home introduktie het verlies bemanning herdenking erkenning zoektocht historie startpagina (language)

DE ONDERZEEBOOT Hr.Ms. O13Het verlies van de onderzeeboot Hr.Ms. O13 in juni 1940.

Bekendmaking door de marine: (1)KONINKLIJKE MARINE                           London, 2 juli 1940.
BEVELHEBBER DER ZEESTRIJDKRACHTEN

S. 207/1/1 G.


         Met groote droefheid bericht ik U hierbij, dat Hr.Ms. onderzeeboot O-13 zoo lang over tijd is, dat helaas haar verlies als vaststaand aangenomen moet worden. De boot is 12 juni met een oorlogsopdracht in de Noordzee uitgegaan. De vijand meldde op 18 juni met bovenwaterstrijdkrachten jacht te hebben gemaakt op een onderzeeboot ongeveer ter plaatse waar Hr.Ms. O-13 moet zijn geweest. Toen op 19 juni de boot werd teruggeroepen heeft hij zich niet gemeld.
         Zoo zijn dan wederom 35 van de dappersten onder ons gevoegd bij de lange lijst van Nederlanders, die in dezen, ons tegen onze wil opgedrongen oorlog, het leven lieten. Onverschrokken, verlangend den vijand afbreuk te doen ten einde daardoor de uiteindelijke overwinning te bespoedigen en daarbij het recht te hebben het Vaderland ongeschonden terug te eischen, zijn zij zee ingegaan, helaas, om niet meer terug te keeren.
         Zij zullen in de geschiedenis van ons Vaderland de volle eer krijgen als mannen, die het hoogste offer hebben gebracht voor de Vrijheid en Onafhankelijkheid van het thans opgroeiende geslacht Nederlanders.
         Hun offer zal niet vergeefsch gebracht zijn, evenmin als dat van de drie wapenbroeders van de Britsche Marine, die aan boord van de O-13 het lot van onze mannen deelden.
         De toekomst moge er nog zo weinig voor de eerstkomende weken uitzien, wanneer men met maanden - als het moet - jaren rekent, is de overwinning van de vrije volken verzekerd.
         Bedenken we hoe de eerste Prins van Oranje te moede was in den tijd, dat de dichter van het Wilhelmus hem de volgende woorden (het 9e couplet ) in den mond legt:

Na 't suer sal ick ontfangen,
Van Godt, mijn neer, dat soet
Daer na so doet verlanghen
Mijn vorstelijk ghemoet
Dat is, dat ick mag sterven
Met eeren in het velt
Een eeuwich rijck verwerven
Als een ghetrouwe helt.

Toch versaagde de eerste Oranje niet en ... hij mocht het geluk smaken Nederland weer vrij te zien van het juk van den overweldigen.
         Als "getrouwe helden", zoo zullen de namen van de mannen van Hr. Ms. O-13 geboekstaafd worden in de geschiedenis van ons vaderland.
         In verband niet het te verwachten misbruik der publicatie van ons verlies voor de propaganda van den geslepen vijand, verzoek ik U het bovenstaande als een vertrouwelijke mededeeling aan de bemanning van Hr.Ms. oorlogsschepen bekend te maken.
         Het juiste oogenblik en de wijze van publicatie in de pers zal door mij later worden bepaald.

De Vice-Admiraal
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten,
J.Th. Furstner


                                 De Vice-Admiraal
                                 Bevelhebber der Zeestrijdkrachten,
                                 J.Th. Furstner(Klik op de blauwe namen voor meer informatie over dat bemanningslid)


KONINKLIJKE MARINE
BEVELHEBBER DER ZEESTRIJDKRACHTEN

S 207/1/3                              London 2 juli 1940


Opgave opvarenden Hr. Ms. O-13 

Luit.t.z. der le klasse  E.H. Vorster       Commandant
   id.   2e ,,    W.J. Snijder       Oudste Off.
   id.   3e ,,    J.O. Nieuwenhuis 
   id.   3e ,,    J.A. Sillevis
Off. M.S.D. der 2e kl.   J.A. Buys        Hoofd M.K.
Bootsman          J.J. Mooldijk      9653 Chef d'Eq.
Kwartiermeester      P.L. Lutter       12618
Matroos der le klasse   J.F. van Hilst      11484
   id.         G.L. van Gend      12847
   id.         H.J.S.M. Albregts    12101
   id.  2e klasse   L. Laan         14664
   id.  3e klasse   C.v.d.Veer        14632
   id.         F.H. Rienstra      15026
   id.  zm       J.D. Nagelhout      9236
Korporaal Telegrafist   A. Middelink       9792
Telegrafistenmaat     A.S. van Battum     16942
Sergeant Monteur      C. Selderbeek      7275
Korporaal Monteur     A.P. van Elswijk     7911
   id.         J.A. van der Vliet    7972
Sergeant Torpedomaker   H. Reijtenbach      9472
Korporaal Torpedomaker   W.A. Wahlers       10416
   id.         J.J.A. Cadot       12512
Korporaal Konstabel    T. Dam          11145
Majoor Machinist      W. van der Hoff     8906
Sergeant id.       H. Vukkink        9322
   id.         W. Ausum         10361
Korporaal Machinist    W.A. de Moel       11794
   id.         D. Schaatsbergen     11830
   id.         G.J. Heikamp       12537
Stoker/olieman       J. Drijver        12876 z
Koksmaat          A.C. Havenaar      10660

Aan boord waren ook geplaatst:
Lieuternant        B.E. Greswell      (R.N.)
Leading Telegraphist    H.P. Mc. Donald     (R.N.)
Signalman         J.H. Spettique      (R.N.) 1. Deze bekendmaking is met welwillende toestemming van de redactie letterlijk geciteerd
  uit het blad KVO van de vereniging "Klaar Voor Onderwater", zie KVO Nr.68 juni '99.Op 12 juni 1940 vertrok de onderzeeboot Hr.Ms. O 13 vanuit Dundee voor haar eerste Noordzeepatrouille. Op 19 juni werd de boot teruggeroepen, doch zij is niet teruggekeerd. Vermoedelijk is de Hr.Ms. O 13 een dag later op de Noordzee ter hoogte van Great Fisher Bank geramd door de Poolse onderzeeboot “Wilk” en als gevolg daarvan met man en muis vergaan. De 34 opvarenden, onder wie 3 Britten, werden vermist.

 1. Aldus de "GEDENKROL van de Koninklijke Marine 1939-1962", samengesteld door Harry Floor.

VOLGENDE PAGINA


opmerkingen of suggesties?
OVERZICHT: Site map | English version |

(Deze pagina uit 2012 is het laatst op 15 juni 2018 bijgewerkt).