terug naar de inhoudsopgave

 

 

 


 

 

LIJST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR

 

 

A.W., 'Van Ravesteijn's antwoord aan Henr. Roland Holst', De Tribune 16 (nr. 291, 14 september 1923).

 

Aarsbergen, A., Verre paradijzen. Linkse intellectuelen op excursie naar de Sovjet-Unie, Cuba en China (Utrecht 1988).

 

Antonissen, Rob., Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst (Utrecht en Antwer­pen 1946).

 

Banning, W., Karl Marx (14e druk; Utrecht en Antwerpen 1977).

 

Baruch, Friedel, Wim Hulst e.a., Aan de grenzen voorbij. Over de betrekkin­gen tussen Nederland en de USSR (1917-1987) (Amsterdam 1987).

 

B.C., Jan, 'Een belangrijk kongres', De Jonge Gids 5 (nr. 23, 20 juni 1932) 307-308.

 

Bezemer, J.W., Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnev (3e druk; Amster­dam 1988).

 

Boer, Simon de, 'De SDAP en Rusland, 1917-1939. Van tactisch verschil tot vijand­schap', in: Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen (Am­sterdam 1986) 163-186.

 

Bogdanova, K.F., A.P. Yakushina, Lenin through the eyes of the world. Letters and comments from abroad (Moskou 1969).

 

Boon, Carolien, Ger Harmsen, 'Schalk, Henriette Goverdine van der' in: P.J. Meertens, Mies Campfens e.a. ed., Biografisch woordenboek van het socialis­me en de arbeidersbe­weging in Nederland V (Amsterdam 1992) 241-256.

 

Borgers, G. e.a. ed., Herman Gorter en Henriette Roland Holst in hun tijd (Den Haag 1977).

 

Bradley, John, De Russische revolutie (Alphen aan den Rijn 1989).

 

Brendel, Cajo, 'Einführung' in: H. Roland-Holst, Die revolutionäre Partei (Berlin 1972) i-xviii, aldaar vii.

 

Campfens, Mies, De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam (Amsterdam 1989).

 

Caute, David, The fellow-travellers. Intellectual friends of communism (herz. druk, New Haven en Londen 1988).

 

Ceton, J.C., '"Die kommunistische Frauenbewegung" in Holland', Die Kom­mu­nis­tische Fraueninternatio­nale 1 (nr. 4, juli 1921) 27-28.

 

C[eton]., 'Het congres van Moskou', De Tribune 14 (nrs. 274-275, 23-24 augustus 1921).

 

Clark, Ronald W., Lenin. The man behind the mask (Londen 1988).

 

Conquest, Robert, The great terror. A reassessment (New York en Oxford 1990).

 

Deutscher, I., The prophet armed. Trotsky: 1879-1921 (Oxford 1934).

 

Deutscher, I­saac, The prophet unarmed. Trotsky: 1921-1929 (paperback-editie; Oxford 1990 [1e druk 1959]).

 

Dongen, Bas van, 'De SDAP en de conferentie van Zimmerwald' in: Mies Campfens, Margreet Schrevel en Fritjof Tichelman ed., Op een bete­ren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeiders­beweging (Amsterdam 1985) 191-204.

 

Eeckhout, van den, ''Zij beiden vullen elkaar prachtig aan'. Henriëtte Roland Holst over Trotsky en Lenin', De Groene Amsterdammer 111 (4 november 1987) 10 [Over­druk uit: De Nieuwe Amsterdammer, 22 december 1917].

 

Eeden, Frederik van, 'Aan den Keizer aller Russen', De Nieuwe Gids 5, II (1890) 394-407.

 

Etty, Elsbeth, ''Ik erken geen trouw in 't slechte' - Henriëtte Roland Holst als dissidente', Socialisme en Democratie 42 (1985) 189-195.

 

Etty, Elsbeth, 'Het proza van Henriette Roland Holst. 'Ze schreef zoals een andere vrouw breide'', Bzzletin 14 (1985-1986) 32-39.

 

Geurtsen, Ton, De fabel van het linkse ongelijk. De bolsjewistiese kata­stro­fe: een nieuwe kans voor het socialisme (Amsterdam 1990).

 

Graaff, Frenny de, 'De critiek van Henriette Roland Holst en anderen', Rusland van heden 6 (nr. 16, 18 april 1937) 368, 370.

 

Harmsen, Ger, Lenin. Filosoof van de revolutie (Baarn 1970).

 

Harmsen, Ger, Nederlands kommunisme. Gebundelde opstellen (Nijmegen 1982).

 

Havenaar, Ronald, De tocht naar het onbekende. Het politieke denken van Jacques de Kadt (Amsterdam 1990).

 

Hollander, Paul, Political pilgrims. Travels of western intellectuals to the Soviet Union, China, and Cuba 1928-1978 (New York 1981; herdruk Lanham, Londen en New York 1990).

 

Horst, Atie van der en Elly Koen ed., Guide to the international archives and collec­tions at the IISH, Amsterdam (Amsterdam 1989).

 

Huizinga, J., Briefwisseling I 1894-1924, Léon Hanssen, W.E. Krul en Anton van der Lem ed. (z.p. 1989).

 

Huizinga, J., Briefwisseling III 1934-1945, Léon Hanssen, W.E. Krul en Anton van der Lem ed. (Utrecht en Antwerpen 1991).

 

J., de, 'Naar aanleiding van "Onmarxisti­sche voorlichting"', De Tribune 18 (nr. 289, 10 september 1925).

 

Jans, Rudolf, Tolstoj in Nederland (Bussum 1952).

 

Jansen, Marc, 'Frits Kuiper in Kazan. Hulp aan hongerende studenten, 1922-1924' in: Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen (Amster­dam 1986) 187-212.

 

Jong, Fr. de, 'Henriette Roland Holst en het socialisme', Wending 7 (1952/­1953) 690-697.

 

Jong Edz., Frits de, 'Wij willen ellende wenden'. Een eeuw sociaal-demokra­tische antwoorden op maatschappelijke uitdagingen (Amsterdam 1984).

 

Jonge, A.A. de, Het communisme in Nederland. De geschiedenis van een politieke partij (Den Haag 1972).

 

Kadt, J. de, Uit mijn communistentijd (Amster­dam 1965).

 

Karremann de Haen C. en Henriette Roland-Holst, 'Die revolutionäre Frauenbe­wegung in Holland', Die Kommunistische Fraueninternatio­nale 1 (nr. 1, april 1921) 19-23.

 

Knapen, Ben, De lange weg naar Moskou: Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie 1917-1942 (Amsterdam 1985).

 

Knuttel, J.A.N., 'Historisch materialisme of eclectisch confusio­nisme?', De Communisti­sche Gids 3 (1924) 391-403, 509-519.

 

Koch, H., 'Onze problemen: communisme en religie', De Kommunist 1 (nr. 39, 4 april 1925).

 

Kossmann, E.H., De lage landen 1780/1980. Twee eeuwen Nederland en België II (Amsterdam en Brussel 1986).

 

Kunstenaarslevens. De briefwisseling van Albert Verwey met Alphons Diepen­brock, Herman Gorter, R.N. Roland Holst, Henriette van der Schalk en J.Th. Toorop, Mea Nijland-Verwey ed. (Assen 1959).

 

Lange, Daniel de, 'Henriette Roland Holst' in: G. Borgers e.a. ed., Herman Gorter en Henriette Roland Holst in hun tijd (Den Haag 1977) 35-49.

 

Lenin, W.I., Briefe IV 1914-1917 (Berlin 1967).

 

Lenin, V.I., Collected Works XVI (Londen en Moskou 1980).

 

Linden, Marcel van der, Het westers marxisme en de Sovjet­unie. Hoofdlijnen van structu­rele maatschappijkri­tiek (1917-1985) (Amster­dam 1989).

 

Mannoury, G., Heden is het keerpunt. Een onuitgesproken verdedigingsrede (Amsterdam 1930).

 

Mannoury, G., 'Geestverwantschap. Een herinnering aan Henriëtte Roland Holst, de revolutionnair-socialiste', De Nieuwe Stem 9 (november 1954) 627-633.

 

Markus, Nico, ''Een derde tusschen twee menschen'. Henriëtte Roland Holst en de sporen van een huwelijk', Biografie Bulletin 1 (nr. 3, 1991) 13-15.

