home introduktie het verlies bemanning herdenking erkenning zoektocht historie startpagina (language)

DE ONDERZEEBOOT Hr.Ms. O13Gedenken van de gevallenen van de onderzeedienst (OZD).


In de krant van maandag 23 juni 1947 stond hierover het volgende (voor een deel
hier overgenomen) bericht geschreven: (klik hier voor 't origineel)


Marine-Onderzeedienst viert
    veertigjarig jubileum
 GEVALLENEN DOOR 
 MONUMENT GEËERD


DE Onderzeedienst van de Ko-
 ninklijke Nederlandse Marine
 bestond op 21 December jl. 
veertig jaar. Dit jubileum wordt
deze week enigszins verlaat ge-
vierd met een driedaagse reunie van
opvarenden en oud-opvarenden, wel-
ke wordt gehouden op de onderzee-
bootbasis aan de Waalhaven te Rot-
terdam.
 Deze viering heeft Vrijdag op de
tweede dag haar hoogtepunt gevon-
den in de plechtige onthulling van
het gedenkteken, dat bij de ingang
van het terrein is opgericht ter na-
gedachtenis van de marinemannen 
die met de zeven in de oorlog ten
ondergegane onderzeeboten het
leven lieten. Het was H. M. de Ko-
ningin zelf, die deze plechtigheid
kwam verrichten, waarvoor Zij pre-
cies twaalf uur op het terrein arri-
veerde, waar zij onder de tonen van
het "Wilhelmus" werd begroet door
de commandant van de O.Z.D. lui-
tenant ter zee 1ste klasse J.F. van
Dulm.
 Nadat H. M.  .................
........   begaf Zij zich naar de
microfoon voor het uitspreken van 
een herdenkingsrede, waarin Zij me-
dedeling deed van een Koninklijk
Besluit, waarbij aan het jubilerende 
korps  de Militaire Willemsorde
Vierde Klasse wordt verleend.
  Na het uitspreken van Haar rede
onthulde H. M. door het wegtrek-
ken van twee grote vlaggen het ge-
denkteken voor de gevallenen. Het
is een eenvoudig gemetselde stenen
muur, waarboven geflankeerd door de
jaartallen 1940 en 1945, een model
van een onderzeeboot prijkt en
waartegen een zevental schilden zijn

H. M. DE KONINGIN heeft een krans gelegd bij het even te voren onthulde monument bij de duikbootbasis aan de Waalhaven.

bevestigd,  waarop de namen der
mannen, die met de O 13, 16, 20 en
22 en de K 7, 16 en 17 ten onder
gingen, zijn vermeld benevens datum
en plaats,  waarop en waar deze 
onderzeeers ten onder gingen. On-
der het spelen van het koraal "Wenn
ich einmal soll scheiden" door de 
Marinekapel legde H. M. een fraaie
krans aan de voet van het monu-
ment, welk voorbeeld door vele per-
sonen werd gevolgd.
 Vervolgens bood commandant J.
F. van Dulm H. M. een exemplaar
aan van het gedenkboek "Veerig
jaar Marine-onderzeedienst" en on-
derhield H. M. zich met verschillen-
de marine-officieren, autoriteiten,
en nagelaten betrekkingen van de 
slachtoffers om zich tegen één uur
weer naar Haar auto te begeven.
 Hierop nam de bevelhebber der
zeestrijdkrachten luitenant-admiraal
C. E. L. Helfrich het woord om het 
jubilerende korps toe te spreken. Hij
huldigde de in de oorlog gevallenen
en stelde hen ten voorbeeld aan hun
kameraden, die deze plechtige ont-
hullingsgebeurtenis mochten beleven.


Voor meer informatie ten aanzien van het gedenkteken zie :

Dutch Submarine Service Memorials .

VOLGENDE PAGINA


opmerkingen of suggesties?
OVERZICHT: Site map | English version |

(Deze site is het laatst op 11 november 2005 aangepast).