icon


pagina 3
vervolg ----> een korte beschrijving.
voor meer beschrijvingen ga naar pagina 2

terug naar de inhoud

terug naar de boektitels van de scribenten


een korte beschrijving van de inhoud van de werkstukken.


17.
III. missiologie
Hoe groot zijt Gij?
Is de uitvinder van de rock 'n' roll nog slechts een melkkoe? Niets is minder waar.
Voor zijn liefhebbers is Elvis Presley een bron van spiritualiteit.
Fred Omvlee, 2002, Monnickendam, vlootpredikant
terug naar het overzicht

lezen: artikel over Elvis Presley door Fred Omvlee

Inhoud:

In mei heb ik zes weken studieverlof genoten,
wat ik besteed heb aan ... Elvis Presley.

Dit jaar 25 jaar dood, zoals je ongetwijfeld hebt vernomen.
Als liefhebber van hem, sinds 1977, heb ik in januari 2002
een kerkdienst gevuld met zijn gospels.

De hausse aan reacties uit binnen en buitenland heeft mij verbijsterd.
Mensen die hun hele levensverhaal opstuurden,
met als kern hoe zij het geloof hebben behouden
dankzij de warmbloedige gospels van Elvis,
in wiens muziek zij warmte vonden en in wiens leven zij hun eigen (on)geluk herkenden.

De zes weken in mei heb ik gebruikt om een drietal boeken te lezen
en me voor te bereiden op een Elvis Memorial Festival in Tilburg op 16 augustus.
Ik was gevraagd om dat met een serieuze beschouwing over Elvis te openen.

Mijn bevindingen tijdens het studieverlof heb ik verwoord in bijgaand artikel
dat gestaan heeft in de Volkskrant van 16 augustus j.l..

voor meer informatie zie ook mijn website: www.elvisgospel.nl

Klik op 'de volkskrant' en je hebt het artikel.
Fred Omvlee18.
VI. theologie, praktische theologie
Tussen belofte en werkelijkheid
een schets van het leven en werk van Ernst Lange
Hans van der Linden, Ede, december 2002
terug naar het overzicht

bestellen: Hans van der Linden

Inhoud:

Vorig jaar ben ik tijdens mijn studieverlof
op aanwijzing van dr. Van der Laan aan de slag geweest met Ernst Lange.

De meest spraakmakende vernieuwende theoloog
van de Evangelisch Deutsche Kirche van na de 2e wereldoorlog.

Hij wordt unaniem beschouwd als de Bonhoefferkenner
en heeft in zijn werk als praktisch theoloog
op de terreinen van:

* gemeenteopbouw (Ladenkirche Berlijn)

* het jeugdwerk(musicals) en

* de oecumene (directeur Geloof en kerkorde)

het denken van hem omgezet in kerkelijk vernieuwing en verandering.

Zijn inzetten en opzetten zijn nog altijd actueel en bruikbaar.

Titel van mijn werkstuk:

Tussen belofte en werkelijkheid,
een schets van het leven en werk van Ernst Lange.

In dit studieverslag geef ik
een korte schets van zijn leven
en behandel ik achtereenvolgens
een vijftal boeken van zijn hand:

Chancen des Alltags

Predigen als Beruf

Kirche fur die Welt

de oecumenische utopie

en Sprachschule fur die Freiheit.

-

kosten: € 7,50
Informatie en bestellingen via e-mail: in overleg met de scribent
Hans van der Linden


19.
VI. theologie
Maria Magdalena
haar bronnen, geschiedenis en betekenis.

Gert Binnendijk, Noordwijkerhout, 30 september 2003
terug naar het overzicht

bestellen: Gert Binnendijk

Inhoud:

Aanleiding voor mijn studie-onderwerp was het boek Volgens Maria Magdalena van de Zweedse auteur Marianne Frederiksson.

In deze intrigerende roman ontmoette ik een Maria,
die anders was dan de Maria Magdalena zoals ik die uit de bijbel en traditie kende.
De auteur baseerde haar fictieve roman op oude vroegchristelijke teksten
die enkele decennia terug,
opgedolven uit het Egyptische zand,
aan de vergetelheid zijn ontrukt.

Het wekte mijn belangstelling voor deze vrouw en voor haar geschiedenis en betekenis.
Maria Magdalena had een prominente rol:
zij was de eerste getuige van het Paasevangelie.

Wat ging daar aan vooraf?
Hoe had zij de Jezus-in-levende-lijve meegemaakt?
En hoe ging het verder met haar?
Kwam haar boodschap over?

Volgens het ene evangelie gaven de discipelen haar gehoor
en vertrokken zij naar Galilea.
Een ander evangelie zegt:
Deze woorden schenen hun zotteklap en zij geloofden haar niet.
Was daar een probleem dat Maria een vrouw was?
Een vrouw bovendien met dubieus verleden?

Maria Magdalena trok een spoor door de geschiedenis.
In deze geschiedenis kwamen sommige bijbelse vrouwenfiguren in één persoon samen.
Op andere momenten werd er een wissel getrokken,
kwam ze op een zijspoor terecht
of ging haar betekenis uiteen in elkaar bestrijdende opinies en geloofswerelden.
Maar hoe dan ook, zij bleef mensen de eeuwen door aanspreken.
Niet alleen in verheven theologisch dispuut,
maar ook in eenvoudige devotie.
Zo trok en trekt zij haar spoor.
In kerk en in kunst.
In boek en film.
In verleden en heden. (hfst. 3)

De studie bracht mij op bijbels-exegetische noties
(hfst. 1 en 2)

en ontwikkelingen in het vroege christendom,
met als bijzonder aandachtspunt de gnosis en de rol van vrouwen
(hfst 4).

Actuele vraagstukken
rond opdracht en identiteit van gelovigen en kerk anno 2003 dienden zich aan
en prikkelden om tot een theologische waardering van (het evangelie naar) Maria Magdalena te komen
(hfst 5 en 6).

Het studieverslag telt 52 A-4 pagina's.
Op de voorkant zijn in kleur enkele afbeeldingen van Maria Magdalena opgenomen.

Noordwijkerhout, 30 september 2003 Gert Binnendijk

en exemplaar van het studieverslag is voor € 10,00 (incl. verzendkosten) verkrijgbaar
en op te vragen via mijn email-adres

bestellen: Gert Binnendijk20.
IV. toerusting
Wat bezielt ons?
oogst van een studieverlof over geloven

Helmer le Cointre, september 2003, Leeuwarden
terug naar het overzicht

bestellen: Helmer le Cointre

Inhoud:

Dit studieverlof is geschreven met het oog op gemeenteleden
misschien hebben collega predikanten er ook iets aan. Hieronder volgt de inleiding

Ik zag het als een uitdaging om in mijn studieverlof
de gang die deze gemeente gemaakt heeft na te gaan
en het hoe,
maar vooral het waarom en waartoe
van die ontwikkeling te verhelderen.

Voor mijzelf en voor ieder die daarin zou zijn geïnteresseerd.

We doen een hoop leuke dingen in Camminghaburen,
met muziek, met liturgie, met creatieve werkvormen.
Maar:

waarom doen we dat allemaal?
Wat is daar de bedoeling van en wat de zin?

Die vraag wordt soms wel gesteld, maar krijgt niet altijd een antwoord.
Met deze vragen in het achterhoofd heb ik mijn verslag geschreven.

Het verhaal laat zich lezen als een 'geestelijke levensloop' van de gemeente.
Het is een min of meer meditatieve tekst, die je niet zomaar even snel doorleest.
Hij vraagt erom rustig gelezen te worden
en om, wat er in je opkomt, de tijd van overwegen te geven.
De indeling in kolommen bedoelt aan deze 'meditatieve lezing' behulpzaam te zijn.