 

Marx, Karl en Friedrich Engels, Het communistisch manifest (17e druk; Amsterdam 1979).

 

Meertens, Piet, In het voetspoor van Henriette Roland Holst. Radicalen en religieuze socialisten in Nederland (Alphen aan den Rijn z.j. [1982]).

 

Mellink, Albert, 'Wijnkoop als figuur van de Nederlandse arbeidersbewe­ging', in: Mies Campfens, Margreet Schrevel en Fritjof Tichelman ed., Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbe­weging (Amster­dam 1985) 140-157.

 

Miskotte, K.H., Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst (Amsterdam 1941).

 

Münzenberg, Willy, 'Voor de hongerenden in Rusland', De Tribune 14 (nr. 284, 3 sep­tember 1921).

 

Nation, Robert Craig, The Zimmerwald Left: the roots of international communism in the First World War (dissertatie Duke University 1975; geautoriseer­de facsimi­le, Ann Arbor, Michigan, 1979).

 

Opmerker, 'Op glibberige paden', De Tribune 11 (nr. 115, 14 februari 1918).

 

Pannekoek, Anton, Herinneringen (Amsterdam 1982).

 

Het Partijbestuur, 'Oproep van het Partijbestuur der Comm. Partij in Neder­land!', De Tribune 14 (nr. 256, 3 augustus 1921).

 

Het Partijbestuur, 'Hulp aan Sowjet-Rusland', De Tribune 14 (nr. 258, 4 augustus 1921).

 

Pipes, Richard, Russia under the Bolshevik regime 1919-1924 (z.p. 1994).

 

Praag, J.P. van, Henriëtte Roland Holst. Wezen en werk (Amsterdam 1946).

 

Proost, K.F., Henriëtte Roland Holst in haar strijd om gemeenschap (Arn­hem 1937).

 

R., 'Het kind in Sowjet-Rusland. Een rede van partijgenoote Roland Holst', De Tribune 13 (nr. 133, 9 maart 1920).

 

Ravesteyn, W. van, De wording van het communisme in Nederland 1907-1925 (Amster­dam 1948).

 

Die Redaktion, 'Nachschrift', Die Kommunistische Fraueninternati­o­nale 1 (nr. 4, juli 1921) 28-29.

 

Ree, Erik van, De totalitaire paradox. De terroris­tische massademocratie van Stalin en Mao (Amsterdam 1984).

 

R.J.B., 'De oorzaak van den hongers­nood in Sowjet-Rusland. Vergade­ring met Mevr. Roland-Holst', De Tribune 15 (nr. 69, 20 december 1921).

 

Roland Holst, A., Briefwisseling met R.N. Roland Holst en H. Roland Holst-van der Schalk, Erik Menkveld en Margaretha H. Schenkeveld ed. (Amsterdam 1990).

 

 

Roland Holst-van der Schalk, Henriette [op jaartal van eerste druk geor­dend]:

 

[1896]          Roland Holst-van der Schalk, Henriette, Sonnetten en verzen in terzinen geschreven (3e druk; Rotterdam 1922; herdruk 's-Graven­hage 1983 [1e druk 1896]).

 

[1898/1899] Roland Holst, Henriette, 'Middeneeuwsche en moderne mystiek. III. Mauri­ce Maeterlinck', De Nieuwe Tijd 3 (1898/1899) 353-375.

 

[1899/1900] Roland Holst, Henriette, 'Middeneeuwsche en moderne mystiek. IV. Léo Tolstoï', De Nieuwe Tijd 4 (1899/1900) 6-26.

 

[1901]          Roland Holst, Henriette, 'Aanteekeningen Buitenland - De revolu­tio­naire beweging in Rusland', De Nieuwe Tijd 6 (1901) 417-422.

 

[1903]          Roland Holst, Henriëtte, De nieuwe geboort (Amsterdam 1903).

 

[1904]          R.H., H., 'De oorlog en het Russisch proleta­ri­aat', Het Volk 5 (8 mei 1904).

 

                     R.H., H., 'Tegen het absolutisme!', Het Volk 5 (2 oktober 1904).

 

                     R.H., H., 'Interventie en protestbe­weging', Het Volk 5 (11-12 november 1904).

 

[1905]          Roland Holst, H., 'Het begin van het einde', De Nieuwe Tijd 10 (1905) 161-168.

 

                     Roland Holst, H., 'Aanteeke­ningen over de Russische revolutie', De Nieuwe Tijd 10 (1905) 701-710.

 

                     Roland Holst, H., 'Buitenlandsch overzicht: de revolutie op weg', De Nieuwe Tijd 10 (1905) 775-785.

 

                     R.H., H., 'Het Russisch proletari­aat', Het Volk 5 (19 februari 1905).

 

[1905/1906] Roland-Holst, H., 'Proletarisches Bewußtsein und Revolu­tion', Die Neue Zeit 24 (1905/1906 I) 212-216.

 

                     Roland-Holst, Henriette, 'Gorki als proletarischer Literaturkri­ti­ker', Die Neue Zeit 24 (1905/1906 II) 76-81.

 

                     Roland Holst, Henriette, 'Der politische Massenstreik in der russi­schen Revolution', Die Neue Zeit 24 (1905/1906 II) 213-223.

 

[1906]          Roland Holst, H., 'De eerste gedenkdag der Russische revolu­tie', De Nieuwe Tijd 11 (1906) 101-106.

 

                     Roland Holst, H., 'De vervulling eener profetie', Het Volk 6 (18-21 januari 1906).

 

                     Roland Holst, H., 'De Russische leening en de Westeuropeesche bour­geoi­sie', Het Volk 7 (28 april 1906).

 

[1907]          Roland Holst, H., 'Rosa Luxemburg over de massa-staking', De Nieuwe Tijd 12 (1907) 41-52.

 

                     Roland Holst, H., 'Antwoord aan Spiekman', De Nieuwe Tijd 12 (1907) 628-638.

 

[1907/1908] Roland Holst, Henriette, 'Marx und das Proletariat in der bürger­li­chen Revolution', Die Neue Zeit 26 (1907/1908 I) 824-830.

 

[1908]          Roland-Holst, H., 'Vorrede' in: A. Tscherewanin, Das Proletari­at und die russische Revolution (Stutt­gart 1908) ix-xvi.

 

[1909]          Roland Holst, Henriette, Geschiedenis van den proletarischen klassen­strijd (Rotterdam 1909).

 

[1910]          Roland Holst van der Schalk, Henriëtte, De opstandelingen (Amsterdam z.j. [1910]).

 

[1914]          Roland Holst, H., 'Het socialistisch proletariaat en de vrede (I en II)', De Nieuwe Tijd 19 (1914) 734-752, 764-783.

 

[1915]          Roland Holst van der Schalk, Henriette, Het feest der gedachte­nis (2e druk; Rotterdam 1917 [1e druk 1915]).

 

                     Roland Holst, H., 'Revolutionaire wedergeboor­te of parlemen­taire verstar­ring (Antwoord aan Saks)', De Nieuwe Tijd 20 (1915) 91-108.

 

                     Roland Holst, H., 'Nogmaals: volksleger of ontwapening', De Nieuwe Tijd 20 (1915) 152-167.

 

                     Roland Holst, H., 'De internationale socialisti­sche konferentie van Zimmer­wald', De Nieuwe Tijd 20 (1915) 591-599.

 

                     Roland Holst, Henriette, 'Ter inleiding' in: Leo N. Trotzky, De oorlog en de Internationale (Amsterdam 1915) v-xxiii.

 

[1916]          R.H., H., 'Straatdemonstraties. Een wapen in onzen tijd. Teza­men met andere strijdmiddelen', De Tribune 9 (nr. 61, 22 april 1916).

 

                     R.H., H., 'Demonstraties in Rusland. Herden­king van den 22sten januari. Verbroede­ring van soldaten en arbei­ders', De Tribune 9 (nr. 62, 25 april 1916).

 

                     R.H., H., 'Het vierde bulletin der Int. Soc. Commissie van Bern', De Tribune 9 (nr. 66, 29 april 1916).

 

                     R.H., H., 'Het recht van vrije toevlucht in Enge­land geschon­den', De Tribune 9 (nr. 126, 13 juli 1916).

