ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

Stamboom van de familie VEENSTRA

Johannes JitzesFeenstra (1747) en Yttje Aesges[Jurjens],

oudste zoon van Jitze Johannes(1758) en Aaltje Aukes
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
pagina 3.1.
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

ga terug naar Johannes Jitzes , grootvader van Johannes Jitzes.
ga verder naar Auke Jitzes [Veenstra], broer van Johannes Jitzes [Feenstra]

ga naar de informatiepagina

ga naar de verkorte weergave

go to translation of used dutch words


de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.IIIa

Johannes Jitzes Feenstra


G 10-5-1747 O 25-4-1823 Huizum Leeuwarderadeel
zn v Jitze Johannes en Aaltje Aukes
acte overlijden nr. 10 oud 75 jaar gehuwd
timmergezel

H 26-12-1770 Eernewoude

Yttje Aesges [Jurjens]
G 19-2-1751 Wartena O 29-10-1827 Leeuwarderadeel
dv Aesge Meines en Floriske Sytzes

-

kinderen:
1. Aaltje Johannes G 7-2-1773 O vr 1777

2. Aesge Johannes F. = IVa =

3. Aaltje F. G 21-1-1778 Eernewoude

4. Jitze Johannes F. = IVb =

5. Floris Johannes F. G 23-1-1787 Eernewoude O 22-9-1827
acte 27: oud 40 jaar, ongehuwd; wonende te Huizum

6. Berber Johannes F. G 5-6-1788 Eernewoude O 2-6-1839 Leeuwarderadeel
acte 18: oud 50 jaar, ongehuwd

7. Geertje F. G 21-4-1791 Eernewoude O 28-6-1873 Leeuwarderadeel
acte 25: oud 82 jaar, ongehuwd

-


IVa

Eesge Johannes Feenstra

Aesge, Asge, Eedsge, Eidsge
G 2-7-1774 Eernewoude O 3-4-1831 Leeuwarderadeel
acte 9: oud 56 jaar, gehuwd
bij de naamsaanneming in 1811
neemt hij in Swichum de naam Veenstra aan,
verder gebruikt hij de naam Feenstra;
kinderen erbij vermeld: Sijtse (6 jaar), Johannes (3 jaar)

H 10-8-1800 Warstiens

Jeltje Sytzes Wiersma
G 26-10-1776 Wartena O 16-8-1851 Leeuwarderadeel
dv Sytze Wobbes en Akke Jellis

-

kinderen:
1. Jitske G 10-11-1800 Goutum/Hempens O vr 1811

2. Sytze F. = Va =

3. Johannes F. G ca 1808 O 24-11-1830 Maastricht
bron: Idaarderadeel aangifte in register na 6-12
acte 21: oud 22 jaar

4. Meine V. = Vb =

5. Akke V. G 23-4-1816
- - H 16-11-1851 Leeuwarden
Jan Paulus Frederik van der Linde
-


Va

Sytze Easges Feenstra

G 29-8-1805 Goutum

arbeider koopman H 15-6-1839 Baarderadeel

Rinske Landstra
G 2-6-1813 Echten/Lemsterland O 11-10-1887
dv Gerben Sijbes L en Berber Ypkes Landstra

-

kinderen:
1. Jeltje Sytzes F. G 19-2-1840 Menaldumadeel O 2-3-1920 Wonseradeel
- -H Age Tiesma G 20-5-1840 O 22-5-1923 Wonseradeel
z v Thijs Ages T en Pietje Roelofs Wouters
kinderen:
Johannes Ages Tiesma G 17-1-1873
Rinske Ages Tiesma G 25-11-1875
Pietje Ages Tiesma G 16-12-1877
Berber Ages Tiesma G 25-2-1881
Sipke Ages Tiesma G 23-4-1884
wonseradeel

2. Gerben Sytzes F. G 10-2-1843 O 24-1-1864 Baarderadeel

3. Johannes Sytzes F. G 27-3-1845 O 26-2-1864 Baarderadeel

4. Akke Sytzes F. G 2-9-1847 O 15-4-1923 Baarderadeel

weduwe oud 75 jaar acte 26

- - H 10-5-1873 Baarderadeel Keimpe de Jong G 19-12-1847 Leeuwarderadeel
O 2-2-1919 Baarderadeel, zv Hotze Ruurds de J. en Hinke Keimpes Vlieger
kinderen:
Hotze Keimpes de Jong G 26-1-1874
Sytse Keimpes de Jong G 22-12-1877 O 12-2-1878
Rinske Keimpes de Jong G 8-3-1879
Sytse Keimpes de Jong G 15-8-1882
Hinke Keimpes de Jong G 16-6-1886
Baarderadeel