Helemaal achterin is een lijst met boeken te vinden waar ik mij schatplichtig aan voel.

inhoud:

Woord vooraf Inleiding
1. Het verlangen naar een 'huis'
2. Het verlangen geraakt te worden
3. Het verlangen naar het Koninkrijk
Lectuur die mij inspireerde

Leeuwarden, september 2003
Helmer le Cointre

kosten: geen, per e-mail aan te vragen in .doc of wp document
bestellen: Helmer le Cointre21.
I. eredienst
HET KERKLIED
geschiedenis en betekenis

C.A. van Nood, oktober 2003, Baarn
terug naar het overzicht

bestellen: C.A. van Nood

Inhoud:

HIeronder volgt de inhoudsopgave van het studieverlof
(Een persoonlijke samenvatting is nog niet ontvangen)

Hoofdstuk I
Inleiding en litteratuuropgave

Hoofdstuk II
Korte geschiedenis van het kerklied

De eerste eeuwen
Zes eeuwen Gregoriaans
De late middeleeuwen
De reformatie
18e, 19e en 1e helft 20e eeuw
1973 tot heden
Overzicht van nieuwe liedbundels
Stromingen in Protestantse Kerk in Nederland

Hoofdstuk III
Het kerklied in alle verscheidenheid
liturgisch lied
psalmen
bijbelliederen
gezangen

Hoofdstuk IV

Kenmerken van het kerklied
naar inhoud = tekst
naar vorm = muziek
naar context

Hoofdstuk V
Conclusies en aanbevelingen

Het geheel is beknopt gehouden, 13 pagina's

kosten: per e-mail aan te vragen
bestellen: C.A. van Nood22.
I. eredienst
Er zit muziek in de gemeente.
Gedachten over beleid en organisatie
met het oog op de muziek in en van de kerkgemeenschap
Drachten, 2003, uitgave in eigen beheer
Harmen Jansen,
terug naar het overzicht

info: Harmen Jansen

Inhoud:

Hieronder volgt een korte samenvatting
Een uitgebreide inhoudsopgave is te vinden op de website
www.harmenjansen.tk (doorklikken naar kerkmuziek)

Kleine verkenning in vogelvlucht
van het landschap van actuele ontwikkelingen in
de kerkmuziek,
het kerklied,
de kerkmuziek-opleidingen,
de rol van muziek in spiritualiteit en pastoraat.

Met verslag van bezoeken op vier plekken
waar muziek een markante en onderling uiteenlopende rol vervult
in het kerkzijn,

plus prikkelende aanbevelingen voor kerkelijk beleid

kosten: Het verslag is te verkrijgen door
€ 4,25 (= incl. verzendkosten) over te maken op
giro nr. 3483303, t.n.v. H. Jansen, Drachten.

contact: Harmen Jansen23.
VI. spiritualiteit
Verslag van een pelgrimage van zeven dagen.
Alblasserdam, 2004, 14 pagina's
Remko Veldman
terug naar het overzicht

info: Remko Veldman

Inhoud:

Pelgrimeren hoeft niet meteen een lange route te zijn van zo'n 3 maanden,
zoals het beroemde Jacobspad naar Santiago de Compostela.
In de beschrijving van mijn tocht en in een evaluatie ervan,
wordt duidelijk dat die tocht van zeven dagen meer is
dan een wandeltocht alleen.

In de voorbereiding en verwerking achteraf werd de tocht
tot een vorm van open staan voor God in het dagelijkse leven.

Het was een leerproces om tot een grondhouding te komen
die te typeren is als

'vertrouw op God, wat er ook op je pad komt.'

Een uitspraak van Etty Hillesum werd tot ervaring:
'Als je een keer begonnen bent met God te wandelen,
ja dan wandel je maar door,
het hele leven is dan een uit wandelen gaan'.

kosten: Het verslag is te bestellen per e-mail
Het verslag wordt dan gedrukt toegestuurd

contact: Remko Veldman24.
I. eredienst
Over preken.
Als een bijbeltekst je ten dans vraagt.

Sliedrecht, zomer 2003, 98 pagina's
Georg Naber
terug naar het overzicht


info: Georg Naber

De doelstelling van het schrijven van de scriptie was drieledig:

a) het evalueren van de visie van mensen uit de eigen gemeente
op de kwaliteit van het preken in het algemeen
en de preken van mij als hun predikant in het bijzonder
;

b) het verkennen van het fenomeen preken door de eeuwen heen
en in de moderne hedendaagse cultuur;

c) het verwoorden van eigen ervaringen opgedaan in zeven jaar predikantschap.

Inhoud:

In het hoofdstuk
Preken - de stem van de gemeente
kom ik op basis van een enquete onder gemeenteleden
tot de conclusie dat kerkgangers vooral de behoefte hebben aan preken die ze 'positief raken'.
Niet het verkondigen van een bepaald dogma of leerstelsel vinden de meesten belangrijk, maar dat op een aangename
en verrassende manier het Hogere als iets bijzonders aangewezen wordt,
aangenaam verrassende overwegingen worden gelanceerd en (als het met je slecht gaat) troost wordt aangereikt.

In het hoofdstuk
Preken - de stem van de geschiedenis
kom ik tot de ontdekking dat de 'booming' van het preken
in de tijd van de reformatie met name het gevolg is geweest van de algemene cultuurgeschiedenis van die tijd:
voor het eerst komt in die tijd massief het individu op (de burgerlijkheid).
Het wil zich losmaken van te strakke, traditionele 'overhead'-structuren van kerk & staat. Luisteren naar preken
ervoeren de hoorders in die tijd als een soort emancipatie van de gewone man:
terwijl eeuwenlang van boven was opgelegd wat mensen moesten doen en geloven,
krijgen ze voortaan deel aan en mogen ze helemaal meedoen met het verwoorden van cultuur en geloof.
Na de reformatie wordt het preken steeds meer als saai, ouderwets en beperkend ervaren.
Preken hebben op een gegeven moment niet langer (zoals het tijdens de Reformatie nog het geval was)
een monopoliepositie op het gebied van de informatievoorziening omtrent cultuur en geloof.
De tijdschriften en kranten komen op. Boeken en nieuwe wetenschappelijke inzichten worden algemeen toegankelijk.
Mensen vinden de kijk van de kerk op het leven te beperkt en willen voortaan zelf op tal van manieren kunnen bepalen
hoe ze tegen geloof en cultuur willen aankijken.

Tot een voorlopige beschrijving van de huidige stand-van-zaken kom ik in de hoofdstukken
Preken - de stem van de moderne tijd en
Preken - de stem van de postmoderne tijd.
Predikers worden geconfronteerd met een behoefte aan logische helderheid en relevantie van wat gezegd wordt.
Ook hebben moderne hoorders tegenwoordig gevoel voor de "tijd" en "context" (dus voor de relativiteit) van geloofsuitspraken.
In het postmodernisme is men wars van een te dominant denken:
men heeft behoefte aan een 'terreurvrije' preek die mensen niet bespeelt, maar mensen onderhoudt en leuk prikkelt.
Ook is er meer ruimte voor afwijkende visies in de marge en voor 'het sublieme' (het schitterende in het kleine).
De moderne mens haat een te grof ingevulde polemisch-dictatorische manier van preken.

In het laatste hoofdstuk
Preken - de stem van een predikant
worden meer persoonlijke ervaringen op een rijtje gezet, gerankschikt in hoofdstukken over God, de tekst en de hoorder.
In de/bij het preken moet het er om gaan telkens 'het unieke' van God aan te wijzen.
Niet door God (en de gelovige) afzijdig van het alledaagse leven als vertoevend in een aparte ruimte daarnaast (in de hemel,
in het hiernamaals of in onheldere, afgesloten Geesteservaringen) te beschrijven,
maar door zoveel mogelijk het unieke van 'God in ons midden' aan te wijzen.
Wat de bijbeltekst betreft:
de bijbel is een fragmentarisch commentaar op het leven-van-alledag ook van vandaag, met God er bij.
Als predikant moet je een tekst niet fixeren.
Dat gebeurt als je een tekst teveel laat buikspreken volgens de lijnen van het dogma of je eigen ervaringswereld.
Ga liever telkens op zoek naar het subliem (ook voor jezelf) Nieuwe dat zich telkens subtiel in een afzonderlijke tekst aandient.
Met het oog op de (jonge) hoorders is het vooral belangrijk dat
de predikant in zijn preek ook altijd de vraag "nou, en??" gaat stellen en beantwoorden.
Wat is de relevantie van je spreken, wat kun je er mee??

--

Als inspiratiebron bij het schrijven van de scriptie hebben gediend:


I. de resultaten van een enquete
die aan het begin van het studieverlof
onder gemeenteleden werd gehouden,
met vragen als:
Waar gaat het volgens jou bij het preken om?
Van welke preken hou je het meest?
Wat irriteert je?
Wat heb je bij het/de preken van G. Naber als prettig en minder prettig ervaren?

Zie voor de antwoorden op internet: website van G Naber


II. voor het historische en culturele overzicht:
het art. "Predigt" in de Theologische Realenzyklopaedie, dl. 27,
Berlijn 1997, 225-330
en het boek Wolken gaan voorbij. Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat,
Zoetermeer 2003, van Bert Altena.