 

                     R.H., H., 'De invloed van den oorlog op het ekonomi­sche leven in Rus­land', De Tribune 9 (nr. 129, 17 juli 1916).

 

                     R.H., H., 'Wereldoorlog en massabewe­ging', De Tribune 9 (nr. 139, 28 juli 1916).

 

                     R.H., H., '"Slaven"', De Tribune 9 (nr. 143, 22 juli 1916).

 

                     R.H., H., 'Een nieuw internationalistisch dagblad in Rusland', De Tribune 9 (nr. 155, 17 augustus 1916).

 

                     R.H., H., 'Een dubbelzinnig standpunt', De Tribune 9 (nr. 159, 22 augus­tus 1916).

 

                     R.H., H., 'Men mag niet zwijgen!', De Tribune 9 (nr. 172, 6 september 1916).

 

                     R.H., H., 'Resolutie der Russische émigrés in Engeland', De Tribune 9 (nr. 173, 7 september 1916).

 

                     R.H., H., 'Met tweeërlei maat', De Tribune 9 (nr. 174, 8 septem­ber 1916).

 

                     R.H., H., 'Voor de gelijk­stel­ling der Joden in Rusland en het recht van asyl in Engeland', De Tribune 9 (nr. 177, 12 sep­tember 1916).

 

                     R.H., H., 'Een Russisch soc. dem. Doema-afgevaar­dig­de als be­scherme­ling der regee­ring', De Tribune 9 (nr. 191, 29 september 1916).

 

                     R.H., H., 'De oorlog en de Internationale. De Fransche regee­ring "ver­bant" Trotzky naar Spanje', De Tribune 10 (nr. 7, 9 oktober 1916).

 

                     R.H., H., 'Waarom de Nasche Slowo verboden en Trotzky naar Spanje uitgewe­zen werd', De Tribune 10 (nr. 14, 17 oktober 1916).

 

                     R.H., H., 'Acht Russische soldaten in Frank­rijk terecht­gesteld', De Tribune 10 (nr. 44, 21 november 1916).

 

                     R.H., H., 'De oorlog en de Interna­tiona­le. De odyssee van een revolu­tio­nair', De Tribune 10 (nr. 69, 20 december 1916).

 

[1917]          Roland Holst, H., 'De Russische revolutie en de kleine staten', De Jonge Socialist 9 (nr. 5, mei 1917).

 

                     R.H., H., 'De oorlog en de Internatio­nale (Kleine berichten uit verschil­lende landen)', De Tribune 10 (nr. 80, 8 januari 1917).

 

                     R.H., H., 'Het daghet in den Oosten', De Tribune 10 (nrs. 139-141, 15-17 maart 1917).

 

                     R.H., H., 'De val van het Tzarisme', De Tribune 10 (nr. 141, 17 maart 1917).

 

                     R.H., H., 'De Russische revolutie', De Tribune 10 (nr. 143, 20 maart 1917).

 

                     R.H., H., 'De Russische revolutie. (Kantteeke­nin­gen op de tele­grammen der burgerlijke pers)', De Tribune 10 (nr. 145, 22 maart 1917).

 

                     R.H., H., 'De Russische revolutie. (Kantteeke­nin­gen op de be­richten der burgerlijke pers)', De Tribune 10 (nr. 146, 23 maart 1917).

 

                     R.H., H., 'Revolutie in Rusland. (Kantteeke­ningen op der berich­ten der burgerlijke pers)', De Tribune 10 (nr. 147, 24 maart 1917).

 

                     R.H., H., 'De Russische revolutie en het internat. proletari­aat', De Tribune 10 (nr. 152, 30 maart 1917).

 

                     R.H., H., 'Wij moeten strijden!', De Tribune 10 (nr. 153, 31 maart 1917).

 

                     R.H., H., 'De Russische revolutionai­ren en de oorlog', De Tribu­ne 10 (nr. 162, 13 april 1917).

 

                     R.H., H., 'De imperialisti­sche springvloed', De Tribune 10 (nr. 164, 16 april 1917).

 

                     R.H., H., 'Het Int. Soc. Bureau in aktie', De Tribune 10 (nr. 168, 20 april 1917).

 

                     R.H., H., 'Brechkofskaja en Plechanow', De Tribune 10 (nr. 171, 24 april 1917).

 

                     R.H., H., 'Internationale konferenties voor den vrede', De Tribune 10 (nr. 188, 15 mei 1917).

 

                     R.H., H., 'Bevrijding van gevangen leiders door revolutio­naire aktie', De Tribune 10 (nr. 200, 31 mei 1917).

 

                     R.H., H., 'De oproep van den Arbeiders- en Soldaten­raad van Petro­grad', De Tribune 10 (nr. 209, 11 juni 1917).

 

                     R.H., H., 'De kansen der oproeping van den Arbei­ders- en Solda­tenraad te Petrograd', De Tribune 10 (nrs. 213-214, 15-16 juni 1917).

 

                     R.H., H., 'De internationale konferentie van den Arbeiders- en Soldaten­raad te Petersburg en de neutrale landen', De Tribune 10 (nr. 216, 19 juni 1917).

 

                     R.H., H., 'De Stockholmsche konferentie van den Raad van Arbeiders en Soldaten in Peters­burg en de revolutio­naire socia­listen in Nederland', De Tribune 10 (nr. 217, 20 juni 1917).

 

                     R.H., H., 'De eerste "parlementaire" overwin­ning der Russische revolutie', De Tribune 10 (nr. 219, 22 juni 1917).

 

                     R.H., H., 'Een brief van Lenin aan het kongres van boerenafge­vaardig­den', De Tribune 10 (nr. 220, 23 juni 1917).

 

                     R.H., H., 'De Russische revolutie. Een motie van het soldaten-congres tegen den oorlog', De Tribune 10 (nr. 224, 28 juni 1917).

 

                     R.H., H., 'De hetze tegen de Pravda', De Tribune 10 (nr. 225, 29 juni 1917).

 

                     R.H., H., 'Een antwoord van Lenin op een motie van afkeuring van het uitvoe­rend comité van den "Sowiet"', De Tribune 10 (nr. 237, 13 juli 1917).

 

                     R.H., H., 'De gebeurtenissen in Rusland', De Tribune 10 (nr. 248, 26 juli 1917).

 

                     R.H., H., 'De reaktie in Rusland aan het werk', De Tribune 10 (nr. 251, 30 juli 1917).

 

                     R.H., H., 'Bij den aanvang van het vierde oorlogs­jaar', De Tribune 10 (nr. 252, 31 juli 1917).

 

                     R.H., H., 'Mededeeling', De Tribune 10 (nr. 253, 1 augustus 1917).

 

                     R.H., H., 'Klassenstrijd in Rusland. (Documen­ten en artikelen uit de Prawda-korrespondentie)', De Tribune 10 (nr. 262, 11 au­gus­tus 1917).

 

                     R.H., H., 'De Sowjets aan de macht', De Tribune 11 (nr. 37, 13 november 1917).

 

                     R.H., H., 'De nieuwe revolutie in Rusland', De Voorbode 1 (nr. 2, 17 no­vem­ber 1917).

 

                     R.H., H., 'De vrouw en de staking', De Voorbo­de 1 (nr. 2, 17 november 1917).

 

                     R.H., H., 'De Russische revolutie', De Voorbo­de 1 (nr. 3, 1 december 1917).

 

                     R.H., H., 'De Russische revolutie', De Voorbo­de 1 (nr. 4, 15 december 1917).

 

[1918]          Roland Holst, Henriette, '"Demain" en zijn re­dakteur Henri Guil­beaux', De Nieuwe Amsterdam­mer 4 (nr. 161, 26 januari 1918).

 

                     Roland Holst, H., 'Bolschewiki en anti-Bolschewiki (I-V)', De Nieuwe Amsterdam­mer 4 (nrs. 185-189, 13, 20 en 27 juli, 3 en 10 augustus 1918).

 

                     Roland Holst, H., 'Open brief aan Maxim Gorki', bijlage bij De Nieuwe Amster­dammer 4 (nr. 199, 19 oktober 1918).

 

                     Roland Holst, H., 'Eenige kantteekeningen op den brief van den heer Ouden­dijk in de N.R.C. over den toestand in Rus­land (I en II)', De Nieuwe Amster­dammer 4 (nrs. 207-208, 14 en 21 decem­ber 1918).