5. Berber Sytzes F. G 10-1-1852 O 5-10-1878 Baarderadeel

6. Klaaske Sytzes F. G 27-10-1853 Baarderadeel

-


Vb

Meine Easges Feenstra

G 18-8-1813 Goutum/Hempens; mairie Wirdum O 29-5-1873
schipper, veerschipper

H 16-5-1849 Gaasterland

Geeske Luitjens Oostra
G 12-12-1815 Oosterwierum O 24-1-1900 Leeuwarden
dv Luitjens Melis O. en Sipkjen Martens van der Goot

-

kinderen:
1. Luitjen Meines F. = VIa = G 17-4-1850 Hijlaard

2. Jeltje Meines F. G 21-08-1851 Hijlaard
- - H Gerrit Dijkstra G 3-10-1835 Brantgum
zv Jacob Arjens D en Grietje Heeres/Heerts Docter
weduwnaar van Johantje Andries Nieuwland

kinderen:
Geesje Dijkstra G 29-12-1873 Leeuwarderadeel
Meino Johanna Dijkstra G 6-6-1879 Leeuwarderadeel
Johannes Dijkstra G 22-12-1888 Menaldumadeel
-


VIa

Luitjen Meines Feenstra

G 17-4-1850 Hijlaard O 13-4-1939 Hijlaard

H 31-5-1876 Baarderadeel

Antje Sjerps Terluin
G 24-07-1852 Dronrijp O 5-9-1918 Baarderadeel
dv Sjerp Gerrijts T. en Taetske Sybrens Lautenbach

-

kinderen:
1. Geeske Luitzens F. G 7-4-1877 Hijlaard
- - H 11-5-1898 Baarderadeel Wieger Jurres van der Zee bakkersknecht
G 21-9-1871 Idaarderadeel, zv Ansken vd en Boukje Wiegers Dorhout

2. Taetske Luitzens F. G 2-5-1878 Hijlaard O 27-7-1930 ongehuwd

3. Antje Luitzes F. G 14-8-1880 O 11-9-1880 Baarderadeel

4. Meine Luitzes F. G 7-4-1883 Hijlaard melkcontroleur
- - H 6-5-1909 Idaarderadeel Jeltje Hofstra
G 14-11-1886 Idaard O 23-10-1925 Hijlaard, dv Klaas Tettes H en Hantje Walstra

5. Sjerp Luitzes F. G 28-10-1884 Hijlaard
- - H 19-5-1909 Leeuwarderadeel Minke Meindertsma
G 11-7-1882 Grouw, dv Meindert Eelkes M. en Jeltje Sakes Santema

6. Gerrit Luitzes F. G 12-4-1890 Hijlaard
- - H 29-6-1918 Norg Johanna Nijboer
G 9-6-1898 Norg dv Berend Nijboer en GeertjeZuideveld

7. Jeltje Luitzes F. G 17-9-1891 O 29-9-1891 Hijlaard

8. Sybren Luitzes F. G 5-4-1894 Hijlaard O 28-5-1919 Leeuwarden

-


IVb

Jitze Johannes Feenstra

G 27-12-1780 Eernewoude O 24-9-1846 Idaarderadeel
acte 20: oud 65 jaar, gehuwd

H 19-06-1817 Leeuwarderadeel

Trijntje Freerks Stienstra
G ca 1796 Idaarderadeel O 13-4-1873 Leeuwarden
d v Freerk Botzes S en Dieuwke Jacobs

-

kinderen:
1. Johannes Jitzes Feenstra G 9-8-1818 Idaarderadeel O 27-4-1839 Vlissingen
soldaat res. bat. 18de afd. infanterie

2. Freerk Jitzes Feenstra G 4-9-1820 IdaarderadeelO 9-10-1820

3. Freerk Jitses Feenstra G 17-7-1822 O 24-4-1858 Idaarderadeel

4. Pieter Jitzes Feenstra G 29-1-1825 Idaarderadeel O 28-10-1908
- -H 18-4-1883 Leeuwarden Yttje (Jitske) Gerbens Klaver
-- G 30-8-1824 Bergum O 24-3-1892 Leeuwarden
- -d v Gerben Ales K en Marijke Wierds van der Veen

5. Jakob Jitzes Feenstra G 13-8-1828 O 2-9-1829 Idaarderadeel

6. Dieuwke Jitses Feenstra G 18-9-1830 Idaarderadeel

7. Yttje Jitzes Feenstra G 4-1-1837 Idaarderadeel naaister
- - H 18-5-1861 idaard. Thomas Jurjens Kuipers
G 1831 Leeuwarden olieslagersknecht
z v Thomas K en Martje Heins Stienstra
-ga terug naar de verkorte weergave.
ga verder naar Jitze Douwes, de oudste zoon van broer Douwe Jitzes

Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 0202 2005