Parenteel van Willem van RIJSWIJCK


 
Generatie I

 
I    Willem van RIJSWIJCK [45495], geboren Circa 1380, overleden voor 1435. Sloet, Uitheemse Lenen blz. 166:
Dat goet te Holthese, geƫrft van Willem van Rijswick op sijnen soon Arnt van Rijswick, anno 1435. Zoon van Noord Limburg/Braband 0NBEKEND-van RIJSWIJCK [45497].
Relatie [15801] met ONBEKEND [45496].
Met gegevens van onder andere Jeroen van Rijswijk uit Nijmegen.
Uit deze relatie:
   1. m  Aernt WILLEMSzn [45492] (zie II).

Generatie II

 
II    Aernt WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45492], leenman van Cuijck, overleden voor 1454. Sloet, Uitheemse Lenen blz. 166, 167:
Willem van Rijswick, erve sijnes vaders Arnts, ontfengt dat goet tot Holtheze gelegen, a.1454.
Michel van Rijswick, erve sijnes broders Willems, ontfinck dat goet van Rijswick, tot Holthese gelegen, a. 1458.
Idem, anno 1465.
Idem vernijt eedt van den goede van Rijswick, in den kerspel van Vierlinxbeke, in der buyrschap Holthese gelegen, 7 Octobris 1473.
Idem tuchtigt sijn vrou Alijt, eodem die.
Idem vernijt eedt, 15 Februarii 1482.
Zoon van Willem van RIJSWIJCK [45495] (zie I) en ONBEKEND [45496].
Relatie [15800] met ONBEKEND [45493].
Leenhof Cuijck inv.9 fol. 29v, 04-12-1415 (1490?):
Genoemd Arnt van Rijswijck als leenman van Cuijck.

Uit deze relatie:
   1. m  Willem AERNTSzn [45494], geboren Circa 1430 te ? Overleden voor 1458 te ?
   2. m  Michiel AERNTSzn [45488] (zie III).

Generatie III

 
III    Michiel AERNTSzn van RIJSWIJCK [45488], geboren voor 1433, overleden Circa 1498, zoon van Aernt WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45492] (zie II) en ONBEKEND [45493].
Relatie [15799] met Aleid ONBEKEND [45489].
Leenhof Cuijck inv. 4 fol. 3, vĆ²Ć²r 1463:
Michiel van Rijswijck Aerntsz.ontvangt dat goed van Rijswijck tot Vierlingsbeek gelegen tot Kuijcksen rechten

Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 9v, voor 1463 en 18-3-1499:
Michiel van Rijswijck Aerntsz.ontvangt dat goed van Rijswijck tot Vierlingsbeek gelegen tot Kuijcksen rechten. Item den 18e dach martii anno 99 ontf. Hendrick van Rijswijck Michielsz. na dode zijns vaders.

Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 165v, st. Andriesavond 1492:
Michiel van Rijswijck en zijn vrouw Aleid moeten zich verantwoorden voor de schepenbank van Maashees in verband met een transport van een stuk land. Ik begrijp dit moeilijk te lezen niet goed genoeg om precies te kunnen zeggen wat er aan de hand is.

Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 166v, st. Andries avond 1496:
Vervolg op de voorgaande acte. De datum is 4 jaar later gesteld.

's-Hertogenbosch, Collectie Aanwinsten inv. 374, 13-5-1508:
Akte van overdracht, verleden voor rechter en schepenen van Vierlingsbeek, door Heinrik, wettige zoon van Michel van Rijswick, gevolmachtigde van zijn broer en zuster, voor Arnt van Boeckelt en Jan, zijn echtgenote, en hun erven, van een perceel erf en houtgewas genaamd het "Michelsbosch".

Uit deze relatie:
   1. m  Hendrik MICHIELSzn [45485] (zie IV).
   2. m  Michiel MICIELSzn [45490], geboren Circa 1475.
   3. v  N.N. [45491], geboren Circa 1480.

Generatie IV

 
IV    Hendrik MICHIELSzn van RIJSWIJCK [45485], geboren Circa 1475, overleden Circa 1539, zoon van Michiel AERNTSzn van RIJSWIJCK [45488] (zie III) en Aleid ONBEKEND [45489].
Relatie [15798] met ONBEKEND [45486].
Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 30, 18-5-1499:
Hendrick van Rijswijck Michielsz. ontvangt dat goed van Rijswijck tot Vierlingsbeek gelegen tot Kuijcksen rechten.

Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 143, 16-8-1533:
Hendrick van Rijswijck Michielsz. ontvangt het goed de Vliegenberg. In de belendingen wordt genoemd het erf van Willem van Rijswijck.

Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 144, 17-8-1535:
Transport van een rente van een mud rogge op het goed van Hendrik van Rijswijck.

Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 36v, 1-11-1539:
Aernt Hendriksz. van Rijswijck ende heeft ontvangen bij zijn momber Michiel van Rijswijck zijn oom na dode van Hendrik zijn vader
.
Uit deze relatie:
   1. m  Aernt HENDRICKSzn [45481] (zie V).
   2. m  Michiel HENDRIKSzn [45487], geboren Circa 1510.

Generatie V

 
V    Aernt HENDRICKSzn van RIJSWIJCK [45481], geboren Circa 1508, overleden Circa 1558, zoon van Hendrik MICHIELSzn van RIJSWIJCK [45485] (zie IV) en ONBEKEND [45486].
Relatie [15797] met ONBEKEND [45482].
Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 142v, 11-11-1539:
Heeft Aernt Henricxsz. van Rijswijck ontfangen nae dode ende affleivigheit Hendricx sijns vaders tgoet tot Rijswick bij sijne momber Michiel van Rijswijck ende Michiel voorn. den behoirlicken edt voir hem gedaan tot sijn mondigen dagen

Leenhof Cuijck inv. 9 fol. 126, 29-12-1558:
Michiel van Rijswijck als oom en momber van Hendrick van Rijswijck onmondig zoon van Aernt Hendriksz. van Rijswijck een hofstad genaamd de Vliegenberch, andere eind erve Arnt Willems van Rijswijck

Gorinchem R86 fol. , 12-5-1565:
Michiel Aertsz. van Rijswijck heeft in Gorinchem een veerschuit gekocht en bekent hiervoor bij de scheepstimmerman een schuld te hebben aangegaan: "Oirkonden dat voor ons quam Michiel Aerdtsz. van Rijswijck ende bekende wel en wettelijk schuldich te wesen Adriaen Laurensz., sciptijmerman ende poirter tot Gorinchem,oft den houder van desen brieve de some van twee ende twintich gulden van xl Grooten Vlaams tstuck die hij hem geloifde te betaelen. Den helft daer af tsint Jansmisse nu naestcomende int tegenwoirdige jaer lxv ende dander helft te Bamisse daer aenvolgende. Ende dit over den coop van een veerschuijt die hij bekende hem te wil ende te danck gelevert te wesen voort opt waterrecht".
Gorinchem R86 fol. 128, 4-7-1565: "Oirkonden dat voor ons quam Michiel Aerdtsz. van Rijswijck ende bekende wel en wettelijk schuldich te wesen Thonis Aelbertsz. sciptijmerman ende poirter tot Gorinchem oft den houder van desen brieve de some van sessentwintich karolusguldens elcs van xl Grooten Vlaems tstuck die hij hem geloifde te betaelen eerst vier kguld de eersten sint Jacobsdaghe eerstcomende, noch elf kguldens te meij anno lxvi daeraenvolgende ende de reste beloopen gelijcke elff karolus guldens te Bamisse oick daeraenvolgende. Ende dit over de coop van een roeijschuijt die hij bekende hem te wil ende te danck gelevert te wesen voort opt water recht."

Leenhof Cuijck inv. 6 fol. 77, 12-5-1571:
In een belending te Vierlingsbeek genoemd het erf van Peter van Rijswijck
.
Uit deze relatie:
   1. m  Hendrik AERNTzn [45472] (zie VI).
   2. m  Michiel [45483], geboren Circa 1550.
   3. m  Peter? [45484], geboren Circa 1550.

Generatie VI

 
VI    Hendrik AERNTzn van RIJSWIJCK [45472], schepen van Maashees (1601-1630), geboren Circa 1545 te Maashees? Overleden op 15-04-1633 te Maashees, zoon van Aernt HENDRICKSzn van RIJSWIJCK [45481] (zie V) en ONBEKEND [45482].
Gehuwd (1) [15793] Circa 1580 met Aertken ONBEKEND [45473], geboren Circa 1550.
Gehuwd (2) [15794] voor 1611 te ? uit dit huwelijk geen kinderen geboren met Catharina VEN den HERGRAVE [45474], geboren Circa 1645, dochter van Jasper VEN den HERGRAVE [46669] en Catharina van den PUTTE [46670].
Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 142v, 29-12-1558:
Heeft Henrick. van Rijswijck Arntsz. ontfangen nae dode ende affleivigheit Arnt Hendricxsz. sijns vaders bij sijn momber Michiel van Rijswijck sijnen oem dat goet tot Rijswijck gelegen waar op Michiel als momber voors. hulde ende ede gedaan tot sijne mondigen dagen toe. Op 12-3-1571 legt Hendrik de eed zelf af. Op 2-4-1626 verklaart die voorsz. Hendrick van Rijswijck dat hij het voorsz. leen heeft gewonnen met vollen recht tot subsidie van de welke Goirt van Rijswijck in plaats van zijn vader en zijn nakomelingen hebben betaald 8 goudguldens en tevens op het bos 1 goudgulden.

Leenhof Cuijck inv. 6 fol. 72, 12-5-1571:
Hendrik van Rijswijck, opsomming van zijn lenen.
A. Pahne. Die Dynasten. Freiherren und Grafen von Bocholt. (Cln 1860) II. Urkundenbuch. blz. 162, 30-11-1576: Geris van Eijll en Lucretia Torck, echtelieden, bekennen schuldig te zijn aan Jaspar Hergraeff en diens vrouw Catharina 200 rijksdaalders vervallende op St. Andriesdag. Dit kapitaal werd 29 Maart 1631 door de onmondige kinderen van wijlen Johan van Bocholtz aan Egbert van Hergraeff betaald of afgelost.

Leenhof Cuijck inv. 6 fol. 87, .-11-1591:
Hendrick van Rijswijck een stuk land, niet wetende hoe groot, liggende tot Maashees, met een rente van een mud rogge voor de kapel van Holthese.

Maashees R263 fol. 3, 14-12-1595:
Reijnier Jans en zijn vrouw Jaecxken verkopen een huis en hofstad met het land erbij gelegen te Hulthen aan Hendrick van Rijswick en zijn vrouw Aertken.

Maashees R263 fol. 4, 14-1-1596:
"Wij Melis Lijnsz. ende Willem Jacobs schepenen doen conde ende tuijgen dat voorden richter ende ons schepenen voorsz. als in den gerichte gecomen sijn Hanrick van Rijswick ende Aertken sijn huisvr. met haren gecoren momber ende hebben samelijck overgedragen ende overgegeven aen des richters hant, gestedicht ende gevest, Jan Jacobsz. geheten den Muller ende sijn erven eenen erffbrieff met alle sijn rechten, machten ende gerechtigen inhaldende ende begrijpende van een huijs ende hoffstadt metten lande erbij gelegen met sijden ende eijnden nae inhalt ende vermogens des voorsz. erffbrieffs etc.

Leenhof Cuijck inv. 6 fol. 88, 17-4-1596:
Transport. Hendrick van Rijswijck koopt van Jan Jacob Meeus een rente van een mud gerst uit een leen genaamd het Oirtke toebehorende aan Christoffel van Baelen. Idem van Arnt de Hooge een rente van een halve mud gerst uit het voorsz. Oirtke.

Leenhof Cuijck inv. 6 fol. 73, 22-5-1599 en 5-3-1627:
Hendrick van Rijswijck treed twee keer op als getuige.

Maashees R263 fol. 9, 9-4-1600:
Hanrick van Rijswick en Aertken verklaren voor schepenen van Maashees dat Hanrick Jansz, en Jaecxken, zijn vrouw, een pacht van een mud rogge en gerst volledig hebben afgelost

Maashees R263 fol. 23, 7-2-1609:
Heiltje Wolters, weduwe van Abraham Jans vernieuwt voor schepenen van Maashees een renunciatie, gedaan voor schepenen van Grave ten behoeve van Michiel van den Hergraeff en Henrick Arntsz. van Rijswick. Het betreft de goederen van Geertruijt Michiels van den Hergrave gelegen in het gerecht van Maashees. Over deze zaak zou in 1616 een proces gevoerd gaan worden voor de Raad van Brabant.

Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 144, 15-9-1612:
Hendrick van Rijswijck, momber van Jan Elaert Donckers een mud rogge.

Leenhof Cuijck inv. 6 fol. 72v, 4-1-1605:
Hendrik vernieuwt eed en op 16-5-1633 erft Jasper van Rijswijck het leen na dode van Hendrick zijn vader.

Maashees D306 nr. 92, ca.1620:
Uit het morgentalenboek van Maashees en Holthees blijkt dat Hendrick Aerntz. van Rijswijck rond 1620 woonde op een huis en hofstad met zijn zwagers Michiel van den Heergrave en Jan Henssen. Hendrick zal wel het deel bewoond hebben dat hem aangekomen was vanwege zijn vrouw.

Maashees R27 nr. 167, 1626:
Een conflict tussen Jan van den Wollenberg en Hendrick van Rijswijck over de erfgoederen van Jasper Michielsdr. Trijn zijn huisvrouw "welcke goederen gestorven zijn op Trijne voorsz. erfgenamen buiten het Land van Cuijck wonenende......".

Maashees D352, st. Anthonisdag 1611:
In het archief van het gilde van st. Joris en st. Anthonius staat Hendrik Artsz. van Rijswick als lid vermeld met zijn vrouw Kathrijn. Iets verder zien we Jasper Hanricks met zijn vrouw Jenneke

Maashees R263 fol. 60, 23-11-1629:
Hendrick van Rijswijck, genaamd Vliegenberg, voor zichzelf en mede namens zijn kinderen en Hendrick Guertssen, gevolmachtigde van Michiel van den Hergrave zaliger, in zijn leven burgemeester van Venlo ook voor zichzelf en mede namens de kinderen en erfgenamen van Jasper van den Hergrave laten beslag leggen op de goederen van de erfgenamen van Catharina van de Putte, laatste weduwe van voorsz. Jasper van den Hergrave. Ze willen laatstgenoemde erfgenamen zodoende dwingen om in de scheiding en deling van de goederen van dit echtpaar ook de goederen in te brengen van voorsz. Catharina

Raad van Brabant inv. 788.677, 1630/1633:
Proces van Jan van Engelen cs. tegen Hendrick van Rijswijck, Michiel van den Heergraeff en Hendrick van Darth over de erfenis van Geertruida van den Heergraaf. Deze Geertrui was in eerste huwelijk getrouwd geweest met Willem Wolters en in tweede huwelijk met mr. Anthonis Bruijns. Jan van Engelen is de schoonzoon van deze Anthonis Bruijns.
In de marge van de tweede pagina staat: " Nota. Dat dese Geertge Wolters is geweest de vaderlijke moeije (=grootmoeder) van Michiel van den Heergraeff ende de moederlijke moeije van de huisvrouw van Hendrik van Rijswijck."
Raad van Brabant inv. 788.677, 19-12-1633: "Ick Pouwell Marcus richterbode tot Maashees ende Holthees attesteer bij mij onderschreven het mandement van Johan van Engelen de erffgenamen van zaliger Henrick van Rijswick nemlich Jasper Hanricx van Rijswick ende Aernt Jaspers, Meus van Hapts ende Keristen Grabriels, alle vijer den soon ende schoonsonen van den verschreven Rijswick...... "etc. De erfgenamen worden gedagvaard om op 17 februari 1634 naar 's-Gravenhage te komen om de aanklacht aan te horen en te beantwoorden.

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jasper HENDRICKzn [45452] (zie VIIa).
   2. v  Catharina (Trijn) HENDRICKSdr [45475] (zie VIIb).
   3. v  N.N. HENDRICKSdr [45476], geboren Circa 1580 te ?
Relatie [15795] met Kersten GABRIELS [45477], geboren Circa 1580.
Raad van Brabant inv. 788.677, 19-12-1633:
"Ick Pouwell Marcus richterbode tot Maashees ende Holthees attesteer bij mij onderschreven het mandement van Johan van Engelen de erffgenamen van zaliger Henrick van Rijswick nemlich Jasper Hanricx van Rijswick ende Aernt Jaspers, Meus van Hapts ende Keristen Grabriels, alle vijer den soon ende schoonsonen van den verschreven Rijswick...... "etc.
De erfgenamen worden gedagvaard om op 17 februari 1634 naar 's-Gravenhage te komen om de aanklacht aan te horen en te beantwoorden.
   4. v  N.N. HENDRICKSdr [45478] (zie VIIc).

Generatie VII

 
VIIa    Jasper HENDRICKzn van RIJSWIJCK [45452], Schepen van Maashees (1643-1640), geboren Circa 1580 te Maashees? Overleden Circa 1653 te ? Zoon van Hendrik AERNTzn van RIJSWIJCK [45472] (zie VI) en Aertken ONBEKEND [45473].
Gehuwd (1) [15785] Circa 1600 met Jenneke van de WEERT [45453], geboren Circa 1580 te ? Dochter van Peter JAN HEIJNEN van de WEERT [45455] en Neeske ONBEKEND [45456].
Gehuwd (2) [15786] voor 1640 te ? Jenneke was weduwe van Frans WILLEMSzn Groesdonck. Echtgenote is Jenneke POUWELS [45454], geboren Circa 1580, overleden voor 1658, dochter van Paulus MARCUS [45457] en ONBEKEND [45458].
Maashees R263 fol. 33, 7-5-1612:
Peter van de Weert Jansz. en zijn vrouw Neeske verkopen aan Jasper Hendricksz. van Rijswick en zijn vrouw Jenneke een jaarlijkse rente van 57 gulden uit een huis en hofstad "opten Weert" met het land dat er bij hoort en nog enkele andere percelen, te voldoen op st. Andriesdag.

Maashees R263 fol. 34, 7-5-1612:
Aansluitend op voorgaande akte laat Arnt Hoeben beslag leggen op de goederen die Peter van de Weert in eigendom heeft en die Jasper Hendricksz. van Rijswijck gebruikt in verband met onbetaalde schulden van voorsz. Peter van de Weert.

Maashees R263 fol. 37, 18-2-1613:
"Peter Jan Heijnensz. ende Neesken sijn huijsvr. met haeren gecoren mombers hebben formelijck opgedragen ende overgegeven aen des richters hant, gestedicht ende gevest Jasper Henricxsz. van Rijswick ende Jenneken sijn huijsvr., haeren respetieven schoonsoen ende dochter" etc. De ouders van Jenneke dragen aan hun dochter en schoonzoon een aanzienlijke hoeveelheid land over, waaronder het goed "op den Weert".

Leenhof Cuijck inv. 6 fol. 72v, 4-7-1620:
Aert Jaspersz. van Rijswijck heeft te leen ontfangen dat voorsz. malder rogge.

Leenhof Cuijck inv. 6 fol. 87v, 4-7-1620:
Aert Jaspersz. van Rijswijck heeft door Hanrick van Rijswijck te leen ontvangen het voorsz. leen.

Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 144, 4-7-1620:
Aert Jaspersz. van Rijswijck heeft het voorsz. mud rogge in leen ontvangen.

Maashees D306 nr. 68, ca.1620:
In het morgentalenboek vinden we de onroerende bezittingen van Jasper van Rijswijck. Hij blijkt te wonen "op de Weert" en is ook in het bezit van de Vliegenberg. Vergeleken met zijn dorpsgenoten bezit Jasper een aanzienlijk hoeveelheid onroerend goed.

Leenhof Cuijck inv. 5 fol. 142v, 16-3-1633:
Jasper Hendricxsz. van Rijswijck dit voirsz. leengoet nae affleijvigheit sijns vaders.

Maashees R263 fol. 98, 23-6-1639:
Jasper Henricx van Rijswijck laat beslag leggen op de goederen van Joost Pouwels in verband met niet betaald geleverd hout voor 150 gulden hollands geld.

Maashees R29, 11-6-1640:
"Op datum bovengeschreven sijn gecompareert Guilliam van Groesdonck ende Jasper Hendricx als man ende momber van Jenneke Pouwels sijne huijsfrouw te vorens wedue wijlen Frans Willems van Groesdock, erffgenaemen van Anna Willems voor tweederden ende hebben geleden ende bekent..." etc. Ze zeggen een accoord gesloten hebben met de erfgenamen van Dries van Wij om op st. Andriesdag a.s. een bedrag van 237 gulden en 10 stuivers te betalen om daarmee zekere renten en pachten te lossen.

Maashees D352, 16-1-1648:
In het archief van het gilde van st. Joris en st. Anthonius staan Jasper van Rijswick en Frans Jaspers van Rijswijck vermeld als lid.

Maashees R264 fol. 57, 24-2-1651:
Cornelis Pouwels en Jasper van Rijswijck voor henzelf alsmede hen sterk makende voor de erfgenamen van Geertje Pouwels of Pouwels Marcus etc. Zij laten beslag leggen vanwege niet betaald geleverd gras en loof.

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Aert JASPERSzn [45459], geboren voor 1600, overleden voor 1633.
   2. m  Dirk van de WELT [46668], geboren Circa 1603.
   3. v  Peterke JASPERSdr [45470] (zie VIIIa).
   4. v  Jenneke JASPERSdr [45471] (zie VIIIb).
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  Francis (Frans) JASPERSzn [45440] (zie VIIIc).
   6. v  Jenneke JASPERSdr [45460] (zie VIIId).
   7. v  Hendrina JASPERSdr (op de Weerd) [45461], geboren Circa 1610 te ? Overleden.
Relatie [15789] met Willem van HEGELSUM [45462], geboren Circa 1610, zoon van Geurt van HEGELSUM [45463] en Stijn ONBEKEND [45464].
Maashees R264 fol. 161, 8-11-1658:
Frans van Rijswijck en Geertke Willems zijn huisvr., Willem Geurts als man en momber van Hendrickske van Rijswijck, Jenneke van Rijswijck nagelaten weduwe van Geraert Michiels, Pouwke van Rijswijck, jongedochter geassisteerd met Frans van Rijswijck, Jan Jansz. Hesen, Cornelis Pouwels en Geerit Liefkens hun gekozen mombers hebben opgedragen ten behoeve van Albert van der Boijd hun deel in een grote weide van zes morgen hen aangekomen vanwege het overlijden van Jasper van Rijswijck en Jenneke Pouwles echtelieden zaliger.
   8. v  Aleijd JASPERSdr [45466], geboren Circa 1610 te ?
Gehuwd [15791] voor 1658 te Maashees? Maashees R264 fol. 157, 01-06-1658:
Geerit Leijsen en Alittge Jaspers zijn huisvrouw., Dries Jans en Jenneke Jaspers, echtelieden hebben opgedragen ten behoeve van Albert Bouwens van der Boijd, heer van Vlederick en Mackenraet hun deel in een waard gelegen te Maashees. Echtgenoot is Geerit LEIJSEN [45467], geboren Circa 1610 te ?
Maashees R264 fol. 157, 1-6-1658:
Geerit Leijsen en Alittge Jaspers zijn huisvr., Dries Jans en Jenneke Jaspers, echtelieden hebben opgedragen ten behoeve van Albert Bouwens van der Boijd, heer van Vledrick en Mackenraet hun deel in een waard gelegen in Maashees.
   9. v  Paulina (Pauwke) JASPERSdr [45468], geboren Circa 1610 te ? Overleden.
Ondertrouwd [15792] op 04-02-1659 te Vierlingsbeek/ Maashees, kerkelijk huwelijk wordt gesloten in Gelre. Echtgenoot is Johannes MURCI [45469], vaandrager binnen Gelre, geboren Circa 1600 te ?
   10. m  Jasper JASPERSzn [45465], geboren Circa 1615 te ? Begraven op 09-06-1691 te Vierlingsbeek.

VIIb    Catharina (Trijn) HENDRICKSdr van RIJSWIJCK [45475], geboren Circa 1580 te ? Overleden voor 1636, dochter van Hendrik AERNTzn van RIJSWIJCK [45472] (zie VI) en Aertken ONBEKEND [45473].
Gehuwd (1) [7928] Circa 1610 met Frans DERICKX HOLLANDER [45502], geboren Circa 1580, overleden voor 1636, zoon van Derick FRANSzn HOLLANDER (Hollanders) [45503] en Aleijd FRANSSEN [45504].
Relatie (2) [9060] met Aernt JASPERS [45509].
Maashees R263 fol. 86, 10-6-1636:
Jasper van Rijswijck wordt in deze akte oom van Jan Franssen genoemd. Deze Jan Franssen verkoopt samen met Jasper als oom van de twee onmondige weeskinderen van wijlen Frans Dericx en Trijn, echtelieden, een jaarrente van drie gulden en 15 stuivers. Het weiland, waaruit deze rente getrokken wordt, was hen aanbestorven van Aleijd Franssen, hun grootmoeder.

Maashees R263 fol. 82, 2-12-1636:
In deze akte treedt Jasper van Rijswijck op als momber over de onmondige nagelaten kinderen van Frans Dircksz. Hollander.

Maashees R263 fol. 83, 30-12-1636:
Idem

Maashees R263 fol. 87, 9-7-1636:
"Jan Franssen geassisteert met Jasper Henricx ende Henrick Franssen, sijne oomen, mede als mombers van Geridt Franssen sijne broeder hebben verclaert ende bekent verpandt te hebben de helft van Derick Franssen sijne weijde, haer aengecomen van Alit Franssen haer bestemoeder zaliger..." etc.

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jan FRANSSEN [45505], geboren Circa 1610.
   2. m  Geridt FRANSSEN [45506], geboren na 1611, is 1636 nog onmondig.
   3. v  N.N. [45507], geboren na 1611, is 1636 nog onmondig.

VIIc    N.N. HENDRICKSdr van RIJSWIJCK [45478], geboren Circa 1580, overleden v00r 1665, dochter van Hendrik AERNTzn van RIJSWIJCK [45472] (zie VI) en Aertken ONBEKEND [45473].
Gehuwd [15796] voor 1620 met Bartholomeus van HAPTS [45479], geboren Circa 1580, overleden voor 1665.
Raad van Brabant inv. 788.1452, z.d. (ca. 1665)
"Ick Hendrick Meeus verstaen dat also mijnen neeff Frans van Rijswijck voircompt ofte aengesproken wert van Jakemijn van Aken ofte van der Geest wegens seecker leen pretense soo ist dat ick onderges. Henderick Meeus niet en weet ofte noit van onse voiralders hebben gehoort datter iets van Franssen erven het Perlingsleen onderworpen is volgens onse magescheijden. Het welcke ick ten alle tijde des noodig ende versogt sijnde bij eede soude verclaeren. T oirconden met mijn eijgen hant onderteekent.".
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrick MEEUS [45480], geboren Circa 1625.

Generatie VIII

 
VIIIa    Peterke JASPERSdr van RIJSWIJCK [45470], geboren Circa 1605 te ? Overleden t1661-1668, dochter van Jasper HENDRICKzn van RIJSWIJCK [45452] (zie VIIa) en Jenneke van de WEERT [45453].
Gehuwd [15802] voor 1660 met Dirck THIJSSEN [45521], geboren Circa 1610.
Maashees R264 fol. 158, 1-6-1658:
Geerit Leijsen en Alittge Jaspers zijn huisvr., Dirck Thijsen en Peeterke Jaspers van Reijswijck zijn huisvr. en Dries Jans en Jenneke Jaspers van Reijswijck, zijn huisvr. hebben opgedragen aan en ten behoeve van Albert Bouwens van der Boijd, heer van Vledric en Mackenraet hun deel in het zevende deel van een weide, aangekomen van hun ouders, groot zes morgen in het gerecht van Maashees.

Maashees R264 fol. 178, 9-12-1661:
Dirck Thijsen en Peeterke van Rijswijck echtelieden verkopen ten behoeve van Frans van Rijswijck en Geertje Willems een weiland genaamd de Coeweijde groot omtrent 6 morgen zoals hij door hun vader zaliger Jasper van Rijswijck bezeten is geweest.

Maashees R265 fol. 52, 22-12-1668:
Thijs Dircx uit naam en met consent van zijn vader Dirck Thijssen voor hemzelf en als vader van de onmondige kinderen verwekt bij Peterken van Reijswijck za. Item Dries Jans en Frans van Rijswijck als ooms en mombers van die onmondige kinderen etc. Zij verkopen een stuk bouwland aan Jacob Sijmons.

Uit dit huwelijk:
   1. m  Thijs DIRCKS [45522], geboren voor 1643, werd op 22-12-1668 als mondige zoon in de akte vermeld naast zijn vader.
   2.   Meerdere kinderen [45524], geboren t1644-1661 te Vierlingsbeek. Namen niet bekend, werden op 22-12-1668 vermeld ald de onmondige kinderen van vader(Dirck Thijssen).
   3. v  Alitje DIRCKS [45523], gedoopt (RK) op 20-03-1661 te Vierlingsbeek.

VIIIb    Jenneke JASPERSdr van RIJSWIJCK [45471], geboren Circa 1607 te ? Begraven op 15-12-1683 te Geijsteren, dochter van Jasper HENDRICKzn van RIJSWIJCK [45452] (zie VIIa) en Jenneke van de WEERT [45453].
Gehuwd voor de kerk [15803] voor 1656 te Maashees? Echtgenoot is Gerard MICHIELS [45525], geboren Circa 1610, overleden voor 1659 te ?
Maashees R264 fol. 161, 8-11-1658:
Frans van Rijswijck en Geertke Willems zijn huisvr., Willem Geurts als man en momber van Hendrickske van Rijswijck, Jenneke van Rijswijck nagelaten weduwe van Geraert Michiels, Pouwke van Rijswijck, jongedochter geassisteerd met Frans van Rijswijck, Jan Jansz. Hesen, Cornelis Pouwels en Geerit Liefkens hun gekozen mombers hebben opgedragen ten behoeve van Albert van der Boijd hun deel in een grote weide van zes morgen hen aangekomen vanwege het overlijden van Jasper van Rijswijck en Jenneke Pouwels echtelieden zaliger.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michiel GERARDS [45526], gedoopt (RK) op 12-03-1639 te Maashees.
   2. v  Lijsbeth GERARDS [45527], gedoopt (RK) op 01-12-1641 te Maashees.
   3. m  Willem GERARDS [45528], gedoopt (RK) op 14-01-1644 te Maashees.
   4. m  Petrus GERARDS [45529], gedoopt (RK) op 11-02-1646 te Maashees.
   5. m  Jasper GERARDS [45530], gedoopt (RK) op 11-05-1652 te Maashees.
   6. m  Gerard GERARDS [45531], gedoopt (RK) op 27-11-1656 te Maashees.

VIIIc    Francis (Frans) JASPERSzn van RIJSWIJCK [45440], schepen van Maashees (1670), geboren Circa 1610 te ? Begraven op 09-06-1691 te Vierlingsbeek, zoon van Jasper HENDRICKzn van RIJSWIJCK [45452] (zie VIIa) en Jenneke POUWELS [45454].
Ondertrouwd [15783] op 21-09-1653 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 11-10-1653 te Geijsteren (RK) met Gerarda (Geertje) WILLEMS [45441], geboren Circa 1625 te ? Overleden voor1-1679 te Vierlingsbeek?
Maashees R264 fol. 178, 9-12-1661:
Dirck Thijsen en Peeterke van Rijswijck echtelieden verkopen ten behoeve van Frans van Rijswijck en Geertje Willems. zijn huisvrouw, een weiland genaamd de Coeweijde groot omtrent 6 morgen zoals hij door hun vader zaliger Jasper van Rijswijck bezeten is geweest.

Maashees R264 fol. 182, 11-4-1663:
Christiaan Golts en Henrica van Darth echtelieden hebben opgedragen ten behoeve van Frans Jaspers van Rijswijck en Geertje Willems zijn huisvrouw een erf en goed genaamd Dart's goed, zoals de comparanten het reeds in gebruik hebben gehad, liggende in Maashees en Groeningen.