III. als hulp bij het verwoorden van eigen ervaringen het boek
Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek,
Zoetermeer 2003, van Gerrit Neven.

kosten: Euro 10,00 (incl. verzendkosten)
scriptie in A4-formaat van 98 pagina's.
zie ook: website van Georg Naber

te bestellen bij: Georg Naber


25.
VI. theologie
Gods goedheid en het kwaad in de wereld.
Amsterdam Bijlmer 2004, 43 pagina's
Cees van Veelen
terug naar het overzicht

info: Cees van Veelen

Inhoud:

hieronder volgt de inhoudsopgave:

Gods goedheid en het kwaad in de wereld
- exegetische excurs jac. 5:11

Game, set and match.
- exegetische excurs 1 kron 21:1 en 2 sam. 24:1

De wereld is een toverbal
- Het wereldbeeld in Europa
- exegetische excurs ex. 20:4
- het wereldbeeld in Ghana

Schepper naast God
- Manicheeërs en Augustinus
- exegetische excurs

Leugenaar van den beginne
- exegetische excurs gen. 3:4,5

Gejaagd dor de wind
- Hekserij in West Europa
- Wicca
- Hekserij in Ghana

Tramlijn begeerte
- Exegetische excurs gen. 4:6,7

Niet alle tranen zijn een kwaad ding
-Exegetische excurs job 40:9-14

kosten: Het verslag is gratis te verkrijgen per e-mail en wordt verstuurd in pdf-formaat
contact: Cees van Veelen
26.
VII. beroep:predikant Predikant en PC
Predikant en PC: een stille digitale revolutie

Terugblik op een eigen leerweg, onderzoek naar de huidige situatie,
gedachten over de digitale wereld en ideeën voor de toekomst

Marien Grashoff, Schoondijke, augustus 2004

terug naar het overzicht


info: Marien Grashoff

DE INHOUD VAN DIT VERSLAG

Waar gaat dit over?
Een woord ter inleiding

De computer uitgelegd voor newbies
Een beschrijving van hardware en software, een uitleg van de opbouw
van netwerken, een uitwijding over de beveiliging van de PC en een overzicht
van bruikbare toepassingen; plus een naschrift over verdere informatie

De wereld van Linux: een alternatief?
Beschrijving van een alternatief besturingssysteem voor PC’s, de
mogelijkheden van open source software en een praktische gids voor de
overstap naar Linux

Er gaat een wereld voor je open
Gedachten over de wereld achter de digitale buitenkant aan de hand van
zeven steekwoorden: interface, virtual reality, community, multimedia,
networking, broadband en worldwide web

Predikant en pc: een verkenning
Verslag van een onderzoek naar PC-gebruik onder predikanten en
gesprekken met mensen in het veld

Terugblikken en vooruitzien
Conclusie: een pleidooi voor Linux als basis voor kerkelijke automatisering

Bijlagen
o.a. het onderzoek + de uitkomsten, een woordenlijst, een lijst van
bestandsextensies en uitleg van technische specificaties

Verantwoording van bronnen
Index

SLOTSOM VAN DIT STUDIEVERLOF

1. De computer is meer dan een hulpmiddel, namelijk metafoor en medium tegelijk
van de huidige, gedigitaliseerde informatiesamenleving.

2. De wereld van computers en internet biedt talloze mogelijkheden voor nieuwe
creativiteit, communicatie en gemeenschap.

3. Predikanten, gemeenten en landelijke kerk maken nog lang niet optimaal gebruik
van deze mogelijkheden en blijven doorgaans te afwachtend.

4. Om deze redenen moet de kerk bewust en zonder angst of moraliseren in deze wereld
willen en durven stappen.

5. Om principiële, praktische, technische en financiële redenen moet daarbij
onverwijld gekozen worden voor de open source-software van het Linux-platform.

Bestellen: Het verslag telt 223 pag. op A4-formaat.
Wil je het ontvangen, mail mij dan even.
De geïllustreerde en ingebonden versie kost (EUR 17,50, incl. verz.)
De PDF-'text only'-versie is gratis en toch nog 2,5 MB groot.
Laat het even weten als je zo'n groot bestand in je mailbox durft toelaten.

Contact: Marien Grashoff27.
V. gemeenteopbouw en beleid
“In de wijk geloven… een missionair bewuste kerk onderweg.”
praktisch-theologische opmerkingen bij het proces van kerkelijke presentie
in de ViNEx locatie Het Wateringse Veld.
Delft, scriptie voor de kerkelijke opleiding, augustus 2004, 42 pagina's
drs. A.W. v.d.Griend
terug naar het overzicht

info: Wim v.d.Griend

Inhoud:

...in augustus 2004 rondde ik de kerkelijke opleiding af met een studie naar
'kerkelijke presentie' in de Vinex-wijk (Het Wateringse Veld)
waar ik sinds 2002 als pastoraal medewerker aan verbonden ben.

De scriptie beschrijft het proces/ de geschiedenis van deze kerkelijke presentie
en ik probeer te verhelderen dat de visie op kerk-zijn en present-zijn bepalend zijn
voor de manier waarop; de snelheid waarmee het proces verlopen is.

Ik laat zien dat ik in dit deel van mijn werk de gelovige die 'niet zo'n kerkganger' is volstrekt serieus neem
en hoe juist deze buitenkerkelijke gelovige graag deelneemt aan gelegenheden
waarbinnen hij/zij het geloof delen wil.

Tegelijkertijd blijf ik in mijn opvattingen over geloof en gelovig handelen trouw aan
het getuigenis van de Schriften over geloven.

"in de wijk geloven" is de spannende uitdaging waar alle betrokkenen als belanghebbenden voor staan...

kosten: Het verslag is gratis te verkrijgen per e-mail
De papieren versie wordt op aanvraag tegen kostprijs per post toegestuurd.
De prijs bedraagt dan € 2,00.
contact: drs. A.W. v.d. Griend

zie ook de website : in de wijk geloven
28.
VI. theologie - dogmatiek
Waarom moest Christus dit alles lijden?
Jeroen Bellwinkel, juli 2004, Muiden
terug naar het overzicht

info: Jeroen Bellwinkel

Inhoud:

Het onderwerp van mijn studieverlof was ’het lijden van de Messias’.

Geprikkeld was ik door het boek van Prof. A. van de Beek, De Kring om de Messias.
Zijn stelling
. dat Israël (en daarin de Messias) moèt lijden,
. dat de geschiedenis van Israël persé een lijdens-ge-schiedenis is,
. tot en met de holocaust,
. en dat juist in dat lijden God te vinden is,
stuitte mij zeer tegen de borst.

Ik meende dat in de bijbel een heel ander geluid klinkt.
Dat het lijden niet als een noodlot boven het hoofd hangt
en dat het programma van de Messias luidt:
Het lijden de wereld uit, te beginnen uit Israël.

Toch staat in diezelfde bijbel dat de Christus moest lijden.
Dat zegt de opgestane Heer tegen de teleurgestelde Emmausgangers.

Dat zinnetje werd het uitgangspunt van mijn studieverlof:
‘Weten jullie dan niet, dat de Messias dit alles moest lijden.’

En dat begint Hij vanuit de Schriften uit te leggen, vanaf Mozes en de Profeten.

Drie kleine portretjes heb ik gemaakt:

van Job (als volgeling van Mozes),
van de Knecht des Heren (als Profeet)
en Jezus (als de volgende Messias).

Als raam fungeerde - als altijd - de liturgie.
En natuurlijk heb ik nog iets gezegd over het genoemde boek van Van de Beek.


Inhoudsopgave

Inleiding
Een liturgie vol lijden
Gedenken en vieren
Job
Jesaja
Jezus
Van de Beek en de Messias
Een liturgie van meer dan lijden
God

50 pagina's

kosten: gratis toe te zenden aan wie het per e-mail aanvraagt
contact: Jeroen Bellwinkel
29.
VI. theologie - spiritualiteit
Uitdagend nabij
aangevuld met “Op weg naar Zuilen”, verslag van een kerkenpad.

Piet Vliegenthart, Utrecht najaar 2004
terug naar het overzicht


info: Piet Vliegenthart

Inhoud:

beschrijving inhoud In dit studieverslag (59 blz.) komen drie zaken aan de orde
die gaandeweg meer met elkaar te maken blijken te hebben
dan aanvankelijk werd gedacht:

1. bespreking van “De stem van de roepende”, van G.D.J.Dingemans

2. bestudering van de Keltische spiritualiteit,
nader toegespitst op de onlangs verschenen liederenbundel van Iona

3. bestudering van het verschijnsel van het “levensboek”.


Met de woorden “Uitdagend nabij” wordt God getypeerd.
Hij heeft zichzelf uitgedrukt in zijn Schepping.
Mensen zijn geschapen naar Zijn beeld.
Hij is ons als het ware, op het lijf geschreven,
met de bedoeling dat we ons zullen richten op Hem, op Zijn toekomst.
Hij daagt mensen ertoe uit op weg te gaan.

Behalve aan het genoemde werk van Dingemans is voor deze studie geput uit literatuur van o.a.
Max Wildiers,
Ian Bradley,
Esther de Waal,
John O’Donohue,
Michael Lerner
en Philip Newell.

Tegelijk met dit studieverslag verscheen er een boekje met een verslag van een kerkenpad,
getiteld “Op weg naar Zuilen”.
Tijdens het studieverlof werden de vrije zondagen gebruikt om een aantal kerken te verkennen.
Het boekje bevat een persoonlijk, anekdotisch getint verslag daarvan.

