DE GESCHIEDENIS VAN DE TOEKOMST
+
 Profetie over : de_kerk, in de aller`laatste dagen
? Lees hier : hoe ? (of via welke manier) God : de kerk gaat SPLITSEN ?
+
God is bezig om de_kerk te splitsen, in enerzijds een
grote kerk, en anderzijds een kleine kerk --- de kleine
kerk heeft God's hart om daarmee verder te gaan, en :
om tenslotte, daarmee Zijn geplande doel te bereiken
--- de grote kerk daarentegen zal onder de leiding van
machthebbers & geleerden : een hoge koers zetten, en
haar weg zal uitmonden, in de_bouw van de religieuze
wereld`hoofdstad --- doch deze schitterende stad, zal
vergaan in slechts EEN uur tijd .... {zie : Openb_16+}
|
 "... de grote stad viel in drie stukken uiteen ..." {16:19}
 "... want zij is in een! uur verwoest ..." {Openb_18:19}
+
Toelichting : de RK moederkerk, zal niet meebouwen aan de komst
van het grote mystieke Babylon !! --- want een jonge & sterke Paus,
die de laatste is voor de wederkomst van Jezus, zal tegen heersende
verdrukking in, niet meewerken aan de samenvoeging van de kerken
wereldwijd --- deze #112e Paus, is zowel aanschouwd door zieners
van RK huize, als door de oude bijbelse profeten Jesaja en Jeremia
--- de Zetel, zal bij diens aantreden worden verplaatst naar een land
in het midden oosten, alwaar compleet nieuwe steden gaan verrijzen
binnen een gebied, welk voortdurend geteisterd door : aardbevingen
--- deze Paus zal besturen, tot het begin van de Grote Verdrukking,
waarna hij als gelovige, de Grote Verdrukking moet ondergaan ....
+
 Daniel_2:35 "... de steen die het beeld getroffen had, werd
 tot een grote berg, die d' gehele aarde ver`vulde ..." -(( de
 in_aanvang kleine volkskerk zal explosief groeien, doch de
 in_aanvang grote wereldkerk, gaat compleet verdwijnen !!
+
NB : volgens de paustelling van Malachius, schijnt Benedictus als 111e,
direkt te worden opgevolgd, door Petrus Romanus als de 112e & laatste,
doch in werkelijkheid, zal er een interimpaus als hervormer optreden ....
 
