kunnen hebben.

-

kosten: Er zijn nog een paar exemplaren te verkrijgen voor Euro 9,00

Per email is gratis te verkrijgen een artikel met meer informatie over bovenstaande

bij: Jan Soethoudt


16.
VI. theologie
Wie is Jezus? Vergoddelijkt mens of mensgeworden God?
Peter L. Smilde, 2001, Katwijk aan Zee
terug naar het overzicht

bestellen: Peter Smilde

Inhoud:

Dit studieverslag van 25 pagina's
begint met een hoofdstuk waarin de persoonlijke betrokkenheid van de auteur
bij het onderwerp aan de orde komt.
Wie is Jezus? En wat betekent Hij voor je geloof?

Het tweede hoofdstuk gaat over de vraag wie Jezus is,
met betrekking tot het Nieuwe Testament.
Kuitert meent dat Jezus, die immers een Jood is, niet 'god' kan zijn,
maar door zijn volgelingen is vergoddelijkt.
Wat vinden we over deze vraag in het NT.?
Een uitgebreid overzicht van bijbelplaatsen wordt gegeven in een bijlage.
Ook wordt er aandacht besteed aan het historisch onderzoek.
Duidelijk is dat het moderne historische onderzoek positiever spreekt
over Jezus' zelfverstaan dan vroeger.
Hij zou zichzelf als Messias beschouwen,
en misschien ook als Zoon van God.

Het derde hoofdstuk geeft een samenvatting
van de christologische discussie van de oude kerk
(tot aan 451 na Christus).
Overzichtelijke schema's en bijlagen verhelderen de moeilijke materie.
Ook komt aan de orde welke religieuze en spirituele belangen
bij de verschillende opties op het spel stonden.
Dit laatste verklaart waarom de strijd zo hartstochtelijk gevoerd is
en maakt de (dorre) dogmatische strijd ook voor moderne gelovigen invoelbaar.

In het laatste hoofdstuk komt de huidige discussie aan de orde.
Kuitert, van de Beek, Schoonberg en Berkhof passeren de revue.
De auteur heeft een voorkeur voor de christologie van boven
zoals die o.a. door van de Beek wordt verwoord,
maar kiest uiteindelijk voor een twee-sporen benadering:
De christologie van boven en die van onderen hebben beiden hun tekort.
Met elkaar belichten ze vollediger het geheim van Jezus' persoon en werk.
"Als we dus op de grenzen van het ene stuiten,
laten we dan gerust overspringen op de andere manier van spreken.
Jezus zelf doet dat ook".


Wordt gratis per e-mail verzonden, in Word.
Peter Smildenog meer verslagen ====>
-
terug naar het begin

bijgewerkt op 25 11 11

deze website is een initiatief van de werkbegeleiding voor predikanten en is gekoppeld aan de NIEUWSBRIEF voor PREDIKANTEN,
uitgave van bureau begeleiding predikanten Utrecht -- Protestantse Kerk in Nederland


website PKN

.
.