Maashees R265 fol. 28, 12-12-1667:
Hermen van de Kerkhoff en Frans van Rijswijck als mombers van Merri van de Kerkhoff, weduwe van Cornelis Pouwelen en haar kinderen verkopen aan Peter van Trier en Anna zijn huisvrouw een stuk bouwland genaamd "de Buij" groot 4 morgen. Dit ten behoeve van de crediteuren van de voorn. Cornelis Pouwels.

Maashees R265 blz. 86, 21-7-1668:
Beslaglegging op de onroerende goederen van Frans van Rijswijck als borg voor Dries Jans, gerechtsbode. Hij krijgt 14 dagen tijd om een schuld van fl. 676 gulden te voldoen aan Gilliam Franssen.

Maashees R265 fol. 47, 21-7-1668:
"Frans van Rijswijck in qualiteijt ende vuijt crachte dat hij als borge gebleven is voor de aengecochte goederen bij Dries Jansz. van Guilljam Fransz. gekocht ende voor welcke penningen den voorsz. Frans van Rijswijck goederen zijn opgewonnen hem heeft doen richten ende panden aen de gereede ende ongereede goederen vanden voorsz. Dries jans onder desen gerichte gelegen..."etc.

Raad van Brabant inv. 788.1452, 1663/1670:
Enkele stukken uit het proces van Jacomina van Aken tegen Frans van Rijswijck en Dries Jansz. van den Bosch over zekere schulden op leengoederen die zij in bezit zouden hebben. Jan Aerts en Martin Froidemont, schepenen van Maashees verklaren, na raadpleging van het "gemeentsboeck", dat Dries Jansz. geen bouwland in bezit had op "de Velu" en dat Frans van Rijswijck in het bezit is van een goed genaamd "de Werdt", maar dat daaronder geen leengoederen zijn.
o Raad van Brabant inv. 788.1452, z.d.
"Ick Hendrick Meeus verstaen dat also mijnen neeff Frans van Rijswijck voircompt ofte aengesproken wert van Jakemijn van Aken ofte van der Geest wegens seecker leen pretense soo ist dat ick onderges. Henderick Meeus niet en weet ofte noit van onse voiralders hebben gehoort datter iets van Franssen erven het Perlingsleen onderworpen is volgens onse magescheijden. Het welcke ick ten alle tijde des noodig ende versogt sijnde bij eede soude verclaeren. T oirconden met mijn eijgen hant onderteekent."
o Raad van Brabant inv. 788.1452, 6-9-1670:
Na een document uit 1640 gezien te hebben bekent Jasper van Rijswijck, vader van Frans, goederen in bezit te hebben onder leen zijnde van het Persinsche hof.
o Raad van Brabant inv. 788.1452, 5-9-1665:
Brief van advocaat Egbert van der Geest waarin hij verklaart dat Dries Jansz. van den Bosch, Frans van Rijswijck en Willem Franssen hem hebben verzocht om te komen tot een minnelijke schikking.

Maashees R266 blz. 53, 12-1-1679:
Frans van Rijswijck, weduwnaer van Grietje Willems sijne huijsvrouw sal. so voor hemselve als vader ende voogt over sijne minderjarige kinderen bij de voornoemde Grietje Willems geprocureert.."etc. In deze akte worden verder genoemd Jasper, Gerard Jans (of Joris, ik vermoed de man van Aleijd van Rijswijck) en Lijsbeth van Rijswijck, zijn kinderen. Ze verkopen aan Gerard Liefkens, postmeester, een stuk uiterwaard van 2 morgen voor 630 car. guldens.

Maashees R267 blz. 3, 14-8-1687:
In deze schuldbrief van fl. 230 aan Gerard Liefkens staan de namen van Frans van Rijswijck en zijn kinderen met name Jasper en Hendrick van Rijswijck en Joost Aerts als man van Lijsbeth van Rijswijck.

Maashees R267 blz. 5, 2-1-1690:
Nog een hypotheek van Frans van Rijswijck en zijn kinderen Jasper, Hendrick en Joost. Deze keer gaat het om een bedrag van fl. 739 gulden geleend van Henricus van Hegelsom.

Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth (Lijsbeth) FRANSdr [45442] (zie IXa).
   2. v  Jenneke FRANSdr [45443], gedoopt (RK) op 07-04-1658 te Vierlingsbeek, overleden op 20-01-1678 te Geijsteren op 19-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [15806] op 38-jarige leeftijd op 07-06-1696 te Maashees/Geijsteren/Vierlingsbeek en Bergen(L) (RK) met Jan DRIESSEN [45536], geboren Circa 1650.
   3. m  Gerard [45444], gedoopt (RK) op 11-04-1660 te Vierlingsbeek, overleden voor 1671 te Vierlingsbeek.
   4. m  Jasper FRANSzn van RIJSWICK [45450] (zie IXb).
   5. m  Hendrik FRANSzn. van RIJSWICK [45445] (zie IXc).
   6. v  Helena [45446], gedoopt (RK) op 15-06-1664 te Vierlingsbeek.
   7. m  Wilhelm (Willem) [45447], gedoopt (RK) op 25-09-1666 te Vierlingsbeek.
   8. v  Aleijdis (Aleijd) [45448], gedoopt (RK) op 24-02-1669 te Vierlingsbeek, overleden.
Ondertrouwd [15784] op 04-05-1699 te Maashees/Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 11-05-1699 te Geijsteren/Bergen (L) (RK) met Dirk van BIESEN [45449], geboren Circa 1665 te ?
   9. m  Gerardus FRANSzn [42854] (zie IXd).
   10. v  Gertrudis (Geertrui) [45451], gedoopt (RK) op 09-05-1674 te Vierlingsbeek. Mogelijk zelfde persoon welke genoteerd staat als Gerrarda Frans van Rijswijck, getuige bij het tweede huwelijk van haar broer Hendrick op 06-05-1691 te Geijsteren.
   11. v  Gerarda [46666], geboren Circa 1675 te ?

VIIId    Jenneke JASPERSdr van RIJSWIJCK [45460], geboren Circa 1610, dochter van Jasper HENDRICKzn van RIJSWIJCK [45452] (zie VIIa) en Jenneke POUWELS [45454].
Gehuwd (1) [7930] voor 1648 met Rutger ROOVERS [45508], geboren Circa 1620, overleden na 2-1648 te ?
Ondertrouwd (2) [9065] op 11-10-1652 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 21-09-1653 te Maashees (RK) met Andries van den BOSCH [45510], gerechtsbode van Maashees, geboren Circa 1620, zoon van Jan van den BOSCH [45511] en ONBEKEND [45512].
Maashees R264 fol. 35, 23-2-1648:
Testament van Rutger Roovers. Hij is ziek en ligt op bed. Uit zijn goederen te Well legateert hij fl. 300 Venlo's geld en een rente aan de kapel aldaar. Verder schenkt hij fl. 100 om aan de armen van Aije (?) uitgedeeld te worden. De pastoor van Vierlingsbeek zal voor e.e.a. zorg moeten dragen. Verder legateert hij aan zijn vrouw Jenneke Jaspersdr. van Rijswijck "om seeckere redenen hem testateur daartoe moverende als mede door sonderlinge liefde ende getrouwe dienste van wachten ende waecen die zijne voorsz. huijsvr. aen hem is bethoonende" de somma van 800 gulden Hollands geld, te betalen uit zijn voorsz. goederen. Ook schenkt hij haar zijn onroerende goederen, kleding, mantel, linnen, wollen en alles wat er in het Land van Cuijck voor onroerend wordt aangezien. Zijn zuster Henderske wordt universeel erfgenaam.

Maashees R264 fol. 141, 10-10-1657:
Dries Jans en Jenneke van Rijswijck, echtelieden, kopen van de erfgenamen van Jan Geurtsz. van Overloon een goed genaamd de Coensmette met alles wat daartoe behoort.

Maashees R265 fol. 3v, 15-7-1664:
Dries Jans op den Bosch en Jenneke van Rijswijck dragen een rente van 15 car. guldens jaarlijks, genomen op hun goed genaamd "Den Bosch" op aan de onmondige nagelaten kinderen van wijlen Anthonie de Haen. In de marge: Afgelost op 20-4-1668.

Maashees R265 fol. 12, 26-9-1665:
Gilliam Franssen en Adriana van der Wegen echteluijden hebben gevest en dragen op aan Dries Jans op den Bosch en Jenneke van Rijswijck hun huis, schuur en alle attendentiƫn in dit gericht gelegen.

Maashees R265 blz. 46, 8-3-1667:
Dries Jans en Jenneke van Rijswijck echteluijden nemen een rente van 72 car. guldens jaarlijks op hun huis, schuur, hoff en landerijen genaamd "Den Bosch" groot omtrent 4 morgen gelegen in het gericht van Maashees. Bovendien nog op 13 morgen land waarvan 3 morgen leenroerig zijn aan de Cuijckse leenkamer en nog op verscheidene anderen percelen en pachten.

Maashees R265 fol. 35, 28-5-1668:
Dries Jansz. van den Bosch en Jenneke van Rijswijck verkopen aan Hendrick Colen de jonge een erf, huis, hof, schuur en boomgaard, zoals de comparanten het gekocht hadden van Aert Joosten van Langendonck met nog diverse andere percelen bouw-, wei-, en heiland.

Maashees R265 fol. 54, 18-1-1669:
Dries Jans, gerechtsbode en Jenneke Jaspers, echteluiden, nemen een hypotheek met een rente van fl. 70 per jaar op hun goederen tot Maashees gelegen.

Maashees R266 blz. 10, 13-3-1673:
Opnieuw wordt er beslag gelegd op de goederen van Dries Jans en Jenneke Jaspers vanwege het niet betalen van een schuld van fl. 1400 en drie jaar rente daarop zijnde fl. 210.

Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Jasper DRIESSEN [45513], geboren Circa 1653 te Vierlingsbeek?
   2. v  Jacoba DRIESSEN [45514], geboren Circa 1655 te Vierlingsbeek?
   3. m  Rutger DRIESSEN [45515], gedoopt (RK) 2001658 te ierlingsbeek.
   4. v  Jenneke DRIESSEN [45516], gedoopt (RK) op 29-02-1660 te Vierlingsbeek.
   5. m  Jan DRIESSEN [45517], gedoopt (RK) op 30-07-1662 te Vierlingsbeek.
   6. m  Paulus DRIESSEN [45518], gedoopt (RK) op 26-09-1664 te Vierlingsbeek.
   7. v  Gerarda DRIESSEN [45519], gedoopt (RK) op 13-12-1665 te Vierlingsbeek.
   8. v  Hendrica DRIESSEN [45520], gedoopt (RK) op 29-03-1668 te Vierlingsbeek.

Generatie IX

 
IXa    Elisabeth (Lijsbeth) FRANSdr van RIJSWIJCK [45442], geboren Circa 1656 te ? Begraven op 22-10-1717 te Vierlingsbeek, dochter van Francis (Frans) JASPERSzn van RIJSWIJCK [45440] (zie VIIIc) en Gerarda (Geertje) WILLEMS [45441].
Gehuwd voor de kerk (1) [15804] Circa 1675 te Vierlingsbeek? (RK) met Gerard BEIENS [45532], geboren Circa 1650, overleden voor 1680 te ?
Gehuwd voor de kerk (2) [15805] op 28-07-1680 te Vierlingsbeek (RK) met Joost AERTS [45535], geboren Circa 1650.
Maashees R267 blz. 3, 14-8-1687:
In deze schuldbrief van fl. 230 aan Gerard Liefkens staan de namen van Frans van Rijswijck en zijn kinderen met name Jasper en Hendrick van Rijswijck en Joost Aerts als man van Lijsbeth van Rijswijck.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Jenneke [45533], gedoopt (RK) op 15-03-1676 te Voierlingsbeek.
   2. v  Geertrui [45534], gedoopt (RK) op 19-08-1678 te Vierlingsbeek.

IXb    Jasper FRANSzn van RIJSWICK [45450], gedoopt (RK) op 11-04-1660 te Vierlingsbeek, overleden, zoon van Francis (Frans) JASPERSzn van RIJSWIJCK [45440] (zie VIIIc) en Gerarda (Geertje) WILLEMS [45441].
Ondertrouwd [15810] op 05-04-1693 te Maashees, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 12-04-1693 te Vierlingsbeek/Geijsteren (RK) met Hermanna LINDERS (Hermke Leenderts) [45548], geboren Circa 1670 te ?
Maashees R267 fol. 16, 4-4-1692:
Jasper van Rijswijck ende Hendrick van Rijswijck, mede voor de onmondige kinderen van Hendrick van Rijswijck verweckt bij Bara Werckens ende Joost Aerts voor zijn huijsvrouw Elisabeth van Rijswijck, item Jenneke van Rijswijck ende Helena van Rijswijck, ook voor hun absenten broeder Willem van Rijswijck... " etc. Zij verkopen alle goederen gelegen in Maashees en Holthees, zoals hun vader Frans deze bezeten had aan Aelbert van Godinckhuijse, schout van de heerlijkheid Well.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frans van RIJSWIJCK [45549], gedoopt (RK) op 29-01-1694 te Geijsteren.
   2. m  Leendert van RIJSWIJCK [45550], gedoopt (RK) op 14-03-1696 te Geijsteren.
   3. m  Gerard van RIJSWIJCK [45551], gedoopt (RK) op 14-09-1698 te Geijsteren.

IXc    Hendrik FRANSzn. van RIJSWICK [45445], gedoopt (RK) op 23-04-1662 te Vierlingsbeek, overleden, zoon van Francis (Frans) JASPERSzn van RIJSWIJCK [45440] (zie VIIIc) en Gerarda (Geertje) WILLEMS [45441].
Gehuwd voor de kerk (1) [15807] op 24-jarige leeftijd op 02-05-1686 te Geijsteren? (RK) met Barbara WERCKENS van den BOSCH [45537], geboren Circa 1665, overleden op 15-01-1690 te Geijsteren.
Ondertrouwd (2) [15808] op 02-05-1691 te Maashees, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 06-05-1691 te Vierlingsbeek/Geijsteren (RK) met Ermken FRODEMONT [45538], 34 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-10-1656 te Maashees/Geijsteren, overleden, dochter van Martin FRODEMONT [45539] en Catharina OEVERMANS [45540].
Maashees R265 fol. 66, 26-2-1670:
In deze acte de namen van de Martin Froidemont en Catharina Oevermans. Hoewel zij in het doopboek een keer "Schrijvers" wordt genoemd, blijkt uit diverse akten in het rechterlijk archief wat de werkelijke achternaam van Catharina was.

Maashees R267 fol. 13, 15-1-1692:
Transport. De familie Frodemont verkoopt onroerend goed. Hendrick van Rijswijck treedt op als man en voogd van Ermken Frodemont zijn huisvrouw.

Maashees R267 fol. 13v, 15-1-1692:
Idem.

Maashees R267 fol. 16, 4-4-1692:
Jasper van Rijswijck ende Hendrick van Rijswijck, mede voor de onmondige kinderen van Hendrick van Rijswijck verweckt bij Barbara Werckens ende Joost Aerts voor zijn huijsvrouw Elisabeth van Rijswijck, item Jenneke van Rijswijck ende Helena van Rijswijck, ook voor hun absenten broeder Willem van Rijswijck... " etc. Zij verkopen alle goederen gelegen in Maashees en Holthees, zoals hun vader Frans deze bezeten had aan Aelbert van Godinckhuijse, schout van de heerlijkheid Well.

Maashees R267 fol. 38, 31(!)-4-1700:
Hendrick van Rijswijck en Ermken Frodemont verkopen een huis en hof geheten de Pootheuvel aan Jan van Straelen.

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Werner van RIJSWIJCK [45541], gedoopt (RK) op 03-04-1687 te Geijsteren, overleden op 03-12-1739 te Bergen (L) op 52-jarige leeftijd.
   2. m  Gerard van RIJSWIJCK [45542], gedoopt (RK) op 12-08-1688 te Geijsteren.
   3. m  Jan van RIJSWIJCK [45543], gedoopt (RK) op 15-01-1690 te Geijsteren.
Uit het tweede huwelijk:
   4. v  Barbara van RIJSWIJCK [45544], gedoopt (RK) op 29-01-1692 te Geijsteren, begraven op 24-07-1692 te Geijsteren, 177 dagen oud.
   5. m  Martin van RIJSWIJCK [45545] (zie Xa).
   6. m  Frans HENDRIKSzn van RIJSWIJCK [45546] (zie Xb).
   7. v  Catharina van RIJSWIJCK [45547], gedoopt (RK) op 23-05-1701 te Geijsteren.

IXd    Gerardus FRANSzn van RIJSWIJCK [42854], gedoopt (RK) op 16-05-1671 te Vierlingsbeek, overleden, zoon van Francis (Frans) JASPERSzn van RIJSWIJCK [45440] (zie VIIIc) en Gerarda (Geertje) WILLEMS [45441].
Gehuwd [14798] op 25-jarige leeftijd op 01-05-1697 te Maashees, gehuwd voor de kerk op 01-05-1697 te Geijsteren met Gerarda GERRITS [42855], geboren Circa 1680 te ? Overleden.
Maashees R308, 1707, 1712, 1715:
Lijsten hoofdgeld (belasting op personen) staat Gerard met zijn broer Hendrik van Rijswijck vermeld onder "Pro DEO".
Gerard en Hendrik behoren nu dus met hun gezinnen tot de armere bevolkingsgroep.
Het gezin ven Gerard bestond uit: 2 volwassenen en 3 kinderen (1707), (1712) 2 volw. en 5 kinderen en in 1715 uit 2 volw. en 4 kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.   Levenloos geboren GERARDzn [45434], gedoopt op 21-01-1699 te Geijsteren, overleden op 21-01-1699 te Geijsteren, 0 dagen oud.
   2. m  Franciscus (Frans) GERARDzn [45435], gedoopt op 27-09-1701 te Geijsteren.
   3. m  Gerardus (Gerard) GERARDzn [45436] (zie Xc).
   4. m  Casparus (Jasper) GERARDzn van RIJSWICK [6544] (zie Xd).
   5. m  Johannes GERARDzn [45437], gedoopt (RK) op 04-12-1710 te Geijsteren.
   6. v  Johanna GERARDSdr [45438], gedoopt (RK) op 21-08-1715 te Geijsteren, overleden op 17-01-1796 te Geijsteren op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [15782] op 31-jarige leeftijd op 15-12-1746 te Geijsteren (RK) met Jan THUNISSEN [45439], geboren Circa 1710 te ?

Generatie X

 
Xa    Martin van RIJSWIJCK [45545], gedoopt (RK) op 10-01-1693 te Geijsteren, overleden op 21-09-1762 te Venray op 69-jarige leeftijd, zoon van Hendrik FRANSzn. van RIJSWICK [45445] (zie IXc) en Ermken FRODEMONT [45538].
Gehuwd voor de kerk (1) [15811] voor 1721 te Geijsteren? (RK) met Catharina JANSSEN [45552], geboren Circa 1700, overleden Circa 1721 te ?
Gehuwd voor de kerk (2) [15812] Circa 1721 te ? Echtgenote is Gertrui GUBBELS [45554], gedoopt (RK) op 19-04-1706 te Arcen, overleden op 25-01-1779 te Castenraij op 72-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jan MARTINzn [45553] (zie XIa).
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Helena [45555], geboren Circa 1722 te ? Overleden op 24-07-1812 te Venray.
Gehuwd voor de kerk [15822] op 13-04-1768 te Well (L) (RK) met Peter THIJSSEN [45590], geboren Circa 1721 te ? Overleden op 07-02-1814 te Venray, zoon van Michiel THIJSSEN [45591] en Mathea BONGERS [45592].
Maashees R268 fol. 99v, 7-7-1774:
De familie Thijssen, onder wie Peter Thissen en Helena van Reijsewijk, echteluijden, verkopen aan Gerard Smits een aantal percelen land in Maashees.

Maashees R268 fol. 100, 4-6-1774:
Elisabeth en Johannes Thissen verkopen hun 2/3 deel in twee stukken bouwland te Maashees aan Peter Thissen en zijn vrouw Helena van Reijsewijck.

Maashees R268 fol. 143, 29-10-1784:
Peter Thiesen en Helena van Rijswijk verkopen aan Arnoldus Maas en Hermina Beckers de twee percelen bouwland die ze 10 jaar eerder hadden gekocht van Peters broer en zuster.

   3. v  Catharina [45556] (zie XIb).
   4. v  Magdalena [45557], gedoopt (RK) op 21-01-1725 te Geijsteren.
   5. v  Margriet [45558], gedoopt (RK) op 21-06-1726 te Geijsteren, overleden op 18-04-1772 te Venray op 45-jarige leeftijd.
Relatie [15813] met Johannes van HAM [45559], geboren Circa 1725 te ?
   6. m  Hendrik MARTINzn [45560] (zie XIc).
   7. v  Johanna [45561], gedoopt (RK) op 11-11-1729 te Geijsteren.
   8. m  Gerard MARTINzn [45562] (zie XId).
   9. m  Antoon [45563], gedoopt (RK) op 20-06-1733 te Geijsteren.
   10. m  Willem MARTINzn [45564] (zie XIe).
   11. m  Dionisius (Dion) [45565] (zie XIf).

Xb    Frans HENDRIKSzn van RIJSWIJCK [45546], gedoopt (RK) op 11-01-1696 te Geijsteren, overleden op 21-06-1773 te Bergen (L) op 77-jarige leeftijd, zoon van Hendrik FRANSzn. van RIJSWICK [45445] (zie IXc) en Ermken FRODEMONT [45538].
Gehuwd voor de kerk [15814] op 26-jarige leeftijd op 29-04-1722 te Bergen (L) (RK) met Gerarda HEIJLEN [45566], geboren Circa 1700 te ? Begraven op 05-06-1746 te Bergen (L), dochter van Govert HEIJLEN [45567] en ONBEKEND [45568].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Godefridus (Govert) [45569] (zie XIg).
   2. m  Frans FRANSzn [45570], gedoopt Circa 1726 te Bergen (L)?
Gehuwd voor de kerk [15835] op 23-11-1746 te Bergen (L) (RK) met Catharina WILLEMS [45642], 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-09-1721 te Bergen (L), begraven op 02-12-1748 te Bergen (L) op 27-jarige leeftijd, dochter van Jan WILLEMS [45643] en Petronella van OULER [45644].

Xc    Gerardus (Gerard) GERARDzn van RIJSWIJCK [45436], gedoopt (RK) op 21-01-1705 te Geijsteren, begraven op 24-12-1759 te Vierlingsbeek op 54-jarige leeftijd, zoon van Gerardus FRANSzn van RIJSWIJCK [42854] (zie IXd) en Gerarda GERRITS [42855].
Ondertrouwd (1) [15816] op 08-05-1734 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 23-05-1734 te Vierlingsbeek (RK) met Anna VERBLACKT [45571], geboren Circa 1710 te Vierlingsbeek, overleden voor 1744 te Vierlingsbeek.
Ondertrouwd (2) [15817] op 15-05-1745 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 06-06-1745 te Vierlingsbeek (RK). Bruidegom weduwnaar van Anna Vervlackt, bruid jd van Meelderen. Echtgenote is Mechtildis LOVENDAAL [45576], gedoopt (RK) Circa 1720 te Meelderen.
Maashees D308, 1762:
Uit de lijst van het hoofdgeld van dit jaar blijkt dat Gerard van Rijswijck overleden is. Van de kinderen wonen alleen Anna en Helena nog bij hun moeder Mechteld van Lovendaal.

Maashees D308, 1775:
Mechteld Lovendaal woont nu met haar kinderen Johannes en Geertrui van Rijswijk bij Jan Heesen Reiniersz.

Maashees D308, 1778:
In deze lijst van het hoofdgeld is Mechteld Lovendaal weduwe van Jan Heesen. Ze woont nog steeds samen met haar kinderen Johannes en Geertrui van Rijswijk.

Maashees D308, 1779:
Christiaan van Rijswijck is bij zijn stiefmoeder komen wonen. Vermoedelijk kon ze hem goed gebruiken op de boederij na de dood van Jan Heesen.

Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Agnes [45572] (zie XIh).
   2. m  Gerard [45573], gedoopt (RK) op 17-09-1736 te Vierlingsbeek, overleden.
   3. m  Christiaan [45574] (zie XIi).
   4. v  Geertrui [45575], gedoopt (RK) op 21-04-1742 te Vierlingsbeek.
Uit het tweede huwelijk:
   5. v  Anna [45577], gedoopt (RK) op 14-01-1748 te Vierlingsbeek.
Ondertrouwd [15840] op 07-09-1776 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22-09-1776 te Vierlingsbeek (RK) met Cornelis ARTS [45662], geboren Circa 1745 te Oeffelt.
   6. m  Johannes [45578] (zie XIj).
   7. v  Geertrui [45579], gedoopt (RK) op 08-03-1753 te Vierlingsbeek.
   8. v  Helena [45580], gedoopt (RK) op 01-09-1756 te Vierlingsbeek.
   9. v  Geertrui [45581], gedoopt (RK) op 11-01-1759 te Vierlingsbeek.
Ondertrouwd [15818] op 09-11-1782 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 24-11-1782 te Vierlingsbeek (RK) met Hendrik SMITS [45582], 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 25-11-1754 te Bergen (L), zoon van Arnoldus SCHMITZ [45583] en Wilhelmina van BAEL [45584].

Xd    Casparus (Jasper) GERARDzn van RIJSWICK [6544], gedoopt (RK) op 16-11-1707 te Geijsteren (getuige(n): Henricus van Rijswick, Anna van de Heuvel en Ermgarda N.n.), overleden op 23-04-1787 te Geijsteren op 79-jarige leeftijd, zoon van Gerardus FRANSzn van RIJSWIJCK [42854] (zie IXd) en Gerarda GERRITS [42855].
Gehuwd voor de kerk [2122] op 30-jarige leeftijd op 08-05-1738 te Wanssum (RK) met Willemina HENCKENS [6545], 22 jaar oud, gedoopt (RK) op 26-02-1716 te Wanssum, overleden op 20-04-1795 te Geijsteren op 79-jarige leeftijd, dochter van Matthias HENCKENS [42852] en Maria LEMMEN [42853].
Geijsteren Protocol fol. 16, 12-10-1751:
Toestemming van Ernest van Folleville, heer van Oirlo, aan zijn rentmeester om het Custersgoed, gelegen in Geijsteren, voor een redelijk bedrag aan Jasper van Rijswijck te verkopen. In de navolgende transportakte blijken Jasper van Rijswijck en Willemina Henckes het goed met alle lasten die erop rusten gekocht te hebben voor fl. 1150 Hollands geld.

Geijsteren Overdrachten fol. 17, 19-7-1788:
Compareren de kinderen van Jasper van Rijswijck zal. met name Gerard van Rijswijck en Hendrina Vermasen echtg., Ernestus van Rijswijck en Peternella van Cuijck echtg., Jacobus van Rijswijck en Mechtildis Jansen echtg., Anna Maria van Rijswijck wed. van Jan Boumans zal., Geurt Lamers en Theresia van Rijswijck echtg., Derck Schers en Johanna van Rijswijck echtg., ... etc. Ze verklaren aan Dirck Henckens te Wanssum 1500 gulden Cleefs schuldig te zijn en beloven op st. Andriesdag de rente van 3,5% te zullen betalen. Onderpand is de bouwhof met landerijen en weilanden gelegen in Geijsteren, zoals hun moeder Wilhelmina Henckes die op dit moment bezit.

Uit dit huwelijk:
   1. v  Gertrudis van RIJSWIJK [7240], gedoopt (RK) op 24-03-1739 te Wanssum.
   2. m  Gerardus (Gerard) JASPERSzn van RIJSWIJK [7241] (zie XIk).
   3. m  Ernestus Leopold (Ernst) JASPERSzn van RIJSWIJK [7243] (zie XIl).
   4. v  Maria van RIJSWIJK [7245], gedoopt (RK) op 04-06-1748 te Geijsteren (getuige(n): Joannes Vermaeseren, Gerardus van Rijswijk en Anna Henkes), overleden op 12-12-1748 te Geijsteren, 191 dagen oud.
   5. v  Anna Maria JASPERSdr van RIJSWIJCK [7246] (zie XIm).
   6. v  Theresia Willemina JASPERSdr van RIJSWIJK [7247] (zie XIn).
   7. m  Mathijs van RIJSWIJK [7249], gedoopt (RK) op 18-06-1753 te Geijsteren (getuige(n): Rijck Eelders, Willem Knops, Joanna van Rijswijck en Elisabeth Knops), begraven op 21-09-1780 te Geijsteren op 27-jarige leeftijd.
   8. m  Jacobus (Jacob) JASPERSzn (Rijswick) [6543] (zie XIo).
   9. v  Joanna JASPERSdr van RIJSWIJK [7250] (zie XIp).

Generatie XI

 
XIa    Jan MARTINzn van RIJSWIJCK [45553], gedoopt (RK) op 09-05-1721 te Geijsteren, overleden, zoon van Martin van RIJSWIJCK [45545] (zie Xa) en Catharina JANSSEN [45552].
Gehuwd voor de kerk [15820] op 27-jarige leeftijd op 28-10-1748 te Venray (RK) met Margaretha VERVOORT [45585], geboren Circa 1725 te ? Dochter van Jan VERVOORT [45586] en ONBEKEND [45587].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrick [45589], gedoopt (RK) op 17-02-1751 te Vierlingsbeek.
   2. m  Johannes [45588], gedoopt (RK) op 29-09-1753 te Vierlingsbeek.

XIb    Catharina van RIJSWIJCK [45556], gedoopt (RK) op 05-04-1723 te Maashees, overleden op 05-06-1786 te Venray op 63-jarige leeftijd, dochter van Martin van RIJSWIJCK [45545] (zie Xa) en Gertrui GUBBELS [45554].
Gehuwd voor de kerk [15824] 0811752 te enraij (RK) met Jan VISSERS [45593], gedoopt (RK) op 26-08-1724 te Sevenum, overleden, zoon van Gijsbert VISSERS [45594] en Johanna VERHEES [45595].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik van RIJSWIJK [45596], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 13-07-1752 te Venray, buitenechtelijk kind van Jan Vissers.
   2. m  Gijsbert van RIJSWIJK [45597], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 13-07-1752 te Venray. Buitenechtelijk kind van Jan Vissers, overleden op 01-03-1827 te Venray op 74-jarige leeftijd.
   3. v  Gertruda [45598], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 09-03-1760 te Venray, overleden op 21-01-1840 te Venray op 79-jarige leeftijd.
   4. v  Maria [45599], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 23-10-1763 te Venray, overleden op 09-05-1833 te Venray op 69-jarige leeftijd.
   5. v  Johanna [45600], geboren te Venray, gedoopt (RK) Circa 1769 te Venray, overleden op 08-01-1829 te Venray.

XIc    Hendrik MARTINzn van RIJSWIJCK [45560], gedoopt (RK) op 28-03-1728 te Geijsteren, overleden op 23-01-1806 te Venray op 77-jarige leeftijd, zoon van Martin van RIJSWIJCK [45545] (zie Xa) en Gertrui GUBBELS [45554].
Gehuwd voor de kerk [15826] op 31-jarige leeftijd op 21-11-1759 te Venray (RK) met Johanna BOOGERS [45601], geboren Circa 1729 te Venray, overleden op 07-03-1809 te Venray, dochter van Johannes BOOGERS [45602] en Wilhelmina BOERS [45603].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gertrudis [45604], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 05-04-1761 te Venray, overleden op 05-11-1830 te Venray op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd [15849] op 39-jarige leeftijd op 22-04-1800 te Venray met Martinus aan 't HEK [45720], geboren Circa 1754 te Venray, overleden op 05-02-1814 te Venray, zoon van Joannes aan 't HEK [45721] en Joanna BIJSTERVELS [45722].
   2. v  Jenneke [45605], geboren Circa 1763 te Venray.
Gehuwd [15851] op 11-06-1801 te Venray met Peter VERBLAKT [45723], 27 jaar oud, geboren op 25-10-1773 te Oirlo, overleden op 06-09-1803 te Venray op 29-jarige leeftijd, zoon van Adam VERBLAKT [45724] en Maria BIJSTERVELS [45725].
   3. v  Maria [45606] (zie XIIa).
   4. v  Wilhelmina [45607] (zie XIIb).
   5. v  Johanna [45608] (zie XIIc).
   6. m  Antoon HJENDRIKSzn [45609] (zie XIId).