 

                     Roland Holst, H., 'Open brief aan Maxim Gorki', De Nieuwe Tijd 23 (septem­ber 1918) 409-417.

 

                     Roland Holst, H., 'De eerste gedenkdag der sociale revolutie in Rusland, De Nieuwe Tijd 23 (1918) 463-470.

 

                     Roland Holst, H., 'Trotzky als geschied­schrij­ver der russische revolu­tie', De Nieuwe Tijd 23 (1918) 523-532.

 

                     Roland Holst van der Schalk, Henriette, De revolutionaire massa-aktie (Rotterdam 1918).

 

                     Roland Holst, Henriëtte, Soldaten-plicht (2e druk; Amsterdam 1918).

 

                     Roland Holst, Henriëtte, De strijdmiddelen der sociale revolutie (Amster­dam z.j. [1918]).

 

                     R.H., H., 'Om de ziel van een volk', De Tribune 11 (nr. 81, 5 januari 1918).

 

                     R.H., H., 'Trotzky en het Entente-Imperialis­me', De Tribune 11 (nr. 88, 14 januari 1918).

 

                     R.H., H., 'Daden van willekeur en onrecht', De Tribune 11 (nr. 250, 27 juli 1918).

 

                     R.H., H., 'Een komplot tegen de Russische vluchte­lingen in Neder­land', De Tribune 11 (nr. 265, 15 augustus 1918).

 

                     R.H., H., 'Rantsoeneering en gelijkheid', De Tribune 11 (nr. 274, 26 au­gustus 1918).

 

                     R.H., H., 'De internatio­nale situatie en de politiek der Sowjets (I en II)', De Tribune 12 (nrs. 18-19, 22-23 oktober 1918).

 

                     R.H., H., 'De internationale situatie (II)', De Tribune 12 (nr. 51, 28 no­vem­ber 1918).

 

                     R.H., H., 'De stakingen in Oostenrijk-Honga­rije en in Duits­chland', De Voorbode 1 (nr. 8, 9 februari 1918).

 

                     R.H., H., 'De hongersnood in Rusland', De Voorbode 1 (nr. 18, 1918).

 

                     R.H., H., 'Opheffing van het erfrecht in Rusland', De Voorbode 1 (nr. 19, 1918).

 

                     R.H., H., 'Het nieuwe ontwerp-kiesrecht in de Sowjet-republiek', De Voorbode 1 (nr. 20, 1918).

 

                     R.H., H., 'Reorganisatie van arbeid en onder­wijs in de Sowjet-repu­bliek', De Voorbode 1 (nr. 24, 1918).

 

                     R.H., H., 'Een terugblik', De Voorbode 2 (nr. 3, 1918).

 

[1919]          Roland Holst, Henriette, De daden der Bolschewiki (Amsterdam 1919 [Herziene en vermeerderde uitgave der artikelen­serie in De Nieuwe Tijd]).

 

                     Roland Holst, H., 'De daden der Bolschewiki (I-VII)', De Nieu­we Tijd 24 (1919) 5-14, 40-51, 119-125, 139-149, 235-240, 244-251, 345-359.

 

                     R.H., H., 'Professor J.F. Niermeijer over "het agrarisch vraag­stuk in Rusland"', De Tribune 12 (nr. 157, 4 april 1919).

 

                     Roland Holst, H., 'Over een wonderlijk verzoek en een onzinni­ge beschul­di­ging', De Tribune 12 (nr. 189, 15 mei 1919).

 

                     R.H., H., 'De ondergang der Radenrepubliek in Hongarije', De Tribune 12 (nr. 253, 12 augustus 1919).

 

                     R.H., H., 'Het licht der wereld', De Tribune 13 (nr. 72, 24 december 1919).

 

                     R.H., H., 'Hongarije voor het communisme gewon­nen', De Voorbode 2 (nr. 12, 1919).

 

                     R.H., H., 'De uitbrei­ding der revolutie over Europa', De Voor­bo­de 2 (nr. 13, 1919).

 

                     R.H., H., 'De vernedering der vrouw door kapita­lisme en milita­risme', De Voorbode 2 (nr. 21, 1919).

 

                     R.H., H., 'De arbeidsschuwe Russen', De Voorbode 2 (nr. 24, 1919).

 

                     Roland Holst-v.d. Schalk, Henriëtte, 'Communisme en toneel', Wendin­gen 2 (september-oktober 1919) 3-6.

 

[1920]          Roland Holst, H., 'Parels en diaman­ten', De Nieuwe Tijd 25 (1920) 129-135.

 

                     Roland Holst, H., 'In zake partij-kritiek', De Nieuwe Tijd 25 (1920) 325-339.

 

                     Roland Holst, H., 'De taak der communistische partij in de proletari­sche revolutie' (I-II-III-IV-Slot), De Nieuwe Tijd 25 (1920) 520-529, 583-596, 610-624, 665-674, 751-763.

 

                     R.H., H., 'Aktie voor Sowjet-Duitschland', De Tribune 13 (nr. 147, 24 maart 1920).

 

                     R.H., H., 'Twee leuzen - éénen wil', De Tribune 13 (nr. 176, 30 april 1920).

 

                     R.H., H., 'De vrouw in Sovjet-Rusland', De Voorbode 3 (nr. 5, 1920).

 

                     R.H., H., 'De bevrijding der vrouw in Rus­land', De Voorbode 3 (nr. 6, 1920).

 

                     Roland Holst, H., 'Stellingen voor het Internatio­naal Anti-Militai­ris­tisch Congres', De Voorbode 3 (nr. 18, 1920).

 

                     R.H., H., 'De communistische vrouwen in den R.S.V.B.' (met onder­schrift van Chr. K.-T.), De Voorbode 3 (nr. 22, 1920).

 

                     R.K., H. [moet R.H., H. zijn], 'Geestelijke dwang' (met onder­schrift van Chr. K.-T.), De Voorbode 3 (nr. 23, moet nr. 24 zijn, 1920).

 

[1921]          Roland Holst, H., 'Twee getuigenissen van bekeerden', De Nieuwe Tijd 26 (1921) 112-120.

 

                     Roland Holst, H., 'De geest en het zwaard, Antwoord aan Clara Wich­mann', De Nieuwe Tijd 26 (1921) 213-221.

 

                     Roland Holst, H., 'De nieuwste aanval op Sovjet-Rusland', De Nieuwe Tijd 26 (1921) 524-544.

 

                     Roland Holst, H., 'Sovjet-Rusland en de proletarische revolutie. (Ant­woord aan Anton Pannekoek)', De Nieuwe Tijd 26 (1921) 661-676.

 

                     Ro­land Holst, Henriette, 'Het einde van "De Nieuwe Tijd"', De Nieuwe Tijd 26 (1921) 705-713.

 

                     Roland Holst van der Schalk, Henriette, Het offer (Rotterdam 1921).

 

                     R.H., H., 'Nansen in Nederland', De Tribune 15 (nr. 122, 21 februari 1921).

 

                     Roland-Holst, H., 'Stellingen over "militairisme en klassen­strijd"', De Tribune 14 (nr. 142, 17 maart 1921).

 

                     R.H., H., 'Het derde congres der Communisti­sche Internationale (I-X)', De Tribune 14 (nrs. 254-263, 30 juli-10 augustus 1921).

 

                     Roland Holst, Henriette, 'Oproep tot hulp aan Sowjet-Rusland. Aan de Nederlandsche arbeidersklas­se', De Tribune 14 (nr. 256, 3 augustus 1921).

 

                     Roland Holst, Henriette, 'Een sieraden-fonds voor Sowjet-Rus­land', De Tribune 15 (nr. 8, 10 oktober 1921).

 

                     R.H., H., 'Naalden, spelden en kleine werktui­gen voor Sowjet-Rus­land', De Tribune 15 (nr. 10, 12 oktober 1921).

 

                     R.H., H., 'Een weinig meer koelbloedigheid ge­wenscht!', De Tribune 15 (nr. 31, 5 november 1921).

 

                     R.H., H., 'De Russ. November-Revolutie en de bevrijding der vrouw', De Tribune 15 (nr. 32, 7 november 1921).

 

                     Roland Holst, Henriette, Uit Sowjet Rusland. Beelden en be­schou­wingen (2e druk; Rotterdam 1922 [1e druk 1921]).