-

wijze van bestellen: het studieverslag kan, evenals het boekje over het kerkenpad, als pdf document worden besteld bij Piet Vliegenthart

contact: Piet Vliegenthart
30.
VI. theologie - spiritualiteit
Contact met God

Rini Rikkert, augustus 2006
terug naar het overzicht


info: Rini Rikkert

Inhoud:

In 2005 bracht ik mijn drie maanden studieverlof door op Tenerife.
De eerste maand werd besteed aan het lezen van boeken rond het thema ‘geloof en emoties’,
de 2e en 3e maand ontstond het boek ‘Contact met God’.

Het thema is verbinding.
Al schrijvend merkte ik, dat leven en groeien in contact met God voor mij betekent
een leven in verbinding met mezelf, met anderen, met de aarde, en met God.
Het één kan niet zonder het ander.

In mijn eigen beleving is de christelijke traditie verweven geraakt
met allerlei elementen uit het nieuwetijdsdenken,
ook daar zoek ik in het boek naar de verbinding.

Ter verduidelijking van het theoretische deel zijn er veel persoonlijke ervaringen toegevoegd,
enkele verhalen en gedichten.
Naast theoretisch en persoonlijk wilde ik ook praktisch zijn,
met tips en bijvoorbeeld meditatie-oefeningen.


Dit zijn de titels van de hoofdstukken:

1 - Wie of Wat is God?
2 - Verlangen
3 - Verbinding
4 - Verstand
5 - Lichaam
6 - Emoties
7 - Liefde
8 - Gebed
9 - Meditatie
10- Mystiek
11- Rituelen
12- Bericht van Boven
13- Contact met de duisternis
14- Contact in het sterven
15- Contact met het Licht


-

wijze van bestellen: Het is verkrijgbaar in de boekhandel, uitgeverij Philomena.
Het is ook te bestellen bij Rini Rikkert zelf
kosten: 15 euro en 3 euro verzendkosten

contact: Rini Rikkert
31.
VI. theologie - spiritualiteit
There is always another mountain to climb

Roeland Wijkhuizen, augustus 2006
terug naar het overzicht


contact: Roeland Wijkhuizen

info: website Aandachtswegen

Inhoud:

Tijdens mijn studieverlof maakte ik (samen met mijn vriendin)
een pelgrimstocht met de fiets
van de oecumenische communiteit in Taizé (Frankrijk) naar Santiago de Compostela
en Kaap Finisterre in Noordwest Spanje en weer terug.
De Tocht duurde zeventig dagen.

Santiago de Compostela is een bekende katholieke pelgrimsroute,
die bestaat vanaf ca. de negende eeuw.
Daarvoor was er al wel een pelgrimsroute naar Noordwest Spanje.
Deze oudere route leidt naar de kust van Noordwest Spanje,
naar Cabo Finisterre, 'einde van het land'
De pelgrimsroute naar Cabo Finisterrre is bekend uit de gnostische - en Keltische traditie.

Over de twee hoofddoelen van deze reis staat in het verslag zelf het één en ander te lezen.
Het zijn geen doelen die makkelijk meetbaar zijn.
Het zijn überhaupt geen doelen waarvan je op enig moment zou kunnen zeggen
dat het volledig bereikt is. Laat ik me hier beperken tot een enkele opmerking.
Eén van de doelen die ik me gesteld heb is leren thuis te komen bij mezelf.
Een lange tijd nergens thuis zijn wil ik zien als een uitnodiging
om bij mezelf thuis te komen.
Een tweede doelstelling is het leren bewaren van gelijkmoedigheid.
Dit is een term die de mysticus meester Eckhart (dertiende eeuw) hanteert.
In het verslag staat er meer over te lezen.

Het werd een geweldige tocht van tien weken.
Uitputtend, maar verrijkend; op eigen kracht, maar gedragen door zovele mensen en de hemel zelf.

Roeland Wijkhuizen.


Inhoudsopgave
Inleiding
Vooraf
1. Proloog
2. Het begin
3. Op de Le-Puy-route
4. De Pyreneeën
5. Spanje in
6. De Camino-Frances
7. Santiago de Compostela
8. Naar het einde van de wereld
9. ...En weer terug
10.Terug in Frankrijk
11.De cirkel is rond
Overzicht van plaatsen en afstanden
61 pagina's
te downloaden bij: website Aandachtswegen 'pelgrim zijn', rechts op de pagina te downloaden.
-

wijze van bestellen: te downloaden bij: website Aandachtswegen 'pelgrim zijn'.

contact: Roeland Wijkhuizen34.
V. gemeenteopbouw & beleid
Er is geen wind voor wie geen haven heeft
Gedachten over gemeente-opbouw op basis van een persoonlijke spirituele zoektocht.

Peter A. van den Berg, 2001, Duiven
terug naar het overzicht

bestellen: Peter A. van den Berg

Inhoud:

“In een samenleving waarin het christelijk geloof haar plausibiliteit,
althans haar vanzelfsprekendheid heeft verloren,
wordt het persoonlijk geloof van de pastor belangrijk.”

Door deze woorden van Jan Hendriks gesteund, doe ik verslag van mijn speurtocht
naar mijn spiritualiteit.
Ik neem het als startpunt van mijn denken over de gemeente.
Een denken dat geloven en leven niet van elkaar kan scheiden,
dat de kerk in de wereld ziet, als een pleisterplaats, een herberg,
waar gastvrijheid en beschutting geboden wordt;
waarin pastoraat/diaconaat en eredienst ontspringen aan wat mensen nodig hebben
of op de been houdt
en waar de predikant wellicht de rol heeft van de buitenstaander,
de hofnar, de geestelijke begeleider, de coach.

Zo kom ik gaandeweg tot een aantal aanbevelingen
rondom eredienst,
pastoraat
en geestelijke begeleiding

Een vervolg van dit proces in de Protestantse Gemeente te Duiven
is te lezen in mijn studieverslag van 2006
“De kerk in het dorp en het dorp in de kerk”
In dit laatste verslag houd ik me bezig met de vraag
“Hoe kan de christelijke spiritualiteit ten dienste komen van de dorpse samenleving?”

-

kosten: geen; per e-mail aan te vragen
bestellen: Peter A. van den Berg35.
V. gemeenteopbouw & beleid
De kerk in het dorp en het dorp in de kerk

Peter A. van den Berg, 2006, Wijhe
terug naar het overzicht

bestellen: Peter A. van den Berg

Inhoud:

In dit studieverslag hou ik me bezig met de vraag:
“Hoe de christelijke spiritualiteit ten dienste kan komen van de dorpse samenleving?”

Mijn veronderstelling is, dat de christelijke spiritualiteit het meest wezenlijke is
wat de kerk de samenleving te bieden heeft.

Die christelijke spiritualiteit van de gemeente zie ik verwoord
in de drievoudige betrokkenheid
bij God,
bij de gemeente
en bij de samenleving.

Tegelijk zie ik dat veel gemeenteleden bij “betrokkenheid bij de samenleving”
te weinig denken aan hun eigen leefomgeving.
Maar als de plaatselijke kerk zich niet bekommert om de eigen plaats,
welke kerkgenootschap zal dat dan wel doen?

In de term “volharding” komt de christelijke spiritualiteit en het dagelijks leven bij elkaar.
De vraag naar de volharding is per definitie gericht op de toekomst
en op de (persoonlijke) bronnen van leven.
In de vraag naar “hoe hou jij het vol” ligt de brug naar alle mensen.
Een vraag die ruimte laat voor verschillende belevingen en ervaringen.
Een vraag die de opstap kan zijn voor een wezenlijk gesprek, maar ook van daadwerkelijk helpen.
“Hoe kan ik jou daar bij helpen?”.
Deze vragen zijn de basis voor “de gemeente in het dorp en het dorp in de gemeente”.

De gemeente bestaat uit gemeenteleden, die zelf onderdeel zijn van de samenleving
In het leven van een individu of een gezin vindt er voortdurend een kruisbestuiving
plaats tussen spiritualiteit en activiteit.
Gemeenteleden doen vaak al iets in de samenleving,
maar lang niet altijd vanuit een bewuste christelijke spiritualiteit.
De vraag “Hoe hou je het vol” in het gesprek met de buren, collega’s of
vrienden kan die spiritualiteit bewuster maken.
Zo is de kerk al in de samenleving en zo komt de samenleving in de kerk.