XId    Gerard MARTINzn van RIJSWIJCK [45562], gedoopt (RK) op 31-03-1731 te Geijsteren, overleden, zoon van Martin van RIJSWIJCK [45545] (zie Xa) en Gertrui GUBBELS [45554].
Gehuwd voor de kerk [15828] voor 1773 te ? Echtgenote is Elisabeth GOOSSENS [45610], geboren Circa 1740 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik GERARDSzn [45612], geboren Circa 1770 te Mook? Overleden.
Gehuwd [15862] op 20-01-1815 te Bergen (L) met Wilhelmina Catharina THEUNISSEN [45753], geboren Circa 1780 te Heijen, dochter van Michael THEUNISSEN [45754] en Maria Catharina POTTEN [45755].
   2. m  Petrus GERARDSzn [45615], geboren Circa 1770 te Mook?
Gehuwd [15868] op 14-02-1820 te Mook, bruid weduwe van Jan Derks met Gertruida BOSMANS [45764], geboren Circa 1790 te Cuijk, dochter van Hendrikus BOSMANS [45765] en Petronella ELBERS [45766].
   3. m  Gerard GERARDSzn [45614] (zie XIIe).
   4. m  Antoon GERARDSzn [45611] (zie XIIf).
   5. m  Johannes GERARDSzn [45613], geboren Circa 177o te Mook? Overleden.
Gehuwd [15864] op 06-06-1818 te Mook met Elisabeth KUIJPERS [45756], geboren Circa 1780 te Mook, dochter van Johannes KUIJPERS [45757] en Johanna CELESEN [45758].

XIe    Willem MARTINzn van RIJSWIJCK [45564], gedoopt (RK) op 09-05-1735 te Oostrum, overleden op 20-06-1813 te Venray op 78-jarige leeftijd, zoon van Martin van RIJSWIJCK [45545] (zie Xa) en Gertrui GUBBELS [45554].
Gehuwd voor de kerk [15829] op 38-jarige leeftijd op 18-07-1773 te Venray (RK) met Mathia (Martha) THIJSSEN [45616], 19 jaar oud, gedoopt (RK) op 28-09-1753 te Well (L), overleden op 19-02-1836 te Venray op 82-jarige leeftijd, dochter van Peter THIJSSEN [45617] en Petronella ROOSEN [45618].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martin WILLEMSzn [45619] (zie XIIg).
   2. v  Petronella WILLEMSdr [45620] (zie XIIh).
   3. v  Geertrui WILLEMSdr [45621] (zie XIIi).
   4. m  Michael [45622], broeder van het O.L.V. Gilde te Oostrum, geboren te Venray, gedoopt (RK) op 10-08-1780 te Venray.
   5. m  Jan WILLEMSzn [45623] (zie XIIj).
   6. v  Anna Maria [45624], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 28-11-1784 te Venray.
   7. v  Catharina WILLEMSdr [45625] (zie XIIk).
   8. v  Anna Maria WILLEMSdr [45626] (zie XIIl).
   9. m  Peter WILLEMSzn [45627] (zie XIIm).
   10. v  Helena [45629], geboren Circa 1794 te Venray, overleden op 28-05-1827 te Venray.
   11. v  Magdalena [45628], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 22-03-1794 te Venray.

XIf    Dionisius (Dion) van RIJSWIJCK [45565], geboren Circa 1740 te ? Overleden op 28-05-1785 te Venray, zoon van Martin van RIJSWIJCK [45545] (zie Xa) en Gertrui GUBBELS [45554].
Gehuwd voor de kerk (1) [15831] op 02-05-1762 te enraij (RK) met Petronella BOOGERS [45630], geboren Circa 1740 te Venray.
Gehuwd (2) [15832] Circa 1766 met Maria JANSSEN [45633], geboren Circa 1740 te ? Overleden op 07-04-1824 te Venray.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elisabeth [45631] (zie XIIn).
   2. v  Anna Maria [45632] (zie XIIo).
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Dionisius [45634], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 08-02-1769 te Venray, overleden op 28-05-1785 te Venray op 16-jarige leeftijd.
   4. v  Johanna [45635], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 23-01-1773 te Venray.

XIg    Godefridus (Govert) van RIJSWIJCK [45569], gedoopt (RK) op 10-11-1724 te Bergen (L), overleden op 04-01-1795 te Bergen (L) op 70-jarige leeftijd, zoon van Frans HENDRIKSzn van RIJSWIJCK [45546] (zie Xb) en Gerarda HEIJLEN [45566].
Gehuwd voor de kerk [15833] op 18-jarige leeftijd op 02-07-1743 te Bergen (L) (RK) met Wilhelmina JANSSEN [45636], 19 jaar oud, gedoopt (RK) op 24-05-1724 te Bergen (L), begraven op 17-07-1789 te Bergen (L) op 65-jarige leeftijd, dochter van Larens JANSSEN [45637] en Geertrui MICHELS [45638].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes [45639] (zie XIIp).
   2. v  Geertrui [45640] (zie XIIq).
   3. v  Ernestina [45641], geboren Circa 1750 te ?
ze wasdoopgetuige bij de doop van Wilhelmina Janssen.

XIh    Agnes van RIJSWIJCK [45572], gedoopt (RK) op 02-04-1735 te Vierlingsbeek, dochter van Gerardus (Gerard) GERARDzn van RIJSWIJCK [45436] (zie Xc) en Anna VERBLACKT [45571].
Ondertrouwd [15837] op 02-01-1762 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-01-1762 te Vierlingsbeek (RK) met Mathijs LENSEN [45645], geboren Circa 1730 te Well (L), begraven op 04-01-1801 te Vierlingsbeek.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mechtildis [45646], gedoopt (RK) op 09-04-1762 te Vierlingsbeek.
   2. v  Anna Maria (Linsen) [45647] (zie XIIr).
   3. v  Mechellina [45648], gedoopt (RK) op 22-03-1767 te Vierlingsbeek.
   4. v  Geertrui [45649], gedoopt (RK) op 20-09-1769 te Vierlingsbeek.
   5. v  Francina [45650], gedoopt (RK) op 03-04-1772 te Vierlingsbeek.
   6.   N.N. [45651], gedoopt (RK) op 25-03-1776 te Vierlingsbek.
   7. m  Johannes [45652], gedoopt (RK) op 17-07-1779 te Vierlingsbeek.

XIi    Christiaan van RIJSWIJCK [45574], gedoopt (RK) op 28-10-1739 te Vierlingsbeek, begraven op 01-02-1801 te Vierlingsbeek op 61-jarige leeftijd, zoon van Gerardus (Gerard) GERARDzn van RIJSWIJCK [45436] (zie Xc) en Anna VERBLACKT [45571].
Ondertrouwd [15838] op 21-04-1781 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 06-05-1781 te Vierlingsbeek (RK) met Johanna ZEELEN [45653], geboren Circa 1750 te Holthees, begraven op 25-09-1798 te Vierlingsbeek, dochter van Mathijs ZEELEN [45654] en Geertrui LINDEMANS [45655].
Maashees D308, 1762:
Uit de lijst van het hoofdgeld van dit jaar kennen we de ouders van Johanna Zeelen.
Christiaan is nog minderjarig en blijkt te wonen bij Joannes Stoffels en zijn vrouw Geertruij Maase.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna [45656], gedoopt (RK) op 08-02-1782 te Vierlingsbeek.
   2. v  Johanna [45657], gedoopt (RK) op 18-06-1783 te Vierlingsbeek.
   3. v  Gertrui [45658], gedoopt (RK) op 30-10-1785 te Vierlingsbeek.
   4. m  Gerard [45659], gedoopt (RK) op 11-11-1786 te Vierlingsbeek.
   5. v  Hendrina [45660], gedoopt (RK) op 26-05-1789 te Vierlingsbeek.
   6. m  Christiaan [45661], gedoopt (RK) op 28-03-1792 te Vierlingsbeek.

XIj    Johannes van RIJSWIJCK [45578], gedoopt (RK) op 17-05-1752 te Vierlingsbeek, overleden, zoon van Gerardus (Gerard) GERARDzn van RIJSWIJCK [45436] (zie Xc) en Mechtildis LOVENDAAL [45576].
Ondertrouwd [15841] op 21-04-1781 te Vierlingsbeek, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 06-05-1781 te Vierlingsbeek (RK) met Johanna JANSE [45663], geboren Circa 1755 te Vierlingsbeek.
Op 19-11-1783 en op 14-08-1786 wordt er een kind van Johannes van Rijswijck en Johanna Jans begraven te Vierlingsbeek.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertrui [45664], gedoopt (RK) op 28-07-1782 te Vierlingsbeek, overleden voor 1784 te Vierlingsbeek.
   2. m  Peter [45665], gedoopt (RK) op 03-11-1783 te Vierlingsbeek.
   3. v  Geertrui [45666], gedoopt (RK) op 21-12-1784 te Vierlingsbeek.
   4. m  Gerard [45667], gedoopt (RK) op 22-05-1787 te Vierlingsbeek.
   5. v  Mechelina [45668], gedoopt (RK) op 22-06-1788 te Vierlingsbeek.
   6. v  Anna Mechelina [45669], gedoopt (RK) op 26-07-1789 te Vierlingsbeek.
   7. m  Gerard [45670], gedoopt (RK) op 28-04-1791 te Vierlingsbeek.

XIk    Gerardus (Gerard) JASPERSzn van RIJSWIJK [7241], koopman, gedoopt (RK) op 28-04-1741 te Geijsteren (getuige(n): Derek Henkens en Geret van den Hoevel), overleden op 12-02-1817 te Maashees op 75-jarige leeftijd, zoon van Casparus (Jasper) GERARDzn van RIJSWICK [6544] (zie Xd) en Willemina HENCKENS [6545].
Gehuwd [2351] circa 1770 met Hendrina VERMAESEREN [7242], geboren circa 1741 te ? Overleden op 28-02-1804 te Wanssum.
(uit dit huwlijk 5 kinderen, zie kwartierstaat Jeroen van Rijswijk).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria [45671], gedoopt (RK) op 09-10-1770 te Geijsteren, overleden op 03-01-1848 te Wanssum op 77-jarige leeftijd.
   2. m  Patrus [45672], gedoopt (RK) op 14-09-1772 te Geijsteren, overleden op 23-10-1773 te Geijsteren op 1-jarige leeftijd.
   3. m  Petrus [45673], gedoopt (RK) op 14-02-1775 te Geijsteren.
   4. v  Anna Catharina [45674] (zie XIIs).
   5. m  Antonius Wilhelmus [45675], gedoopt (RK) op 24-03-1781 te Geijsteren, begraven op 15-10-1781 te Geijsteren, 205 dagen oud.

XIl    Ernestus Leopold (Ernst) JASPERSzn van RIJSWIJK [7243], gedoopt (RK) op 10-10-1745 te Geijsteren (getuige(n): Ernestus de Folleville en Maria Anna Schellardt), overleden voor 1836 te ? Zoon van Casparus (Jasper) GERARDzn van RIJSWICK [6544] (zie Xd) en Willemina HENCKENS [6545].
Gehuwd (1) [14799] voor 1780 met Johanna CASTELEIJN [42856], geboren Circa 1740 te ?
Ondertrouwd (2) [2352] op 07-06-1788 te Vierlingsbeek, voor de schepenbank, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 23-06-1788 te Geijsteren (RK) (getuige(n): Adam Derckx en Helena van Cuijk (echtgenote van Jacobus FLeuren)) met Petronella van CUIJCK [7244], tapster, geboren circa 1763 te Meerlo, overleden op 30-04-1836 te Maashees, dochter van Theodorus (Theodor) van CUIJK [11403] en Wilhelmina (Guilhelmine) JANSSEN [11404].
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Johanna Maria [45676], gedoopt (RK) op 13-04-1789 te Geijsteren, overleden op 15-07-1858 te Maashees op 69-jarige leeftijd. Zij is ingehuwd gebleven, op haar overlijdens akte staat Johanna Catharina.
   2. m  Theodorus [45688], geboren op 12-03-1791 te Wanssum, overleden op 20-04-1854 te 's Hertogenbosch op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd [15907] op 41-jarige leeftijd op 05-01-1833 te 's Hertogenbosch met Petronella van den HEUVEL [45921], 33 jaar oud, geboren op 07-01-1799 te Aspert (Afferden), dochter van Johannes (Jan) ARTS van den HEUVEL [45922], arbeider, en Maria BURGERS [45923].
   3. m  Josephus [45677], schoolonderwijzetr, gedoopt (RK) op 27-12-1792 te Geijsteren, overleden op 19-06-1841 te Mashees op 48-jarige leeftijd, ongehuwd overleden.
   4. m  Johannes Petrus [45678], smid, gedoopt (RK) op 22-03-1797 te Wanssum, overleden.
Gehuwd [15842] op 27-jarige leeftijd op 30-05-1824 te De Rijp met Maria Hendrina RIJNHARD [45679], geboren Circa 1793 te Zwolle, overleden, dochter van Jacobus RIJNHARD [45680] en Maria RERINK [45681].
   5. v  Wilhelmina [45682] (zie XIIt).
   6. m  Lambertus [45687], geboren Circa 1800 te ? Overleden op 05-09-1883 te Maashees, ongehuwd overleden.
   7. m  Johannes Mathias [45689], geboren Circa 1804 te Maashees, overleden op 05-03-1859 te Maashees.
   8. m  Antonius Jacobus [45690], geboren Circa 1806 te Maashees? Overleden op 01-12-1893 te Maashess en Overloon.

XIm    Anna Maria JASPERSdr van RIJSWIJCK [7246], gedoopt (RK) op 14-10-1749 te Geijsteren (getuige(n): Gerard van Rijswijck, Joannes Knops, Maria Henckens en Enneke Smits), overleden op 17-03-1816 te Maashees en Overloon op 66-jarige leeftijd, dochter van Casparus (Jasper) GERARDzn van RIJSWICK [6544] (zie Xd) en Willemina HENCKENS [6545].
Gehuwd voor de kerk [2353] op 24-jarige leeftijd op 04-05-1774 te Geijsteren (RK) (getuige(n): Jacobus van Rijswijk en Theresia van Rijswijk) met Joannes (Jan) BOUMANS ((1823) Johannes Franciscus Boumans) [50693], 20 jaar oud, boer, gedoopt (RK) op 16-11-1753 te Boxmeer (getuige(n): Franciscus Michiels en Maria Reijnders), overleden op 22-04-1787 te Geijsteren op 33-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Pierre of Peter) BOUMANS [884] en Jacomina (Jacoba) REIJNDERS (Renders, Reinders) [885].
Maashees D308, 1775:
Anna Maria van Rijswijk en haar man Jan Bouwmans staan in dit jaar in de lijst voor het hoofdgeld samen met Francis Bouwmans.
(Omdat Francis minderjarig is is dit vermoedelijk hun eerste kind. nog geen doop gevonden).

Maashees D308, 1777:
Drie aantekeningen over dit gezin in de lijst voor het hoofdgeld anno 1777.

Maashees D308, 1778:
Jan Boumans en Annemarie van Rijswijck met hun kinderen Francis en Mathias in de lijst voor het hoofdgeld anno 1778.

Uit dit huwelijk:
   1. m  Franciscus (Francis) [52433], touwlager, gedoopt (RK) op 26-03-1775 te Maashees (getuige(n): Helena Derkx en Jasper van Rijswijk), overleden op 14-06-1838 te Maashees en Overloon op 63-jarige leeftijd, ongehuwd gebleven.
   2. m  Mathias [45692], touwslager, geboren op 07-01-1777 te Maashees, overleden op 15-11-1840 te Maashees op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd [18333] op 43-jarige leeftijd op 06-02-1820 te Maashees en Overloon met Gertruij LENSSEN [4234], 25 jaar oud, geboren op 10-09-1794 te Maashees, overleden op 07-06-1859 te Mashees op 64-jarige leeftijd, dochter van Gerard LENSSEN [45691] en Joanna REMMEN [52432].
   3. v  Helena [45693] (zie XIIu).
   4. m  Arnoldus [45695], geboren op 16-04-1783 te Geijsteren, overleden op 13-12-1833 te Wanssum op 50-jarige leeftijd.
   5. v  Anna Gertruida [45696], geboren Circa 1785 te Maashees, overleden.
   6. v  Anna Maria [45697], geboren Circa 1787 te Maashees, overleden op 02-12-1842 te Broekhuizen.

XIn    Theresia Willemina JASPERSdr van RIJSWIJK [7247], gedoopt (RK) op 05-10-1751 te Geijsteren (getuige(n): Anne Theresia de foleville, Maria Theresia Schluijs en Wilhelmus Knops), overleden op 05-08-1811 te Maashees op 59-jarige leeftijd, dochter van Casparus (Jasper) GERARDzn van RIJSWICK [6544] (zie Xd) en Willemina HENCKENS [6545].
Gehuwd voor de kerk [2354] op 25-jarige leeftijd op 13-07-1777 te Geijsteren (RK) (getuige(n): Hubertus Lamerts en Joanna van Rijswijk) met Godefridus (Govert, Gerardus) LAMERTS (Lamers) [7248], 35 jaar oud, geboren op 12-08-1741 te Vierlingsbeek, overleden op 06-10-1795 te Geijsteren op 54-jarige leeftijd, zoon van N.N. LAMERTS [49399].
Geijsteren Overdrachten fol. 9, 22-6-1782:
Govert Lamers en Maria Theresia van Rijswijk kopen uit de failliete boedel van oudschepen Willem Fleuren een perceel bouwland gelegen achter de Heij groot 2 morgen. Het land mag aanvaard worden in het najaar als het "stoppelbloodt" is, terwijl er over dit jaar de helft van de verschuldigde belastingen betaald moeten worden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adrianus (Adriaan) LAMERS [45702], akkerman, geboren op 10-04-1778 te Geijsteren, overleden op 02-10-1853 om 5:00 uur te Geijsteren op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [17193] op 23-jarige leeftijd op 31-12-1801 te Wanssum met Johanna BUSSERS [49370], geboren Circa 1781 te Blitterswijk, overleden op 28-01-1817 te Geijsteren.
Gehuwd (2) [17194] op 39-jarige leeftijd op 03-10-1817 te Wanssum met Anna Maria JANSSEN [49371], 19 jaar oud, geboren op 09-10-1797 te Wanssum, overleden Circa 1818 te Geijsteren?
Gehuwd (3) [17195] op 40-jarige leeftijd op 03-11-1818 te Wanssum met Christina STEVENS [49372], geboren Circa 1780 te Groeningen, overleden op 12-06-1856 te Geijsteren.
   2. m  Mathias (Mathijs) LAMERS [45699], geboren op 10-09-1781 te Geijsteren, overleden op 08-06-1850 te Maashees op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd [17196] op 31-jarige leeftijd op 01-05-1813 te Maashees met Johanna (Jeanne) JANSSEN [49373], 30 jaar oud, geboren op 12-10-1782 te Geijsteren, overleden.
   3. v  Joanna LAMERS [49304], geboren op 12-10-1784 te Geijsteren, overleden op 12-11-1862 te Geijsteren op 78-jarige leeftijd.
Relatie [17197] met Gerardus VENNEKENS [49374], geboren Circa 1780, overleden.
   4. m  Ernestus (Ernest) LAMERS [45701], geboren op 29-03-1787 te Geijsteren, gedoopt (RK) op 29-04-1787 te Geijsteren, overleden op 05-04-1815 te Wanssum op 28-jarige leeftijd.
   5. m  Henricus (Hendrik) LAMERS [45700], geboren op 21-12-1788 te Geijsteren, overleden op 21-01-1865 te Broekhuizen (Horst aan de Maas) op 76-jarige leeftijd.
Relatie [17198] met Catharina van MOOK [49375], geboren Circa 1790 te ? Overleden te Maashees.
   6. m  Gasparus LAMERS [49305], geboren op 20-04-1791 te Geijsteren, gedoopt (RK) op 20-04-1791 te Geijsteren, overleden op 20-04-1791 te Geijsteren, 0 dagen oud.

XIo    Jacobus (Jacob) JASPERSzn van RIJSWICK (Rijswick) [6543], akkerman, geboren te Geijsteren (gem. Wanssum) (bij 2de huwlijk opgegeven geboren te zijn in Geijsteren op 07.02.1756). Gedoopt (RK) op 07-01-1756 te Geijsteren (getuige(n): Jacobus Henckens, Joannes Knops, Maria Baltesen en Joanna van Rijswijck), overleden op 20-09-1803 te Wanssum op 47-jarige leeftijd, op 48 jarige leeftijd, 3e jour compl.XI, ouders zijn niet opgegeven. Zoon van Casparus (Jasper) GERARDzn van RIJSWICK [6544] (zie Xd) en Willemina HENCKENS [6545].
Gehuwd voor de kerk (1) [2269] op 25-jarige leeftijd op 18-01-1781 te Geijsteren (RK) (getuige(n): Joannes Janssen en Joanna van Rijswijck) met Mechtildis (Meggel) JANSSEN [6991], 22 jaar oud, geboren te Oirlo, gedoopt (RK) op 05-10-1758 te Oirlo (getuige(n): Joannes Janssen en Joannes Rutjens), overleden op 30-05-1799 te Geijsteren op 40-jarige leeftijd, dochter van Gerardus JANSSEN [42850] en Mechtildis RUTJENS [42851].
Gehuwd (2) [2121] op 45-jarige leeftijd op 10-04-1801 te Meerlo, gehuwd voor de kerk op 22-04-1801 te Geijsteren (RK), uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Echtgenote is Aldegundis (Allegonde) FLEUREN [3269], 39 jaar oud, gedoopt (RK) op 18-01-1762 te Arcen (getuige(n): Michael Vervourt en Theodora Kleever), overleden op 21-02-1840 te Wanssum op 78-jarige leeftijd (aangifte door: Renier Bersten akkerman te Geijsteren 43jr en Gossen Coopmans tapper te), weduwe ven wijlen Jacob van Rijswijk, 70 jaar oud zonder beroep, wonende te Geijsteren, dochter van Stephanus FLEUREN (Floeren) [3261] en Antonia LAMERS [3262].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Anna Maria van RIJSWIJK [7252], gedoopt (RK) op 31-03-1781 te Geijsteren (getuige(n): Casparus van Rijswijck, Theresia van Rijswijck en Anna Maria Janssen), begraven op 17-05-1784 te Geijsteren op 3-jarige leeftijd.
   2. v  Gertrudis van RIJSWIJCK [7253] (zie XIIv).
   3. m  Mathias (Matthijs) van RIJSWIJCK [7254] (zie XIIw).
   4. v  Anna Maria van RIJSWIJCK [7256], gedoopt (RK) op 20-08-1787 te Geijsteren (getuige(n): Christianus Custers, Franciscus Janssen, Joanna Schoenmakers en Anna Maria van Rijswijck), begraven op 06-12-1788 te Geijsteren op 1-jarige leeftijd.
   5. m  Gasparus (Jasper) van RIJSWIJCK [7257], gedoopt (RK) op 25-03-1790 te Geijsteren (getuige(n): Gerardus van Rijswijck, Mathias Jansen en Theresia van Rijswijck).
   6. m  Gerardus van RIJSWIJCK [7258], gedoopt (RK) op 21-09-1792 te Geijsteren (getuige(n): Theodorus Scheirs, Ernestus van Rijswijck, Joanna van Rijswijck en Maria Janssen).
   7. m  Wilhelmus van RIJSWIJCK [7259], gedoopt (RK) op 15-03-1795 te Geijsteren (getuige(n): Christianus Custers, Martinus Smits, Eva Teeuwen en Petronella van Cuijck), begraven op 14-10-1795 te Geijsteren, 213 dagen oud.
   8. m  Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260] (zie XIIx).
   9. m  Jan [45703], gedoopt (2) op 16-10-1799 te Geijsteren.

XIp    Joanna JASPERSdr van RIJSWIJK [7250], gedoopt (RK) op 25-10-1758 te Geijsteren (getuige(n): Joannes Hoogen, Franciscus Knops, Gertruijdis Thijssen en Joanna van Rijswijck), begraven op 08-03-1792 te Geijsteren op 33-jarige leeftijd, dochter van Casparus (Jasper) GERARDzn van RIJSWICK [6544] (zie Xd) en Willemina HENCKENS [6545].
Gehuwd voor de kerk [2355] op 24-jarige leeftijd op 26-09-1783 te Geijsteren (RK) (getuige(n): Petrus Kusters en Maria van Rijswijck) met Theodorus SCHEIJERS [7251], geboren Circa 1750 te Sambeek.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus [45704], overleden te Geijsteren.
   2. v  Anhna Maria [45705].
   3. m  Caspar [45706].
   4. m  Mathias [45707], overleden op 13-11-1787 te Geijsteren.
   5. v  Petronella [45708], overleden op 22-01-1789 te Geijsteren.
   6. m  Petrus [45709], overleden op 08-11-1792 te Geijsteren.

Generatie XII

 
XIIa    Maria van RIJSWIJCK [45606], geboren Circa 1765 te Venray, overleden op 20-12-1805 te Venray, dochter van Hendrik MARTINzn van RIJSWIJCK [45560] (zie XIc) en Johanna BOOGERS [45601].
Gehuwd [15853] Circa 1798 te ? Echtgenoot is Gerard THIELEN [45726], geboren Circa 1760.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria [45727], geboren op 07-02-1799 te Venray, overleden op 15-07-1855 te Venray op 56-jarige leeftijd.
   2. m  Hendrik [45728], geboren op 13-02-1801 te Venray.
   3. m  Antoon [45729], geboren op 12-11-1802 te Venray, overleden op 26-05-1874 te Venray op 71-jarige leeftijd.

XIIb    Wilhelmina van RIJSWIJCK [45607], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 09-10-1769 te Venray, overleden op 14-02-1816 te Venray op 46-jarige leeftijd, dochter van Hendrik MARTINzn van RIJSWIJCK [45560] (zie XIc) en Johanna BOOGERS [45601].
Gehuwd [15854] op 32-jarige leeftijd op 29-04-1802 te Venray met Peter Johan THEUNISSEN (Thunissen) [45730], 28 jaar oud, geboren op 08-10-1773 te Venray, overleden, zoon van Hendrik THUNISSEN [45731] en Catharina WILDEMANS [45732].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik [45733], geboren op 04-11-1805 te Venray.
   2. v  Johanna [45734], geboren op 14-04-1811 te Venray, overleden op 10-03-1812 te Venray, 331 dagen oud.

XIIc    Johanna van RIJSWIJCK [45608], geboren Circa 1774 te Venray, overleden op 04-05-1824 te Venray, dochter van Hendrik MARTINzn van RIJSWIJCK [45560] (zie XIc) en Johanna BOOGERS [45601].
Gehuwd [15856] op 24-10-1804 te Venray met Cornelis PEETERS [45735], 30 jaar oud, geboren op 05-04-1774 te Venray, overleden, zoon van Nicolas PEETERS [45736] en Helena RIBROEX [45737].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter [45738], geboren Circa 1805 te Venraoij?
   2. m  Hendrik [45739], geboren op 06-01-1808 te Venray, overleden op 13-04-1852 te Venray op 44-jarige leeftijd.
   3. v  Helena [45740], geboren ??-06-1810 te Venray, overleden op 01-03-1811 te Venray.
   4. m  Johannes [45741], geboren op 13-12-1811 te Venray, overleden op 19-01-1865 te Venray op 53-jarige leeftijd.
   5. v  Maria Helena [45742], geboren op 28-02-1814 te Venray, overleden op 18-03-1872 te Wanssum op 58-jarige leeftijd.

XIId    Antoon HJENDRIKSzn van RIJSWIJCK [45609], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 24-11-1774 te Venray, overleden op 02-11-1834 te Venray op 59-jarige leeftijd, zoon van Hendrik MARTINzn van RIJSWIJCK [45560] (zie XIc) en Johanna BOOGERS [45601].
Gehuwd [15858] op 38-jarige leeftijd op 12-05-1813 te Venray met Maria PEETERS [45743], 25 jaar oud, geboren op 29-12-1787 te Venray, overleden op 07-01-1824 te Venray op 36-jarige leeftijd, dochter van Hendrik PEETERS [45744] en Maria POELS [45745].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik [45746], geboren op 07-07-1814 te Venray, overleden op 11-12-1834 te Venray op 20-jarige leeftijd.
   2. m  Jan Mathijs [45747], geboren op 04-04-1821 te Venray, overleden op 01-03-1842 te Venray op 20-jarige leeftijd.
   3. v  Joanna [45748] (zie XIIIa).

XIIe    Gerard GERARDSzn van RIJSWIJCK [45614], gedoopt (RK) op 10-02-1772 te Mook, overleden, zoon van Gerard MARTINzn van RIJSWIJCK [45562] (zie XId) en Elisabeth GOOSSENS [45610].
Gehuwd [15866] op 32-jarige leeftijd op 18-11-1804 te Mook met Petronella KEUKENS [45759], geboren Circa 1775 te Heumen, overleden, dochter van Tobias KEUKENS [45760] en Hendrina (Henriette) BURGERS [45761].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik van RIJSWIJK [45762] (zie XIIIb).
   2. v  Elisabeth van RIJSWIJK [45763] (zie XIIIc).

XIIf    Antoon GERARDSzn van RIJSWIJCK [45611], gedoopt (RK) op 09-09-1773 te Mook, overleden, zoon van Gerard MARTINzn van RIJSWIJCK [45562] (zie XId) en Elisabeth GOOSSENS [45610].
Gehuwd [15860] op 31-jarige leeftijd op 10-08-1805 te Bergen (L) met Theodora Henrica Cunegond DAEMEN [45749], geboren Circa 1775 te Heijen, dochter van Vincent DAEMEN [45750] en Anna Maria CUIJPERS [45751].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria Elisabeth [45752] (zie XIIId).

XIIg    Martin WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45619], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 30-01-1774 te Venray, overleden op 05-05-1840 te Venray op 66-jarige leeftijd, zoon van Willem MARTINzn van RIJSWIJCK [45564] (zie XIe) en Mathia (Martha) THIJSSEN [45616].
Gehuwd [15870] op 44-jarige leeftijd op 05-10-1818 te Venray met Petronella CLAESSENS [45767], 22 jaar oud, geboren op 10-08-1796 te Venray, overleden, dochter van Michael CLAESSENS [45768] en Allegonda HANSSEN [45769].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina [45770], geboren op 22-07-1819 te Venray.
   2. v  Petronella [45771] (zie XIIIe).
   3. m  Michiel [45772], geboren op 23-11-1822 te Venray, overleden op 14-12-1863 te Venray op 41-jarige leeftijd.
   4. m  Wilm [45773], geboren op 12-11-1824 te Venray, overleden op 30-10-1904 te Maashees op 79-jarige leeftijd.
   5. v  Geertrudis [45774] (zie XIIIf).
   6. v  Helena [45775], geboren op 25-12-1831 te Venray.
Gehuwd [15935] op 30-jarige leeftijd op 12-05-1862 te Venray met Mathijs hubertus HOOGEN [46007], 46 jaar oud, geboren op 05-02-1816 te Maashees en Oveloon, zoon van Antoon HOOGEN [46008] en Gertrui BUSSERS [46009].

XIIh    Petronella WILLEMSdr van RIJSWIJCK [45620], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 30-07-1776 te Venray, overleden op 13-02-1858 te Wanssum op 81-jarige leeftijd, dochter van Willem MARTINzn van RIJSWIJCK [45564] (zie XIe) en Mathia (Martha) THIJSSEN [45616].
Gehuwd [15872] op 23-jarige leeftijd op 14-01-1800 te Venray met Simon PEETERS [45776], 27 jaar oud, geboren op 18-11-1772 te Venray, overleden op 18-09-1860 te Wanssum op 87-jarige leeftijd, zoon van Gerard PEETERS [45777] en Anna PETERS [45778].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Anthonius [45779], geboren Circa 1802 te Vierlingsbeek, overleden op 17-11-1872 te Wanssum.
   2. m  Willem [45781], geboren Circa 1805 te Vierlingsbeek, overleden op 27-08-1855 te Vierlingsbeek, echtgenote van Theresia LAMERS.
   3. m  Gerard [45780], geboren Circa 1811 te Vierlingsbeek? Overleden op 02-04-1876 te Wanssum.