!  nu is ondertussen alweer gebleken dat wij het nog 'n korte tijd
 zullen moeten stellen, met Franciscus I, als *extra tussendoor^
 paus*, tussen Benedictus & de nog komende interimpaus, in ?
+
de interimpaus, zou in het Vaticaan beschikken, over zijn eigen! priesters
-- de RK gelovigen, zullen het Vaticaan belegeren, en de interimpaus zal
vluchten, met daarbij zijn eigen! priesters achterlatend ((( levend, gewond,
dood ? ))) waarna hij tenslotte als Peregrinus Apostolicus de geschiedenis
zal verlaten -- uit deze strijd zou dan Petrus Romanus als de nieuwe Paus
tevoorschijn komen, om de moederkerk naar het einde te gaan leiden ....
+
[ zie ook : mijn toetsing van de > Malachius Profetie >
+
NB : formeel & juridisch zal de Kerk van Rome, zowel bij hoofde van
de interimpaus, als de meerderheid der kerk`politici (( de kardinalen en
de bisschoppen )), zich aansluiten bij : *the New World Church Order*
-- maar de meerderheid van de pastors & hun schapen, zullen proberen
om deze staatsgreep ongedaan! te maken ... doch met beperkt resultaat
-- de moederkerk, krijgt een nieuw gebied toegewezen in Jordanie, en?
waar ooit 't Vaticaan stond, daar zal het antieke Rome : her`rijzen ....
+
 Paus Pius X ( 1903-1914 ), kreeg in het jaar 1909 : twee visioenen
 -- in beide visioenen, scheen het Vaticaan : middelpunt van oorlog
 & verwoesting -- een van zijn opvolgers & naam^ genoot, straks
 aldaar -(( dus ook 'n : Pius ))- zal dan genoodzaakt zijn om weg te
 vluchten uit het Vaticaan -- dwz : over de lichamen heen, van zijn
 eigen! priesters & eigen! broeders -[[ dus let op de unieke situatie :
 *priesters*, die zijn eigen ""broeders"" zijn ]]- dit wijst in elk geval
 op een heuse belegering, welke aldaar in Rome zal gaan gebeuren
 -- immers, ook paus`profeet Pius_X, aanschouwde toen al : wat 'r
 reeds is gebeurd in de toekomst ....
+
zelf, ken ik ( via de charismatische beweging ) zeker 2 of meer belangrijke
protestanten, waarvan ik weet dat zij geselecteerd zijn, om aldaar in Rome
door de interimpaus, te gaan worden gewijd, tot eukomenisch priester (( #
144.000 ? ))-- of  'r aldaar ook vrouwen zullen gaan worden ingewijd, als
eukomenisch priester, dat durf ik nu nog^niet zo'zeker te zeggen ? -- maar
de schok & de ontreddering, bij de RK gelovigen wereldwijd, zal er dan
toch vast & zeker : niet minder om zijn, straks -- wat denkt u`zelf ...!?
|
NB : we schrijven hier "omstandigheden", die zeker zullen samenvallen
met 't korte hoogtepunt van de #3e Wereld Oorlog -- "omstandigheden",
waarbij geheel volgens planning : verbindingen zoals telefoon, internet,
TV en radio, zullen uitvallen -- dit, om de wereld tot rust te brengen ....
+
 UTOPIA : de rust van Utopia, zal slechts schijnbaar wezen, en al
 evenzo van korte duur zijn -- maar toch is het een opwindende tijd
 vol van veranderingen -- men zal weer gaan leven zoals onze verre
 voorouders deden, gedurend vervlogen antieke culturen -- men zal
 er opnieuw : paleizen & tempels bouwen, paradijselijke tuinen, en 
 antieke (ommuurde) steden -- de moderne oorlogswapens zal men
 vernietigen, en om vrede te brengen, wederom strijden met antieke
 wapens -- helaas, zijn 'r ook schaduwen ... de grote ONgelijkheid
 tussen enerzijds gedwongen slavernij / anderzijds extreme rijkdom
 -- het einde van Utopia, zal komen als : een hoge vloedgolf ....
 |
 NB : wie wat wil weten over Utopia, als de zo! korte maar uiterst
 belangrijke periode uit de geschiedenis van onze toekomst, die zal
 de oude profeten 'r op na`lezen -- de bundel van Jesaja tot en met
 Maleachi, staat vlak'voor het nieuwe testament, is even dik als het
 nieuwe testament, gaat over de toekomstige tijd, en ... mag gelden
 als : *het nieuwe testament van het oude testament* -- deze oude
 profeten, zagen vooruit naar een tijd, welk overeenkwam met hun
 eigen tijd, maar evenzo drastisch verschilde met hun tijd ....
+
voorts, zal een opeenstapeling van gebeurtenissen & ontwikkelingen, uw
aandacht opeisen, vanwege de *tikkende tijdbom der eindtijd* -- en met
deze (aflopende) *eindtijd*, begint dan al evenzo : de grote verdrukking,
tijdens welke de planeet Aarde, zal worden veranderd in een open graf >
|
"... rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de
uithoeken der aarde, en zij die door de heerser geveld zijn, zullen te dien
dage dood_liggen, van het ene einde der aarde tot het andere -- zij zullen
niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden, maar tot
mest op de akker zullen zij wezen ..."  {Jeremia 25:32+33}
+
 [!]- ook Jezus, refereerde aan deze Grote Verdrukking >
+
 "... want 'r zal dan een grote verdrukking zijn, zoals
 'r niet geweest is, van het begin der wereld tot nu toe,
 en ook nooit meer wezen zal !!..." {Mattheus 24:21}
+
+
NB : uw kerk zal nog bestaan, in de aanloop naar die grote verdrukking
-- het zal een euforische tijd wezen [*utopia*] na de afloop van die korte
maar heftige #3e Wereld`Oorlog -- behalve ?... dat zowel de christelijke
als de byzantijnse kerken, zullen moeten gaan fuseren tot #1 wereldkerk
tezamen met de joodse synagoge's -- de [ RK ] moederkerk daarentegen,
vervolgt haar eigen weg -- doch, tijdens die grote verdrukking, bestaat 'r
uitsluitend nog maar een kerk ... DE wereldkerk -- evenwel zullen 'r vele
groepen christenen, ahw ondergronds, het geloof met elkaar delen, in de
communities alwaar zij tezamen leven + werken -- en deze communities
zullen allemaal zelf_voorzienend zijn, zodanig dat men elders niks hoeft
te kopen, noch wat te verkopen --[ zie : Openbaring 13:16+17 >
|
"... brandmerk ... dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het
brandmerk, de naam van 't wezen, of 't getal van zijn naam heeft ..."
+
? Hoe_lang duurt de Grote Verdrukking ? 

Daniel 12:11 ".... 1290 dagen ..."   = 3,6 jaar 
Daniel 12:12 ".... 1335 dagen ..."   = 3,7 jaar 
Openbaring 9:5 "..... 5 maanden ..."   = 0,4 jaar 
Openbaring 9:10 "..... 5 maanden ..."   = 0,4 jaar 
Openbaring 11:2 ".... 42 maanden ..."   = 3,5 jaar 
Openbaring 11:3 "..... 1260 dagen ..."   = 3,5 jaar 
Openbaring 12:6 "..... 1260 dagen ..."   = 3,5 jaar 
Openbaring 13:5 ".... 42 maanden ..."   = 3,5 jaar 


Totaal ... ... ( minimaal ) ... ... ... # 14,7 jaren 
Totaal ... ... ( maximaal ) ... ... ... # 22,1 jaren .
 