De kerkenraad houdt in de gemeente het besef levend van
de drievoudige betrokkenheid bij God, elkaar en de samenleving.
Hij stelt de vraag hoe mensen dat (denken) vol (te) houden?
Dat doet de raad niet van boven af:
sturend en bevelend,
maar dienend door zijn houding en zijn vergadercultuur.
Door zijn houding in ruimte voor de bijbel en het geloofsgesprek,
ruimte voor elkaars persoonlijke verhalen en
ruimte voor wat er gaande is in de nabije samenleving.
Door zijn cultuur:

de vergadering zal een plek zijn
waar de plannen en problemen van (groepen) mensen
tegen het licht van Gods toekomst worden gehouden.

De kerkenraadsvergadering is voor een tijd een plaats van bezinning en gebed.
Zo stimuleert de kerkenraad de leden
om de christelijke spiritualiteit in gedrag en houding
in hun eigen sociale omgeving te laten zien.

De diaken (minister van externe zaken) richt zich ambtshalve op de betrokkenheid
op de samenleving. De diaken richt zich dus per definitie niet
op de eigen gemeenteleden.
Zij gaat, zo mogelijk vanuit haar eigen contacten met bv. collega’s,
familie, kinderen, mensen opzoeken die haar op de een of andere manier raken.
Diakenen steunen de gemeente dus om het lijden en de vragen van de samenleving te onderkennen.
Zij brengen als het ware de samenleving naar binnen.

De ouderling (minister van interne zaken) richt zich in de eerste plaats
op de kerkgemeenschap. Haar taak is de gemeenschap te dienen en zo te bevorderen.
Het ambt van ouderling is dus vooral gemeente-opbouw en niet pastoraat.
Pastoraat is eerst en vooral een taak van ieder gemeentelid.
De ouderling helpt mensen om zichzelf te helpen.

De predikant richt zich in de eerste plaats op de betrokkenheid op God
zoals deze in de bijbel en de traditie tot ons komt.
Hij betrekt de vragen van de mensen die direct of indirect tot hem komen
op de toekomstvisie van God.

Mijn pleidooi om “de kerk in de wereld” en “de wereld in de kerk” te krijgen
loopt uit in een pleidooi om gaven-gericht te gaan werken.
Gaven-gericht werken kan een goede mogelijkheid zijn
om de samenleving nadrukkelijker in de kerk te brengen.
Met gaven-gericht werken bedoel ik een manier van werken die niet start bij de
vacatures, maar bij de gaven van mensen.
Met de vraag:
waar kun jij met plezier een steentje bijdragen aan de gemeente van Christus?
Met gaven bedoel ik nadrukkelijk alle gaven.
Niet alleen de competenties en de kwaliteiten van mensen,
maar ook de mensen die mij ‘gegeven zijn’.
Zij zijn ook een deel van mijn gaven. Stilstaan bij mijn gaven is ook stilstaan bij mijn vitaliteit.
Waar word ik warm van, waar ervaar ik vuur in mezelf, wat is mijn passie?

De zondagse eredienst is de plek waar de Bron van Leven en Gods toekomst,
de christelijke spiritualiteit en de dagelijkse praktijk op elkaar betrokken worden.
Nadrukkelijker zullen de verhalen en vragen van mensen, binnen en buiten de gemeente, hier ingebracht kunnen worden.
Hier kan de vraag naar het “volharden” in rituelen en gebed,
in lied en verhaal aan de orde komen.
En het vieren van het Avondmaal kan daarbij bijzonder helpen.

Het verslag wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor met name de kerkenraad.

-

kosten: geen. Per e-mail aan te vragen
bestellen: Peter A. van den Berg36.
I. eredienst
DE BEAMER IN DE EREDIENST
verkenningen
ds. Els van der Wolf-Kox, september 2007, Zeewolde
terug naar het overzicht

bestellen: Els van der Wolf-Kox

Inhoud:

Wij hebben sinds kort een beamer in ons kerkgebouw.

Ik ben enthousiast over de mogelijkheden die dat biedt,
maar heb ook het gevoel dat we met die beamer voor wat betreft de kerkdienst
in een nieuw tijdperk zijn gekomen.

In mijn studieverlof heb ik mezelf de volgende vragen gesteld:

*1*
beeldmateriaal in de kerk: wat haal je in huis?
(over de eigen kracht van beelden en de angst daarvoor)

*2*
werken met beeldmateriaal: wat kunnen we leren van presentatietechniek?

*3*
wat kun je met een beamer in de liturgie?

*4*
wat kun je met een beamer tijdens de preek?

Er zijn me een paar dingen opgevallen:

*-*
Er lijkt in “kerkelijk beamerland” een soort waterscheiding te lopen
tussen mensen die de beamer gebruiken om de dienst makkelijker te maken
(tegemoetkomend beamergebruik)
en mensen die de beamer gebruiken om de dienst op een hoger plan te krijgen
(uitdagend beamergebruik)

. *-*
De beamer kan op termijn een bepaald eenzijdig beeld van gemeente-zijn versterken
(b.v. de kerk als gezellige club met veel foto’s van eigen gemeenteleven,
of de de kerk als museum met veel projecties van Middeleeuwse kunst,
of de kerk als kinderclub met veel leuke plaatjes, enz…)

*-*
De beamer haalt andere mensen/nieuw talent naar voren in de gemeente
(technici, computerdeskundigen, enz).

Het volledige verslag heeft 40 pagina's en is per e-mail aan te vragen

-

kosten: geen. Het volledige verslag heeft 40 pagina's en is per e-mail aan te vragen
bestellen: Els van der Wolf-Kox37.
V. gemeenteopbouw & beleid
.Evangelische Vernieuwing

ds. Hans van Dalen, februari 2008, varsseveld
terug naar het overzicht

bestellen: Hans van Dalen

Evangelische Vernieuwing

Evangelische vernieuwing:
het klinkt als een aantrekkelijk toverwoord en voor sommigen ís het dat ook.
Zij zijn van mening, dat de Protestantse Kerk, als zij wil overleven, ‘vernieuwd’ moet worden naar evangelische snit.
Anderen staan daar toch wat sceptischer tegenover.
Weer anderen zelfs radicaal afwijzend: ‘Evangelische vernieuwing’ klinkt hen als een vloek in de oren.
Vernieuwing? Akkoord! Een ecclesia ‘reformata’, is immers altijd ‘reformanda’.
Een zichzelf respecterende gemeente zal dus altijd op zoek gaan naar verbetering, verandering, vernieuwing
– met of zonder beleidsplan.
Stilstand is zeker tegenwoordig achteruitgang.
We moeten vooruit – maar: Waar moet dat heen?
De meningen verschillen… Reden om wat dieper na te denken over ‘evangelische vernieuwing’.

In het verslag is vooral literatuur van de ‘evangelical’ theoloog Alister McGrath uitgewerkt.
Ook heb ik bij een aantal collega’s de meningen gepeild.
Bijna 50 reageerden. Het is een klein onderzoekje geworden.
Geen wetenschappelijk verantwoorde peiling, maar wél bruikbare reactie voor een ‘kritisch tegenover’.
Ook alle collega’s van de Werkgemeenschap Doetinchem hebben meegewerkt.

Inhoud:

Inhoud van het verslag:

1: de Bijbelse basis van het woord ‘evangelisch’.

2: geschiedenis van de evangelische beweging

3: kenmerken van de evangelische beweging.

4: de evangelische beweging in Nederland.

5: het succes van de evangelische beweging

6: instemming en tegenspraak

7: weerwoord

8: op weg naar de toekomst

Ik hoop dat dit verslag een kleine bijdrage kan leveren
aan het inter- en intrakerkelijke gesprek met en over de Evangelische beweging.

Hans van Dalen, predikant Protestantse Gemeente Varsseveld

www.dsvandalen.nl

kosten: geen. Het volledige verslag heeft 40 pagina's en is per e-mail aan te vragen
bestellen: Hans van Dalen


Ook is het te lezen op de website: website Hans van Dalen bij: 'laatste toevoegingen'.


38.
I. eredienst
.Een hoge inzet
De positie van Noordmans in de discussie Noordmans-Van der Leeuw over de liturgie,
geplaatst in historisch en actueel perspectief
Klaas-Willem de Jong, zomer 2007, Alphen aan den Rijn terug naar het overzicht

informatie: Klaas-Willem de Jong

In de helft van het studieverlof dat ik zomer 2007 had,
maakte ik een studie van de discussie Noordmans-Van der Leeuw.
Deze studie is te vinden op website Klaas-Willem de Jong -> overige publicaties

Toelichting: Het debat Noordmans-Van der Leeuw is een discussie van voor de oorlog.
Noordmans en Van der Leeuw betraden in 1939 het theologische strijdperk.
Het gesprek van Noordmans met Van der Leeuw en diens geestverwanten zette zich ook in later jaren nog wel voort,
maar de hoofdzaak kwam in 1939 aan de orde.