XIIi    Geertrui WILLEMSdr van RIJSWIJCK [45621], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 01-01-1779 te Venray, overleden op 02-06-1841 te Overloon op 62-jarige leeftijd, dochter van Willem MARTINzn van RIJSWIJCK [45564] (zie XIe) en Mathia (Martha) THIJSSEN [45616].
Gehuwd [15874] op 31-jarige leeftijd op 06-11-1810 te Venray met Jan DERX [45782], 26 jaar oud, geboren op 20-06-1784 te Overloon, overleden, zoon van Thomas DERX [45783] en Jenneke WILLEMS [45784].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas [45785], geboren Circa 1810 te Vierlingsbeek, overleden 2051820 te Maashees en Overloon.
   2. m  Willem DIRKS [45786], geboren op 14-09-1813 te Maashees en Overloon.
   3. v  Petronella DERKS [45787], geboren op 26-07-1817 te Maashees en Overloon.
   4. m  Thomas DERKS [45788], geboren op 19-04-1821 te Maashees en Overloon.

XIIj    Jan WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45623], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 10-06-1782 te Venray, overleden op 28-01-1876 te Tienraaij op 93-jarige leeftijd, in de overlijdens akte wordt hij als Johannes Hubertus van Rijswick vermeld. Zoon van Willem MARTINzn van RIJSWIJCK [45564] (zie XIe) en Mathia (Martha) THIJSSEN [45616].
Gehuwd [15876] op 28-jarige leeftijd op 14-05-1811 te Beuningen met Petronella van OOSTENDORP [45789], 25 jaar oud, bleekster, geboren op 20-06-1785 te Weurt, overleden op 01-07-1863 te Meerlo op 78-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van OOSTENDORP [45790] en Elizabeth PETERS [45791].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrina [45794] (zie XIIIg).
   2. v  Gertrude [45795] (zie XIIIh).
   3. v  Wilhelmina [45796] (zie XIIIi).
   4. m  Petrus [45797] (zie XIIIj).
   5. v  Helena [45798], geboren op 29-07-1818 te Venray, overleden op 18-03-1821 te Venray op 2-jarige leeftijd.
   6. m  Johannes [15971], Landbouwer, geboren op 11-02-1820 te Venray, gedoopt te Venray, overleden op 27-06-1890 te Meerlo op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd [5502] op 42-jarige leeftijd op 28-04-1862 te Meerlo met Arnoldina WIJNHOVEN [16350], 36 jaar oud, Dienstmeid, geboren op 17-11-1825 te Meerlo, dochter van Theodorus WIJNHOVEN [17254], landbouwer, en Petronella POTTEN [15955].
   7. m  Martinus [45800], geboren op 31-05-1822 te Meerlo.
   8. v  Helena van RIJSWICK [45801] (zie XIIIk).
   9. v  Elisabeth van RIJSWIJK [45802] (zie XIIIl).
   10. m  Mathias [45804], geboren op 25-08-1830 te Meerlo, overleden op 04-10-1830 te Meerlo, 40 dagen oud.
   11. m  Matthijs [45805] (zie XIIIm).

XIIk    Catharina WILLEMSdr van RIJSWIJCK [45625], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 07-02-1787 te Venray, overleden op 08-02-1865 te Venray op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem MARTINzn van RIJSWIJCK [45564] (zie XIe) en Mathia (Martha) THIJSSEN [45616].
Gehuwd [15893] op 30-jarige leeftijd op 10-07-1817 te Venray met Petrus KOPPERS [45849], 33 jaar oud, geboren op 09-10-1783 te Weeze (Dld), overleden op 20-05-1822 te Venray op 38-jarige leeftijd, zoon van Caspar KOPPERS [45850] en Gertrudis KNOPS [45851].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina [45852], geboren op 01-10-1821 te Venray.

XIIl    Anna Maria WILLEMSdr van RIJSWIJCK [45626], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 01-10-1789 te Venray, overleden op 10-03-1851 te Venray op 61-jarige leeftijd, dochter van Willem MARTINzn van RIJSWIJCK [45564] (zie XIe) en Mathia (Martha) THIJSSEN [45616].
Gehuwd [15895] op 37-jarige leeftijd op 30-05-1827 te Venray met Peter VOLLEBERG [45853], 31 jaar oud, geboren op 14-07-1795 te Venray, overleden, zoon van Johannes VOLLEBERG [45854] en Gertrudis GOUMANS [45855].
Uit dit huwelijk:
   1.   Levenloos geboren [45858], geboren op 08-09-1828 te Venray, overleden op 08-09-1828 te Venray, 0 dagen oud.
   2. m  Johannes [45859], geboren op 02-11-1829 te Venray.
   3. v  Wilhelmina [45856], geboren op 31-03-1831 te Venray.
   4. m  Gerard [45857], geboren op 12-04-1832 te Venray, overleden op 01-01-1868 te Venray op 35-jarige leeftijd.

XIIm    Peter WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45627], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 24-12-1791 te Venray, overleden op 21-08-1847 te Venray op 55-jarige leeftijd, zoon van Willem MARTINzn van RIJSWIJCK [45564] (zie XIe) en Mathia (Martha) THIJSSEN [45616].
Gehuwd [9061] op 34-jarige leeftijd op 13-02-1826 te Venray met Petronella Hendrina HASENAKERS [26932], 26 jaar oud, geboren op 25-11-1799 te Venray, overleden op 25-08-1850 te Venray op 50-jarige leeftijd, dochter van Gerard HASENAKERS [26944] en Anna ARTS [31586].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem [45865] (zie XIIIn).
   2. m  Antoon [45871] (zie XIIIo).
   3. m  Hendrikus [45873], geboren op 22-04-1831 te Venray, overleden op 07-01-1848 te Venray op 16-jarige leeftijd.
   4. v  Anna Catharina [45872], Carmelites in het klooster van Elzendaal te Boxmeer, geboren op 26-08-1832 te Venray.
   5. v  Anna Maria [45874], geboren op 05-07-1834 te Venray, overleden op 14-06-1897 te Venray op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd [15953] op 46-jarige leeftijd op 29-04-1881 te Venray. BG is weduwnaar van Elisabeth Jenneskens met Peter GOUMANS [46069], 42 jaar oud, geboren op 08-01-1839 te Venray, overleden op 18-01-1918 te Venray op 79-jarige leeftijd, zoon van Mathijs GOUMANS [46070] en Anna Gertrudis GOEMANS [46071].
   6. v  Hendrina [45875], geboren op 13-02-1836 te Venray, overleden op 14-08-1838 te Venray op 2-jarige leeftijd.
   7. m  Martinus [45876], geboren op 16-06-1837 te Venray, overleden op 03-06-1838 te Venray, 352 dagen oud.
   8. m  Martinus [45877] (zie XIIIp).
   9. m  Gerardus [45878], geboren op 03-02-1842 te Venray.

XIIn    Elisabeth van RIJSWIJCK [45631], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 29-07-1762 te Venray, overleden op 10-10-1811 te Venray op 49-jarige leeftijd, dochter van Dionisius (Dion) van RIJSWIJCK [45565] (zie XIf) en Petronella BOOGERS [45630].
Gehuwd [15900] voor 1789 met Jan JANSEN [45879], geboren Circa 1760.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella [45880], geboren op 06-09-1789 te Venray, overleden op 15-03-1823 te Meerlo op 33-jarige leeftijd.
   2. v  Johanna [45881], geboren Circa 1792 te Venray.
   3. v  Catharina JANSSEN [45882], geboren Circa 1797 te Venray, overleden op 02-10-1811 te Venray.
   4. m  Lambert [45883], geboren op 24-09-1807 te Venray, overleden op 26-10-1853 te Venray op 46-jarige leeftijd.

XIIo    Anna Maria van RIJSWIJCK [45632], geboren te Venray, gedoopt (RK) op 29-06-1766 te Venray, overleden op 20-09-1810 te Venray op 44-jarige leeftijd, dochter van Dionisius (Dion) van RIJSWIJCK [45565] (zie XIf) en Petronella BOOGERS [45630].
Gehuwd [15901] op 33-jarige leeftijd op 10-09-1799 te Venray met Johannes ELBERS [45884], 47 jaar oud, geboren op 18-02-1752 te Venray.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Theodora [45885], geboren op 10-06-1800 te Venray.
   2. m  Peter [45886], geboren op 09-06-1802 te Venray.

XIIp    Johannes van RIJSWIJCK [45639], gedoopt (RK) op 22-03-1746 te Bergen (L), overleden op 10-07-1812 te Bergen (L) op 66-jarige leeftijd, zoon van Godefridus (Govert) van RIJSWIJCK [45569] (zie XIg) en Wilhelmina JANSSEN [45636].
Gehuwd (1) [15902] op 25-jarige leeftijd op 14-04-1771 te Bergen (L) met Dorothea COPPES [45887], geboren Circa 1750 te ? Begraven op 28-02-1788 te Bergen (L).
Gehuwd (2) [15903] op 42-jarige leeftijd op 25-05-1788 te Bergen (L) met Agnes LOM (Vriesen (lommen)) [45888], geboren Circa 1750 te ? Overleden op 30-10-1808 te Well.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Johanna [45889], geboren op 05-02-1772 te Bergen (L), overleden op 25-03-1774 te Bergen (L) op 2-jarige leeftijd.
   2. m  Frans [45890], geboren op 19-04-1774 te Begen (L), overleden op 24-10-1781 te Bergen (L) op 7-jarige leeftijd.
   3. v  Johanna [45891], geboren op 22-11-1775 te Bergen (L).
   4. v  Catharina van RIJSWIJK [45892], geboren op 24-10-1778 te Bergen (L), overleden.
Gehuwd [15957] op 33-jarige leeftijd op 20-04-1812 te Bergen (L) met Gerard DRIESSEN [46077], 31 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-01-1781 te Afferden (L), zoon van Willebrord DRIESSEN [46078] en Anna Maria HENDRIKS [46079].
   5. m  Hubertus [45893], geboren op 26-04-1780 te Betrgen(L).
   6. v  Wilhelmina [45894], geboren op 09-11-1782 te Bergen (L).
   7. m  Frans [45895], geboren op 12-02-1785 te Bergen (L).
   8. m  Frans [45896], geboren op 10-02-1788 te Bergen (L).
Uit het tweede huwelijk:
   9. v  Dorothea [45897], geboren op 18-03-1789 te Bergen (L), overleden op 16-04-1789 te Bergen (L), 29 dagen oud.
   10. v  Anna van RIJSWIJK [45898] (zie XIIIq).
   11. v  Wilhelmina [45899] (zie XIIIr).
   12. m  Godefridus (Gerard) van RIJSWIJK [45900] (zie XIIIs).
   13. m  Theodorus van RIJSWIJK [45901] (zie XIIIt).

XIIq    Geertrui van RIJSWIJCK [45640], geboren Circa 1748 te Bergen (L), dochter van Godefridus (Govert) van RIJSWIJCK [45569] (zie XIg) en Wilhelmina JANSSEN [45636].
Gehuwd [15904] op 14-04-1771 te Bergen (L) met Petrus JANSEN [45902], geboren Circa 1740.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella [45903], gedoopt (RK) op 26-03-1772 te Bergen (L).
   2. v  Johanna Cartharina [45904], gedoopt (RK) op 18-12-1773 te Bergen (L).
   3. m  Frans [45905], gedoopt (RK) op 30-01-1779 te Bergen (L).
   4. v  Johanna [45906], gedoopt (RK) op 10-03-1781 te Bergen (L).
   5. m  Gerard [45907], gedoopt (RK) op 02-08-1783 te Bergen (L).
   6. m  Theodorus [45908], gedoopt (RK) op 07-10-1785 te Bergen (L).
   7. m  Theodorus [45909], gedoopt (RK) op 22-03-1789 te Bergen (L).
   8. v  Wilhelmina [45910], gedoopt (RK) op 03-02-1792 te Bergen (L).

XIIr    Anna Maria LENSEN (Linsen) [45647], gedoopt (RK) op 29-07-1765 te Vierlingsbeek, overleden op 24-02-1826 te Sambeek op 60-jarige leeftijd, dochter van Mathijs LENSEN [45645] en Agnes van RIJSWIJCK [45572] (zie XIh).
Gehuwd (1) [17584] voor 1795 te Beugen? Echtgenoot is Peter van BERGEN [50485], overleden voor 1797 te Beugen?
Ondertrouwd (2) [17581] op 07-05-1797 te Sambeek (getuige(n): Allardus van Bergen en Meggel Jansen) met Thomas BOUMANS [50484], 48 jaar oud, gedoopt (RK) op 25-06-1748 te Beugen (getuige(n): Albertus Boumans en Helena van den Heuvel), overleden op 12-01-1810 te Sambeek op 61-jarige leeftijd, zoon van Henricus BOUMANS [40442] en Maria BUIJS (Bues) [40443].
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Anna Maria [50486], gedoopt (RK) op 28-11-1798 te Sambeek (getuige(n): Leonardus Havens en Henricus Boumans, Mechtildis Lindsen en Agnes van Rijsweijk), overleden.
   2. v  Anna Mathia [50487] (zie XIIIu).

XIIs    Anna Catharina van RIJSWIJK [45674], gedoopt (RK) op 22-05-1777 te Geijsteren, overleden, dochter van Gerardus (Gerard) JASPERSzn van RIJSWIJK [7241] (zie XIk) en Hendrina VERMAESEREN [7242].
Gehuwd [15905] op 20-jarige leeftijd op 01-05-1798 te Geijsteren - Bergen (L) met Gijsbert GEURTS [45911], geboren Circa 1762 te ? Overleden op 06-01-1848 te Wanssum, zoon van Hendrik GEURTS [45912] en Hendrina JANSEN [45913].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter [45914], geboren Circa 1802 te Wanssum, overleden op 06-06-1812 te Wanssum.
   2. m  Peter [45915], geboren op 29-06-1803 te Wanssum.
   3. m  Gerard [45916], geboren op 30-12-1805 te Wanssum.
   4. m  Ernest [45917], geboren op 01-06-1810 te Wanssum.
   5. v  Petronella [45918], geboren op 08-07-1812 te Wanssum.
   6. m  Josephus [45919], geboren op 08-09-1814 te Wanssum.
   7. v  Allegonda [45920], geboren op 15-03-1819 te Wanssum.

XIIt    Wilhelmina van RIJSWIJK [45682], gedoopt (RK) op 05-08-1798 te Geijsteren, overleden, dochter van Ernestus Leopold (Ernst) JASPERSzn van RIJSWIJK [7243] (zie XIl) en Petronella van CUIJCK [7244], tapster.
Gehuwd [15844] op 25-jarige leeftijd op 23-05-1824 te Purmerend met Pieter BRINKMAN [45683], 25 jaar oud, timmerman, geboren op 27-12-1798 te Purmerend, overleden, zoon van Pieter BRINKMAN [45684] en Marijtje KOK [45685].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Ernestus [45686], geboren Circa 1836 te Purmerend.

XIIu    Helena BOUMANS [45693], geboren op 02-02-1779 te Maashees, gedoopt (RK) op 02-02-1779 te Maashees (getuige(n): Joanna Boumans en Gerardus van Rijswijk), overleden op 08-04-1833 te Meerlo op 54-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) BOUMANS ((1823) Johannes Franciscus Boumans) [50693], boer, en Anna Maria JASPERSdr van RIJSWIJCK [7246] (zie XIm).
Gehuwd [15846] op 23-jarige leeftijd op 17-01-1803 te Wanssum (getuige(n): Vom Siebenund zwantisgsten Tag des Monats Nivoze elfte Jahr der frankischen Rep. (huwelijksgetuige Theodor Beckers, Wilhelmus aen geen Brug, J. in 't Groenewolt, Catharina Peeters) (30 jaar gehuwd)) met Johannes Wilhelmus (Jan) BECKERS [45694], 32 jaar oud, dagloner te Blitterswijck, geboren op 04-04-1770 te Well, Bergen (L), overleden na 1844 te ? Zoon van Gerardus BECKERS [52434] en Maria DECKERS [52435].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [52436], geboren op 06-10-1803 te Geijsteren (aangifte door: geboorte vom Dreitzehnten Tag des Monats Vendemiaere zwƶlftes Jahr der Frankischen Republik. geboorte aangifte ?6 okt 1803, Johannes Wilhelmus Beckers, Johannes Kersten, Geertrui Remmen)), overleden, is op 08-05-1846 te Helmond gehuwd met Martinu van Duijnhoven geb. Circa 1801-.
   2. m  Jean [52437], geboren op 18-06-1805 te Blitterswijck (aangifte door: DU trentiĆØme jour de mois Prairial l'an treize de la Republique FranƧaise.? (geboorte aangifte ?19 jun 1805, Johannes Wilhelmus Beckers, Hendrik Goossens, Mathijs Henkens), overleden.
   3. v  Hermina [52438], geboren op 14-12-1806 te Blitterswijck (aangifte door: Johannes Wilhelmus Beckers, Hendrik Goossens, Mathijs Henkens), overleden voor 1812 te ?
   4. m  Mathijs [52439], geboren Circa 1808 te Blitterswijck, overleden op 12-11-1880 te Maasbree? is op 30-04-1838 te Masbree grtrouwd met Dorothea Horens en kregen 4 kinderen tusen 1839 en 1844 te Maasbree.
   5. m  Antoon m [52440].
   6. m  Caspar [52441].
   7. v  Hendrina [52442].
   8. v  Henriette [52443].
   9. m  Jacobus [52444].

XIIv    Gertrudis van RIJSWIJCK [7253], gedoopt (RK) op 13-09-1782 te Geijsteren (getuige(n): Joannes Janssen, Theresia van Rijswijck en Wilhelmina Henckes), overleden op 02-11-1856 te Bergen (L) op 74-jarige leeftijd, dochter van Jacobus (Jacob) JASPERSzn van RIJSWICK (Rijswick) [6543] (zie XIo) en Mechtildis (Meggel) JANSSEN [6991].
Gehuwd [15909] op 30-jarige leeftijd op 07-02-1813 te Meerlo met Herman CLABBERS [45924], geboren Circa 1780 te Well, zoon van Jan CLABBERS [45925] en Martine KIEVIETS [45926].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [45927], geboren Circa 1812 te Geijsteren, bij het huwelijk van Herman en Gertrudis geĆ«cht.
   2. m  Johannes Antonius [45928], geboren op 03-08-1819 te Well.

XIIw    Mathias (Matthijs) van RIJSWIJCK [7254], metselaar, gedoopt (RK) op 16-07-1785 te Geijsteren (getuige(n): Gerardus van Rijswijck, Joanna Neesen en Aldegondis Janssen), overleden op 07-03-1855 te Heumen op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacobus (Jacob) JASPERSzn van RIJSWICK (Rijswick) [6543] (zie XIo) en Mechtildis (Meggel) JANSSEN [6991].
Gehuwd [2356] op 25-jarige leeftijd op 14-05-1811 te Afferden (L) met Johanna (Jeanne) THIJSSEN [7255], 29 jaar oud, geboren op 11-08-1781 te Zeeland, dochter van Mathuijs GEURTSEN [45929] en Agnis GIELIS [45930].
(1 kind geboren te Wijchen 13.04.1812).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus van RIJSWIJK [45954], metselaar, geboren op 13-04-1812 te Wijchen, overleden op 02-08-1885 te Nijmegen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) [15967] op 40-jarige leeftijd op 24-06-1852 te Nijmegen met Joanna Carolina Clara van ROOIJ [46113], 50 jaar oud, naaister, geboren op 03-01-1802 te Nijmegen, overleden, dochter van Jacobus van ROOIJ [46114] en Theodora TILLEMANS [46115].
Gehuwd (2) [15969] op 64-jarige leeftijd op 23-11-1876 te Nijmegen, bruid is weduwe van Henricus van de Kort. Echtgenote is Elisabeth GISBERS [46116], 65 jaar oud, geboren op 08-07-1811 te Cranenburg, dochter van Lambert GISBERS [46117] en Hanriƫtte NATROP [46118].
   2. v  Agnes van RIJSWIJK [45957] (zie XIIIv).
   3. v  Megteld [45955] (zie XIIIw).
   4. v  Antonia van RIJSWIJK [45956], landarbeidster, geboren op 22-03-1822 te Heumen.
Gehuwd [15973] op 29-jarige leeftijd op 10-05-1851 te Heumen met Peter van den BOOGAARD [46127], 29 jaar oud, landarbeider, geboren op 08-08-1821 te Nederasselt, overleden, zoon van Peter van den BOOGAARD [46128] en Geertrui JANSEN [46129].

XIIx    Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260], metselaar, metselaarsbaas (1846), gedoopt (RK) op 02-09-1796 te Geijsteren (getuige(n): Henricus Steltjens, Martinus Smits,Eva teeuwen en petronella van Cuijck), overleden op 27-12-1847 te Groesbeek op 51-jarige leeftijd, zoon van Jacobus (Jacob) JASPERSzn van RIJSWICK (Rijswick) [6543] (zie XIo) en Mechtildis (Meggel) JANSSEN [6991].
Gehuwd [2357] op 26-jarige leeftijd op 30-04-1823 te Groesbeek met Margaretha (Margrieth) VERWEIJ [7261], 18 jaar oud, herbergierster, geboren op 07-01-1805 te Beek Bij Nijmegen, overleden op 27-01-1869 te Groesbeek op 64-jarige leeftijd, dochter van Petrus (Peter) VERWEIJ [8522], boerenarbeider, en Catharina WILLEMSEN [8523].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Mechel van RIJSWIJK [45958] (zie XIIIx).
   2. v  Maria van RIJSWIJK [45959] (zie XIIIy).
   3. m  Jacobus van RIJSWIJK [45960] (zie XIIIz).
   4. v  Catharina [46621], dienstmeid, dienstbode (1860), publieke vrouw (1865), naaister (1873), geboren op 05-12-1829 te Ubbergen, gedoopt (RK) op 05-12-1829 te Beek bij Nijmegen.
   5. m  Jasper van RIJSWIJK [45961] (zie XIIIaa).
   6. m  Petrus van RIJSWIJK [45962] (zie XIIIab).
   7. v  Gradina van RIJSWIJK [45963], geboren op 17-06-1834 te Groesbeek, gedoopt (RK) op 17-06-1834 te Beek bij Nijmegen, overleden op 03-07-1922 te Venray op 88-jarige leeftijd, 87 jaar oud weduwe.
Gehuwd [16004] op 27-jarige leeftijd op 27-02-1862 te Ubbergen met Evert Gardus BRAAM [46207], 23 jaar oud, geboren op 09-06-1838 te Nijmegen.
   8. m  Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412] (zie XIIIac).
   9. v  Petronella van RIJSWIJK [45964], geboren op 02-03-1838 te Ubbergen, gedoopt op 02-03-1838 te Beek bij Nijmegen, overleden op 22-08-1939 te Gtroesbeek op 101-jarige leeftijd.
   10. m  Willem van RIJSWIJK [45965], geboren op 15-10-1839 te Groesbeek, gedoopt (RK) op 23-10-1839 te Beek bij Nijmegen, overleden op 10-12-1911 te Arnhem op 72-jarige leeftijd.
   11. m  Gradus van RIJSWIJK [45966], geboren op 21-09-1841 te Groesbeek, gedoopt (RK) op 22-09-1841 te Beek bij Nijmegen, overleden op 07-05-1844 te Groesbeek op 2-jarige leeftijd.
   12. v  Johanna Petronella van RIJSWIJK [45967] (zie XIIIad).
   13. v  Antonia van RIJSWIJK [45968] (zie XIIIae).

Generatie XIII

 
XIIIa    Joanna van RIJSWIJCK [45748], geboren op 03-07-1822 te Venray, overleden op 22-09-1863 te Venray op 41-jarige leeftijd, dochter van Antoon HJENDRIKSzn van RIJSWIJCK [45609] (zie XIId) en Maria PEETERS [45743].
Gehuwd [15923] op 23-jarige leeftijd op 25-04-1846 te Venray met Peter Jan SCHREURS [45969], 30 jaar oud, geboren op 06-01-1816 te Sevenum, overleden op 27-04-1890 te Venray op 74-jarige leeftijd, zoon van Theodor SCHREURS [45970] en Beatrix DENISSEN [45971].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus [45972], geboren op 10-02-1848 te Venray, overleden op 06-04-1853 te Venray op 5-jarige leeftijd.
   2. v  Johanna Maria [45973], geboren op 16-09-1850 te Venray, overleden op 22-08-1902 te Venray op 51-jarige leeftijd.
   3. m  Bernardus Hubertus [45974], geboren op 03-11-1854 te Venray, overleden op 07-01-1922 te Venray op 67-jarige leeftijd.
   4. m  Antoon [45975], geboren op 21-10-1857 te Venray, overleden op 10-11-1825 te Heerlen.
   5. m  Hendrikus [45976], geboren op 15-11-1861 te Venray, overleden op 09-07-1932 te Venray op 70-jarige leeftijd.

XIIIb    Hendrik van RIJSWIJK [45762], geboren op 22-03-1806 te Mook, zoon van Gerard GERARDSzn van RIJSWIJCK [45614] (zie XIIe) en Petronella KEUKENS [45759].
Gehuwd [15927] op 38-jarige leeftijd op 06-05-1844 te Mook met Everdina LINDERS [45981], 27 jaar oud, geboren op 15-06-1816 te Gassel, dochter van Hendrikus LINDERS [45982] en Johanna THIJSSEN [45983].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella [45984] (zie XIVa).

XIIIc    Elisabeth van RIJSWIJK [45763], geboren Circa 1809 te Mook, overleden op 17-03-1866 te Nijmegen, dochter van Gerard GERARDSzn van RIJSWIJCK [45614] (zie XIIe) en Petronella KEUKENS [45759].
Gehuwd [15929] op 08-11-1835 te Mook met Coenraad VERHEIJEN [45985], geboren Circa 1800 te ? Zoon van Joannes VERHEIJEN [45986] en Maria EBBEN [45987].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Petronella [45988], geboren op 30-09-1836 te Nijmegen, overleden op 23-03-1840 te Nijmegen op 3-jarige leeftijd.
   2. v  Johanna Petronella [45989], geboren op 16-11-1838 te Nijmegen.
   3. m  Johannes Henricus [45990], geboren op 10-11-1840 te Nijmegen, overleden op 26-06-1843 te Nijmegen op 2-jarige leeftijd.
   4. v  Antonia Catharina [45991], geboren op 03-01-1843 te Nijmegen, overleden op 17-08-1861 te Nijmegen op 18-jarige leeftijd.
   5. m  Johannes Wilhelmus [45992], geboren op 10-02-1845 te Nijmegen, overleden op 08-03-1866 te Nijmegen op 21-jarige leeftijd.
   6. v  Johanna Maria [45993], geboren op 08-09-1847 te Nijmegen.
   7. v  Catharina Theodora [45994], geboren op 05-11-1849 te Nijmegen.
   8. m  Gerardus Franciscus [45995], geboren op 12-10-1851 te Nijmegen, overleden op 06-01-1852 te Nijmegen, 86 dagen oud.
   9. m  Gerardus Hendrikus [45996], geboren op 04-01-1854 te Nijmegen.

XIIId    Anna Maria Elisabeth van RIJSWIJCK [45752], geboren op 14-02-1806 te Afferden (L), overleden, dochter van Antoon GERARDSzn van RIJSWIJCK [45611] (zie XIIf) en Theodora Henrica Cunegond DAEMEN [45749].
Gehuwd [15925] op 29-jarige leeftijd op 23-04-1835 te Berhen (L) met Peter Johannes CLEVERS [45977], 23 jaar oud, geboren op 02-08-1811 te Afferden (L), overleden, zoon van Hendrik CLEVERS [45978] en Maria DRIESSEN [45979].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Hubertus [45980], geboren op 04-02-1836 te Afferden (L).

XIIIe    Petronella van RIJSWIJCK [45771], geboren op 19-07-1820 te Venray, overleden op 23-05-1890 te Venray op 69-jarige leeftijd, dochter van Martin WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45619] (zie XIIg) en Petronella CLAESSENS [45767].
Gehuwd [15931] op 33-jarige leeftijd op 13-05-1854 te Venray met Johannes CORNELISSEN [45997], 34 jaar oud, geboren op 01-01-1820 te Overloon, overleden, zoon van Cornelis CORNELISSEN [45998] en Maria HOEDEMAKERS [45999].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus [46000], geboren op 02-05-1855 te Venray.
   2. m  Cornelis [46001], geboren op 14-02-1858 te Venray.
   3. m  Theodorus [46002], geboren op 13-05-1860 te Venray.

XIIIf    Geertrudis van RIJSWIJCK [45774], geboren op 08-04-1827 te Venray, overleden op 28-06-1892 te Maashees op 65-jarige leeftijd, dochter van Martin WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45619] (zie XIIg) en Petronella CLAESSENS [45767].
Gehuwd [15933] op 39-jarige leeftijd op 16-04-1866 te Venray met Jacob KUENEN [46003], 38 jaar oud, geboren op 28-10-1827 te Venray, overleden op 26-11-1899 te Maashees en Overloon op 72-jarige leeftijd, zoon van Willem KUENEN [46004] en Gertrudis JANSSEN [46005].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus [46006], geboren Circa 1870 te ? Overleden op 17-02-1931 te Maashees en Overloon.

XIIIg    Hendrina van RIJSWIJCK [45794], geboren Circa 1811 te Venray, overleden op 20-10-1856 te Wanssum, echtgenote van Antoon Siebers, dochter van Jan WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45623] (zie XIIj) en Petronella van OOSTENDORP [45789], bleekster.
Gehuwd [15937] Circa 1845 te ? Echtgenoot is Antoon SIEBERS [46010], geboren Circa 1810 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter Antoon [46011], geboren op 05-11-1846 te Wanssum, overleden op 09-11-1846 te Wanssum, 4 dagen oud.
   2. m  Peeter [46012], geboren op 12-12-1847 te Wanssum, overleden op 20-01-1848 te Wanssum, 39 dagen oud.
   3. v  Petronella [46013], geboren op 05-10-1850 te Wanssum, overleden op 06-10-1850 te Wanssum, 1 dag oud.

XIIIh    Gertrude van RIJSWIJCK [45795], geboren op 26-04-1813 te Venray, overleden op 24-03-1891 te Venray op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45623] (zie XIIj) en Petronella van OOSTENDORP [45789], bleekster.
Gehuwd [15938] op 35-jarige leeftijd op 15-05-1848 te Meerlo met Peeter Jan de BEST [46014], 33 jaar oud, geboren op 17-09-1814 te Meerlo, overleden op 15-03-1861 te Venray op 46-jarige leeftijd, zoon van Matthijs de BEST [46015] en Hendrina JANSSEN [46016].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrina [46017], geboren op 06-04-1849 te Meerlo, overleden op 27-05-1926 te Venray op 77-jarige leeftijd.
   2. m  Mathijs [46018], geboren Circa 1855 te Verraij? Overleden op 03-07-1911 te Venray.

XIIIi    Wilhelmina van RIJSWIJCK [45796], geboren op 10-09-1814 te Venray, overleden op 05-02-1885 te Swolgen -Meerlo op 70-jarige leeftijd, dochter van Jan WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45623] (zie XIIj) en Petronella van OOSTENDORP [45789], bleekster.
Gehuwd [15940] op 38-jarige leeftijd op 11-10-1852 te Meerlo. BG is weduwnaar van Johanna Vissers met Johannes GOSSENS [46019], 46 jaar oud, geboren op 12-02-1806 te Meerlo, overleden op 31-07-1874 te Meerlo op 68-jarige leeftijd, zoon van Peeter GOSSENS [46020] en Petronella DEENEN [46021].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter Johannes [46022], geboren op 20-07-1855 te Meerlo, overleden op 30-12-1857 te Meerlo op 2-jarige leeftijd.
   2. v  Maria Hendrina [46023], geboren op 09-12-1859 te Meerlo, overleden op 26-10-1909 te Meerlo op 49-jarige leeftijd.