 

                     R.H., H., 'Moeder en kind in Sovjet-Rusland', De Voorbode 4 (nr. 2, 1921).

 

                     R.H., H., 'Een "kinderpaleis" in Sovjet-Rusland', De Voorbode 4 (nr. 4, 19­21).

 

                     R.H., H., 'Anti-militarisme en Roode Legers', De Voorbode 4 (nr. 6, 1921).

 

                     R.H., H., 'Het communisme en de bevrijding der vrouw', De Voor­bode 4 (nr. 7, 1921).

 

                     Roland Holst, H., De vrouw en het communisme. Rede, uitge­sproken op den internationalen vrouwendag (Amster­dam z.j. [1921]).

 

[1922]          Roland Holst, H., 'De uitvoering der besluiten van het IIIe Int. Comm. Congres in zake de actie onder de vrouwen', De Commu­nisti­sche Gids 1 (1922) 15-18.

 

                     Roland Holst, H., 'Produktieve hulp voor Sowjet-Rusland', De Commu­nisti­sche Gids 1 (1922) 428-433.

 

                     Roland Holst, H., 'Een proletarisch drama', De Communistische Gids 1 (1922) 561-578.

 

                     Roland Holst, Henriette, 'De oorzaken van den hongersnood in Rusland' in: Comité van intellectueelen tot hulpver­schaffing aan de hongeren­den in Rusland "KOMPIN­RUS" ed., De kruisgang van een volk. (Berichten van oogge­tuigen uit het gebied van den hongers­nood in Rusland) (z.p., z.j. [1922]) 3-17.

 

                     R.H., H., 'De honger in Rusland. Het derde internat. congres der Arbei­ders­ko­mitees tot hulp aan de hongerigen in Sowjet-Rusland (I-VIII)', De Tribune 15 (nrs. 243-251, 18-27 juli 1922).

 

                        R.H., H., 'Maakt uitbreiding der productieve hulp aan Sowjet-', De Tribune 16 (nr. 33, 8 november 1922).

 

                        R.H., H., 'Onze internationale vrouwen­dag', De Voorbode 5 (nr. 5, 1922).

 

[1923]          Roland Holst, H., 'Eenige gegevens over den ekonomischen en socialen toestand van Sowjet-Rusland', De Communistische Gids 2 (1923) 159-179.

 

                     Roland Holst, H., 'Opvoeding tot communisme (I en II)', De Communis­tische Gids 2 (1923) 352-367, 385-400.

 

                     Roland Holst, Henriette, 'Inleiding' in: F.M. Dostojewski, Politieke geschrif­ten (Amsterdam z.j. [1923]) 5-46.

 

                     R.H., H., 'Verslag der konferentie van de Intern. Arbeidershulp voor Sowjet-Rusland (I-II)', De Tribune 16 (nrs. 109 "bij­voeg­sel" en 112, 8 en 12 februari 1923).

 

                     R.H., H., 'De internatio­nale vrouwen­week. Kunnen we over de hoofden der vrouwen winnen?', De Tribune 16 (nr. 127, 1 maart 1923).

 

                     Roland Holst, Henriette, 'Het dure moeder­schap', De Tribune 16 (nr. 129, 3 maart 1923).

 

                     Roland Holst, Henriette, 'De opbouw der Roode Republiek. Hoe de West-Europeesche arbeiders Rusland kunnen helpen', De Tribune 16 (nr. 135, 10 maart 1923).

 

                     R.H., H., 'Wie zijn Waldemar Aussem en Willy Münzenberg', De Tribune 16 (nr. 141, 17 maart 1923).

 

                     Roland Holst, H., 'De krisis van het onderwijs in Rusland en de "School­week" voor de Russische kinderen', De Tribune 16 (nr. 174, 27 april 1923).

 

                     R.H., H., 'Goede berichten uit Koezbas', De Tribune 16 (nr. 176, 30 april 1923).

 

                     R.H., H., 'De hulp der Rus­sische arbei­ders voor hun broeders van het Roerge­bied', De Tribune 16 (nr. 178, 3 mei 1923).

 

                     Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte, Tusschen twee werel­den (Rotter­dam 1923).

 

                     R.H., H., 'De arbeidende vrouw en de sowjets', De Voorbode 6 (nr. 12, 1923).

 

[1924]          Roland Holst, H., 'Magdeleine Marx. C' est la lutte finale! (Six mois en Russie soviètique)', De Communisti­sche Gids 3 (1924) 39-45.

 

                     R.H., H., 'Bolschewisatie', De Kommunist 1 (nr. 4, 26 juli 1924).

 

                     R.H., H., 'Het vijfde wereldcongres der Kommunis­ti­sche Inter­na­tionale (I-III), De Kommunist 1 (nrs. 7-9, 16, 23 en 30 augus­tus 1924).

 

                     R.H., H., 'Het lot der politieke gevangenen in Sovjet-Rusland', De Kom­mu­nist 1 (nr. 13, 27 september 1924).

 

                     R.H., H., 'Hoe staat het in Sovjet-Rusland?', De Kommunist 1 (nrs. 14 en 16, 4 en 18 oktober 1924).

 

                     R.H., H., 'Nieuwe levensvor­men in Sovjet-Rusland', De Kommu­nist 1 (nr. 18, 1 november 1924).

 

                     R.H., H., 'Arbeidsprestatie in Sovjet Rus­land', De Kommunist 1 (nr. 19, 8 november 1924).

 

                     R.H., H., 'Het bloedbad van Solowetzk (Ant­woord aan "de Vrije Samen­le­ving")', De Kommunist 1 (nr. 19, 8 novem­ber 1924).

 

                     R.H., H., 'De Tribune over het geschil tus­schen Trotzki en de leiding der K.P.R.', De Kommunist 1 (nr. 22, 29 november 1924).

 

                     R.H., H., 'Afnemende sterftecijfers te Mos­kou', De Kommunist 1 (nr. 25, 23 december 1924).

 

                     R.H., H., 'De uit­sluiting van Monatte en zijn vrienden uit de Fran­sche C.P.', De Kommunist 1 (nr. 25, 23 december 1924).

 

                     Roland-Holst, Henriette, 'Lenin als gesellschaft­liche Kraft', Sichel und Hammer 3 (nr. 4, [1924]) 5.

 

                     Roland Holst, Henriette, 'Het geheim van Lenin's kracht', Sow­jet-Rusland in woord en beeld (nr. 5, februari 1924) 14.

 

                     R.H., H., 'Wijzen uit het Oosten', De Tribune 17 (nr. 97, 24 januari 1924).

 

                     R.H., H., 'Lenin: een natuur­kracht en een kracht der maatschap­pij', De Tribune 17 (nr. 99, 26 januari 1924).

 

                     R.H., H., 'Lenin als kindervriend', De Tribune 17 (nr. 114, 13 februari 1924).

 

                     R.H., H., 'Het wereldontwaken der vrouw. In het teeken van de Sowjet­ster', De Tribune 17 (nr. 134, 7 maart 1924).

 

                     R.H., H., 'Iets over de werkzaamheid der I.A.H.', De Tribune 17 (nr. 235, 9 juli 1924).

 

[1925]          R.H., H., 'Feuilleton: Het rapport der Engel­sche vakvereeni­gingsdele­ga­tie over Sowjet-Rusland', De Arbeid 20 (nr. 17, 25 april 1925; nr. 19, 9 mei 1925; nrs. 22-29, 30 mei 1925-18 juli 1925).

 

                     Roland Holst-van der Schalk, Henr., Communisme en moraal (Arnhem 1925).

 

                     Roland Holst, H., Het huidige Rusland. Hollandsche bewerking van het rapport der Britsche delegatie naar Rusland (Amster­dam 1925).

 

                     R.H., H., 'Naschrift bij de beschouwingen over de oppositie in de fransche C.P.', De Kommunist 1 (nr. 27, 10 januari 1925).

 

                     R.H., H., 'De strijd in de C.P.H. en de B.K.S.P.', De Kommunist 1 (nr. 27, 10 januari 1925).

 

                     R.H., H., 'Onze groote dooden herdacht. K. Lieb­knecht en R. Luxemburg gestorven 15 Jan. 1919; Lenin gestorven 21 Jan. '24', De Kommunist 1 (nr. 28, 17 januari 1925).