De vraag is echter of de discussie ook in zijn betekenis voor de liturgische praktijk
en de liturgische bezinning vooroorlogs, ofwel achterhaald genoemd moet worden.
Wie de liturgische ontwikkelingen na WO II globaal bekijkt,
zal ten aanzien van de Hervormde Kerk vaststellen dat het pleit beslecht is.

Het recente Dienstboek.
Een proeve staat qua opzet en sfeer niet ver van hetgeen de liturgische beweging beoogde.
Deze beweging bestond uit individuen en groepen die zich toelegden op een vernieuwing van de liturgie
die in lijn was met de kerkelijke traditie en de betrokkenheid van de gemeente beoogde te vergroten.

Ik heb me in mijn studie twee opgaven gesteld.
In de eerste plaats wil ik de discussie Noordmans- Van der Leeuw in haar historisch perspectief schetsen.
Ik richt me daarbij vooral op het aandeel van Noordmans en de reactie van Van der Leeuw,
hoewel ook anderen zich in de discussie gemengd hebben.
Om de essentie op het spoor te komen is het voldoende deze beiden aan het woord te laten.
Vanuit dit perspectief wil ik enkele lijnen doortrekken naar vandaag.

Dat brengt me bij de tweede opgave.
Ik wil aan de hand van twee voorbeelden laten zien
dat de vooroorlogse discussie ook nu nog niets aan actualiteit verloren heeft.
Enkele recente publicaties wijzen daarop.

Aan het slot zet ik de puntjes op de i en probeer ik aan te geven
op welke punten in de hedendaagse liturgische bezinning Noordmans’ gedachtegoed aan kan zetten tot verdere reflectie.

Klaas-Willem de Jong

kosten: geen.
informatie: Klaas-Willem de Jong


De lezing is te vinden op de website: website Klaas-Willem de Jong -> -> overige publicaties


39.
VI. theologie
IK WEET GENOEG!
Over geloof en wetenschap
Hans Buurmeester, juli 2008, Vlaardingen
terug naar het overzicht

informatie: Hans Buurmeester

"Ik weet genoeg!"

Een studie over de relatie geloof-wetenschap
n.a.v. Richard Dawkins' "God als misvatting".(deel 1)

Tevens een verslag van
het 10e Internationale Bonhoeffercongres
van 22-27 juli 2008 te Praag.(deel 2)

download document


Dit verslag is het resultaat van mijn studieverlof in de periode mei – juli 2008.

Het geeft een beschrijving van mijn zoektocht door diverse boeken en artikelen
die betrekking hebben op de verhouding tot elkaar van geloof en wetenschap.
Hierover is de laatste jaren veel geschreven en gezegd dat mijn aandacht trok.
Ik noem hier bijvoorbeeld een uitzending van het TV-programma “Buitenhof”,
waarin Cees Dekker, hoogleraar moleculaire biofysica aan de Technische Universiteit van Delft
en overtuigd christen, aan het woord was als mede-auteur van het boek
“Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?”
In dit boek worden de mogelijkheden van Intelligent Design onderzocht,
een betrekkelijk nieuwe kijk op de werkelijkheid, waarbij er rekening mee wordt gehouden
dat er in de ons omringende natuur en in onszelf sprake zou kunnen zijn van een ontwerper
die in de werkelijkheid schuilgaat.

In het spoor hiervan las ik ook andere boeken en surfte ik regelmatig op het Internet.

Ook noem ik “De taal van God” van Francis S.. Collins die in zijn boek
geloof en wetenschap met elkaar probeert te verzoenen.
Dit boek sprak mij aan omdat Collins rationele gronden aanvoert om te geloven in een schepper.

De boeken die ik verder heb gelezen en bestudeerd, heb ik voor een belangrijk deel gekozen
nadat ze waren besproken in het dagblad Trouw.
Daarnaast kreeg ik welkome tips en soms ook boeken aangereikt van collega’s, vrienden en bekenden.
Een opsomming ervan is aan het eind van dit verslag opgenomen.

Toen ik aan mijn studieverlof begon had ik nog geen afgeronde doelstelling geformuleerd.
Globaal ben ik geïnteresseerd in alles wat met religie en/of wetenschap te maken heeft
en ik heb in de loop der tijd vanuit die belangstelling een aantal boeken aangeschaft.
Die belangstelling heeft vanzelfsprekend te maken met mijn werk als predikant, beroepsgelovige dus.
Zoals bij veel gelovigen gaan ook bij mij geloof en twijfel vaak hand in hand.

Vragen als:

geloof ik wel echt
wat geloof ik eigenlijk,
wat doet het geloof met mij
is het allemaal wel waar wat ik geloof
hoe is mijn geloof veranderd in de loop der jaren

vergezellen een gelovig mens zijn hele leven.

Niet voor niets heb ik op pag. 1 het gedicht Wie ben ik? van Dietrich Bonhoeffer opgenomen.
Ook hij worstelde gedurende zijn leven met het geloof.
In de loop der jaren is hij voor mij een reisgenoot geworden in mijn theologisch bezig zijn
en in de vragen die mij bezig houden.
De titel van dit verslag heeft met dit gedicht dan ook te maken,
m.n. met de slotstrofe “Wie ik ook ben Gij kent mij ik ben van U mijn God”.

Maar goed, ik ben met al mijn vragen dus op zoek gegaan in de boeken die mij ter beschikking stonden.
Gaandeweg begon zich echter wat tekening te vertonen in wat ik las
en spitste mijn belangstelling zich wat meer toe op de relatie tussen atheïsme en religie.
M.n. het neo-Darwinisme en zijn verklaring van de werkelijkheid en hoe aanhangers van deze visie zich afzetten
tegen het geloof in het algemeen en het christelijk geloof in het bijzonder, intrigeerde mij.

M.n. het boek van Richard Dawkins “God als misvatting” ,
waarin hij zegt dat mensen met een theologische inslag
vaak chronisch onbekwaam zijn om onderscheid te maken tussen wat waar is
en wat ze graag als waar zouden zien (p.122),
prikkelde mij bovenmate om kennis te nemen van zijn inzichten.
Ik raakte zodoende ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de wetenschap
en in het ontstaan van het Darwinisme
en ik moet zeggen dat ik met veel plezier de diverse boeken heb gelezen
die zich hier mee bezig houden.


Een andere bron van inspiratie voor mijn studieverlof is gelegen in het feit
dat dit jaar de 10e Internationale Bonhoeffer conferentie is gehouden in Praag
met het uitdagende thema:
”Dietrich Bonhoeffer’s Theology in Today’s World
A Way between Fundamentalism and Secularism?”

Als secretaris van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig mocht ik deze conferentie,
waaraan een aantal leden van dit gezelschap een bijdrage leverden, bijwonen.
Het thema van de conferentie geeft goed weer waar m.i. de huidige vragen van kerk en geloof
in m.n. de westerse wereld liggen, nl. tussen fundamentalisme en secularisme.
Ik probeer in dit verslag een weergave te geven van wat beide,
de literatuurstudie en het Bonhoeffer-congres mij hebben opgeleverd.


De inhoud van dit verslag komt wellicht wat verbrokkeld over.
Het is mij gebleken dat er erg veel aspecten aan de onderwerpen zitten die ik hier beschrijf,
allemaal thema’s op zichzelf.
Ik heb afgezien van een poging er een sluitend en geïntegreerd geheel van te maken.
Om het met Anne van der Meiden te zeggen: het wordt op een moderne wijze aangeboden.
Het verslag is dan ook een poging verantwoording af te leggen
van wat ik in mijn studieverlof heb ondernomen.

Hans Buurmeester
-

kosten: geen.
informatie: Hans Buurmeester


Het werkstuk is te downloaden: IK WEET GENOEG!


40.
III. missiologie
Moslims in de polder
jonge moslims in Nederland anno 2008: trends,ontwikkelingen en debat

Froukien Smit, juli 2008, studentenpredikant Nijmegen
terug naar het overzicht

informatie: Froukien Smit

Korte beschrijving inhoud:

Als studentenpastor heb ik geregeld contact met moslimstudenten.
Met deze contacten als achtergrond heb ik in mijn studieverlof
eind 2007/begin 2008
'ontwikkelingen binnen de islam in Nederland' bestudeerd.

In deze literatuurstudie beschrijf ik:

- ontwikkelingen onder - met name jonge - moslims in Nederland in de laatste decennnia

- ontwikkelingen in het denken van enkele moderne moslimgeleerden over islam en het Westen

- en belicht ik een aantal aspecten uit het 'islamdebat' in Nederland.