XIIIj    Petrus van RIJSWIJCK [45797], geboren op 08-03-1816 te Venray, overleden op 21-10-1897 te Venray op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45623] (zie XIIj) en Petronella van OOSTENDORP [45789], bleekster.
Gehuwd [15942] op 36-jarige leeftijd op 10-05-1852 te Meerlo met Maria Gertrudis de BEST [46024], 27 jaar oud, geboren op 17-03-1825 te Meerlo, overleden op 22-04-1891 te Venray op 66-jarige leeftijd, dochter van Matthijs de BEST [46015] en Hendrina JANSSEN [46016].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter Mathijs van RIJSWIJK [46025] (zie XIVb).
   2. v  Hendrina van RIJSWIJK [15346] (zie XIVc).
   3. v  Hendrina Petronella van RIJSWIJK [46027] (zie XIVd).
   4. m  Peter Johannes van RIJSWIJK [46028] (zie XIVe).
   5. m  Wilhelmus [46030] (zie XIVf).
   6. m  Peter Johannes [46029], geboren op 04-04-1861 te Venray, overleden op 31-10-1862 te Venray op 1-jarige leeftijd.
   7. m  Peter van RIJSWIJK [46031], geboren op 26-03-1863 te Venray, overleden op 16-03-1865 te Venray op 1-jarige leeftijd.

XIIIk    Helena van RIJSWICK [45801], geboren op 22-10-1824 te Meerlo, overleden op 20-05-1889 te Swolgen - Meerlo op 64-jarige leeftijd, dochter van Jan WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45623] (zie XIIj) en Petronella van OOSTENDORP [45789], bleekster.
Gehuwd [15943] op 36-jarige leeftijd op 10-05-1861 te Meerlo met Goswijnus AMBROSIUS [45799], 45 jaar oud, geboren op 11-04-1816 te Broekhuizen, overleden op 01-06-1877 te Venray op 61-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus AMBROSIUS [46032] en Johanna GOSSENS [46033].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arnoldus [46034], geboren op 28-03-1862 te Meerlo.
   2. m  Wilhelmus [46035], geboren op 02-08-1866 te Venray.
   3. v  Petronella [46036], geboren op 30-08-1869 te Venray, overleden op 23-04-1945 te Veenhuizen op 75-jarige leeftijd.

XIIIl    Elisabeth van RIJSWIJK [45802], geboren op 28-03-1827 te Meerlo, overleden op 01-01-1872 te Swolgen - Meerlo op 44-jarige leeftijd. Na het overlijden van Elisabeth trouwt Peter op 08-04-1872 te Horst met Maria Geertrui COX, geb. te Horst op 22-01-1837. Hij vetrekt later met zijn gezin naar de VS. Dochter van Jan WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45623] (zie XIIj) en Petronella van OOSTENDORP [45789], bleekster.
Gehuwd [15945] op 30-jarige leeftijd op 03-02-1858 te Meerlo met Peter Michael BOS [46037], 30 jaar oud, geboren op 29-03-1827 te Broekhuizen, overleden op 21-07-1901 te West de Pere, Wisconsin (VS) op 74-jarige leeftijd, zoon van Willem BOS [46038] en Hendrina HEKKES [46039].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus [46040], geboren op 28-10-1861 te Meerlo, overleden voor 1863 te Meerlo.
   2. m  Wilhelmus [46041], geboren op 04-04-1863 te Meerlo.
   3. v  Anna Maria Petronella [46042], geboren op 15-12-1864 te Meerlo.
   4. v  Hendrina Huberdina [46043], geboren op 01-11-1866 te Swolgen - Meerlo, overleden op 21-11-1922 te West de Pere, Wisconsin (VS) op 56-jarige leeftijd.
   5. m  Johannes Hubertus [46044], geboren op 31-08-1868 te Meerlo.

XIIIm    Matthijs van RIJSWIJCK [45805], geboren op 21-02-1832 te Meerlo, overleden op 28-12-1920 te Meerlo op 88-jarige leeftijd, zoon van Jan WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45623] (zie XIIj) en Petronella van OOSTENDORP [45789], bleekster.
Gehuwd [15879] op 35-jarige leeftijd op 26-04-1867 te Horst, bruid is weduwe van Henrikus Pingen. Echtgenote is Carolina COUMANS [45806], 29 jaar oud, geboren op 17-10-1837 te Horst, overleden op 21-04-1917 te Meerlo op 79-jarige leeftijd, dochter van Matthijs COUMANS [45807] en Theodora STAPPERS [45808].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hubertus van RIJSWICK [45809] (zie XIVg).
   2. m  Hendrikus Hubertus van RIJSWICK [45827] (zie XIVh).
   3. m  Theodorus Hubertus van RIJSWICK [45834] (zie XIVi).
   4. m  Franciscus Hubertus van RIJSWICK [45840], geboren op 05-12-1874 te Meerlo, overleden.
Gehuwd [15889] op 34-jarige leeftijd op 07-08-1909 te Meerlo met Johanna Hubertina SCHRAVEN [45841], geboren Circa 1875 te Meerlo, overleden, dochter van Johannes Matheus SCHRAVEN [45842] en Anna Gertrudis DUIJKERS [45843].
   5. m  Peter Mathijs Hubertus van RIJSWICK [45844], geboren op 05-03-1877 te Meerlo, overleden op 09-05-1877 te Meerlo, 65 dagen oud.
   6. v  Petronella Huberta van RIJSWICK [45845], geboren op 07-11-1878 te Meerlo, overleden.
Gehuwd [15891] op 25-jarige leeftijd op 16-04-1904 te Meerlo met Theodorus Joseph KESSELS [45846], geboren Circa 1875 te Meerlo, overleden, zoon van Petrus Johannes KESSELS [45847] en Maria Gertrudis ZEGERS [45848].

XIIIn    Willem van RIJSWIJCK [45865], geboren op 20-04-1826 te Venray, overleden op 20-01-1906 te Venray op 79-jarige leeftijd, zoon van Peter WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45627] (zie XIIm) en Petronella Hendrina HASENAKERS [26932].
Gehuwd [15947] op 39-jarige leeftijd op 22-04-1865 te Venray met Petronella JANSSEN [46046], 29 jaar oud, geboren op 05-11-1835 te Venray, overleden op 16-01-1915 te Venray op 79-jarige leeftijd, dochter van Joannes JANSSEN [46047] en Joanna VERMEULEN [46048].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Levenloos geboren [46049], geboren op 28-12-1866 te Venray, overleden op 28-12-1866 te Venray, 0 dagen oud.
   2. v  Levenloos geboren [46050], geboren op 28-12-1866 te Venray, overleden op 28-12-1866 te Venray, 0 dagen oud.
   3. m  Johannes Hendrikus [46051], geboren op 16-02-1868 te Venray, overleden op 18-02-1868 te Venray, 2 dagen oud.
   4. v  Johanna Maria [46052], geboren op 14-01-1869 te Venray.
   5. m  Levenloos geboren [46053], geboren op 19-09-1870 te Venray, overleden op 19-09-1870 te Venray, 0 dagen oud.
   6. v  Paulina Maria Hubetrtha [46054] (zie XIVj).
   7.   Levenloos geboren [46055], geboren op 21-12-1876 te Venray, overleden op 21-12-1876 te Venray, 0 dagen oud.
   8. v  Johanna Hubertha [46056] (zie XIVk).

XIIIo    Antoon van RIJSWIJCK [45871], smid, geboren op 10-10-1827 te Venray, overleden op 16-02-1925 te Venray op 97-jarige leeftijd, zoon van Peter WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45627] (zie XIIm) en Petronella Hendrina HASENAKERS [26932].
Gehuwd (1) [15949] op 31-jarige leeftijd op 08-01-1859 te Bergen (L) met Engelina HENDRIKS [46057], 19 jaar oud, geboren op 24-05-1839 te Well, overleden voor 1862 te Well? Dochter van Johannes HENDRIKS [46058] en Aldegonda MARTENS [46059].
Gehuwd (2) [15951] op 35-jarige leeftijd op 22-11-1862 te Bergen (L) met Jacoba COPPES (Coppen) [46060], 28 jaar oud, geboren op 13-07-1834 te Well, dochter van Paulus COPPES [46061] en Gertrudis BOETSELAERS [46062].
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Petrus [46063], Petrus was rector van de St. Nicolaaskerk te Venlo en vanaf april 1912 pastoor te Grubbenvorst, geboren op 27-08-1863 te Well, overleden ca 03-1936 te Grubbenvorst? Familiebericht en necrologie dd 13-03-1939 naar aanleiding van het overlijden van Petrus van Rijswijck.
   2. v  Maria Paulina [46064], geboren op 20-02-1865 te Well.
Gehuwd [16037] op 29-jarige leeftijd op 07-05-1894 te Venray met Hendrikus Jacobus JANSEN [46345], geboren Circa 1865 te Boxmeer, zoon van Wilhelmus Hermanus JANSEN [46346] en Maria SWEERE [46347].
   3. m  Gerardus [46065] (zie XIVl).
   4. m  Henricus HUbertus Bonifatius [46067], Carmeliet te Boxmeer, vanaf oktober 1889 subdiaken te Utrecht. Geboren op 14-05-1871 te Well, overleden op 25-05-1894 te Zenderen op 23-jarige leeftijd.
   5. m  Martinus Theodorus Hubertus [46066], geboren op 18-10-1873 te Bergen (L), overleden op 04-09-1940 te Venray op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd [16041] op 30-jarige leeftijd op 15-09-1904 te Hengelo (Ov) met Maria Susanna UBBINK [46352], geboren Circa 1883 te Borne (Ov), dochter van Bernardus UBBINK [46353] en Hendrika BORGERINK [46354].
   6. m  Jan Antoon Hubertus [46068], Te Rome tot priester gewijd op 01-04-1899. Missionaris in BraziliĆ« tot 1909. Prior van het klooster te Boxmeer tot 1915. Geboren op 06-05-1876 te Well, overleden na 1915 te Boxmeer?

XIIIp    Martinus van RIJSWIJCK [45877], geboren op 05-06-1839 te Venray, overleden op 26-11-1918 te Venray op 79-jarige leeftijd, zoon van Peter WILLEMSzn van RIJSWIJCK [45627] (zie XIIm) en Petronella Hendrina HASENAKERS [26932].
Gehuwd [15955] op 42-jarige leeftijd op 01-05-1882 te Wanssum met Maria Gertrudis COOPMANS [46072], 19 jaar oud, geboren op 01-06-1862 te Geijsteren, overleden op 01-06-1885 te Blitterswijk - Meerlo op 23-jarige leeftijd, dochter van Peter Hubertus COOPMANS [46073] en Christina MARTENS [46074].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter Hubertus [46075], geboren op 25-04-1883 te Meerlo, overleden.
Gehuwd [16043] op 27-jarige leeftijd op 03-06-1910 te Maashees en Overloon met Elisabeth KEIJZERS [46355], 23 jaar oud, geboren op 28-03-1887 te Maashees en Overloon, overleden, dochter van Johannes KEIJZERS [46356] en Hendrika BOUMANS [46357].
   2. m  Gerardus Hendrikus [46076], geboren op 01-06-1885 te Meerlo.

XIIIq    Anna van RIJSWIJK [45898], geboren op 02-04-1790 te Bergen (L), overleden, dochter van Johannes van RIJSWIJCK [45639] (zie XIIp) en Agnes LOM (Vriesen (lommen)) [45888].
Gehuwd [15959] op 23-jarige leeftijd op 19-07-1813 te Well met Wilhelmus COX [46080], 31 jaar oud, gedoopt (RK) op 18-07-1782 te Well, overleden, zoon van Peter COX [46081] en Hermina WILLEMS [46082].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerard [46083], geboren op 04-05-1823 te Bergen (L).
   2. v  Agnes [46085], geboren op 18-05-1825 te Bergen (L).
   3. m  Franciscus [42722] (zie XIVm).
   4. v  Petronella [46084], geboren op 22-03-1842 te Well.

XIIIr    Wilhelmina van RIJSWIJCK [45899], geboren op 19-09-1792 te Bergen (L), overleden, dochter van Johannes van RIJSWIJCK [45639] (zie XIIp) en Agnes LOM (Vriesen (lommen)) [45888].
Gehuwd [15961] op 30-jarige leeftijd op 24-05-1823 te Bergen (L) met Gerardus HEIJLIGERS [46086], geboren Circa 1790 te Weeze (Dld), zoon van Theodoor HEIJLIGERS [46087] en Helena DECKERS [46088].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Agnes [46089], geboren op 24-01-1826 te Well.
   2. m  Peter Johannes [46090], geboren op 20-12-1827 te Well.
   3. v  Petronella [46091], geboren op 03-07-1834 te Well.

XIIIs    Godefridus (Gerard) van RIJSWIJK [45900], geboren op 19-03-1795 te Bergen (L), overleden, zoon van Johannes van RIJSWIJCK [45639] (zie XIIp) en Agnes LOM (Vriesen (lommen)) [45888].
Gehuwd [15963] op 22-jarige leeftijd op 03-02-1818 te Bergen (L) met Catharina SIMONS [46092], 23 jaar oud, geboren op 01-03-1794 te Well, overleden, dochter van Christoffel SIMONS [46093] en Catharina JACOBS [46094].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes van RISWIJK [46095] (zie XIVn).
   2. v  Catharina [46096], geboren op 10-12-1820 te Well.
Gehuwd [16054] op 48-jarige leeftijd op 01-10-1869 te Bergen (L) met Lambertus van der LINDEN [46381], 43 jaar oud, geboren op 08-11-1825 te Maastricht, zoon van Jacobus van der LINDEN [46382] en Anna Elisabeth HERMENS [46383].
   3. m  Peter van RISWIJK [46097] (zie XIVo).
   4. m  Gerard van RISWIJK [46098] (zie XIVp).
   5. m  Frans [46099], geboren op 07-02-1826 te Well.
   6. v  Agnes van RISWIJK [46100] (zie XIVq).
   7. v  Christina van RISWIJCK [46101] (zie XIVr).
   8. m  Hendrikus van RIJSWIJCK [46102], metselaar, geboren op 28-03-1833 te Well.
Gehuwd [16068] op 38-jarige leeftijd op 19-10-1871 te Overasselt met Jacoba van HOUD [46417], 29 jaar oud, geboren op 03-02-1842 te Keent, dochter van Theodorus van HOUD [46418] en Hendrina van LUENEN [46419].
   9. v  Petronella van RIJSWIJCK [46103], geboren op 28-02-1837 te Well.
Gehuwd [16070] op 33-jarige leeftijd op 22-04-1870 te Well? Echtgenoot is Winand JANSSEN [46420], 20 jaar oud, geboren op 10-05-1849 te Meerlo, zoon van Arnold JANSSEN [46421] en Gertrudis WILLEMS [46422].

XIIIt    Theodorus van RIJSWIJK [45901], gedoopt op 04-06-1797 te Bergen (L), overleden op 13-04-1871 te Wanssum op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannes van RIJSWIJCK [45639] (zie XIIp) en Agnes LOM (Vriesen (lommen)) [45888].
Gehuwd [15965] op 24-jarige leeftijd op 20-06-1821 te Wanssum met Anna Maria JANSSEN [46104], geboren Circa 1800 te Wanssum, overleden, dochter van Adriaan JANSSEN [46105] en Catharina HOOGEN [46106].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes van RISWICK [46107], geboren op 28-09-1821 te Wanssum, overleden op 19-04-1872 te Wanssum op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd [16072] op 40-jarige leeftijd op 07-05-1862 te Broekhuizen met Anna Geertrui WIJNEN [46423], 35 jaar oud, geboren op 26-06-1826 te Horst, dochter van Martin WIJNEN [46424] en Elisabeth COX [46425].
   2. v  Petronella van RISWIJCK [46108], geboren op 24-08-1824 te Wanssum, overleden op 19-08-1876 te Wanssum op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd [16074] op 36-jarige leeftijd op 20-04-1861 te Wanssum met Godefridus KEIJZERS [46426], 28 jaar oud, geboren op 28-08-1832 te Meijel, zoon van Antoon KEIJZERS [46427] en Dorothea HEIJNEN [46428].
   3. v  Maria Agnes [46109], geboren op 21-01-1826 te Wanssum.
   4. v  Hendrina [46110], geboren op 15-06-1828 te Wanssum.
   5. v  Anna Matthea van RIJSWIJCK [46111], geboren op 27-01-1831 te Wanssum, overleden op 09-11-1880 te Venray op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd [16076] op 40-jarige leeftijd op 14-04-1871 te Venray met Jan van KESSEL [46429], 49 jaar oud, geboren op 08-06-1821 te Horst, zoon van Andries van KESSEL [46430] en Maria VERHEIJEN [46431].
   6. v  Anna Catharina [46112], geboren ??-03-1834 te Wanssum, overleden op 20-09-1834 te Wanssum.

XIIIu    Anna Mathia BOUMANS [50487], gedoopt (RK) op 23-10-1803 te Sambeek (getuige(n): Agnes Boumans en Arnoldus Bosch), overleden op 07-09-1842 om 01:00 uur te Sambeek op 38-jarige leeftijd (aangifte door: Petrus Usener en Paulus Havens), dochter van Thomas BOUMANS [50484] en Anna Maria LENSEN (Linsen) [45647] (zie XIIr).
Gehuwd [17586] op 24-jarige leeftijd op 20-04-1828 te Sambeek (getuige(n): Hendricus van Hassum, Antoon Lemmens, Jan van Hassum en Jan Janssen) met Johannes Franciscus COLLET [50488], 27 jaar oud, geboren op 26-07-1800 te Sambeek, overleden na 1842 te Sambeek, zoon van Christophorus Josephus COLLET [50489] en Petronella HIJDAARS [50490].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter Anton [50491], geboren na 1828 te Sambeek, overleden op 14-09-1842 te Sambeek.
   2. v  Petronella [50492], geboren Circa 1829 te Sambeek, overleden op 01-11-1911 te Boxmeer, op 26-06-1882 getrouwd met Mathijs Derks uit Heijen.
   3. v  Anna Maria Margaretha [50493], geboren op 20-07-1831 te Sambeek, overleden op 25-12-1846 te Sambeek op 15-jarige leeftijd.
   4. v  Antonia [50494], geboren op 19-11-1833 te Sambeek, overleden op 11-05-1901 te Boxmeer op 67-jarige leeftijd. Antonia is op 23-04-1860 in Sambeek getrouwd met Johannes van Kessel.
   5. m  Christiaan [50495], geboren op 26-12-1836 te Sambeek, overleden op 25-08-1911 te Boxmeer op 74-jarige leeftijd, is op 17-10-1871 in Boxmeer getrouwd met Arnoldina Peters uit Boxmeer.
   6. v  Johanna Maria [50496], geboren op 22-10-1839 te Sambeek, overleden op 07-09-1910 te Wanroij op 70-jarige leeftijd, trouwde op 17-10-1870 te Sambeek met Peter Hendriks en kregen in Wanroij 4 kinderen.

XIIIv    Agnes van RIJSWIJK [45957], naaister, geboren op 26-09-1814 te Heumen, overleden, dochter van Mathias (Matthijs) van RIJSWIJCK [7254] (zie XIIw) en Johanna (Jeanne) THIJSSEN [7255].
Gehuwd [15975] op 22-jarige leeftijd op 24-11-1836 te Heumen met Henricus van SOMMEREN [46130], 27 jaar oud, kleermaker, geboren op 27-01-1809 te Neerbosch, overleden, zoon van Petrus van SOMMEREN [46131], Mr. Kleermaker te Neerbosch, en Wilhelmina OTTEN [46132].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter [43052], geboren op 13-02-1840 te Heumen, overleden op 09-04-1898 te Norg - Veenhuizen op 58-jarige leeftijd.
Relatie [14880] met Johanna Catharina CORDES (Kordes) [43053], geboren Circa 1840.

XIIIw    Megteld van RIJSWIJCK [45955], naaister, geboren op 30-01-1819 te Heumen, overleden, dochter van Mathias (Matthijs) van RIJSWIJCK [7254] (zie XIIw) en Johanna (Jeanne) THIJSSEN [7255].
Gehuwd [15971] op 32-jarige leeftijd op 05-08-1851 te Heumen met Martinus STOOTS [46119], 31 jaar oud, metselaar, geboren op 03-05-1820 te Gassel, overleden, zoon van Jan STOOTS [46120] en Johanna PEETERS [46121].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan [46122], geboren op 08-05-1846 te Broekhuizen.
   2. m  Jan [46123], geboren op 25-10-1851 te Heumen.
   3. m  Lambertus [46124], geboren op 24-12-1853 te Herpen.
   4. m  Johannis [46125], geboren op 06-10-1856 te Heumen.
   5. m  Franciscus [46126], geboren op 29-02-1860 te Heumen.

XIIIx    Mechel van RIJSWIJK [45958], naaister, geboren op 09-11-1823 te Groesbeek, gedoopt (RK) op 10-11-1923 te Beek bij Nijmegen, overleden op 25-06-1916 te Arnhem op 92-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260] (zie XIIx) en Margaretha (Margrieth) VERWEIJ [7261], herbergierster.
Gehuwd (1) [15977] op 26-jarige leeftijd op 12-10-1850 te Ubbergen met Wilhelmus VERSCHUREN [46133], 30 jaar oud, geboren op 18-10-1819 te Waspik, overleden voor 1868, zoon van Merten VERSCHUREN [46134] en Cornelia AARTS [46135].
Gehuwd (2) [15979] op 44-jarige leeftijd op 07-05-1868 te Nijmegen met Nathan KUCHENHEIM [46137], 60 jaar oud, koopman, geboren op 08-04-1808 te Buchenau, zoon van Joseph KUCHENHEIM [46138] en Mathilda SILVERNBERG [46139].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Everdina Margaretha Wilhelmina [46136], geboren op 27-06-1857 te ?

XIIIy    Maria van RIJSWIJK [45959], dienstmeid, werkvrouw, geboren op 02-03-1826 te Neder rijkswald, gedoopt (RK) op 02-03-1826 te Beek bij Nijmegen, overleden op 09-03-1900 te Beek bij Nijmegen op 74-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260] (zie XIIx) en Margaretha (Margrieth) VERWEIJ [7261], herbergierster.
Gehuwd [15981] op 27-jarige leeftijd op 13-05-1853 te Groesbeek? Echtgenoot is Johannes BEKER [46140], 24 jaar oud, geboren op 24-03-1829 te Beek bij Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina [46141], geboren op 02-04-1856 te Beek bij Nijmegen.
   2. m  Hendricus Everardus [46142], geboren op 20-08-1860 te Beek bij Nijmegen.
   3. v  Catharina [46143], geboren op 18-02-1863 te Beek bij Nijmegen.
   4. m  Franciscus Wilhelmus [46144], geboren op 17-01-1866 te Beek bij Nijmegen.

XIIIz    Jacobus van RIJSWIJK [45960], metselaar, geboren op 24-01-1828 te Ubbergen, gedoopt (RK) op 24-01-1828 te Beek bij Nijmegen, overleden op 06-10-1893 te Woerden op 65-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260] (zie XIIx) en Margaretha (Margrieth) VERWEIJ [7261], herbergierster.
Gehuwd [15982] op 29-jarige leeftijd op 17-08-1857 te Duiven met Reinera SCHEEPERKAMP [46145], arbeidster, geboren Circa 1832 te Duiven, overleden op 28-05-1914 te Driebergen, weduwe van Jacobus van Rijswijk, dochter van Gerardus SCHEEPERKAMP [46146], metselaar, en Hermina van GEEMERT [46147].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Wilhelmus [46149] (zie XIVs).
   2. m  Gerardus Jacobus [46161], geboren op 23-11-1860 te Groessen, overleden op 12-12-1860 te Duiven, 19 dagen oud.
   3. v  Hermina [46162] (zie XIVt).
   4. v  Catharina [46168], geboren op 08-04-1866 te Nijmegen.
Gehuwd [15992] op 21-jarige leeftijd op 02-06-1887 te Woerden met Hendrikus Johannes van den BROEK [46169], geboren Circa 1866 te Woerden, zoon van Hendrik van den BROEK [46170] en Jacoba BERKIEN [46171].
   5. m  Petrus [46148], geboren op 06-09-1869 te Utrecht.

XIIIaa    Jasper van RIJSWIJK [45961], metselaar, geboren op 10-08-1831 te Ubbergen, gedoopt (RK) op 11-08-1831 te Beek bij Nijmegen, overleden op 18-06-1917 te Groesbeek op 85-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260] (zie XIIx) en Margaretha (Margrieth) VERWEIJ [7261], herbergierster.
Gehuwd [15994] op 29-jarige leeftijd op 02-05-1861 te Groesbeek met Johanna Maria RUTJES [46172], 25 jaar oud, dienstmeid, geboren op 15-02-1836 te Huissen, overleden op 10-10-1879 te Groesbeek op 43-jarige leeftijd, dochter van Henricus Gijsbertus RUTJES [46173], broodbakker (1831), rentenier, en Aleijdis Richarda BRANS [46174].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem [46179] (zie XIVu).
   2. m  Johannes Hubertus [46180] (zie XIVv).
   3. v  Aleida Rigarda [46181] (zie XIVw).
   4. m  Hendrikus Gijsbertus [46182], geboren Circa 1869 te Groesbeek.
Gehuwd [16083] op 29-11-1899 te Groesbeek met Henrica Jacoba FISCHER [46452], geboren Circa 1870 te Emmerich (Dld), dochter van Heinrich FISCHER [46453] en Helene GERARDI [46454].
   5. v  Paulina [46183], geboren Circa 1872 te Groesbeek.
   6. v  Maria [46184] (zie XIVx).
   7. m  Theodorus [46192], geboren Circa 1877 te Groesbeek, overleden op 04-02-1950 te Nijmegen.
   8. v  Catharina [46193], geboren Circa 1879 te Groesbeek.
Gehuwd [16085] op 11-08-1915 te Groesbeek met Cornelis DAM [46455], geboren Circa 1881 te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelis DAM [46456] en Clasina LAMBREGHTS [46457].

XIIIab    Petrus van RIJSWIJK [45962], smid (1863), herbergier te Groesbeek (1871), smid te Hatert (1898), geboren op 18-06-1833 te Ubbergen, gedoopt (RK) op 18-06-1833 te Beek bij Nijmegen, overleden op 29-07-1903 te Hatert bij Nijmegen op 70-jarige leeftijd, 70 jaar oud weduwnaar, zoon van Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260] (zie XIIx) en Margaretha (Margrieth) VERWEIJ [7261], herbergierster.
Gehuwd (1) [16000] op 30-jarige leeftijd op 13-08-1863 te Nijmegen met Henrica JANSEN [46194], 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 12-04-1837 te Duiven, overleden voor 1884 te Nijmegen, dochter van Peter JANSEN [46198] en Mechtilda van BRANDENBURG [46199].
Gehuwd (2) [16001] op 51-jarige leeftijd op 11-09-1884 te Nijmegen. Bg weduwnaar van Henrica Jansen met Allegonda WINIUS [46195], 40 jaar oud, geboren op 05-10-1843 te Overasselt, overleden op 13-10-1898 te Hatert bij Nijmegen op 55-jarige leeftijd, 55 jaar oud, dochter van Brant Rein WINIUS [46196] en Petronella van der SANDE [46197].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Wilhelmus [46201], geboren op 14-05-1864 te Nijmegen, overleden op 27-05-1865 te Nijmegen op 1-jarige leeftijd.
   2. v  Petronella [46202] (zie XIVy).
   3. m  Wilhelmus [46203] (zie XIVz).
   4. v  Petronella Hendrika [46204] (zie XIVaa).
   5. m  Theodorus [46205] (zie XIVab).
   6. v  Anna Maria [46206], geboren op 08-09-1877 te Nijmegen.
Uit het tweede huwelijk:
   7. v  Mathilda [46200], geboren op 05-03-1886 te Nijmegen, overleden op 11-10-1886 te Nijmegen, 220 dagen oud, 7 maanden oud.

XIIIac    Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412], metselaar, geboren op 12-02-1836 te Ubbergen, overleden op 12-05-1916 te Nijmegen op 80-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260] (zie XIIx) en Margaretha (Margrieth) VERWEIJ [7261], herbergierster.
Gehuwd [15779] op 25-jarige leeftijd op 02-05-1861 te Nijmegen met Angenis (Agnes) VERMEER [45413], 25 jaar oud, geboren op 21-04-1836 te Hees bij Nijmegen, overleden op 25-11-1918 te Nijmegen op 82-jarige leeftijd, 82 jaar weduwe, dochter van Joannes (Jan) VERMEER [45414], schoenmaker (1829), Mr. schoenmaker (1838), en Joanna GOEDVRIEND (Goetvriend, Goetvrient, Goedvrint) [5626], dienstmaagd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus [45426] (zie XIVac).
   2. v  Johanna Maria [45427] (zie XIVad).
   3. v  Petonella [45428] (zie XIVae).
   4. m  Johannes [45429] (zie XIVaf).
   5. v  Willemina Catharina [45430] (zie XIVag).
   6. m  Theodorus [45432] (zie XIVah).
   7. m  Johannes Hendrikus (Jan) [45284] (zie XIVai).
   8. v  Anna Catharina [46620], spoorbediende, geboren op 20-02-1880 te Groesbeek, overleden op 06-01-1962 te Eindhoven op 81-jarige leeftijd.
   9. m  Hermanus [45431], timmerman, geboren op 27-03-1882 te Groesbeek, overleden op 28-12-1934 te Venray op 52-jarige leeftijd.
   10. m  Bernardus [45433] (zie XIVaj).

XIIIad    Johanna Petronella van RIJSWIJK [45967], geboren op 26-09-1843 te Groesbeek, gedoopt (RK) op 23-09-1843 te Beek bij Nijmegen, overleden op 21-11-1910 te Overasselt op 67-jarige leeftijd, 66 jaar oud, dochter van Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260] (zie XIIx) en Margaretha (Margrieth) VERWEIJ [7261], herbergierster.
Gehuwd [16005] op 25-jarige leeftijd op 05-04-1869 te Groesbeek met Theodorus HERMSEN [46208], 29 jaar oud, dienstknecht, arbeider (1874), landbouwer (1900), geboren op 16-11-1839 te Hatert bij Nijmegen, overleden op 07-03-1915 te Overasselt op 75-jarige leeftijd, weduwnaar, 75 jaar oud, zoon van Jacobus HERMSEN [46209] en Elisabeth REIJNEN [46210].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Margaretha [46212], geboren Circa 1870, overleden op 01-02-1946 te Wijchen, 76 jaar echtgenote van Johannes Ariaans.
   2. m  Jacobus Everardus [46211], geboren Circa 1872 te Groesbeek, overleden op 22-05-1874 te Groesbeek, 18 maanden oud.
   3. v  Wilhelmina [46213], geboren Circa 1872 te Groesbeek, overleden op 25-02-1933 te Gassel, 61 jaar echtgenote van Willem de Valk.
   4. v  Margaretha Catharina [46217], geboren Circa 1875 te Groesbeek, overleden op 01-02-1946 te Wijchen, 71 jaar echtgenote van Frans Rutten.
   5. v  Johanna Petronella [46214], geboren Circa 1881 te Groesbeek.
   6. m  TheodorusJacobus [46216], geboren Circa 1884 te Groesbeek, overleden op 05-02-1921 te Overasselt, 37 jaar oud, geb.pl. Groesbeek.
   7. v  Petronella Maria [46215], geboren Circa 1886 te Heumen.

XIIIae    Antonia van RIJSWIJK [45968], dienstbode, geboren op 15-01-1846 te Groesbeek, gedoopt (RK) op 16-01-1846 te Beek bij Nijmegen, overleden op 19-09-1932 te Nijmegen op 86-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus (Willem) van RIJSWIJCK [7260] (zie XIIx) en Margaretha (Margrieth) VERWEIJ [7261], herbergierster.
Gehuwd (1) [16007] op 29-jarige leeftijd op 03-08-1875 te Ubbergen, wettiging van 1 kind met Pieter Reinder HARTMANS [46218], 30 jaar oud, belastingcommies, geboren op 15-06-1845 te Ferweradeel, overleden op 30-03-1878 te Ooststellingwerf op 32-jarige leeftijd, leeftijd 32 jaar echtgenoot van Antonoia van Rijswijk, zoon van Reinder Reinders HARTMANS [46219] en Elke Pieters SLAGERS [46220].
Gehuwd (2) [16009] op 34-jarige leeftijd op 06-10-1880 te Groesbeek met Hendrikus NAS [46224], schoenmaker, geboren Circa 1850 te Ottersum, overleden op 17-03-1937 te Nijmegen, 87 jaar oud weduwnaar, zoon van Johannes NAS [46225], schoenmaker, en Wilhelmina van LAMERSJK [46226].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johannes Petrus [46223], geboren Circa 1875 te Nijmegen.
   2. v  Maria Margaretha [46222], geboren op 18-06-1876 te Zevenaar.
   3. m  Willem Anthonie [46221], conducteur der brievenmalen, geboren Circa 1878, overleden op 25-01-1878 te Ooststellingwerf.
Uit het tweede huwelijk:
   4. v  Everdina Grada [46228], geboren op 27-03-1882 te Ubbergen.
   5. m  Theodorus Hendrikus [46227], geboren Circa 1896 te Ubbergen, overleden op 29-01-1891 te Groesbeek, oud 5jaar.