 

                     R.H., H., 'Trotzky kontra-revolutio­nair', De Kommunist 1 (nr. 30, 31 janu­ari 1925).

 

                     R.H., H., 'Naschrift' (bij 'Onze Problemen: De Disci­pline' - J.n.), De Kommunist 1 (nr. 31, 7 februari 1925).

 

                     R.H., H., 'De buiten­landsche politiek der Sovjet­re­geering', De Kommunist 1 (nr. 32, 14 februari 1925).

 

                     R.H., H., 'Vakbeweging: Verloochenen de Russen de Engelsche revoluti­onai­ren?', De Kommunist 1 (nr. 33, 21 februari 1925).

 

                     R.H., H., 'Van boeken en tijdschriften: Trotzky, Ueber Lenin', De Kommu­nist 1 (nr. 33, 21 februari 1925).

 

                     R.H., H., 'De economische situatie der Sovjet-Federatie', De Kommu­nist 1 (nr. 34, 28 februari 1925).

 

                     R.H., H., 'Moeilijkheden en resulta­ten in Sovjet-Rusland', De Kommu­nist 1 (nr. 39, 4 april 1925).

 

                     R.H., H., 'Onder­schrift', De Kommunist 1 (nr. 39, 4 april 1925).

 

                     Roland Holst, H., 'Kam. H. Roland Holst en het R.S.V.', De Kommunist 1 (nr. 40, 11 april 1925).

 

                     R.H., H., 'Onderwijzers en scholen in de Sovjet-Unie', De Kommu­nist 1 (nr. 42, 25 april 1925).

 

                     R.H., H., 'De wordende kultuur in de Sovjet-Unie', De Kommu­nist 1 (nr. 42, 25 april 1925).

 

                     R.H., H., 'Vrijheid van godsdienstoefening in Sovjet-Rusland', De Kom­mu­nist 1 (nr. 47, 29 mei 1925).

 

                     R.H., H., 'Wat moet de B.K.S.P. thans doen?', De Kommunist 1 (nr. 48, 5 juni 1925).

 

                     Roland Holst, H., 'Aan mijne kameraden van den B.K.S.P', De Tribune 18 (nr. 217, 18 juni 1925).

 

[1926]          Roland-Holst, Henriette, 'Romain Rolland', Europe 10 (nr. 38, 15 februari 1926, numéro spécial consacré à Romain Rolland à l'oc­cassion de son soixantième anniversaire) 189-196.

 

                     Roland Holst, H., 'De resolutie van het Partijbestuur', De Tribune 19 (nr. 192, 20 mei 1926).

 

                     Roland Holst, H., 'Ingezonden', De Tribune 19 (nr. 321, 19 oktober 1926).

 

[1927]          Roland Holst van der Schalk, Henriette, Heldensage (2e druk; Amster­dam 1928 [1e druk 1927]).

 

                     Roland Holst, H., 'Trotsky's laatste geschriften' in: Arthur Müller Lehning ed., Internationale Revue i 10. 1927-1929 (Am­sterdam 1979) 27-29, 55-57.

 

                     Roland Holst, H., 'Wat gebeurt er in Sowjet-Rusland?', Klassen­strijd 2 (1927) 1-11, 45-54, 65-72, 115-121, 181-186, 241-245, 267-271, 299-305.

 

                     Roland Holst, H., 'Sowjet-Rusland, de internatio­nale reaktie en de arbei­ders­klasse', Klassenstrijd 2 (1927) 178-180.

 

                     Roland Holst, H., 'Over eenheidspropaganda en eenheid', Klassen­strijd 2 (1927) 361-364.

 

                     Roland Holst, Henriette, 'Strijdbaar nationalisme en socialisti­sche arbei­dersbeweging', Recht en Vrijheid 1 (nr. 9, 31 decem­ber 1927) 5-6.

 

[1928]          Roland Holst, Henr., 'Tolstoï, de groote worstelaar om waar­heid', Bevrij­ding (speciaal Tolstoj-­nummer, nr. 95, september 1928) 1-4.

 

                     R.H., H., 'Tolstoi en het socialisme (Rede door Mevr. Henr. Roland Holst op 24 maart 1928 in een religieus-socialistische bijeen­komst gehouden)', De Jonge Gids 2 (nr. 3, 15 september 1928) 15-19.

 

                     Roland Holst, H., 'Verbanning van L. Trotzky, Sapronow, Smir­now, K. Radek e.a. oproep', Klassenstrijd 3 (1928) 1.

 

                     Roland Holst, H., 'De nieuwe koers op landbouwgebied in Sowjet-Rus­land', Klassenstrijd 3 (1928) 361-367.

 

                     Roland Holst. Henriette e.a. ed., Kultuur en wetenschap in het nieuwe Rusland (Rotterdam 1928).

 

                     Roland Holst, H., 'Boeren en landbouw in Sowjet-Rusland' in: Hen­riette Roland Holst e.a. ed., Kultuur en wetenschap in het nieuwe Rusland (Rotter­dam 1928) 121-128.

 

                     Roland Holst, Henriette, 'Angelica Balabanoff' (Erinnerungen und Erlebnis­se), Nu 2 (nr. 1, oktober 1928) 25-28.

 

                     Roland Holst-van der Schalk, Hen­riëtte, De weg tot eenheid (Am­sterdam 1928).

 

[1929]          Roland Holst, H., 'Karl Liebkne[c]ht, Rosa Luxemburg dood (15 janua­ri 1919). Onze groote dooden herdacht', De Nieuwe Weg 4 (1929) 2-5.

 

                     Roland Holst, H., 'Hoe de wereld leeft', De Nieuwe Weg 4 (1929) 33-40.

 

                     Roland Holst, H., 'Kroniek. De ekonomische krisis in Rusland en hare gevolgen', De Nieuwe Weg 4 (1929) 99-100.

 

                     Roland Holst, H., 'Kroniek. 2. Rusland en China', De Nieuwe Weg 4 (1929) 226.

 

                     Roland Holst, H., 'Kroniek. 3. Het Liga-kongres te Frank­fort', De Nieuwe Weg 4 (1929) 227.

 

                     Roland Holst, H., 'Kroniek. Sowjet-Rusland. De ononderbroken ar­beids­week', De Nieuwe Weg 4 (1929) 295.

 

                     Roland Holst, H., 'Hulp voor Mjasnikow', De Nieuwe Weg 4 (1929) 320.

 

                     Roland Holst, H., 'Kroniek. Doodvonnissen overal', De Nieuwe Weg 4 (1929) 323.

 

                     Roland Holst, H., 'Kroniek. De onthullingen van Bessedowski en Panaït Istrati', De Nieuwe Weg 4 (1929) 323-324.

 

                     Roland Holst, H., 'In plaats van een kroniek', De Nieuwe Weg 4 (1929) 355-358.

 

[1930]          Roland Holst, H., 'De Russische revolutie', Bevrijding 2 (nr. 11, 1930) 165-168.

 

                     Roland Holst, H., 'Voor Maria Spiridonowa', Bevrijding 2 (1930) 188-189.

 

                     Roland Holst, H., 'Barbusse en Georgië', Bevrijding 2 (nr. 3, juli 1930).

 

                     Roland Holst, H., 'Staatsvergoding en militarisme', Bevrijding 2 (nr. 7, november 1930).

 

                     Roland Holst, H., 'De ontwikkeling in Sowjet-Rusland', Bevrij­ding 2 (nr. 8, december 1930).

 

                     Roland Holst, H., 'Kroniek. Rusland', De Nieuwe Weg 5 (1930) 6-7.

 

                     Roland Holst, H., 'Kroniek. De terreur in Rusland', De Nieuwe Weg 5 (1930) 70.

 

                     Roland Holst, H., 'Ekonomische en sociale kroniek. Ekono­misch-socia­le feiten uit Italie en uit Sovjet-Rusland', De Nieuwe Weg 5 (1930) 99-101.

 

                     Roland Holst, H., 'Boekbespreking', De Nieuwe Weg 5 (1930) 199-204.

 

                     Roland Holst van der Schalk, Henriette, Tolstoi. Zijn wezen en zijn werk (Rotterdam 1930).

 

[1931]          Roland Holst, H., 'Tegenstrijdigheden', Bevrijding 3 (nr. 2, juni 1931).