Froukien Smit


Titels van de hoofdstukken:

Inleiding
Opzet van het verslag
I. Islamisering van de identiteit
II. Trends en ontwikkelingen binnen de islam in Nederland
III. Het Westen, democratie en secularisatie
IV. Islamdebat en integratie
Tot slot


kosten: geen.
informatie: Froukien Smit

Het werkstuk is digitaal te verkrijgen bij: Froukien Smit41.
VI. spiritualiteit
Geestelijke vastheid en blijheid, goed voor een mens!
studie over het leven van Geert Grote en de Moderne Devotie

Anton Forrer, Ruinen, november 2000 (2011: emeritaat)
terug naar het overzicht

informatie: Anton Forrer

Korte beschrijving inhoud:

"Geestelijke vastheid en blijdschap... goed voor een mens!"
Deze titel is een variatie op een overgeleverde uitspraak
van onze hoofdpersoon GEERT GROTE, die leefde in de periode 1340-1384 te Deventer.
Over hem en de beweging der Moderne Devotie(= nieuw innerlijk leven),
waarvan Geert Grote de inspirator mocht worden, handelt deze brochure!

Wandelend langs deze aloude historische plekjes,
daarbij jongeren en ouderen observerend, denk je:

welke invloed kreeg deze geestelijke vernieuwingsbeweging van Geert Grote
in de tijd van 2e helft 14' eeuw - Ie helft I5e eeuw?
Welke invloed heeft deze beweging gehad in de eeuwen daarna?
Is deze invloed ook in onze 21' eeuw nog merkbaar?
Deze brochure schreef ik aan het einde van mijn studieverlof in 2000.Ik wil trachten op deze gestelde vragen enige antwoorden te geven.
Ik hoop vooral dat deze antwoorden ook ons oproepen tot geestelijke vernieuwing.
Ik ben namelijk van mening dat het zinvol is om,
in een tijd - 21e eeuw - waarin we geconfronteerd worden
met vele veranderingen in ons persoonlijk leven en in het samen-leven -
.een tijd waarin materiële waarden zo overbelicht worden, elkaar te bevragen:

wat is het geestelijk fundament in uw/jouw leven?
Is daarin nog plaats voor het vertrouwen in de God,
die Zich aan ons mensen bekend heeft gemaakt door het volk Israël
en in het bijzonder door een Zoon uit dit volk: Jezus Christus?

download studieverslag

kosten: geen.

Het werkstuk is digitaal te verkrijgen , download studieverslag


42.
VI. spiritualiteit
Van het midden naar de marge
studie over oa het boek Een seculiere tijd van Charles Taylor

Peter van de Peppel, mei 2011, Assen
terug naar het overzicht

informatie: Peter van de Peppel

Korte beschrijving inhoud:

Dit is een verslag van avonturen en bevindingen
tijdens mijn studieverlof in de lente en zomer van 2010.

Het onderwerp was

‘De veranderde plaats van kerk en religie in onze samenleving’.

Het is een verslag in zeven delen geworden.

Het grootste deel wordt in beslag genomen door de behandeling van het boek

Een seculiere tijd van Charles Taylor.

Ik probeer zo goed mogelijk de hoofdgedachten uit het boek samen te vatten.
Ik doe dat door de historische lijn te volgen die hij uitzet
en daarna behandel ik een aantal thema’s uit het boek,
afgesloten met wat evaluerende opmerkingen.

Daarna het stuk ‘Zoekend geloven’
dat ingaat op de zoekende vorm van geloven
die bij steeds meer mensen in onze tijd wordt gevonden.
Met dank aan gedachten van Boele Ytsma.

In het vierde hoofdstuk heb ik een korte beschrijving opgenomen
van een van mijn bezoeken aan het Dominicanenklooster in Huissen.

Dat wordt in hoofdstuk vijf gevolg door een verslag van een bezoek aan Iona.

Het zesde hoofdstuk bevat mijn inzending

‘Wij zijn van aarde’

voor de prijsvraag die het blad Volzin uitschreef met als thema:
op zoek naar een duurzame spiritualiteit.

Het geheel wordt afgesloten met een gedeelte
waarin ik in een aantal conclusies en overwegingen verwoord
wat het studieverlof mij heeft opgeleverd.

Het totaal bevat 50 pagina’s.kosten: geen.
informatie: Peter van de Peppel

Het werkstuk is digitaal te verkrijgen bij: Peter van de Peppel43.
VI. spiritualiteit
Als de hemel naar beneden valt
studie over het boek van Alan Roxburgh, ‘The sky is falling’

Jolanda Allewijn, april 2011, Lage Zwaluwe
terug naar het overzicht

informatie: j.w.allewijn

Korte beschrijving inhoud:

Het boek

Alan Roxburgh, ‘The sky is falling’

maakte mij ervan bewust dat deze tijd van grote veranderingen,
die in de kerk als een crisis ervaren wordt, niet zomaar voorbij gaat.

Mijn suggestie: bespreek het met collega's!

Wat ik van dit boek geleerd heb:

We hebben nog lang niet de diepte en de impact van de veranderingen gepeild.
Het kan nog generaties duren voor er weer een periode van stabiliteit aanbreekt.
De kerk zal dus een manier moeten vinden
om die woestijntijd, waarin wij leven, uit te houden,
in de hoop op een nieuw elan
en in de verwachting dat God ons uiteindelijk nieuwe wegen zal wijzen.

Pasklare oplossingen zijn er niet
en het is nu ook niet de tijd voor onze eigen mooie programma’s en klinkende doelen,
die niet verder gaan dan de oppervlakte.

Je krijgt daarmee misschien tijdelijk de kerk vol,
maar ze vormen mensen niet om tot een gemeente van Christus.

De fundamentele vraag waar we in deze tijd voor staan is deze:

hoe kunnen mannen en vrouwen, die een christelijk leven willen leiden,
niet alleen vandaag, maar ook morgen en volgende week, de rest van hun leven, gevormd worden?

Deze vraag gaat kerken van alle denominaties aan!
We hebben niet meer de luxe ons op te sluiten in onze eigen hokjes.
Het is de hoogste tijd nieuwe, bezielende verbanden te zoeken,
zonder daar opnieuw een model of dogma van te maken.

In mijn verslag geef ik aan hoe ik als pastor deze vraag me eigen kan maken
door dialoog en luisteren:

Dialoog met mijzelf
luisteren naar de gemeente
luisteren naar collega's

Jolanda Allewijn, april 2011


TIP:

zoek een aantal collega’s,

zo verscheiden mogelijk,
om de dialoog mee te beginnen,
in vertrouwen op de Geest
die waait waarheen Zij wil.

Ga bijvoorbeeld eerst samen het boek van Roxburgh lezen;
het geeft bij ieder hoofdstuk een aantal vragen
om in de eigen situatie mee verder te komen.

Het is de moeite waard door de Amerikaanse opzet heen te lezen!

Tenslotte: het is als met iedere pelgrimage: de weg is het doel!


kosten: geen.
informatie: j.w.allewijn

Het verslag is digitaal te verkrijgen , download verslag44.
Gemeenteopbouw
GROOT EN KLEIN
over samenwerking van protestantse gemeentes
en de plaats van locale kerken in dat proces van samenwerking
Jan H. Soethoudt, juli 2011, Landgraaf
terug naar het overzicht

informatie: j.h.soethoudt

Korte beschrijving inhoud:

GROOT EN KLEIN

over samenwerking van
protestantse gemeentes
en de plaats van locale kernen
in dat proces van samenwerking

auteur: ds Jan H.Soethoudt, te Landgraaf

De auteur van GROOT EN KLEIN is predikant van de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek
in Parkstad Limburg,
met als deelopdracht het meewerken gestalte te geven aan de samenwerking
van de drie gemeentes in Parkstad Limburg:

Protestantse Gemeente Heerlen,
Protestantse Pelgrimsgemeente Brunssum
en Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek.

Deze gemeentes zitten midden in en proces van samenwerking
waarbij de vorming van een combinatie i.v.m. het beroepingswerk een grote stap voorwaarts is:
de Protestantse Gemeente Heerlen is vacant, een opvolger wordt beroepen door de drie gemeentes samen.

Tijdens een periode studieverlof in 2011 is het proces van samenwerking bestudeerd.
Waarbij een belangrijke vraag is:
Hoe gaat het bij samenwerking en wellicht ook samengaan met de kleine locale kernen van geloof,
of kleine groepen gemeenteleden, in een groter geheel?

Om daar iets over te kunnen zeggen zijn een aantal wegen bewandeld:
- Interviews met gemeenteleden van verschillende leeftijden uit de drie Parkstadgemeentes:
hoe stellen zij zich een toekomstige locale kern voor, en wat vinden zij daarin van wezenlijk belang?

- Interviews met (vertegenwoordigers) van gemeenten in verschillende delen van het land
die ook zo’n proces van samenwerking kennen/kenden of daar een visie op hebben:
wat zijn hun ervaringen, wat kunnen we van hen leren

- Literatuurstudie: hoogleraren praktische theologie, kerkopbouw hebben hun licht over deze vragen laten schijnen,
hun visies kunnen behulpzaam zijn.