Generatie XIV

 
XIVa    Petronella van RIJSWIJK [45984], geboren op 28-03-1845 te Mook, dochter van Hendrik van RIJSWIJK [45762] (zie XIIIb) en Everdina LINDERS [45981].
Gehuwd [16011] op 27-jarige leeftijd op 15-05-1872 te Mook met Arnoldus (Arnold) PERENBOOM [46229], 38 jaar oud, geboren op 26-02-1834 te Mook, zoon van Joannes PERENBOOM [46230] en Wilhelmina JANSSEN DALEN [46231].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Josephina Hendrika Maria [46232], geboren Circa 1882 te Mook, overleden op 08-02-1883 te Mook, oud 1 jaar.

XIVb    Peter Mathijs van RIJSWIJK [46025], geboren op 07-10-1853 te Broekhuizen, overleden op 09-11-1914 te Venray op 61-jarige leeftijd, zoon van Petrus van RIJSWIJCK [45797] (zie XIIIj) en Maria Gertrudis de BEST [46024].
Gehuwd [16013] op 37-jarige leeftijd op 03-04-1891 te Venray met Theodora BAATEN [46233], 23 jaar oud, geboren op 09-12-1867 te Venray, overleden op 25-11-1919 te Venray op 51-jarige leeftijd, dochter van Gerard BAATEN [46234] en Anna Maria LINDERS [46235].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Hubertus [46236], geboren op 04-05-1892 te Venray, overleden op 25-05-1892 te Venray, 21 dagen oud.
   2. m  Gerardus Hubertus [46237], geboren op 07-04-1893 te Venray, overleden op 27-07-1933 te Venray op 40-jarige leeftijd.
   3. v  Anna Maria Huberta [46238], geboren op 06-08-1894 te Venray, overleden op 06-09-1894 te Venray, 31 dagen oud.
   4. m  Martinus Hubertus [46239] (zie XVa).
   5. m  Pater [46240], geboren op 18-11-1896 te Venray.
   6. m  Peter Johannes Hubertus [46241], geboren op 27-01-1898 te Venray.
   7. v  Anna Maria Hubertha [46242], geboren op 05-06-1899 te Venray.
   8. v  Anna Huberta [46243], geboren op 28-08-1900 te Venray, overleden op 05-03-1950 te Venray op 49-jarige leeftijd.
Relatie [16118] met Mathijs Jacobus DRABBELS [46557], geboren Circa 1900.
   9. m  Hubertus Johannes [46244] (zie XVb).
   10. v  Johanna Huberta [46245], geboren op 03-09-1903 te Venray.
Gehuwd [16120] op 19-jarige leeftijd op 08-09-1922 te Venray met Wilhelmus Hubertus SWINKELS [46563], 20 jaar oud, geboren op 03-02-1902 te Venray, zoon van Francis SWINKELS [46564] en Anna Maria EWALS [46565].
   11. m  Aloysius Hubertus [46246], geboren ..-01-1905 te Venray, overleden op 31-05-1905 te Venray, 4 maande oud.

XIVc    Hendrina van RIJSWIJK [15346], geboren op 26-08-1855 te Broekhuizen, overleden op 15-07-1932 te Meerlo op 76-jarige leeftijd, dochter van Petrus van RIJSWIJCK [45797] (zie XIIIj) en Maria Gertrudis de BEST [46024].
Gehuwd [4947] op 30-jarige leeftijd op 07-05-1886 te Venray met Christiaan CLAASSENS [14236], 30 jaar oud, dagloner, geboren op 23-04-1856 te Venray, overleden op 05-09-1927 te Meerlo op 71-jarige leeftijd, zoon van Hendrik CLAASSENS [14252], dagloner, en Cornelia NOIJEN [15297].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Catharina [14292], geboren op 06-07-1887 te Venray, gedoopt te Venray, overleden op 11-05-1888 te Venray, 310 dagen oud.
   2. v  Adeleide Maria (Leida) [14232], geboren op 18-01-1889 te Venray, gedoopt te Venray, overleden op 27-05-1948 te Bergen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd [4948] op 28-jarige leeftijd op 21-05-1917 te Meerlo met Eduard Johannes MOOREN [15277], 28 jaar oud, geboren op 25-09-1888 te Sambeek, overleden op 02-11-1961 te Bergen op 73-jarige leeftijd, zn. van Peter Henricus Mooren en Dorothea Ambrosius.
   3. m  Peter Mathijs (Thies) [14312] (zie XVc).
   4. v  Hendrika Huberta (Drieka) [14254], geboren op 09-06-1893 te Meerlo, overleden op 12-01-1948 op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd [4949] op 27-jarige leeftijd op 07-05-1921 te Meerlo met Peter Mathijs CUSTERS [15062], 28 jaar oud, geboren op 30-04-1893 te Meerlo, overleden op 07-07-1958 op 65-jarige leeftijd.
   5. m  Peter Hubertus (Piet) [14310] (zie XVd).
   6. v  Maria Catharina [14293], geboren op 05-08-1896 te Meerlo, overleden op 03-04-1903 te Meerlo op 6-jarige leeftijd.
   7. m  Hendrikus Hubertus (Handrie) [14256] (zie XVe).

XIVd    Hendrina Petronella van RIJSWIJK [46027], geboren op 21-11-1856 te Broekhuizen, dochter van Petrus van RIJSWIJCK [45797] (zie XIIIj) en Maria Gertrudis de BEST [46024].
Gehuwd [16015] op 29-jarige leeftijd op 14-05-1886 te Venray met Jan Hubert DRABBELS [46026], 31 jaar oud, geboren op 23-07-1854 te Horst, zoon van Mathijs DRABBELS [46247] en Johanna Maria LIYTJENS [46248].
Uit dit huwelijk:
   1.   Levenloos geboren [46249], geboren op 11-03-1887 te Venray, overleden op 11-03-1887 te Venray, 0 dagen oud.
   2. m  Mathijs Hubert [46250], geboren op 05-03-1888 te Venray.
   3. v  Johanna Maria [46251], geboren op 18-12-1889 te Venray.
   4. m  Peter Johannes Hubertus [46252], geboren op 28-02-1891 te Venray.
   5. m  Wilhelmus Hubertus [46253], geboren op 15-09-1892 te Venray.
op 31-07-1912 naar Noord Amerika vertrokken.
   6. v  Petronella Huberdin [46254], geboren op 21-01-1894 te Venray.
   7. v  Maria Johanna [46255], geboren op 13-06-1895 te Venray.
   8. v  Elisabeth Huberdina [46256], geboren op 07-11-1896 te Venray.
   9. v  Anna Maria Gertruda [46257], geboren op 11-08-1898 te Horst, overleden op 07-12-1986 te Venray op 88-jarige leeftijd.

XIVe    Peter Johannes van RIJSWIJK [46028], geboren op 11-04-1858 te Broekhuizen, overleden op 19-10-1921 te Venray op 63-jarige leeftijd, zoon van Petrus van RIJSWIJCK [45797] (zie XIIIj) en Maria Gertrudis de BEST [46024].
Gehuwd [16017] op 35-jarige leeftijd op 01-01-1894 te Venray met Elisabeth CLAASSENS [14247], 23 jaar oud, geboren op 04-11-1870 te Venray, gedoopt te Venray, overleden op 15-11-1936 te Venray op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrik CLAASSENS [14252], dagloner, en Cornelia NOIJEN [15297].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria Gertrude [15347], geboren op 25-09-1894 te Venray.
Gehuwd [16122] op 23-jarige leeftijd op 15-04-1918 te Venray met Jacobus BISTERVELS [46566], 40 jaar oud, geboren op 23-04-1877 te Venray, zoon van Gerardus BISTERVELS [46567] en Anna Maria PEETERS [46568].
   2. m  Hendrikus Hubertus [46258], geboren op 01-07-1896 te Venray.
   3. v  Maria Petronella [46259], geboren op 01-07-1898 te Venray.
   4. m  Johannes Cornelius [46260] (zie XVf).
   5. v  Lamberdina Huberta [46279], geboren op 16-07-1902 te Venray.
   6. m  Theodorus Mathijs [46280], geboren ..-07-1906 te Venray, overleden op 27-09-1906 te Venray.
   7. m  Pater Johannes Lambertus [46281], geboren ..-10-1911 te Venray, overleden op 18-11-1911 te Venray.

XIVf    Wilhelmus van RIJSWIJCK [46030], geboren op 17-11-1859 te Venray, overleden op 05-02-1932 te Venray op 72-jarige leeftijd, zoon van Petrus van RIJSWIJCK [45797] (zie XIIIj) en Maria Gertrudis de BEST [46024].
Gehuwd [16022] op 32-jarige leeftijd op 29-04-1892 te Venray met Maria Helena LITJENS [46282], 31 jaar oud, geboren op 21-02-1861 te Venray, overleden op 18-10-1949 te Venray op 88-jarige leeftijd, dochter van Antoon LITJENS [46283] en Johanna VERSTRAELEN [46284].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Petronella [46285], geboren op 07-03-1893 te Venray.
   2. m  Peter Antoon [46286] (zie XVg).
   3. v  Johanna Petronella [46287], geboren op 18-05-1896 te Venray.
Gehuwd [16126] op 22-jarige leeftijd op 30-08-1918 te Venray met Hendrikus Hubertus van MEIJEL [46573], 29 jaar oud, geboren op 08-05-1889 te Venray, zoon van Bernardus van MEIJEL [46574] en Willemina HENDRIKS [46575].
   4. v  Johanna Maria [46288], geboren op 28-09-1897 te Venray.
   5. m  Peter Johannes [46289], geboren op 22-07-1899 te Venray.
   6. m  Gerardus Hubertus [46291] (zie XVh).
   7. m  Wilhelmus Hubertus [46290], geboren op 01-04-1906 te Venray, overleden op 25-04-1906 te Venray, 24 dagen oud.

XIVg    Johannes Hubertus van RIJSWICK [45809], geboren op 22-03-1868 te Meerlo, overleden op 17-11-1933 te Meerlo op 65-jarige leeftijd, zoon van Matthijs van RIJSWIJCK [45805] (zie XIIIm) en Carolina COUMANS [45806].
Gehuwd [15881] op 28-jarige leeftijd op 20-04-1896 te Meerlo met Maria Catherina GOOREN [45810], 25 jaar oud, geboren op 29-09-1870 te Meerlo, overleden op 19-10-1938 te Venray op 68-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hubertus GOOREN [45811] en Theodora van den BROEK [45812].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes hubertus Mathias [45813], geboren op 18-04-1897 te Meerlo, overleden op 18-12-1966 te Swolgen op 69-jarige leeftijd.
   2. v  Carolina Huberdina Theodora [45814] (zie XVi).
   3. m  Theodorus Hubertus van RIJSWIJK [45818], geboren op 11-03-1900 te Meerlo, overleden op 02-07-1969 te Swolhgen op 69-jarige leeftijd, ongehuwd gebleven.
   4. m  Mattheus Hubertus [45819], geboren op 07-05-1902 te Meerlo, overleden op 07-11-1983 te Swolgen op 81-jarige leeftijd, ongehuwd.
   5. v  Theodora [45820], geboren op 11-09-1904 te Meerlo.
Relatie [15884] met Johannes JEURISSEN [45821], geboren Circa 1900 te Melderslo - Horst.
   6. m  Karel Hubertus [45822], geboren Circa 1905 te Meerlo, overleden op 06-05-1905 te Meerlo.
   7. m  Karel Hubertus [45823], geboren op 28-02-1907 te Meerlo, overleden op 07-07-1945 te Swolgen op 38-jarige leeftijd, ongehuwd.
   8. v  Gertruda [45824], geboren op 17-04-1909 te Meerlo, overleden op 20-05-1957 te Swolgen op 48-jarige leeftijd, ongehuwd.
   9. m  Henricus [45825], geboren op 30-08-1910 te Meerlo, overleden op 25-08-1987 te Beesel op 76-jarige leeftijd.
Relatie [15885] met Frederika REINDERS [45826], geboren Circa 1910 te Kessel.

XIVh    Hendrikus Hubertus van RIJSWICK [45827], geboren op 07-02-1870 te Meerlo, overleden op 14-11-1929 te Meerlo op 59-jarige leeftijd, zoon van Matthijs van RIJSWIJCK [45805] (zie XIIIm) en Carolina COUMANS [45806].
Gehuwd [15886] op 34-jarige leeftijd op 07-05-1904 te Meerlo met Lambertina WEIJS [45828], geboren Circa 1870 te Horst, overleden op 19-02-1938 te Meerlo, dochter van Mathijs WEIJS [45829] en Anna Katharina VERHAEG [45830].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Peter Johannes Mathias [45831], geboren ??-02-1908 te Meerlo, overleden op 08-08-1908 te Meerlo.
   2. m  Johannes Hubertus [45832], geboren Circa 1910 te Meerlo, overleden op 07-07-1931 te Meerlo.
   3. v  Theodora Petronella [45833], geboren ??-12-1913 te Meerlo, overleden op 22-05-1914 te Meerlo.

XIVi    Theodorus Hubertus van RIJSWICK [45834], geboren op 13-11-1872 te Meerlo, overleden, zoon van Matthijs van RIJSWIJCK [45805] (zie XIIIm) en Carolina COUMANS [45806].
Gehuwd [15888] op 27-jarige leeftijd op 28-04-1900 te Meerlo met Leonora GOOREN [45835], 26 jaar oud, geboren op 10-09-1873 te Meerlo, overleden op 18-02-1953 te Tienraij op 79-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hubertus GOOREN [45811] en Theodora van den BROEK [45812].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Theodora Maria Catharina [45836], geboren op 02-04-1901 te Meerlo, overleden op 23-02-1908 te Meerlo op 6-jarige leeftijd.
   2. m  Johannes Matheus [45837], geboren op 19-05-1902 te Meerlo.
   3. v  Theodora Gertrude [45838], geboren Circa 1906 te Meerlo, overleden op 17-11-1921 te Meerlo.
   4. m  Franciscus Johannes [45839], geboren ??-07-1911 te Meerlo, overleden op 25-08-1911 te Meerlo.

XIVj    Paulina Maria Hubetrtha van RIJSWIJCK [46054], geboren op 08-02-1875 te Venray, dochter van Willem van RIJSWIJCK [45865] (zie XIIIn) en Petronella JANSSEN [46046].
Gehuwd [16034] op 26-jarige leeftijd op 30-08-1901 te Venray met Martinus JACOBS [46327], 30 jaar oud, geboren op 21-12-1870 te Bergen (L), zoon van Peter Johannes JACOBS [46328] en Anna Maria JANSSEN [46329].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Petronella Maria [46330], geboren op 22-12-1902 te Venray.
   2. v  Wilhelmina Anna Maria [46331], geboren op 12-07-1904 te Venray.
   3. v  Aleida [46332], geboren Circa 1910 te ? Overleden op 19-12-1942 te Veldhoven.
   4. m  Hendrikus Johannes Wilhelmus [46333], geboren Circa 1910 te ? Overleden op 21-06-1919 te Veldhoven.

XIVk    Johanna Hubertha van RIJSWIJCK [46056], geboren op 01-05-1878 te Venray, overleden op 01-05-1878 te Merselo, 0 dagen oud, dochter van Willem van RIJSWIJCK [45865] (zie XIIIn) en Petronella JANSSEN [46046].
Gehuwd [16025] op 23-jarige leeftijd op 07-06-1901 te Venray met Martinus STIPHOUT [46293], 30 jaar oud, geboren op 04-04-1871 te Maashees, overleden op 15-03-1947 te Venray op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem STIPHOUT [46334] en Johanna SMITS [46335].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Wilhelmina Huberta [46336], geboren op 08-06-1902 te Venray.
   2. v  Petronella Gertruda Wilhelmina [46292] (zie XVj).
   3. v  Wilhelmina Maria Anna [46337], geboren op 20-06-1905 te Merselo.
   4. v  Maria Gertruda Anna [46338], geboren op 30-10-1907 te Merselo.
   5. v  Huberta Gertruda Pauline [46339], geboren op 13-11-1908 te Merselo.
   6. m  Willem Peter Joseph [46340], geboren op 04-03-1911 te Merselo, overleden op 15-10-1944 te Venray op 33-jarige leeftijd.
   7. m  Johannes Gerardus Hubertus [46341], geboren op 31-05-1912 te Merselo.
   8. m  Hendricus Martinus Peter [46342], geboren op 01-08-1913 te Merselo.
   9. m  Peter Martinus Hubertus [46343], geboren op 01-12-1914 te Merselo.
   10. v  Josephina Wilhelmina Antonia [46344], geboren op 11-08-1917 te Merselo, overleden op 28-01-1919 te Venray op 1-jarige leeftijd.

XIVl    Gerardus van RIJSWIJCK [46065], bakker, geboren op 18-02-1867 te Well, overleden op 31-05-1949 te Verraij op 82-jarige leeftijd, zoon van Antoon van RIJSWIJCK [45871] (zie XIIIo) en Jacoba COPPES (Coppen) [46060].
Gehuwd [16039] op 33-jarige leeftijd op 08-05-1900 te Druten met Huberta VERRIJDT [46348], geboren Circa 1869 te Druten, overleden op 19-02-1929 te Venray, dochter van Antoon VERRIJDT [46349] en Anna van WOEZIK [46350].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Henricus Hubertus [46351], geboren op 22-07-1901 te Venray.

XIVm    Franciscus COX [42722], akkerman, geboren op 20-12-1829 te Bergen (L), overleden, zoon van Wilhelmus COX [46080] en Anna van RIJSWIJK [45898] (zie XIIIq).
Gehuwd [14739] op 28-jarige leeftijd op 26-06-1858 te Bergen (L) met Jacoba EIKHOUT [42723], huisvrouw (1898), geboren Circa 1830 te Vierlingsbeek, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem [42709] (zie XVk).

XIVn    Johannes van RISWIJK [46095], geboren op 10-03-1819 te Well, zoon van Godefridus (Gerard) van RIJSWIJK [45900] (zie XIIIs) en Catharina SIMONS [46092].
Gehuwd [16052] op 28-jarige leeftijd op 24-04-1847 te Bergen (L) met Johanna Jacoba VISSERS [46372], geboren Circa 1820 te Well, dochter van Winand VISSERS [46373] en Petronella VAEGHS [46374].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Hubert [46375], geboren op 22-01-1848 te Well.
   2. m  Pettrus (Peter) [46376] (zie XVl).
   3. v  Anna Catharina [46377], geboren op 25-03-1851 te Well.
   4. v  Johanna Gertrudis (Geertruida) [46379] (zie XVm).
   5. v  Petronella [46380], geboren Circa 1855 te Well.
Gehuwd [16132] op 23-06-1889 te Bergen (L) met Antonius ARTS [46585], 29 jaar oud, geboren op 25-09-1859 te Wanssum, zoon van Gerard ARTS [46586] en Jacoba BETERAMS [46587].
   6. m  Christiaan [46378], geboren op 08-11-1859 te Well.

XIVo    Peter van RISWIJK [46097], geboren op 05-10-1822 te Well (aangifte door: Gegevens van Jeroen van Rijswijk; e-mail: Jeroenvanrijswijk@hotmail.com), overleden op 22-06-1895 te Broekhuizen op 72-jarige leeftijd, zoon van Godefridus (Gerard) van RIJSWIJK [45900] (zie XIIIs) en Catharina SIMONS [46092].
Gehuwd [16056] op 48-jarige leeftijd op 15-07-1871 te Broekhuizen met Margaretha AMBROSIUS [46384], 34 jaar oud, geboren op 09-06-1837 te Broekhuizen, dochter van Joannes AMBROSIUS [46385] en Gertrudis VERSAART [46386].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus van RISWIJCK [46387], geboren op 11-05-1872 te Broekhuizen.
   2. m  Johannes van RIJSWICK [46388], geboren op 01-05-1873 te Broekhuizen.
   3. m  Josef Hubertus van RIJSWICK [46389], geboren op 27-01-1876 te Broekhuizen.
   4. m  Karel van RIJSWIJCK [46390] (zie XVn).
   5. m  Antonius Hubertus van RIJSWIJCK [46395], geboren op 12-04-1882 te Broekhuizen.
Gehuwd [16060] op 27-jarige leeftijd op 01-04-1910 te Broekhuizen met Maria Helena Angela HERMANS [46396], geboren Circa 1885 te Broekhuizen, dochter van Gerardus Johannes HERMANS [46397] en Aldegonda JACOBS [46398].

XIVp    Gerard van RISWIJK [46098], geboren op 02-11-1823 te Well, zoon van Godefridus (Gerard) van RIJSWIJK [45900] (zie XIIIs) en Catharina SIMONS [46092].
Gehuwd [16062] op 47-jarige leeftijd op 29-07-1871 te Bergen (L) met Maria Gertrudis MULDERS [46399], geboren Circa 1825 te Well, dochter van Petrus MULDERS [46400] en Petronella COPPIS [46401].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina [46402], geboren op 13-02-1873 te Well.
Gehuwd (1) [16134] op 37-jarige leeftijd op 07-04-1910 te Bergen (L) met Henricus HAGENS [46588], geboren Circa 1870 te Well, zoon van Laurens HAGENS [46589] en Anna Maria HAEGENS [46590].
Gehuwd (2) [16136] op 38-jarige leeftijd op 02-11-1911 te Bergen (L), wedusnaar van Gertruda Johanna Verheijen met Wilhelmus SIEBERS [46591], geboren Circa 1870 te Wanssum.
   2. v  Petronella [46403], geboren op 05-08-1874 te Well.
Gehuwd [16137] op 21-jarige leeftijd op 10-02-1896 te Bergen (L) met Gerardus Hubertus BALTISSEN [46592], 39 jaar oud, geboren op 11-07-1856 te Meerlo, zoon van Antoon BALTISSEN [46593] en Petronella BERTRAMS [46594].
   3. m  Gerard [46404], geboren op 26-12-1878 te Well.

XIVq    Agnes van RISWIJK [46100], geboren op 25-03-1828 te Well, dochter van Godefridus (Gerard) van RIJSWIJK [45900] (zie XIIIs) en Catharina SIMONS [46092].
Gehuwd [16064] op 24-jarige leeftijd op 24-05-1852 te Bergen (L) met Martinus LOMME [46405], 28 jaar oud, geboren op 28-01-1824 te Afferden (L), zoon van Peter LOMME [46406] en Johanna LENSSEN [46407].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna [46408], geboren Circa 1853 te Afferden (L).
   2. m  Johannes [46409], geboren Circa 1857 te Bergen (L), overleden op 14-06-1925 te Broekhuizen.
   3. m  Petrus [46410], geboren op 11-09-1864 te Bergen (L).

XIVr    Christina van RISWIJCK [46101], geboren op 06-01-1830 te Well, dochter van Godefridus (Gerard) van RIJSWIJK [45900] (zie XIIIs) en Catharina SIMONS [46092].
Gehuwd [16066] op 27-jarige leeftijd op 25-04-1857 te Bergen (L) met Herman GEERARTS [46411], 26 jaar oud, geboren op 27-06-1830 te Venray, zoon van Jan GEERARTS [46412] en Petronella GEURTS [46413].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gertrudis [46414], geboren Circa 1858 te Well.
   2. v  Petronella [46415], geboren Circa 1860 te Well.
   3. v  Johanna [46416], geboren op 05-12-1862 te Venray.

XIVs    Gerardus Wilhelmus van RIJSWIJK [46149], stoker, later krantyenbezorger te Woerden, geboren Circa 1858 te Duiven, zoon van Jacobus van RIJSWIJK [45960] (zie XIIIz) en Reinera SCHEEPERKAMP [46145], arbeidster.
Gehuwd [15984] op 14-06-1888 te den Helder met Alida Maria STRIKKER [46150], geboren Circa 1867 te den Helder, dochter van Jan STRIKKER [46151] en Klaartje Johannes FLENS [46152].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacobus Gerardus Wilhelmus [46153], geboren Circa 1891 te den Helder.
Gehuwd [15986] op 28-01-1915 te Woerden met Johanna van ROOIJEN [46154], geboren Circa 1893 te Utrecht, overleden op 22-09-1940 te Utrecht, dochter van Jacobu van ROOIJEN [46155] en Dina OOSTVEEN [46156].
   2. v  Reinera [46157], geboren Circa 1897 te den Helder.
Gehuwd [15988] op 20-05-1915 te Woerden met Gerardus WELP [46158], geboren Circa 1889 te Woerden, zoon van Abraham WELP [46159] en Hendrika Christina van der STRAATEN [46160].

XIVt    Hermina van RIJSWIJK [46162], geboren op 21-07-1862 te Nijmegen, overleden, dochter van Jacobus van RIJSWIJK [45960] (zie XIIIz) en Reinera SCHEEPERKAMP [46145], arbeidster.
Gehuwd [15990] op 19-jarige leeftijd op 20-04-1882 te Woerden met Johannes SJARDIJN [46163], geboren Circa 1862 te Woerden, zoon van Pieter SJARDIJN [46164] en Katriena WOUTERS [46165].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Reinera [46166], geboren Circa 1885 te Woerden.
   2. v  Wilhelmina Catharina [46167], geboren Circa 1886 te Woerden.

XIVu    Willem van RIJSWIJK [46179], metselaar, geboren op 28-04-1862 te Ubbergen, overleden op 13-11-1928 te Groesbeek op 66-jarige leeftijd, zoon van Jasper van RIJSWIJK [45961] (zie XIIIaa) en Johanna Maria RUTJES [46172], dienstmeid.
Gehuwd [16078] op 28-jarige leeftijd op 14-05-1890 te Ubbergen met Theodora van GISTEREN [46432], 29 jaar oud, dienstbode, geboren op 14-11-1860 te Zyfflich - Niel (Dld), overleden op 18-12-1943 te Beek bij Nijmegen op 83-jarige leeftijd, dochter van Johann van GISTEREN [46433], arbeider, en Hendrina BUDDENBRUCK [46434].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hendrikus [46435], geboren Circa 1892 te Groesbeek, overleden op 17-01-1916 te Ubbergen.
   2. m  Gerardus Paulus [46436], geboren ..-03-1893 te Groesbeek, overleden op 10-06-1894 te Groesbeek.
   3. m  Hendrikus Gijsbertus [46437], metselaar, geboren Circa 1894 te Groesbeek.
Gehuwd [16139] op 01-07-1920 te Ubbergen met Maria Elisabeth NILLESSEN [46595], dienstbode, geboren Circa 1897 te Renkum, dochter van Johan NILLESSEN [46596] en Jahanna JANSSEN [46597].
   4. m  Gerardus [46438], geboren ..-09-1895 te Groesbeek, overleden op 14-10-1895 te Groesbeek.
   5. m  Theodorus [46439] (zie XVo).
   6. m  Christianus Gerardus [46440], geboren ..-06-1899 te Groesbeek, overleden op 29-07-1899 te Groesbeek.

XIVv    Johannes Hubertus van RIJSWIJK [46180], metselaar, geboren Circa 1864 te Ubbergen, overleden op 23-03-1939 te Groesbeek, zoon van Jasper van RIJSWIJK [45961] (zie XIIIaa) en Johanna Maria RUTJES [46172], dienstmeid.
Gehuwd [16080] op 05-05-1888 te Groesbeek met Catharina VERHEES [46441], geboren Circa 1863 te Ubbergen, overleden op 01-11-1927 te Groesbeek, dochter van Peter VERHEES [46442] en Johanna KOSMAN [46443].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Petrus [46445], geboren Circa 1889 te Groesbeek.
Gehuwd [16143] op 06-05-1913 te Ubbergen met Geertruida Catharina BLOEM [46601], geboren Circa 1888 te Ubbergen, dochter van Mathijs BLOEM [46602] en Elisabeth RIJKEN [46603].
   2. v  Johanna Maria [46444], geboren ..-12-1890 te Groesbeek, overleden op 12-01-1891 te Groesbeek.
   3. m  Gerardus [46446], geboren ..-08-1904 te Groesbeek, overleden op 22-10-1904 te Groesbeek.

XIVw    Aleida Rigarda van RIJSWIJK [46181], geboren Circa 1867 te Ubbergen, overleden op 23-12-1926 te Groesbeek, dochter van Jasper van RIJSWIJK [45961] (zie XIIIaa) en Johanna Maria RUTJES [46172], dienstmeid.
Gehuwd [16082] op 05-05-1888 te Groesbeek met Theodorus VERHEES [46447], geboren Circa 1861 te Ubbergen, zoon van Peter VERHEES [46442] en Johanna KOSMAN [46443].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Johannes [46451], geboren Circa 1891 te Groesbeek.
   2. v  Hendrika [46449], geboren op 29-08-1892 te Hatert.
   3. v  Catharina Gertruida [46448], geboren Circa 1894 te Groesbeek.
   4. m  Theodorus gerardus [46450], geboren ..-09-1898 te Groesbeek, overleden op 06-11-1898 te Groesbeek.

XIVx    Maria van RIJSWIJK [46184], geboren Circa 1874 te Groesbeek, overleden op 19-02-1920 te Groesbeek, dochter van Jasper van RIJSWIJK [45961] (zie XIIIaa) en Johanna Maria RUTJES [46172], dienstmeid.
Gehuwd [15998] op 24-05-1898 te Groesbeek met Christiaan Gerardus LEENDERS [46185], metselaar, aannemer (1911), geboren Circa 1874 te Groesbeek, zoon van Peter LEENDERS [46186], metselaar, en Everdina NILLESEN [46187].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johan Petrus [46191], geboren Circa 1902 te Groesbeek, overleden op 03-04-1944 te Nijmegen, 42 jaar oud, echtgenoot van Martina van Bladel.
   2. v  Everdina Johanna [46188], geboren Circa 1903 te Groesbeek, overleden op 21-06-1904 te Groesbeek, oud 9 maanden.
   3.   Levenloos geboren [46189], geboren op 05-09-1911 te Groesbeek, overleden op 05-09-1911 te Groesbeek, 0 dagen oud.
   4. m  Levenloos geboren [46190], boekhouder, geboren op 19-06-1913 te Groesbeek, overleden op 19-06-1913 te Groesbeek, 0 dagen oud.

XIVy    Petronella van RIJSWIJK [46202], geboren op 30-08-1866 te Nijmegen, dochter van Petrus van RIJSWIJK [45962] (zie XIIIab) en Henrica JANSEN [46194], dienstbode.
Gehuwd [16087] op 19-jarige leeftijd op 10-12-1885 te Nijmegen, gescheiden na 20 jaar op 12-01-1906 te Nijmegen van Christiaan van VELP [46458], schipper, geboren op 04-04-1862 te Nijmegen, zoon van Gerrit van VELP [46459] en Maria OVERKAMP [46460].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Christiaan [46461], geboren op 06-08-1886 te Nijmegen, overleden op 24-08-1886 te Nijmegen, 18 dagen oud.
   2. v  Hendrika Petronella [46462], geboren op 02-03-1888 te Nijmegen.
   3. v  Johanna Catharina [46463], geboren op 02-05-1889 te Nijmegen, overleden op 29-07-1889 te Nijmegen, 88 dagen oud.
   4. v  Johanna Catharina [46464], geboren op 12-07-1890 te Nijmegen.
   5. v  Petronella [46465], geboren op 20-01-1892 te Nijmegen.
   6. v  Maria [46466], geboren op 15-02-1894 te Nijmegen, overleden op 20-01-1899 te Rotterdam op 4-jarige leeftijd.
   7. m  Peter Christianus [46467], geboren op 16-04-1895 te Nijmegen, overleden op 11-07-1895 te Rotterdam, 86 dagen oud.