 

[1932]          Roland Holst, H., 'Het vijfjarenplan en de kultuur', Bevrijding 4 (nr. 11, maart 1932).

 

                     Roland Holst, H., 'Crisis in Sowjet-Rusland', Bevrijding 4 (no­vem­ber 1932) 101-104.

 

                     Roland Holst-v.d. Schalk, Henr., Grondslagen en problemen der nieuwe kultuur in Sowjet-Rusland (Amsterdam 1932).

 

                     Roland Holst-v.d. Schalk, H., 'Bedreigde grootheid', De Stem 12 deel II (1932) 1029-1032.

 

                     Roland Holst, Henriëtte, Vlag en lading (Oldebroek 1932).

 

[1932/1933] Roland Holst, H., 'Literatuur', Tijd en Taak 31 (nr. 7, 1932/1933) 5.

 

[1933]          Roland Holst, H., 'Sovjet-Rusland, waarheen?', Bevrijding 5 (mei 1933) 7-11.

 

                     Roland Holst, H., 'Onze verhouding tot Rusland', Bevrijding 5 (juli 1933) 43.

 

                     Roland Holst, H., 'Victor Serge, de mensch en de schrijver', Bevrij­ding 5 (oktober 1933) 92-95.

 

                     Roland Holst, Henriette, De krisis der westersche kultuur (Arn­hem 1933).

 

                     Roland Holst, H., 'Sovjet-Rusland als vredesfactor', Vrede 6 (nr. 9, septem­ber 1933) 115-118.

 

[1933/1934] Roland Holst, H., 'Naar aanleiding van M. Hindus. "Het groote offen­sief"', Tijd en Taak 32 (nr. 12, 1933/1934) 7.

 

                     Roland Holst, H., 'Het groote offensief. Naar aanleiding van Maurice Hindus' boek', Tijd en Taak 32 (nr. 14, 1933/1934) 7.

 

                     R.H., H., 'Boekbespreking', Tijd en Taak 32 (nr. 16, 1933/1934) 5.

 

                     Roland Holst, H., 'Over Rusland', Tijd en Taak 32 (nr. 22, 1933/1934) 5.

 

                     Roland Holst, H., 'Ilja Ehrenburg; der zweite Tag', Tijd en Taak 32 (nr. 46, 1933/1934) 5.

 

                     Roland Holst, H., 'Bij den dood van Catharina Breschkowskaja', Tijd en Taak 32 (nr. 50, 1933/1934) 5.

 

[1934]          Roland Holst, H., 'Sovjet-Rusland: licht en schaduw', Bevrijding 6 (nr. 1, januari 1934) 5-13.

 

                     Roland Holst, H., 'Nogmaals: licht en schaduw in Sovjet-Rus­land', Bevrij­ding 6 (nr. 2, februari 1934) 30-31.

 

                     Roland Holst, H., 'Sovjet-Rusland en de Volkenbond', Bevrij­ding 6 (nr. 11, november 1934) 164-165.

 

                     Roland Holst, H., 'Woord vooraf' in: George Mecklenburg, Rusland daagt den godsdienst uit (Utrecht 1934) 7-10.

 

[1935]          Roland Holst, H., 'Over de geschiedenis van het bolchevisme', Be­vrijding 7 (nr. 10, oktober 1935) 149-150.

 

                     Roland Holst, H., 'Onder den rooden hemel', Bevrijding 7 (nr. 12, decem­ber 1935) 179-180.

 

                     Roland Holst, Henriëtte, 'Herinneringen aan Zimmerwald', Funda­ment 2 (nr. 7, 1935) 10-29.

 

[1935/1936] Roland Holst, H., 'Tolstoï's sterfdag herdacht', Tijd en Taak 34 (nr. 7, 1935/1936) 3.

 

                     R.H., H., 'Maxim Gorki gestorven', Tijd en Taak 34 (nr. 39, 1935/1936) 5.

 

[1936]          Roland Holst, H., 'Is het communisme duivelsch?', Vrede 9 (nr. 9, septem­ber 1936) 121-125.

 

[1936/1937] Roland Holst, H., 'Iets over Radek en Boecharin', Tijd en Taak 35 (nr. 18, 1936/1937) 3.

 

[1937]          Roland Holst, H., 'En opnieuw: waarheen koerst Rusland?', Be­vrij­ding 9 (maart 1937) 35-39.

 

[1938/1939] Roland Holst, H., 'Kroepskaja gestorven', Tijd en Taak 37 (nr. 24, 1938/19­39) 8.

 

[1939/1940] Roland Holst, H., 'Middernacht in de eeuw', Tijd en Taak 38 (nr. 22, 1939/1940) 5.

 

                     Roland Holst, H., 'Portret van Stalin', Tijd en Taak 38 (nr. 33, 1939/1940) 11.

 

[1945]           Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte, Een overgang tot het socialisme (Amsterdam 1945).

 

[1947]          Roland Holst, Henriette, 'Tolstoi's "Oorlog en Vrede"', De Vlam 3 (nr. 38, 1947) 6-7, 9.

 

[1948]          Roland Holst, H., 'Over Tolstoi's Oorlog en Vrede', Tijd en Taak 47 (nr. 2, 2 oktober 1948) 4-5.

 

                     R.H., H., 'Met Russische ogen', De Vlam 4 (nr. 44, 1948) 5.

 

[1949]          Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte, Het vuur brandde voort (4e druk; Am­sterdam 1979 [1e druk 1949]).

 

[1950]          Roland Holst, Henriëtte, Romankunst als levensschool. Tolstoi, Balzac en Dickens (Arnhem 1950).

 

[1951]          Roland Holst, H., 'Gedachten over de eerste mei', Tijd en Taak 49 (nr. 31, 5 mei 1951) 3.

 

                     Roland Holst, H., 'Achilles Mussche. Aan de voet van het Bel­fort', Tijd en Taak 49 (nr. 44, 11 augustus 1951) 6-7.

 

                     Roland Holst, Henr., 'Een boek over Siberië van Anton Ciliga', De Vlam 7 (nr. 4, 1951) 5.

 

                     Roland Holst, Henriëtte, 'Inlei­ding' (geschreven in oktober 1941) in: L.N. Tolstoi, Waardoor de mensen leven. Vertellingen, brie­ven en dagboekfrag­men­ten (Amsterdam en Antwerpen 1951) v-xx.

 

[1952]          Roland Holst, H., 'Persoonlijke herinnering aan Alexandra Kol­lon­tay', Tijd en Taak 50 (nr. 26, 29 maart 1952) 3.

 

 

R[omein]., J[an]., 'In het teeken der onstandvastigheid', De Tribune 17 (nr. 237, 11 juli 1924).

 

Romein-Verschoor, A., 'Figuur en betekenis van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk' in: A. Romein-Verschoor, Spelen met de tijd (Amsterdam 1957) 141-163.

 

Romein-Verschoor, A., 'Het klassieke in het dichterschap van Henriëtte Roland Holst' in: A. Romein-Verschoor, Spelen met de tijd (Amster­dam 1957) 164-176.

 

Rossum, L.J. van, 'Ein unveröffentlichter Brief Trockijs von Anfang 1916', International Review of Social History 14 (1969) 251-266.

 

Saks, J., 'Nieuwe Wegen (III)', De Nieuwe Amsterdammer 4 (nr. 203, 16 novem­ber 1918).

 

Sch., D., 'De bouw van het socialisme in Rusland. De onjuiste cijfers van Henriette Roland Holst', De Tribune 20 (nr. 92, 18 februari 1927).

 

Schaap, H. ed., Het leed der mensheid laat mij vaak niet slapen. Bloemle­zing uit het proza van Henriëtte Roland Holst (Leiden 1984).

 

Spoor, Ronald, 'Nationaal-socialistische annexatie van Henriette Roland Holsts poëzie', Het oog in het zeil (juli/augustus 1985) 9-14.

 

Stoelinga, Th.H.J., Russische revolutie en vredesverwachtingen in de Neder­landse pers, maart 1917-maart 1918 (Bussum 1967).

 

Stoljarow, A., 'Freudismus und die Freudomarxisten', Literatur der Weltre­volution 1 (nr. 2, juli 1931) 99-110.

 

Stuiveling, G., De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt (2e druk; Amster­dam 1959).