Het verslag kan gelezen worden als een gesprek:
ik stel vragen, krijg antwoorden, reacties, ervaringen, suggesties, adviezen, bemoedigende verhalen,
uitingen van twijfel en onzekerheid.
Ook de schrijvers van literatuur over kerk, godsdienst, cultuur, gemeenteopbouw zijn als het ware,
net als de geïnterviewden, gespreksgenoot. Ik hoop dat mensen die het verslag lezen ook gespreksgenoot worden.
Dat, als u aan het lezen gaat, bedenkt, wat ú in het gesprek gezegd zou hebben,
wat u er zelf van vindt, en vooral: hoe u er zelf mee verder kunt in uw eigen situatie.


INHOUD

1. Groter gemeente, kleine kernen
Over schaalvergroting (samenwerking, samengaan) van protestantse gemeentes,
over de noodzaak, de motivatie daartoe, over solidariteit tussen gemeentes (of niet),
over emoties daarbij

2. Grote kerkenraad, klein locaal bestuur
Over het bestuur, ambtsdragers en vrijwilligers, over wijkraden en kernteams,
over financiën, over overlegstructuren,
over beslissingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid en afhankelijkheid

3. Activiteiten, groot of klein
Over locale kernen in een groter wordende gemeente, wat blijft plaatselijk, wat gaat centraal

4. Groot behuisd of klein behuisd
Over gebouwen, over samenkomen en vieren, over kerkgebouwen en huiskamers,
over zalen en zorgcentra, over versnippering en reizen, over ‘wat is het je waard?’

5. Pastoraat in de kleine kern
Over omzien naar elkaar, over bezoekwerk, over netwerken, over vriendschapsbanden,
over de specifieke situatie van pastoraat in Parkstad Limburg,
waar gemeenteleden zo verspreid wonen en zo weinig in aantal zijn,
dat nauwelijks van locale kernen gesproken kan worden

6. Klein eigen
Over de eigenheid van een gemeente, de identiteit, de cultuur, het profiel,
over het familiegevoel, het ‘wij-gevoel’, over veelkleurigheid,
over mogelijk verlies van eigenheid en over het geloofsgesprek om elkaar te leren kennen

7. Als het erg klein wordt?
Over (te) weinig mensen, te weinig geld, te weinig ‘trekkers’, ophouden en sluiten,
én over revitalisering, nieuwe kansen, kerk in je eigen straat,
en dat alles benoemen en bespreekbaar maken

8. Grote wijsheid
Laatste woorden van geïnterviewden, een wijs woord, een goede raad

9. Groot geloof
Over de werking van de Geest van de ENE, en over zoutend zout in de samenleving

10.Conclusies Over de noodzaak van communicatie en inspraak, over ontmoeting en gesprek,
geloofsgesprekken die op zich gemeenschapsvormend en solidariserend kunnen werken,
over stappen in de samenwerking: samen vieren, samen wandelen, samen een boek lezen e.d.

Suggesties voor een bespreking van onderwerpen uit dit verslag
in werkgroepen samenwerking, kerkenraden, colleges, werkgroepen
-


kosten: geen.
informatie: j.h.soethoudt
link: Groot en klein

Het verslag is ook bij de auteur verkrijgbaar, per e-mail te bestellen.45.
Toerusting
MODERNE KUNST EN SPIRITUALITEIT
Op te halen op website http://www.gemeente-joure.protestantsekerk.net
onder Studie en bezinningsmateriaal
Eduard Pijlman, Joure, zomer 2005
terug naar het overzicht

informatie: Eduard Pijlman

Toelichting:

In de protestante spiritualiteit is er weinig tot geen
aandacht en ruimte voor verbeelding. De kerken zijn kaal
de liturgieën zijn sober en in het centrum staat de verkondiging.
Het beeld leidt alleen maar af van waar het echt om zou gaan.
Het gaat om een persoonlijk geloof in je eigen ‘binnenkamer’,
We zien gelukkig dat er verandering komt in deze situatie. Dat er
meer aandacht komt voor symbolen en rituelen. Dat er meer ruimte komt
voor het persoonlijke in het gezamenlijke.

De vraag naar spiritualiteit is groot.
In de aandacht die eraan besteed wordt neemt de verbeelding
in de spiritualiteit een belangrijke plaats in
In de hedendaagse kunst, die haar startpunt vindt aan het einde
van de 19e eeuw, staat meer en meer de persoonlijke verbeelding
van de kunstenaar centraal. De eigen weg die de kunstenaar gaat
en de ervaring die de kunstenaar heeft, worden in beeld gebracht.
En zo komen ook religieuze en spirituele onderwerpen aan de orde.

Je zou kunnen zeggen dat de kerk het contact met de cultuur, in
het bijzonder de beeldende kunst, is kwijtgeraakt. Juist omdat in
de beeldende kunst ook gekozen wordt voor verdiepende en
spirituele onderwerpen, en omdat de verbeelding in de
spiritualiteit zo’n belangrijke rol kan hebben, kunnen we
misschien gebruik maken van schilderijen en beelden om in kerk
en geloof ons eigen bewustzijn en onze spiritualiteit te verdiepen.
Dat is dan ook het onderwerp voor deze studie.


kosten: geen.
informatie: eduard pijlman

Op te halen op website http://www.gemeente-joure.protestantsekerk.net
onder Studie en bezinningsmateriaal46.
Toerusting
IETSISME EN SPIRITUALITEIT
Op te halen op website http://www.gemeente-joure.protestantsekerk.net
onder Studie en bezinningsmateriaal
Eduard Pijlman, Joure, voorjaar 2010
terug naar het overzicht

informatie: Eduard Pijlman

Toelichting:

In gesprekken met steeds meer mensen uit de kerk - allerlei
mensen, in alle soorten en maten - ontdek ik dat de grote woorden van het
christelijk geloof hen niet meer zoveel zeggen.
Ook de betekenis van veel verhalen uit de Bijbel ontgaat hen vaak.
En de wir-war van theologische benaderingen is voor hen ontoegankelijk of spreekt
niet aan. Het staat allemaal zo vaak zo ver van hen af.
Daarnaast kom ik ook mensen tegen die niet meer zo gevormd
zijn in kerk en theologie, de Bijbelverhalen nauwelijks kennen.
Misschien zijn ze wel opgegroeid in een kerkelijk milieu,
maar dat zegt niets meer over hun kennis.

Toch ervaar en lees ik dat mensen wel op zoek zijn naar
zin, naar zingeving. Ik spreek bewust niet van ‘geloven’, omdat
daarin een hele lading van gedachten meegenomen kan worden.
En hoe vaak hoor ik niet dat mensen wel in iets geloven. Dat er
meer is tussen hemel en aarde. Ieder weer met een eigen
beleving. Soms vanuit de verwondering over de natuur.
Soms als een kracht in hun eigen leven, in wat ze hebben meegemaakt.
Ook als een verlangen naar een ander en nieuw leven,
omdat ze op een dood spoor zitten.
Vaak onbevangen, maar tegekijkertijd terughoudend voor elke
invulling.

Maar de grote lijn is wel dat er Iets is. Als mensen daar meer van
willen weten en dat met meer nadruk willen ervaren gaan ze op
zoek. En zo zoeken veel mensen her en der hun heil.
Vaak wordt daar in het kerkelijk milieu schamper over gedaan.
Dat kan geen inhoud hebben, dat is niet meer dan consumptie
en behoeftebevrediging, een zoektocht naar het goede-gevoel, wordt dan wel gezegd.
Ik denk dat deze ontwikkeling en onderwerp is voor nadere bezinning
ook op ons eigen geloof. In ieder geval ontdek ik bij mezelf
steeds meer dat ik gerichter op zoek ben naar de kern, dan naar
alles wat daar omheen bedacht is.

In de literatuur die ik gelezen heb ben ik ook op zoek gegaan
naar de kern. Ik heb vooral boeken gelezen die op een of andere
manier een ander licht werpen op het (christelijk) geloof. Dat
hoeft niet altijd nieuw te zijn. Belangrijk was voor mij wel dat het
inhaakt op de belevingskant, en zo dichter bij de beleving van
mensen komt.


kosten: geen.
informatie: eduard pijlman

Op te halen op website http://www.gemeente-joure.protestantsekerk.net
onder Studie en bezinningsmateriaal.
-
Hebt u vragen?

Hebt u een eigen werkstuk en wilt die hier plaatsen?

U kunt uw vragen en suggesties sturen naar:

de coördinator Nelleke Boonstra, werkbegeleider predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland
-


terug naar het begin

bijgewerkt op 25 11 11

deze website is een initiatief van de werkbegeleiding voor predikanten en is gekoppeld aan de NIEUWSBRIEF voor PREDIKANTEN,
uitgave van het bureau begeleiding predikanten Utrecht -- Protestantse Kerk in Nederland


website PKN