XIVz    Wilhelmus van RIJSWIJK [46203], smid, geboren op 16-02-1869 te Groesbeek, zoon van Petrus van RIJSWIJK [45962] (zie XIIIab) en Henrica JANSEN [46194], dienstbode.
Gehuwd [16089] op 27-jarige leeftijd op 23-04-1896 te Nijmegen met Maria Everdina PETERS [46468], 20 jaar oud, geboren op 09-06-1875 te Hatert, overleden, dochter van Gerhard PETERS [46469], wegwerker, en Francisca (Francina) de KLUIJS [46470].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus Hendrikus [46471], electricien, geboren op 20-06-1896 te Hatert.
Gehuwd [16145] op 23-jarige leeftijd op 17-06-1920 te Nijmegen met Johanna Hermina SPEIJERS [46604], geboren Circa 1900 te Nijmegen, dochter van Frederik Arnoldus SPEIJERS [46605] en Antonia Maria van den BETRG [46606].
   2. v  Francina Allegonda [46472], geboren op 16-12-1898 te Nijmegen.
Gehuwd [16147] op 22-jarige leeftijd op 05-11-1921 te Nijmegen met Joseph Hubertus STEVENS [46607], geboren Circa 1894 te Gronsveld, zoon van Hubertus Gerardus STEVENS [46608] en Maria Helena BLOM [46609].
   3. v  Hendrika Everdina [46473], geboren op 14-02-1901 te Hatert, overleden op 09-08-1919 te Hatert op 18-jarige leeftijd.
   4. v  Allegonda Johanna [46474], geboren op 11-11-1902 te Nijmegen.
   5. v  Johanna Maria [46475], geboren op 25-08-1904 te Nijmegen, overleden op 09-09-1904 te Nijmegen, 15 dagen oud.

XIVaa    Petronella Hendrika van RIJSWIJK [46204], geboren op 05-07-1871 te Groesbeek, dochter van Petrus van RIJSWIJK [45962] (zie XIIIab) en Henrica JANSEN [46194], dienstbode.
Gehuwd [16091] op 23-jarige leeftijd op 26-07-1894 te Nijmegen met Hendrikus Maria KORBEECK [46476], 22 jaar oud, zeepziederknecht, geboren op 31-01-1872 te Nijmegen, zoon van Bernardus KORBEECK [46477] en Joanna JANSSEN [46478].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrina Gerarda [46479], geboren op 19-06-1895 te Nijmegen.
   2. m  Hendrikus Maria [46480], geboren op 08-02-1897 te Nijmegen.
   3. v  Petronella Allegonda [46481], geboren op 06-07-1902 te Nijmegen.

XIVab    Theodorus van RIJSWIJK [46205], smid, geboren op 05-03-1874 te Nijmegen, zoon van Petrus van RIJSWIJK [45962] (zie XIIIab) en Henrica JANSEN [46194], dienstbode.
Gehuwd [16093] op 25-jarige leeftijd op 04-05-1899 te Nijmegen met Petronella Mechelina VERWEIJ [46482], 26 jaar oud, geboren op 23-08-1872 te Hatert, dochter van Willem VERWEIJ [46483] en Johanna Wilhelmina TEERLING [46484].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Petrus [46485], geboren op 06-05-1900 te Hatert.
   2. m  Petrus Theodorus [46486], geboren op 25-11-1901 te Hatert.
   3. v  Allegonda Petronella [46487], geboren Circa 1908 te Hatert, overleden op 30-09-1944 te Venray.

XIVac    Wilhelmus van RIJSWIJK [45426], metselaar, later aannemer (diverse bouwwerken te Scheveningen), geboren op 20-02-1862 te Ubbergen, zoon van Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412] (zie XIIIac) en Angenis (Agnes) VERMEER [45413].
Gehuwd [16095] op 25-jarige leeftijd op 03-06-1887 te Nijmegen met Adriana van de GRAAF [46488], 24 jaar oud, dienstbode, geboren op 22-07-1862 te Dreeumel, overleden voor9-1919 te ? Dochter van Gerardus van de GRAAF [46489] en Johanna VERHOEVEN [46490].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Franciscus Hubertus [46491] (zie XVp).
   2. v  Johanna Agnes Aleida [46506], geboren op 29-12-1889 te Nijmegen, overleden op 14-02-1892 te Nijmegen op 2-jarige leeftijd.
   3. v  Huberta Geertruida [46507], geboren op 23-10-1891 te Nijmegen.
   4. v  Alijda Johanna [46508], geboren op 07-10-1893 te Den Haag.
   5. v  Johanna Geertruida [46509], geboren op 05-05-1896 te Den Haag.
   6. m  Wilhelmus Gerardus Antonius [46510], kantoorbediende, geboren op 18-07-1898 te Den Haag.
Gehuwd [16102] op 21-jarige leeftijd op 24-09-1919 te Den Haag met Johanna Leonora van DRIEL [46511], geboren Circa 1902 te Den Haag, dochter van Leonardus Lambertus van DRIEL [46512] en Johanna Maria Louisa BRINKMAN [46513].

XIVad    Johanna Maria van RIJSWIJK [45427], geboren op 09-11-1864 te Groesbeek, overleden op 27-10-1944 te Nijmegen op 79-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412] (zie XIIIac) en Angenis (Agnes) VERMEER [45413].
Gehuwd [16104] op 22-jarige leeftijd op 04-11-1887 te Nijmegen met Antonius Wilhelmus FRIEDERICHS [46514], 23 jaar oud, timmerman, geboren op 12-07-1864 te Nijmegen, zoon van Hendrikus Cornelius Antonus FRIEDERICHS [46515] en Petronella HOEK [46516].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Cornelis Antonius [46517], geboren op 02-11-1888 te Nijmegen.
   2. m  Johannes Petrus [46518], geboren op 09-02-1891 te Nijmegen.

XIVae    Petonella van RIJSWIJK [45428], dienstbode, geboren op 21-03-1868 te Groesbeek, overleden op 28-09-1960 te Nijmegen op 92-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412] (zie XIIIac) en Angenis (Agnes) VERMEER [45413].
Gehuwd [16106] op 27-jarige leeftijd op 15-08-1895 te Nijmegen met Carolus Wilhelmus van GEELEN [46519], 26 jaar oud, schoenmaker, geboren op 25-02-1869 te Nijmegen, zoon van Carolus van GEELEN [8474], Schoenmaker, en Elisabeth WILLEMS [8475].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Catharina [46522], geboren op 15-12-1895 te Nijmegen.
   2. v  Elisabeth [46520], geboren op 29-12-1896 te Nijmegen.
   3. v  Johanna [46521], geboren op 07-12-1897 te Nijmegen, overleden op 28-12-1897 te Nijmegen, 21 dagen oud.
   4. m  Carolus Wilhelmus [46523], geboren op 24-11-1898 te Nijmegen, overleden op 17-03-1908 te Nijmegen op 9-jarige leeftijd.
   5. v  Johanna [46524], geboren op 28-08-1900 te Nijmegen.
   6. v  Christina [46525], geboren op 02-11-1902 te Nijmegen.

XIVaf    Johannes van RIJSWIJK [45429], metselaar, geboren op 09-10-1870 te Groesbeek, overleden op 21-02-1949 te Heerlen op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412] (zie XIIIac) en Angenis (Agnes) VERMEER [45413].
Gehuwd [16107] op 23-jarige leeftijd op 13-09-1894 te Nijmegen met Antonia Everdina RADEMAKER [46526], 21 jaar oud, geboren op 01-08-1873 te Doesburg, dochter van Everardus Johannes RADEMAKER [46527] en Wilhelmina SMEENK [46528].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Wilhelmina [46529], geboren op 29-01-1895 te Nijmegen, overleden op 21-02-1940 te Wassenaar op 45-jarige leeftijd.
Relatie [16109] met Dirk Johannes LASCARIS [46530], geboren Circa 1890 te ?
   2. v  Wilhelmina Johanna [46531], geboren op 08-03-1896 te Nijmegen.
   3. v  Antonia Johanna [46532], geboren op 12-02-1900 te Nijmegen, overleden op 15-05-1901 te Nijmegen op 1-jarige leeftijd.

XIVag    Willemina Catharina van RIJSWIJK [45430], dienstbode, geboren op 26-11-1873 te Groesbeek, overleden op 01-02-1957 te Millingen aan de Rijn op 83-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412] (zie XIIIac) en Angenis (Agnes) VERMEER [45413].
Gehuwd [16110] op 21-jarige leeftijd op 29-11-1894 te Nijmegen met Adrianus KRIJNEN [46533], 23 jaar oud, geboren op 02-09-1871 te Nijmegen, zoon van Johannes KRIJNEN [46534] en Francina JANSEN [46535].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Agnes Petronella [46536], geboren op 19-03-1895 te Nijmegen.
   2. v  Huberta Johanna [46537], geboren op 22-08-1896 te Nijmegen.
   3. m  Adrianus Johannes [46538], geboren op 06-01-1898 te Nijmegen.
   4. m  Adrianus [46539], geboren op 02-07-1899 te Nijmegen.
   5. v  Huberta Johanna [46540], geboren Circa 1900 te Nijmegen.
   6. v  Wilhelmina Catharina [46541], geboren op 10-03-1902 te Nijmegen.

XIVah    Theodorus van RIJSWIJK [45432], metselaar (1900), geboren op 26-04-1876 te Groesbeek, zoon van Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412] (zie XIIIac) en Angenis (Agnes) VERMEER [45413].
Gehuwd [16112] op 26-jarige leeftijd op 01-05-1902 te Nijmegen met Christina Hendrika van RAAIJ [46542], 26 jaar oud, geboren op 22-01-1876 te Nijmegen, dochter van Christoffel van RAAIJ [46543] en Catharina HERMSEN [46544].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Agnes [46545], geboren op 30-03-1903 te Den Haag.
   2. v  Agnes Catharina [46546], geboren op 29-02-1904 te Den Haag.
   3. v  Maria Johanna [46547], geboren op 08-03-1906 te Den Haag, overleden op 16-11-1908 te Nijmegen op 2-jarige leeftijd.

XIVai    Johannes Hendrikus (Jan) van RIJSWIJK [45284], metselaar, geboren op 04-06-1878 te Groesbeek, overleden op 14-08-1951 te Venray op 73-jarige leeftijd, begraven op 17-08-1951 te Venray, zoon van Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412] (zie XIIIac) en Angenis (Agnes) VERMEER [45413].
Gehuwd [15747] op 25-jarige leeftijd op 19-05-1904 te Nijmegen met Wilhelmina DRIESSEN [45285], 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 16-10-1877 te Ubbergen, overleden op 27-12-1938 te Nijmegen op 61-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1938 te Nijmegen, dochter van Hendrikus DRIESSEN [45408], timmerman, en Anna Maria VIERBOOM [45409].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hubertus [45410], geboren op 29-03-1905 te Nijmegen, overleden op 14-09-1910 te Nijmegen op 5-jarige leeftijd.
   2. v  Anna Maria (Anny) [55006] (zie XVq).
   3. m  Henk [55045] (zie XVr).
   4. m  Jo [55047] (zie XVs).
   5. v  Petronella Nel [55007] (zie XVt).
   6. v  Dien [55034] (zie XVu).
   7. m  Gerardus (Gerrit) [55008], geboren op 08-09-1911 te Nijmegen, overleden.
Relatie [19314] met Toos ONBEKEND [55033], geboren Circa 1915 te ? Overleden.
   8. m  Wilhelmus (Wim) [45280] (zie XVv).
   9.   Levenloos geboren [45411], geboren op 11-03-1916 te Nijmegen, overleden op 11-03-1916 te Nijmegen, 0 dagen oud.
   10. m  Antonius (Tonnie) [55040] (zie XVw).

XIVaj    Bernardus van RIJSWIJK [45433], barbier/Kapper, geboren op 20-02-1884 te Groesbeek, zoon van Johannes Hubertus van RIJSWIJK [45412] (zie XIIIac) en Angenis (Agnes) VERMEER [45413].
Gehuwd [16114] op 21-jarige leeftijd op 30-11-1905 te Nijmegen met Maria Cornelia SEEGERS [46548], 22 jaar oud, geboren op 28-02-1883 te Helmond, dochter van Ferdinand Frederik SEEGERS [46549] en Maria Johanna Henrica CORNELISSEN [46550].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hubertus [46551], geboren op 23-06-1906 te Den Haag.
   2. v  Maria [46552], geboren Circa 1910 te Nijmegen, overleden op 22-03-1917 te Nijmegen.

Generatie XV

 
XVa    Martinus Hubertus van RIJSWIJK [46239], geboren op 29-06-1895 te Venray, zoon van Peter Mathijs van RIJSWIJK [46025] (zie XIVb) en Theodora BAATEN [46233].
Gehuwd [16116] op 27-jarige leeftijd op 16-04-1923 te Venray met Maria Gertruda Huberdina van de VEN [46553], 31 jaar oud, geboren op 28-02-1892 te Venray, dochter van Mathijs van de VEN [46554] en Anna Catharina HAGENS [46555].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mathias Johannes Hubertus [46556], geboren op 30-06-1924 te Venray, overleden op 04-07-1924 te Venray, 4 dagen oud.

XVb    Hubertus Johannes van RIJSWIJK [46244], geboren op 03-04-1902 te Venray, zoon van Peter Mathijs van RIJSWIJK [46025] (zie XIVb) en Theodora BAATEN [46233].
Gehuwd [16119] Circa 1935 met Anna Petronella Jacoba VERHEIJEN [46558], geboren Circa 1905.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrina Antonia Maria [46559], geboren Circa 1935 te Venray, overleden op 08-07-1936 te Venray.
   2. v  Hendrina Hermina Anna [46560], geboren Circa 1938 te Venray, overleden op 02-09-1952 te Venray.
   3. m  Theodorus Johannes Peter [46561], geboren Circa 1939 te Venraoij, overleden op 31-05-1945 te Venray.
   4. m  Martinus Mathias Maria [46562], geboren Circa 1943 te Venray, overleden op 21-07-1944 te Venray.

XVc    Peter Mathijs (Thies) CLAASSENS [14312], landbouwer, geboren op 08-11-1891 te Meerlo, overleden op 12-07-1964 te Horst op 72-jarige leeftijd, zoon van Christiaan CLAASSENS [14236], dagloner, en Hendrina van RIJSWIJK [15346] (zie XIVc).
Gehuwd (1) [4951] op 26-jarige leeftijd op 05-04-1918 te Broekhuizen met Hermina CLABBERS [14330], 25 jaar oud, geboren op 21-04-1892 te Broekhuizen, overleden op 11-03-1922 te Meerlo op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [4952] op 31-jarige leeftijd op 17-11-1922 te Broekhuizen met Maria Hendrina BURGERS [14212], 36 jaar oud, geboren op 26-05-1886 te Broekhuizen, overleden op 30-05-1963 te Horst op 77-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Christiaan Antonius Hubertus [14237] (zie XVIa).
   2. m  Hermanus Hubertus (Herman) [14263] (zie XVIb).
   3. m  Petrus Hendrikus Hubertus [14314] (zie XVIc).

XVd    Peter Hubertus (Piet) CLAASSENS [14310], geboren op 17-12-1894 te Meerlo, overleden op 14-04-1977 te Horst op 82-jarige leeftijd, zoon van Christiaan CLAASSENS [14236], dagloner, en Hendrina van RIJSWIJK [15346] (zie XIVc).
Gehuwd [4950] op 38-jarige leeftijd op 08-07-1933 te Meerlo met Catharina Huberta VERMEULEN [15429], 26 jaar oud, geboren op 02-09-1906 te Meerlo, overleden op 14-08-1972 op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina Huberta [14325], geboren op 10-07-1934 te Meerlo.
Gehuwd [5240] op 25-jarige leeftijd op 31-03-1960 te Meerlo met Peter Jan Henri van LIPZIG [15245], 28 jaar oud, geboren op 16-02-1932 te Venray, gedoopt te Venray, zn. van P.L. van Lipzig en Maria Hubertina Strijbos.
   2. m  Christiaan Johannes [14238], geboren op 03-09-1935 te Meerlo.
   3. m  Johannes Hendrikus (Jan) [14279] (zie XVId).
   4. v  Hendrina Hendrika [14259], geboren op 10-03-1938 te Meerlo.
   5. m  Edward Hubertus (Eed) [14246] (zie XVIe).

XVe    Hendrikus Hubertus (Handrie) CLAASSENS [14256], geboren op 03-04-1899 te Meerlo, overleden op 17-09-1981 te Venray op 82-jarige leeftijd, zoon van Christiaan CLAASSENS [14236], dagloner, en Hendrina van RIJSWIJK [15346] (zie XIVc).
Gehuwd (1) [4953] op 30-jarige leeftijd op 13-07-1929 te Meerlo met Anna Huberta NABBEN [15285], 29 jaar oud, geboren op 27-10-1899 te Meerlo, overleden op 11-03-1944 te Horst op 44-jarige leeftijd, dr. van Bernardus Hubertus Nabben en Theodora Driessen.
Gehuwd (2) [4954] op 52-jarige leeftijd op 07-05-1951 te Horst met Maria Sibilla Gertruda van den BEUKEN [14197], 42 jaar oud, geboren op 14-02-1909 te Horst, overleden op 30-08-1986 te Horst op 77-jarige leeftijd, dr. van Jan Mathijs van den Beuken en Johanna Maria Hoeijmakers.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Theodora Hendrina Huberta (Door) [14323], geboren op 23-03-1932 te Horst.
Gehuwd [5209] op 29-jarige leeftijd op 24-04-1961 te Horst met Peter Theodorus Hubertus (Piet) ARTS [14171], 32 jaar oud, geboren op 08-08-1928 te Venray, gedoopt te Venray, zn. van Ludovicus Hubertus Arts en Jacoba Gielen.
   2. v  Hendrina Theodora Mathea (Henny) [14261], geboren op 26-06-1933 te Horst.
Gehuwd [5210] op 25-jarige leeftijd op 12-05-1959 te Horst met Jozef Hendricus (Joost) HENDRIKS [15147], 26 jaar oud, geboren op 21-03-1933 te Venray, gedoopt te Venray, zn. van Peter Gerardus Hendriks en Theodora Huberta van Arts.
   3. m  Cristiaan Peter (Chrit) [14242] (zie XVIf).
   4. m  Hubertus Hendrikus (Huub) [14267], veehouder, geboren op 20-11-1936 te Horst.
Gehuwd (1) [5212] op 49-jarige leeftijd op 29-08-1986 te Horst met Jannetje W. (Jannie) van GEIJL [15109], 38 jaar oud, geboren op 16-09-1947 te Schiedam, overleden op 16-03-1989 te America op 41-jarige leeftijd, dr. van Dirk van Geijl en Antje Maria Immerzeel.
Gehuwd (2) [5214] op 54-jarige leeftijd op 23-01-1991 met Johanna Wilhelmus Elisa Fr. (Annie) MOSSEVELD [15279], 50 jaar oud, geboren op 29-09-1940 te Venlo, dr. van Johannes Peter Mosseveld en Hubertina Johanna Schell.
   5. m  Eduard Jan Jozef (Eed) [14244] (zie XVIg).
   6. v  Maria Johanna Hendrina (Ria) [14297], geboren op 23-09-1939 te Horst.
Gehuwd [5215] op 26-jarige leeftijd op 09-05-1966 te Horst met Johannes Wilhelmus (Jan) WILLEMSE [15478], 24 jaar oud, geboren op 17-01-1942 te Deurne.
   7. v  Jacoba Maria Mathea (Koosje) [14270], geboren op 06-05-1941 te Horst, overleden op 19-04-1950 te Nijmegen op 8-jarige leeftijd.

XVf    Johannes Cornelius van RIJSWIJK [46260], geboren op 14-05-1900 te Venray, zoon van Peter Johannes van RIJSWIJK [46028] (zie XIVe) en Elisabeth CLAASSENS [14247].
Gehuwd [4941] Circa 1930 te ? Echtgenote is Johanna Antonette VERHOEVEN [46261], geboren op 16-03-1903 te Venray, overleden op 16-04-1944 te Venray op 41-jarige leeftijd, dochter van Lambertus VERHOEVEN [46262] en Anna Gertrud TACKEN [46263].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Lambertus [46264] (zie XVIh).
   2. m  Lambertus Hendrikus [46271] (zie XVIi).

XVg    Peter Antoon van RIJSWIJCK [46286], geboren op 23-12-1894 te Venray, zoon van Wilhelmus van RIJSWIJCK [46030] (zie XIVf) en Maria Helena LITJENS [46282].
Gehuwd [16124] op 31-jarige leeftijd op 07-06-1926 te Venray met Johanna Hendrina Gertrude CUSTERS [46569], 25 jaar oud, geboren op 17-11-1900 te Venray, dochter van Johannes Henricus CUSTERS [46570] en Maria Wilhelmina VERGELD [46571].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Hendrika Gerarda [46572], geboren Circa 1936 te Venray, overleden op 27-02-1936 te Venray.

XVh    Gerardus Hubertus van RIJSWIJCK [46291], geboren op 08-07-1901 te Venray, overleden op 15-09-1989 te Venray op 88-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van RIJSWIJCK [46030] (zie XIVf) en Maria Helena LITJENS [46282].
Gehuwd [16024] op 30-jarige leeftijd op 25-04-1932 te Merselo met Petronella Gertruda Wilhelmina STIPHOUT [46292], 28 jaar oud (zie XVj).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Helena Martina [46294] (zie XVIj).
   2. m  Martinus Johannes Antonius [46303], geboren op 13-12-1934 te Merselo.
   3. v  Johanna Petronella Wilhelmina [46304], geboren op 10-08-1936 te Merselo.
   4. v  Maria Wilhelmina Oda [46305], geboren op 08-11-1937 te Merselo.
   5. v  Wilhelmina Johanna Petronella [46306], geboren op 07-03-1939 te Merselo.
   6. v  Hendrika Johanna Wilhelmina [46307], geboren op 25-06-1941 te Merselo.
   7. v  Petronella Wilhelmina Maria [46308] (zie XVIk).
   8. m  Wilhelmus Hubertus Antonius [46315] (zie XVIl).
   9. v  Aloijsa Johanna Hendrika [46321] (zie XVIm).

XVi    Carolina Huberdina Theodora van RIJSWICK [45814], geboren op 28-06-1898 te Meerlo, overleden op 30-03-1979 te Swolgen op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hubertus van RIJSWICK [45809] (zie XIVg) en Maria Catherina GOOREN [45810].
Gehuwd [15883] voor 1935 te ? Echtgenoot is Bernard AERTS [45815], geboren Circa 1895 te Swolgen.
Uit dit huwelijk:
   1.   Levenloos geboren [45816], geboren op 09-03-1936 te Meerlo, overleden op 09-03-1936 te Meerlo, 0 dagen oud.
   2.   Levenloos geboren [45817], geboren op 17-01-1937 te Meerlo, overleden op 17-01-1937 te Meerlo, 0 dagen oud.

XVj    Petronella Gertruda Wilhelmina STIPHOUT [46292], geboren op 26-06-1903 te Merselo, overleden op 10-02-1968 te Nijmegen op 64-jarige leeftijd, dochter van Martinus STIPHOUT [46293] en Johanna Hubertha van RIJSWIJCK [46056] (zie XIVk).
Gehuwd [16024] op 28-jarige leeftijd op 25-04-1932 te Merselo met Gerardus Hubertus van RIJSWIJCK [46291], 30 jaar oud (zie XVh).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder XVh).
 
XVk    Willem COX [42709], geboren op 11-10-1868 te Bergen (L), overleden, zoon van Franciscus COX [42722] (zie XIVm) en Jacoba EIKHOUT [42723], huisvrouw (1898).
Gehuwd [14732] op 29-jarige leeftijd op 23-05-1898 te Bergen (L) met Elisabeth SPICKMANS [48432], 27 jaar oud, geboren op 07-02-1871 te Ottersum, overleden op 13-02-1930 te Bergen (L) op 59-jarige leeftijd, echtgenote, 59 jaar oud. Dochter van Theodorus (Derk) SPIKMANS (Spickmans) [1164], akkerman, en Gerarda (Grada) FLEUREN [1165], huisvrouw (1898).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jacoba [42710] (zie XVIn).

XVl    Pettrus (Peter) van RISWIJK [46376], landbouwer, geboren op 09-07-1849 te Well (gem. bergen(L)), overleden, zoon van Johannes van RISWIJK [46095] (zie XIVn) en Johanna Jacoba VISSERS [46372].
Gehuwd [16128] op 40-jarige leeftijd op 02-09-1889 te Bergen (L) met Francina de RIET (Deriel) [46576], geboren Circa 1850 te Bergen (L), overleden, dochter van Johannes de RIET [46577] en Maria DERKX [46578].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Jacoba [48623], geboren Circa 1894 te Well (gem. Bergen (L)), overleden.
Gehuwd [16910] op 21-08-1919 te Bergen (L) met Franciscus Godefridus HENDRIKS [48608], 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 01-04-1886 te Well (gem. Bergen (L)), overleden, zoon van Jan Flavianus HENDRIKS (Jan Adrianus/ Jan Havianus?) [2591], kantonnier, en Johanna FLEUREN [2592], naaister, dienstmeid (1883).

XVm    Johanna Gertrudis (Geertruida) van RISWIJK [46379], geboren Circa 1852 te Well, dochter van Johannes van RISWIJK [46095] (zie XIVn) en Johanna Jacoba VISSERS [46372].
Gehuwd [16130] op 18-05-1883 te Bergen (L) met Michiel JANSSEN [46579], 36 jaar oud, geboren op 14-12-1846 te Meerlo, overleden op 02-06-1938 te Afferden (L) op 91-jarige leeftijd, zoon van Leonard JANSSEN [46580] en Johanna HEIJLIGERS [46581].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrina [46582], geboren op 10-05-1891 te Afferden (L).
   2. m  Leonard [46583], geboren Circa 1894 te Afferden (L), overleden op 13-03-1894 te Afferden (L), 1 maand oud.
   3. m  Leonard [46584], geboren op 30-01-1894 te Afferden (L).

XVn    Karel van RIJSWIJCK [46390], geboren op 11-10-1878 te Broekhuizen, zoon van Peter van RISWIJK [46097] (zie XIVo) en Margaretha AMBROSIUS [46384].
Gehuwd [16058] op 30-jarige leeftijd op 30-04-1909 te Arcen en Velden met Hendrina van REUTELINGSPERGER [46391], geboren Circa 1880 te Arcen, dochter van Petrus Johannes van REUTELINGSPERGER [46393] en Petronella MEIJBOOM [46394].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Antoon [46392], geboren op 28-02-1919 te Broekhuizen, overleden op 01-03-1919 te Broekhizen, 1 dag oud.

XVo    Theodorus van RIJSWIJK [46439], timmerman bij Honig, geboren op 26-02-1898 te Groesbeek, overleden op 14-08-1980 te Nijmegen op 82-jarige leeftijd, zoon van Willem van RIJSWIJK [46179] (zie XIVu) en Theodora van GISTEREN [46432], dienstbode.
Gehuwd [16141] op 23-jarige leeftijd op 06-10-1921 te Nijmegen met Hendrika Geertruida GIANOTTEN [46598], 22 jaar oud, huisvrouw, geboren op 31-07-1899 te Zutphen, overleden op 11-07-1999 te Nijmegen op 99-jarige leeftijd, dochter van Johannes Antonius GIANOTTEN [46599], pakhuisknecht, en Hendrica Woutertje HENDRIKS [46600].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Johannes [50927] (zie XVIo).

XVp    Franciscus Hubertus van RIJSWIJK [46491], bouwkundig opzichter, geboren op 30-03-1888 te Nijmegen, overleden op 02-11-1964 te Heerlen op 76-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van RIJSWIJK [45426] (zie XIVac) en Adriana van de GRAAF [46488], dienstbode.
Gehuwd [16097] op 29-jarige leeftijd op 11-07-1917 te Den Haag met Elisabeth Jacoba MOONEN [46492], geboren Circa 1888 te Scheveningen, dochter van Antonie Petrus MOONEN [46493] en Maria Josepha VISSER [46494].
Uit dit huwelijk:
   1. v  J.M. [46495], geboren Circa 1918.
Relatie [16099] met Eduard DEKKERS [46496], geboren Circa 1915.
   2. m  A.P.M. [46497] (zie XVIp).

XVq    Anna Maria (Anny) van RIJSWIJK [55006], geboren op 11-11-1906 te Nijmegen, overleden Circa 199? te Nijmegen, dochter van Johannes Hendrikus (Jan) van RIJSWIJK [45284] (zie XIVai) en Wilhelmina DRIESSEN [45285], dienstbode.
Relatie [19312] met Joop RUSSON [55025], geboren Circa 1905 te ? Overleden Circa 195? te Nijmegen.
Uit deze relatie:
   1. m  Joop [55026], kunstenaar, geboren Circa 1930 te ?
   2. m  Henny [55027], onderwijzer, geboren Circa 1935 te ?
   3. m  Ruud [55028], geboren Circa 1940 te ?

XVr    Henk van RIJSWIJK [55045], geboren Circa 1907 te Nijmegen, overleden, zoon van Johannes Hendrikus (Jan) van RIJSWIJK [45284] (zie XIVai) en Wilhelmina DRIESSEN [45285], dienstbode.
Relatie [19317] met Mies ONBEKEND [55046], geboren Circa 1910 te ? Overleden.
Uit deze relatie:
   1.   ?? [55050].

XVs    Jo van RIJSWIJK [55047], geboren Circa 1907 te Nijmegen, overleden, zoon van Johannes Hendrikus (Jan) van RIJSWIJK [45284] (zie XIVai) en Wilhelmina DRIESSEN [45285], dienstbode.
Relatie [19318] met Riet ONBEKEND [55048], geboren Circa 1910 te ? Overleden.
Uit deze relatie:
   1. v  2 dochters [55049], geboren Circa 1945 te Nijmegen.

XVt    Petronella Nel van RIJSWIJK [55007], geboren op 17-10-1908 te Nijmegen, overleden te Nijmegen, dochter van Johannes Hendrikus (Jan) van RIJSWIJK [45284] (zie XIVai) en Wilhelmina DRIESSEN [45285], dienstbode.
Relatie [19313] met Theo van AS(CH) [55029], geboren Circa 1905, overleden te Nijmegen.
Uit deze relatie:
   1.   N.N. [55030].
   2.   N.N. [55031].
   3. v  Marian [55032].

XVu    Dien van RIJSWIJK [55034], geboren Circa 1910 te Nijmegen, overleden, als 40ger overleden, haar oudste dochter heeft de opvoeding van de jongste zolang op zich genomen. Dochter van Johannes Hendrikus (Jan) van RIJSWIJK [45284] (zie XIVai) en Wilhelmina DRIESSEN [45285], dienstbode.
Relatie [19315] met Harry HEIJMANS [55035], geboren Circa 1905 te Nijmegen, overleden, als 50ger overleden.
Uit deze relatie:
   1. v  Mia [55036].
   2. v  Elly [55037].
   3. v  Dieneke [55038].
   4. v  Ans [55039].

XVv    Wilhelmus (Wim) van RIJSWIJK [45280], geboren op 05-06-1913 te Nijmegen, overleden op 07-11-1970 te Nijmegen op 57-jarige leeftijd. Nadat zijn vrouw aan een ziekte is overleden, wilde hij ook niet meer leven en het zelf beĆ«indigd. Zoon van Johannes Hendrikus (Jan) van RIJSWIJK [45284] (zie XIVai) en Wilhelmina DRIESSEN [45285], dienstbode.
Gehuwd [15745] op 25-jarige leeftijd op 01-12-1938 te Nijmegen met Antoinetta Augusta theodora (Tonny) OTTEN [45281], 23 jaar oud, geboren op 08-11-1915 te Kleef (Dld), overleden op 28-09-1970 te Nijmegen op 54-jarige leeftijd, overleden aan een ziekte? Dochter van Heinrich Peter OTTEN [45282] en Katharina Gertrud WINTERBERG [45283].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Geertruida [45286], geboren op 23-05-1939 te Nijmegen, overleden op 15-07-1939 te Nijmegen, 53 dagen oud.
   2. m  Hendricus (Henny) [10739] (zie XVIq).