 

Stuiveling, Garmt ed., Henriette Roland Holst. Schrijversprentenboek 16 (2e druk; 's‑Gravenhage en Amsterdam 1977).

 

Thys, Walter, De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw (Amsterdam en Antwerpen 1956).

 

Ulam, Adam B., Lenin and the bolsheviks. The intellectual and political history of the triumph of commu­nism in Russia (Londen 1966).

 

V-D, 'Een nieuwe leuze, een slecht geluid!', De Tribune 21 (nrs. 28-29, 3-4 november 1927).

 

Vegesack, Thomas von, De intellectuelen. Een geschiedenis van het literaire engagement 1898-1968 (Amsterdam 1989).

 

Verhoeven, Bernard, De zielegang van Henriëtte Roland Holst (2e druk; Utrecht z.j. [1939]).

 

Vr., A. d., 'Onmarxistische voorlichting', De Tribune 18 (nrs. 274-277 en 280, 24-27 en 31 augustus 1925).

 

'Waarom schrijf je nooit meer?'. Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet, Nico Markus ed. (Amsterdam 1995).

 

W.B., 'Rede van kameraad Roland Holst over Trotsky', De Kommunist 1 (nr. 28, 17 januari 1925).

 

W.W., 'Mevr. Holst in Den Haag over "kommunisme en kultuur" (1e en 2e avond)', De Tribune 13 (nrs. 98 en 104, 27 januari 1920 en 3 februari 1920).

 

W[ijnkoo]p., 'Wachters of vijanden?', De Tribune 14 (nr. 265, 12 augustus 1921).

 

Wichmann, C., 'De eenheid van den vrouwen­bond', De Voorbode 3 (nr. 25, 1920).

 

Wichmann, Clara, 'Naar aanleiding van onze erbarmelijke gezindheid', De Vrije Commu­nist 2 (nr. 9, maart 1921).

 

Wichmann, C., 'Antwoord aan Mevrouw Roland Holst', De Nieuwe Tijd 26 (1921) 287-297.

 

Willemsen, Cees, 'De droesem van de Russische ziel. De receptie van de Russische literatuur in Nederland' in: M.L. Roholl ed., De lage landen en de Sovjet­unie: beeldvor­ming en betrekkingen (Amsterdam 1989) 131-140.

 

Zetkin, Clara, 'Die zweite internatio­nale Konferenz der Kommunistinnen zu Moskau', Die Kommunistische Frauenin­ternationale 1 (doppelheft 5/6, augustus/september 1921) 7-24.

 

Die Zimmerwalder Bewegung I Protokolle, Horst Lademacher ed. (Den Haag en Parijs 1967).

 

Die Zimmerwalder Bewegung II Korrespondenz, Horst Lademacher ed. (Den Haag en Parijs 1967).

 

Zweers, A.F., 'Leo Tolstoj's role in Henriëtte Roland Holst's quest for brotherhood and love', Canadian review of comparative literature / Revue Canadienne de littérature comparée 7 (1980) 1-21.

 

'Aan alle kunstenaars, acteurs, tooneelspelers, tooneeldirecteuren enz.', De Tribune 15 (nr. 70, 21 decem­ber 1921).

 

'"Het Alge­meen Comité tot Steun aan de hongeren­den in Sow­jet-Rus­land"', De Tribune 14 (nr. 303, 26 september 1921).

 

'Antwoord van H.R.H.', De Kommunist 1 (nr. 38, 28 maart 1925).

 

'Antwoord van Mevr. Roland Holst', De Tribune 21 (nr. 51, 30 november 1927).

 

'Boecharin bestrijdt Roland Holst en Mannoury', De Tribune 21 (nr. 71, 24 december 1927).

 

'Brief van H.R.H.', De Kommunist 1 (nr. 36, 14 maart 1925).

 

'Brief van Mevr. Roland Holst naar aanleiding van het artikel "Onze erbar­melijke gezind­heid"', De Vrije Communist 2 (nr. 10, april 1921).

 

'Comité ter voorbereiding van het wereldstrijdcongres tegen den oorlog in Genève 1932', Vrede 5 (nr. 7/8, juli/augustus 1932) 97-98.

 

'Communisme en godsdienst. Rede van Mevr. Roland Holst voor de Comm. On­derwij­zers-Vereeniging op Zondag 4 Febr. in de Harmonie te Amsterdam', De Tribune 16 (nr. 109 "bijvoegsel", 8 februari 1923).

 

'Het eerste congres van de sectie-Holland der Int. Roode Hulp (II)', De Tribune 19 (nr. 163, 13 april 1926).

 

'Fünf Briefe W.I. Lenins', International Review of Social History 9 (1964) 255-267.

 

'H. Roland Holst en het Religieus Soc. Verbond', De Kommunist 1 (nr. 36, 14 maart 1925).

 

'Henriëtte Roland Holst spreekt tot de Amsterdam­sche vrouwen', De Tribu­ne 16 (nr. 133, 8 maart 1923).

 

'Henriette Roland Holst verlaat de Partij', De Tribune 21 (nr. 44, 22 novem­ber 1927).

 

'Hulp aan Rusland', De Tribune 14 (nr. 275, 24 augustus 1921).

 

'Ingezonden: 'Het R.S.V. door Bonds­groet S', De Kommunist 1 (nr. 38, 28 maart 1925).

 

'13e jaarcongres van de Communistische Partij (IV)', De Tribune 16 (nr. 101, 30 januari 1923).

 

'Klassemoraal en gemeenschapsmoraal van het communisme', De Tribune 15 (nr. 40, 16 november 1921).

 

'Klassenstrijd in Rusland. (Documenten en artikelen uit de Prawda-korres­ponden­tie.)', De Tribune 11 (nr. 7, 8 oktober 1917).

 

'Die Kommunistinnen der Niederlande an der Arbeit', Die Kommunisti­sche Fraueninter­nationale 1 (doppelheft 8/9, november/december 1921) 56-57.

 

'Het manifest van de derde weg', De Vlam 8 (nr. 3, 1952) 2.

 

'Mevrouw Holst spreekt voor de studenten', De Tribune 12 (nr. 104, 1 febru­a­ri 1919).

 

'Nachschrift der Redaktion', Die Kommunistische Fraueninternationale 1 (nr. 1, april 1921) 24-25.

 

'Onze Kerstvergadering', De Tribune 16 (nr. 73, 27 december 1922).

 

'Onze repliek', De Tribune 21 (nr. 51, 30 november 1927).

 

'Opmerkingen', De Tribune 15 (nr. 6, 7 oktober 1921).

 

'Oproep van kunstenaars voor hulp aan Rusland', De Tribune 14 (nr. 270, 19 augustus 1921).

 

'Protest tegen de executie's in Sovjet-Rusland', Bevrijding 8 (nr. 9, septem­ber 1936) 137.

 

'Protest tegen de executies in Sovjet-Rusland', Bevrijding 8 (nr. 10, oktober 1936) 160.

 

'Socialistisch protest tegen de terreur in Sovjet-Rusland', Bevrij­ding 7 (nr. 1, januari 1935) 14.

 

'Sowjet-litteratuur 1934. Indrukken en uitspraken. Nederlanders', Cultuur der UdSSR 6 (nr. 72/73, november/de­cember 1934) 127.

 

'Steun aan Sowjet-Rusland. Een oproep aan de intellectueelen in Neder­land', De Tribune 15 (nr. 11, 13 oktober 1921).

 

'De steunbeweging voor Rusland', De Tribune 14 (nr. 261, 8 augustus 1921).

 

'Verklaring van Mw. Roland Holst', De Tribune 21 (nr. 52, 1 december 1927).

 

'Voor de politieke gevangenen in Rusland', De Tribune 7 (nr. 17, 26 novem­ber 1913).

 

'Een voorbeeld hoe het niet moet', De Tribune 21 (nr. 51, 30 november 1927).

 

'De vrede en Sowjet-Rusland', De Tribune 16 (nr. 82, 8 januari 1923).

 

'De vrouw en het communisme', De Tribune 14 (nr. 162, 12 april 1921).

 

'Wladimir Iljitsj Lenin gestorven. De rouwvergadering te Amsterdam. Een grootsche indrukwekkende plechtigheid', De Tribune 17 (nr. 100, 28 januari 1924).

 


 

terug naar de inhoudsopgave