XVw    Antonius (Tonnie) van RIJSWIJK [55040], geboren op 03-05-1920 te Nijmegen, overleden op 09-04-1977 te Nijmegen op 56-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hendrikus (Jan) van RIJSWIJK [45284] (zie XIVai) en Wilhelmina DRIESSEN [45285], dienstbode.
Gehuwd [19316] op 31-jarige leeftijd op 31-05-1951 te Nijmegen met Coby van AANHOLD [55041], geboren Circa 1920 te ? Overleden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ton [55042], tandarts, geboren Circa 1945 te Nijmegen.
   2. m  Rob [55043], HBO-V-er, geboren Circa 1947 te Nijmegen, overleden op 19-11-1999 te Nijmegen.
   3. v  Sylvia [55044], Maatschappelijk werkster, geboren Circa 1950 te Nijmegen.

Generatie XVI

 
XVIa    Christiaan Antonius Hubertus CLAASSENS [14237], administrateur, wethouder, geboren op 18-01-1919 te Meerlo, zoon van Peter Mathijs (Thies) CLAASSENS [14312] (zie XVc) en Hermina CLABBERS [14330].
Gehuwd [5223] op 26-jarige leeftijd op 14-06-1945 te Sevenum met Maria van de GOOR [15120], 23 jaar oud, geboren op 08-08-1921 te Sevenum, dr. van Joseph Godfried van de Goor en Maria Christina Raedts.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hermine Christina Maria (Ine) [14266], bibliothecaresse, geboren op 13-08-1946 te Melderslo.
Gehuwd [5216] op 22-jarige leeftijd op 28-10-1968 te Horst met Jozef Theodoor Maria (Joop) MOORMAN [15278], leraar ecenomie, geboren te Horst, zn. van Wilhelmus Joannes Moorman en Anna Hubertina Rijswick.
   2. v  Christina Caecilia Maria (Christien) [14240], geboren op 03-02-1948 te Melderslo.
Gehuwd [5217] op 25-jarige leeftijd op 29-05-1973 te Eindhoven met Nicolaas Wilhelmus (Nico) WILLEMSEN [15480], 24 jaar oud, chemisch ingenieur, geboren op 27-10-1948 te Arnhem, zn. van Wilhelmus Nicolaas Willemsen en Henrika Maria Jansen.
   3. m  Jozef Herman Louis Maria (Joost) [14281] (zie XVIIa).
   4. v  Caecilia Jeanne Maria [14235], geboren op 17-08-1950 te Melderslo.
Gehuwd [5219] op 20-jarige leeftijd op 05-04-1971 te Horst met Theodorus Arnoldus Annie JANS [15180], 22 jaar oud, geboren op 27-07-1948 te Horst, zn. van Theodorus Johannes Jans en Petronella Wilhelmina Sophia Snellen.
   5. m  Stephanus Mathias Petrus Maria (Stephan) [14319] (zie XVIIb).
   6. m  Jeroen Christofoor Antoon M. [14274], rechter, geboren op 17-06-1953 te Melderslo.
Gehuwd [4834] op 35-jarige leeftijd op 05-01-1989 te Nijmegen met Agnes Joanna Bertha Maria van der LINDEN [15238], 34 jaar oud, onderwijskundige, geboren op 01-10-1954 te Dordrecht, dr. van Joannes Albertus Maria van der Linden en Bertha Hermina Jacoba Maria van der Eerden.
   7. m  Franciscus Joh. Vintcent Marie [14249] (zie XVIIc).
   8. v  Lidwina Rosa Maria Louise [14287], groepsleerkracht, geboren op 20-05-1956 te Melderslo.
Gehuwd [5222] op 26-jarige leeftijd op 21-06-1982 te Nijmegen met Johannes Antonius Adrianus (Johan) VOS [15459], 30 jaar oud, manager, geboren op 16-01-1952 te Heesch, zn. van Johannes Vos en Gerarda van de Doelen.
   9. m  Michael Raphael Gerard Marie [14304], geboren op 25-09-1957 te Melderslo.
Relatie [4837] met L. SCHELLEKENS [15363].
   10. v  Monica Francisca Hermine Marie [14306], geboren op 06-10-1959 te Melderslo.
Relatie [4838] met A. HENNINK [15154], geboren Circa 1955.

XVIb    Hermanus Hubertus (Herman) CLAASSENS [14263], landbouwer, geboren op 31-05-1920 te Meerlo, overleden op 29-11-1983 te Venray op 63-jarige leeftijd, zoon van Peter Mathijs (Thies) CLAASSENS [14312] (zie XVc) en Hermina CLABBERS [14330].
Gehuwd [5224] op 28-jarige leeftijd op 04-10-1948 te Horst met Jacoba Catharina Petronella (Cato) CUIJPERS [15060], 28 jaar oud, geboren op 22-04-1920 te Horst, overleden op 01-03-1993 te Horst op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hermina Wilhelmina Mathea (Mien) [14265], geboren op 02-12-1949 te Horst.
Relatie [5225] met Gerard Jozef Leonard (Gerrit) ALARDS [14159], geboren op 10-03-1943 te Horst.
   2. v  Wilhelmina Gerarda Hubertina M. (Helma) [14324], geboren op 11-12-1950 te Horst.
Gehuwd [5226] op 18-jarige leeftijd op 26-03-1969 te Horst met Gerardus Hendrikus (Grad) SEUREN [15369], 25 jaar oud, geboren op 16-12-1943 te Horst, zn. van Hubertus Peter Martin Seuren en Anna Johanna Maria Catharina Keijsers.
   3. v  Johanna Cristina Gertruda (Jeanne) [14278], geboren op 06-11-1952 te Venray, gedoopt te Venray.
Relatie [5227] met Wilhelmus Gerardus (Wim) NIJSSEN [15294], geboren op 25-01-1952.
   4. v  Maria Hendrina Wilhelmina (Ria) [14295], geboren op 22-10-1953 te Horst.
Gehuwd [5228] op 20-jarige leeftijd op 16-06-1974 te Horst met Werner EHMKE [15083], 21 jaar oud, geboren op 25-05-1953 te Ubach-Palenberg, zn. van Werner Heinrich Bernhard Ehmke en Marianne Barbara Kramer.
   5. m  Mathias Hendrikus Antonius (Mat) [14301] (zie XVIId).
   6. m  Gerardus Martinus Gertrudis (Geert) [14251], geboren op 07-10-1955 te Horst, overleden op 29-04-1977 te Horst op 21-jarige leeftijd.
   7. v  Elisabeth Cristina Maria (Elly) [14248], geboren op 10-02-1957 te Horst.
Relatie [5230] met Hubertus Joh. Antonius Maria (Bert) JANS [15179], geboren op 23-11-1954.
   8. v  Cristina Wilhelmina Maria (Christien) [14243], geboren op 27-04-1958 te Horst.
Gehuwd [5231] op 22-jarige leeftijd op 29-12-1980 te Horst met Peter Johannes Gerardus (Joost) GOOREN [15121], 25 jaar oud, geboren op 10-11-1955 te Meerlo.
   9. m  Joseph Peter Johannes (Joep) [14280] (zie XVIIe).

XVIc    Petrus Hendrikus Hubertus CLAASSENS [14314], champignonskweker, geboren op 02-06-1921 te Meerlo, overleden op 23-10-1996 te Venray op 75-jarige leeftijd, zoon van Peter Mathijs (Thies) CLAASSENS [14312] (zie XVc) en Hermina CLABBERS [14330].
Gehuwd [5233] op 28-jarige leeftijd op 17-04-1950 te Horst met Gertruda Mathilda VULLINGS [15461], 23 jaar oud, geboren op 13-01-1927 te Horst, dr. van Johannes Henricus Vullings en Hendrika Johanna Seuren.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mathias Peter Herman Maria (Math) [14302], chauffeur, geboren op 23-07-1951 te Melderslo.
Gehuwd [5235] op 39-jarige leeftijd op 31-10-1990 te Horst met Maria (Maryla) ROGOWSKA [15349], 29 jaar oud, geboren op 08-09-1961 te Ryki (Polen).
   2. v  Hermina Hendrika Hubertina M. [14264], geboren op 12-03-1953 te Horst.
Gehuwd [5236] op 19-jarige leeftijd op 15-11-1972 te Horst met Peter Henricus Maria (Piet) van DEELEN [15064], 22 jaar oud, geboren op 05-12-1949 te Grubbenvorst, zn. van Bernardus Hubertus Hendrikus van Deelen en Petronella Catharina Renskens.
   3. v  Hendrika Cristina Maria [14253], geboren op 01-11-1954 te Horst.
Gehuwd [5237] op 22-jarige leeftijd op 29-12-1976 te Horst met Robert Joseph Leo Maria SURIMINSKI [15392], 22 jaar oud, geboren op 12-04-1954 te Meerlo, zn. van Michael Robert Suriminski en Johanna Petronella Jacobs.
   4. v  Hendrina Maria Gerarda [14260], geboren op 21-12-1955 te Horst.
   5. m  Hendrikus Peter Herman Marie (Henk) [14258] (zie XVIIf).
   6. v  Maria Johanna Catharina [14296], geboren op 06-08-1958 te Horst.
Gehuwd [5238] op 23-jarige leeftijd op 25-06-1982 te Horst met Leonardus Theodorus (Leo) VERGELDT [15420], 24 jaar oud, geboren op 12-05-1958 te Grubbenvorst, zn. van Mathieu Theodore Marie Vergeldt en Johanna Jacoba Seuren.
   7. v  Jeannet Gerarda Maria [14272], geboren op 04-09-1959 te Horst.
Gehuwd [5239] op 20-jarige leeftijd op 27-12-1979 te Horst met Petrus Gerardus Catharina (Piet) TISSEN [15408], 23 jaar oud, geboren op 09-12-1956 te Meerlo, zn. van Martinus Jacobus Tissen en Maria Jacoba Vullings.

XVId    Johannes Hendrikus (Jan) CLAASSENS [14279], transportondernemer, geboren op 05-11-1936 te Meerlo, zoon van Peter Hubertus (Piet) CLAASSENS [14310] (zie XVd) en Catharina Huberta VERMEULEN [15429].
Gehuwd [5241] op 29-jarige leeftijd op 24-12-1965 te Meerlo met Hendrina Bernardina Leonarda (Riny) HENDRIX [15150], 23 jaar oud, geboren op 22-09-1942 te Meerlo, dr. van Hermanus Petrus Hubertus Hendrix en Hermina Johanna Huberta Kleeven.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sylvia Petra [14320], geboren op 23-08-1968.
   2. v  Judith Wilhelmina [14282], geboren op 21-06-1971.

XVIe    Edward Hubertus (Eed) CLAASSENS [14246], aannemer bouwbedrijf, geboren op 30-04-1940 te Meerlo, zoon van Peter Hubertus (Piet) CLAASSENS [14310] (zie XVd) en Catharina Huberta VERMEULEN [15429].
Gehuwd [5242] op 25-jarige leeftijd op 03-06-1965 met Wilhelmina Bernarda Maria (Mien) DONDERS [15076], 23 jaar oud, geboren op 12-04-1942.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Hendrina Petra Christina (MariĆ«lle) [14294], geboren op 06-11-1967 te Sevenum.
   2. m  Edward Hubert Gerard [14245], geboren op 02-10-1969 te Sevenum.
   3. m  Gerard Frans Agnes (GĆ©) [14250], geboren op 24-07-1974 te Sevenum.

XVIf    Cristiaan Peter (Chrit) CLAASSENS [14242], champignonkweker, geboren op 01-11-1934 te Horst, zoon van Hendrikus Hubertus (Handrie) CLAASSENS [14256] (zie XVe) en Anna Huberta NABBEN [15285].
Gehuwd [5211] op 29-jarige leeftijd op 07-07-1964 te Horst met Maria Elisabeth (Mia) RONGEN [15354], 28 jaar oud, geboren op 08-09-1935 te Horst, dr. van Johannes Hubertus Rongen en Maria Hendrika Nellen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Hubertus Johannes (Erik) [14257], geboren ca.05-1966 te Horst.
   2. v  Hendrika Huberta (Ina) [14255], geboren op 15-07-1968 te Horst.
   3. v  Theodora Gertruda (Thea) [14322], geboren op 30-10-1970 te Horst.

XVIg    Eduard Jan Jozef (Eed) CLAASSENS [14244], champignon kweker, geboren op 24-03-1938 te Horst, zoon van Hendrikus Hubertus (Handrie) CLAASSENS [14256] (zie XVe) en Anna Huberta NABBEN [15285].
Gehuwd [5213] op 24-jarige leeftijd op 23-07-1962 te Horst met Gertruda Wilhelmina (Truus) LUCASSEN [15254], geboren Circa 1940 te Horst, dochter van Jan Hendrik LUCASSEN [41367] en Wilhelmina VERHEIJEN [41438].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Richard Hendrikus Wilhelmus [14316], geboren op 30-06-1964 te Horst.
   2. v  Christianne Gertruda Johanna [14239], geboren op 17-09-1967 te Horst.
Gehuwd [4793] op 27-jarige leeftijd op 28-10-1994 te Horst met Aad van HOLSTEYN [15167].

XVIh    Johannes Lambertus van RIJSWIJK [46264], geboren Circa 1930 te ? Zoon van Johannes Cornelius van RIJSWIJK [46260] (zie XVf) en Johanna Antonette VERHOEVEN [46261].
Gehuwd [16019] op 06-08-1966 te Ingersoll (Ca) met Josephina Maria van HOOF [46265], 25 jaar oud, geboren op 03-09-1940 te Merselo, dochter van Antoon van HOOF [46266] en Anna STIPHOUT [46267].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Debbie [46268], geboren op 16-05-1967 te Ingersoll (Ca).
   2. v  Sheila [46269], geboren op 14-03-1969 te Ingersoll (Ca).
   3. v  Connie [46270], geboren op 28-04-1972 te Ingersoll (Ca).

XVIi    Lambertus Hendrikus van RIJSWIJK [46271], geboren op 08-12-1939 te Merselo, zoon van Johannes Cornelius van RIJSWIJK [46260] (zie XVf) en Johanna Antonette VERHOEVEN [46261].
Gehuwd [16021] op 20-jarige leeftijd op 23-04-1960 te Merselo met Maria Wilhelmina Johanna van HOOF [46272], 26 jaar oud, geboren op 30-09-1933 te Merselo, dochter van Antoon van HOOF [46266] en Anna STIPHOUT [46267].
Uit dit huwelijk:
   1. m  John [46273], geboren op 11-02-1961 te Ingersoll (Ca).
   2. v  Anita [46274], geboren op 07-09-1962 te Ingersoll (Ca).
   3. v  Johan [46275], geboren op 24-08-1964 te Ingersoll (Ca).
   4. m  Andy [46276], geboren op 21-08-1965 te Ingersoll (Ca).
   5. m  Kevin [46277], geboren op 18-07-1969 te Ingersoll (Ca).
   6. v  Cristine [46278], geboren op 04-11-1979 te Ingersoll (Ca).

XVIj    Helena Martina van RIJSWIJCK [46294], geboren op 17-10-1933 te Merselo, dochter van Gerardus Hubertus van RIJSWIJCK [46291] (zie XVh) en Petronella Gertruda Wilhelmina STIPHOUT [46292] (zie XVj).
Gehuwd [16026] op 23-jarige leeftijd op 17-11-1956 te Merselo met Jan van HEUVEN [46295], 23 jaar oud, geboren op 09-02-1933 te Deurne, zoon van Joachimus van HEUVEN [46296] en Johanna Maria Adriana van de KAMP [46297].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elly [46298], geboren op 05-09-1957 te Matamata (NZ).
   2. m  John [46299], geboren op 02-12-1958 te Matamata (NZ), overleden op 02-05-1981 te ? op 22-jarige leeftijd.
   3. m  Anthony [46300], geboren op 26-12-1962 te Matamata (NZ).
   4. m  Martin [46301], geboren op 29-11-1965 te Matamata (NZ).
   5. m  Michael [46302], geboren op 12-08-1970 te Matamata (NZ).

XVIk    Petronella Wilhelmina Maria van RIJSWIJCK [46308], geboren op 25-07-1943 te Merselo, dochter van Gerardus Hubertus van RIJSWIJCK [46291] (zie XVh) en Petronella Gertruda Wilhelmina STIPHOUT [46292] (zie XVj).
Gehuwd [16028] op 24-jarige leeftijd op 27-06-1968 te Merselo met Johannes Peter Mathias KUENEN [46309], 27 jaar oud, geboren op 01-05-1941 te Venray, zoon van Mathias Cornelis KUENEN [46310] en Petronella Huberta LOONEN [46311].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Rudy Cornelis Hendrikus [46312], geboren op 11-06-1970 te Venray.
   2. v  Diana Petronella Gertruda [46313], geboren op 04-05-1972 te Venray.
   3. m  Arno Hubertus Gerardus [46314], geboren op 15-12-1974 te Venray.

XVIl    Wilhelmus Hubertus Antonius van RIJSWIJCK [46315], horecaondernemer, geboren op 17-11-1944 te Merselo, zoon van Gerardus Hubertus van RIJSWIJCK [46291] (zie XVh) en Petronella Gertruda Wilhelmina STIPHOUT [46292] (zie XVj).
Gehuwd [16030] op 23-jarige leeftijd op 26-04-1968 te Horst met Elisabeth Johanna Jacoba (Elly) HELDENS [46316], 21 jaar oud, geboren op 05-02-1947 te Horst, dochter van Peter HELDENS [46317] en Maria KESSELS [46318].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ingrid [46319], geboren Circa 1970 te Merselo.
   2. v  Ria [46320], geboren Circa 1975 te Merselo.

XVIm    Aloijsa Johanna Hendrika van RIJSWIJCK [46321], geboren op 27-06-1947 te Merselo, dochter van Gerardus Hubertus van RIJSWIJCK [46291] (zie XVh) en Petronella Gertruda Wilhelmina STIPHOUT [46292] (zie XVj).
Gehuwd [16032] op 21-jarige leeftijd op 04-07-1968 te Venray met Theodorus Johannes Martinus RAAIJMAKERS [46322], 23 jaar oud, geboren op 04-12-1944 te Stevensbeek, zoon van Johannes RAAIJMAKERS [46323] en Dorothea van der STRAATEN [46324].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Marco [46325], geboren op 07-04-1969 te Venray.
   2. v  Chantal [46326], geboren op 14-10-1972 te Venray.

XVIn    Jacoba COX [42710], geboren op 24-11-1901 te Ayen (Bergen)(L), overleden, dochter van Willem COX [42709] (zie XVk) en Elisabeth SPICKMANS [48432].
Gehuwd [14733] te ? Echtgenoot is Johannes Hubertus van de VEN [42711], geboren op 10-11-1893 te Meerlo, overleden op 28-02-1957 te Meerlo op 63-jarige leeftijd, bij overlijden vermeld geb. Johannes Hubertus Ven, van de 06-04-1897, zoon van Johannes van de VEN [42716] en Wilhelmina Petronella VERHOEVEN [42717].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes (Jan) [42712], geboren op 17-03-1931 te Holthees, gedoopt (RK) te Smakt.
Relatie [14734] met Elisabeth (Bets) HENDRIKS [42713], geboren op 19-05-1934 te Overloon, gedoopt (RK) te Overloon, dochter van Petrus (Piet) HENDRIKS [42714] en Regina Maria Clasina GOOSSENS [42715].

XVIo    Wilhelmus Johannes van RIJSWIJK [50927], betonconstructeur, geboren op 30-01-1922 te Nijmegen, overleden op 26-02-2010 te Nijmegen op 88-jarige leeftijd, zoon van Theodorus van RIJSWIJK [46439] (zie XVo) en Hendrika Geertruida GIANOTTEN [46598], huisvrouw.
Gehuwd [17741] op 31-jarige leeftijd op 18-07-1953 te Nijmegen met Cornelia Wilhelmina ENGELAER [50928], 24 jaar oud, geboren op 21-10-1928 te Nijmegen, dochter van Antonius Johannes ENGELAER [50930], schipper, werkman PGEM, en Cornelia Wilhelmina WANDERS [50931], huisnaaister.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jeroen [50929], DWH-ontwikkelaar bij VGZ, geboren op 09-11-1971 te Nijmegen.

XVIp    A.P.M. van RIJSWIJK [46497], geboren Circa 1920, zoon van Franciscus Hubertus van RIJSWIJK [46491] (zie XVp) en Elisabeth Jacoba MOONEN [46492].
Relatie [16100] met C. KOERS [46498], geboren Circa 1920.
Uit deze relatie:
   1. v  Sandra [46499], geboren Circa 1950.
   2. v  Yvonne [46500], geboren Circa 1950.
   3.   M.J.W [46501], geboren Circa 1955.
   4. m  W.A.M. [46502] (zie XVIIg).

Hendricus van RIJSWIJK

Hendricus van RIJSWIJK

XVIq    Hendricus (Henny) van RIJSWIJK [10739], P.T.T. Beambte, later bij T.N.T. Geboren op 18-04-1942 te Nijmegen, zoon van Wilhelmus (Wim) van RIJSWIJK [45280] (zie XVv) en Antoinetta Augusta theodora (Tonny) OTTEN [45281].
Gehuwd [3690] op 23-jarige leeftijd op 22-04-1965 te Nijmegen met
Geertruida Everdina Johanna HERMSEN

Geertruida Everdina Johanna HERMSEN

Geertruida Everdina Johanna (Truus) HERMSEN [10740], 20 jaar oud, geboren op 13-02-1945 te Nijmegen, dochter van Adrianus HERMSEN [25375], werknemer bij Splendor., en Geertruida GOUT [25376].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Monique [25372] (zie XVIIh).
   2. m  Erwin [18443] (zie XVIIi).

Generatie XVII

 
XVIIa    Jozef Herman Louis Maria (Joost) CLAASSENS [14281], geboren op 20-03-1949 te Meldeslo, zoon van Christiaan Antonius Hubertus CLAASSENS [14237] (zie XVIa) en Maria van de GOOR [15120].
Gehuwd [5218] op 24-jarige leeftijd op 06-08-1973 te Horst met Christina Allegonda Hendrika (Christel) BERDEN [14187], 23 jaar oud, geboren op 16-07-1950 te Venlo, dr. van Theodorus Johannes Antonius Berden en Maria Margaretha Beenen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Stefan Christiaan Theodoor [14318], geboren op 28-04-1977 te Horst.
   2. m  Laurens Jeroen Marie [14285], geboren op 30-06-1980 te Limbricht.
   3. v  Marloes Josette Marie [14298], geboren op 01-09-1984 te Sittard.

XVIIb    Stephanus Mathias Petrus Maria (Stephan) CLAASSENS [14319], docent, geboren op 26-12-1951 te Meldeslo, zoon van Christiaan Antonius Hubertus CLAASSENS [14237] (zie XVIa) en Maria van de GOOR [15120].
Gehuwd [5220] op 22-jarige leeftijd op 28-06-1974 te Horst met M. Josephine Theod. Petr. Anna LINSSEN [15244], 21 jaar oud, conrector, geboren op 25-05-1953 te Horst, dr. van Hendrikus Johannes Hubertus Linssen en Marie Louise Jean Josephine Vaessen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  M. Louise Margaretha Hendrikus (Iselle) [14307], geboren op 17-02-1985 te Eindhoven.
   2. v  Patty Hermina Theodorus Chris. [14309], geboren op 11-10-1989 te Nuenen.

XVIIc    Franciscus Joh. Vintcent Marie CLAASSENS [14249], geboren op 02-12-1954 te Meldeslo, zoon van Christiaan Antonius Hubertus CLAASSENS [14237] (zie XVIa) en Maria van de GOOR [15120].
Gehuwd (1) [5221] op 24-jarige leeftijd op 12-09-1979 te Horst met Marg. Henrietta Anna Wilh. ZANDERS [15490], 20 jaar oud, geboren op 23-11-1958 te Horst, dr. van Peter Lambert Joseph Zanders en Anna Margaretha Wilhelmina van den Munckhof.
Gehuwd (2) [4814] op 32-jarige leeftijd op 19-10-1987 te Goirle met Theodora Catharina Maria (Tea) van MAANEN [15256], 31 jaar oud, geboren op 25-05-1956 te Luyksgestel, dr. van Isidorus Wouterus van Maanen en Catharina Hendrica Maria Verrijt.
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Jasper Mathijs [14271], geboren op 13-11-1987 te Goirle.
   2. m  Isa Sahanta [14269], geboren op 18-08-1990 te Goirle.
   3. m  Jeroen Wouter [14275], geboren op 22-10-1991 te Rosmalen.

XVIId    Mathias Hendrikus Antonius (Mat) CLAASSENS [14301], geboren op 23-09-1954 te Horst, zoon van Hermanus Hubertus (Herman) CLAASSENS [14263] (zie XVIb) en Jacoba Catharina Petronella (Cato) CUIJPERS [15060].
Relatie [5229] met Antonia Maria (Tonny) WIJNEN [15474], geboren op 26-08-1954 te Grubbenvorst.
Uit deze relatie:
   1. v  Mieke Johanna Gerardus [14305], geboren op 03-03-1980.
   2. v  Inge Johanna Eilsabeth [14268], geboren op 20-04-1982.

XVIIe    Joseph Peter Johannes (Joep) CLAASSENS [14280], tuinder, geboren op 16-03-1962 te Melderslo, zoon van Hermanus Hubertus (Herman) CLAASSENS [14263] (zie XVIb) en Jacoba Catharina Petronella (Cato) CUIJPERS [15060].
Gehuwd [5232] op 23-jarige leeftijd op 19-07-1985 te Horst met Jacqueline Maria Francisca PEETERS [15313], 22 jaar oud, geboren op 27-07-1962 te Horst, dr. van Johannes Leonardus Peeters en Johanna Catharina Huberta Jacobs.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Loes Wilhelmina Johanna [14289], geboren op 16-10-1989 te Venray, gedoopt te Venray.
   2. m  Luuk Herman Wilhelmus [14290], geboren op 16-10-1989 te Venray, gedoopt te Venray.

XVIIf    Hendrikus Peter Herman Marie (Henk) CLAASSENS [14258], heftruckchauffeur, geboren op 29-01-1957 te Meldeslo, zoon van Petrus Hendrikus Hubertus CLAASSENS [14314] (zie XVIc) en Gertruda Mathilda VULLINGS [15461].
Gehuwd [5234] op 24-jarige leeftijd op 09-10-1981 te Horst met Wendy MULDER [15281], 22 jaar oud, geboren op 01-01-1959 te Fairfield (Australie), dr. van Herman Joseph Mulder en Cornelia Aldegonda Groetelaars.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sjoerd Pieter [14317], geboren op 10-11-1985 te Horst.
   2. m  Jelle Leonard [14273], geboren op 14-02-1987 te Horst.
   3. v  Renske Doreen [14315], geboren op 24-08-1989 te Horst.

XVIIg    W.A.M. van RIJSWIJK [46502], geboren Circa 1955 te ? Zoon van A.P.M. van RIJSWIJK [46497] (zie XVIp) en C. KOERS [46498].
Relatie [16101] met E.J. de KLERK [46503], geboren Circa 1960 te ?
Uit deze relatie:
   1. m  Frank [46504].
   2. m  Marc [46505].

XVIIh    Monique van RIJSWIJK [25372], geboren op 20-10-1967 te Nijmegen, dochter van Hendricus (Henny) van RIJSWIJK [10739] (zie XVIq) en Geertruida Everdina Johanna (Truus) HERMSEN [10740].
Relatie [8651] met Joland ALBERS [25373], geboren Circa 1965 te Alverna, gem. Wijchen.
Uit deze relatie:
   1. m  Mitch [32788], geboren Circa 2004 te Alverna, gem. Wijchen.
   2. m  Roy [25374], geboren Circa 2010 te Alverna, gem. Wijchen.

Erwin van RIJSWIJK

Erwin van RIJSWIJK

XVIIi    Erwin van RIJSWIJK [18443], financieel medewerker, geboren op 08-05-1972 te Nijmegen, zoon van Hendricus (Henny) van RIJSWIJK [10739] (zie XVIq) en Geertruida Everdina Johanna (Truus) HERMSEN [10740].
Samenwonend [6326] 2002 te Nijmegen met
Margot Johanna Wilhelmina FLEUREN

Margot Johanna Wilhelmina FLEUREN

Margot Johanna Wilhelmina FLEUREN [29], personeelsfunctionaris bij NISB, geboren op 19-03-1978 om 13.00 uur te Nijmegen, Radboud Ziekenhuis. Gedoopt (RK) op 20-08-1978 te Nijmegen, Goede Herder Te Neerbosch. (getuige(n): Matthijs Wilhelmus Theunissen (Mathieu) en Geertruida Wilhelmina Johanna Seeger (Trudie)), dochter van pasfoto (schoon-)ouders Erik Ignatius Maria FLEUREN [1], Diskjockey "Donald Duck" en mede eigenaar van de "Side-Walk" drive-in discotheek, vanaf 1969 van de drive-in discotheek "Point One. Vanaf 1971 achtereenvolgens Elektrotechnicus, kostprijscalculator, Lichttechnicus, Beveiligingsadviseur, technischverkoper en verkoopleider bij Vihamij Buttinger. In 1985 begonnen als bemiddelaar (intercedent) te Nijmegen, vanaf 1993 vestigingsmanager bij Uitzendbureau Start (achtereenvolgens Wijchen - Nijmegen-West - West Maas & Waal (Beneden Leeuwen). In januari 2000 begonnen als projectleider/jobcoach Start Kans voor het project "Werkblad" voor de Penitentiaire inrichtingen in de Achterhoek, locaties Zutphen, Almen en Doetinchem en vanaf 2005 in de functie van Jobcoach / Mobiliteitscoach bij vh United Restart nu USG Restart, Regio Oost, daarnaast voorzitter OR., en pasfoto (schoon-)ouders Hendrica Maria (Erica) THEUNISSEN [2], administratief medewerkster bij oa Gemeente Nijmegen, hoofd huishoudelijkedienst bij oa Webasto, facilitairmedewerkster bij Synthon te Nijmegen.
Uit deze relatie:
Dion van RIJSWIJK

Dion van RIJSWIJK

   1. m  Dion [40244], geboren op 08-06-2008 te Nijmegen.
Bjorn van RIJSWIJK

Bjorn van RIJSWIJK

   2. m  Bjorn [45803], geboren op 07-09-2011 om 8:40 uur te Nijmegen.Op heel veel vragen heb ik nog steeds geen antwoord en mijn onderzoek gaat nog steeds door.
Zo wil ik graag nog alle ontbrekende informatie invullen.
Heeft u nog aanvullingen of verbeteringen op bovenstaande gegevens, laat mij dit dan weten.
stuur me een mailtje met info  Ik ben bezig de stamboom aan te kleden met foto's. Hebt u nog oude fotos van de familie dan ontvang ik graag een kopie.
Heb ik een foto geplaatst die u wenst te vervangen of wenst u een foto bij uw naam geplaatst hebben. Mail dan uw foto met uw naam en het vermelde persoonsnummer tussen [...] naar mij, bij voorbaat dank.
Ik ben ook geinteresseerd in bidprentjes, rouwbrieven, -advertenties en andere familaria.

Ik ben steeds op zoek naar alle ontbrekende gegevens zoals: datum's en plaatsen van geboorte en/of doop, overlijden en/of begraven en gegevens van huwlijken van personen in de getoonde stamboom. Maar ik ben ook opzoek naar de ontbrekende ouders, ontbrekende broers en zussen met hun partners en hun kinderen, indien mogelijk met plaatsen en datum's.

bij voorbaat dank en de groeten uit Nijmegen, Erik FLEUREN

Daarnaast nog altijd op zoek naar alle ontbrekende personen met de familienamen:
FLEUR, FLEURE, FLEUREN, FLEURENS, FLEURES, FLEURKE, FLEURKENS, FLEURTJES
(maar ook in plaats van geschreven met EU ook met UE, U, U"Ü, OO, O"Ö, OE)
, voor het maken van een complete FLEUREN stamboom.

Kijk even in uw bestanden, of als u ze toevallig in een archief tegen komt, help mij dan verder.

Voor alle informatie, hoe minimaal ook of waarvan u denkt (Dat weet hij al) ben ik u zeer dankbaar.


deze Homepage staat op HTTP://home.hccnet.nl/eim.fleuren | E-mail naar Erik Fleuren, Nijmegen


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software

Bewerkt door Erik Fleuren "Nijmegen".