ivm : schijnbare dubbeltelling van (3,5+3,5+0,4=) 7,4 jaar 
kan er zowel 15 als 22 gerekend worden -- dit, reserveert 
de mogelijkheid, om die Grote Verdrukking : in te korten, 
daar anders geen! levend wezen meer op aarde zou zijn ? 
{Matth_24:22 /// Marcus_13:20} .
+
[!] de Grote Verdrukking begint : na! de mislukte herbouw,
van de Tempel #3e te Jeruzalem -- de herbouw stond reeds
gepland voor 't jaar : 2017 t/m 2018, waarna deze Tempel,
zo'n 70 weken in gebruik zou zijn voor de offerdienst -- en
daarna, begint die reeds voorzegde Grote Verdrukking ....
|
"... en op gruwelijke vleugels, zal 'n verwoester komen, 
en wel tot aan de voleinding toe, waartoe vast is besloten, 
dat zich zal uitstorten over wat woest is ..." {Daniel 9:27}
+
NB : als tijdperk, laat deze Grote Verdrukking zich amper
"historisch" beschrijven -- evenwel ?... de engelse schrijver
Tolkien, droomde er blijkbaar over -- hij schreef toen de
wonderlijke verhalen serie *In de Ban van de Ring*, waar^
binnen hij typische elementen verwerkte, van de gruwelijke
loopgraven^strijd uit de #1e wereldoorlog -- Tolkien zag :
'n wereld vol strijd, met woeste krijgsheren, en afzichtelijke
bolwerken, maar ook bijzondere steden, en verbazingwek^
kende (nieuwe) landschappen, plus vreedzame wezens die
huisden in onder`land woningen -- dit alles, komt aardig in
de buurt van hetwelk de oude profeten hebben gezien ....
|
een vergelijkbare verhalenlijn, is *The Game of Thrones*, waarin
aan vrouwen : een grotere rol is toebedeeld -- wel komt 't verhaal
in de buurt van de realiteit, maar 't blijft een zielige vertoning ....
+
gedurend deze Grote Verdrukking, maken de gelovigen een leerproces
door -- want, hoewel ze in^aanvang nog geneigd zullen zijn, om achter
leiders aan te lopen, ontdekken ze met vallen & opstaan, hoe God het
anders! wil -- immers, God stelt in hun midden : apostelen & profeten
aan -- zodra ze dit begrijpen, gaat plotseling alles voorspoedig, met de
gelovigen & hun community -- er ontstaat dan, 'n wereldwijd netwerk
van glorierijke communities, alwaar de stromen vluchtelingen uit deze
tijd van verwoesting, 'n veilig onderdak zullen gaan vinden -- ziedaar :
de kleine kerk groeit -- de mensen zien het : zij sluiten zich aan, en de
kleine kerk wordt groot --[ maar niet zonder de nodige struikelingen >
+
Daniel_11:33+35"... en de verstandigen onder het volk, zullen velen tot
inzicht brengen, maar zij zullen een tijdlang struikelen door zwaard & vuur,
door gijzeling en beroving -- want sommige van deze verstandigen, zullen
struikelen opdat 'r onder hen, loutering schifting en zuivering plaatsheeft ..."
+
NB : deze verstandigen echter, dat zijn nu 's niet van zulke academisch
misvormde kletsmajoors, noch de priesters uit *the New World Church
Order*, maar ditmaal uiterst gewone mensen -- het zijn : de functionele
apostelen & profeten der eindtijd -- zij zullen 'n resoluut einde maken
aan dat gestuntel van die dominees & predikanten --[ Openb_18:20 >>
|
"... weest vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en
profeten, want God heeft uw rechtzaak tegen haar (Babylon) beslecht ..."
+
  Wat zeggen de oude profeten, van die allerlaatste Paus ? 
  -- het blijkt dan te gaan, om een bijzonder gelovig man >
 
Jesaja 52:13 "... zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja ten hoogste verheven zijn {:14} zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer mis^ vormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensen^ kinderen zijn gestalte {:15} zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij {53:1} wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard ? {:2} want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde -- hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd {:3} hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja als iemand, voor wie men het gelaat verbergt -- hij was veracht en wij hebben hem niet ge`acht {:4} nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen -- wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte {:5} maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld -- de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden {:6} wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen {:7} hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open -- als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open {:8} hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden ? -- om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest {:9} en men stelde zijn graf bij de goddelozen -- bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, en geen bedrog in zijn mond is geweest {:10} maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen -- Hij maakte hem ziek -- wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben, en het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben {:11} om zijn moeitevol LIJDEN zal hij het zien tot verzadiging toe -- door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij verdragen {:12} daarom zal Ik hem een deel geven onder velen, en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft ..."    (=NBG_1951)
+
NB : deze typerende voorzegging, heeft ook enkele overbekende raak^
punten met Jezus, want de apostelen refereren hier immers aan -- maar,
bij : Petrus Romanus, zou deze typerende voorzegging, tijdens die Grote
Verdrukking, in_totale vervulling moeten gaan !? -- echter : vanwege de
periode, voorafgaand_aan die Grote Verdrukking, zijn zowel de profeten
Jesaja als Jeremia, ietwat bezorgd kritisch over deze moedige Paus & z'n
enorme schare ijverige volgelingen, welk in Jordanie, 'n compleet nieuw
bestaan zullen verwerven binnen de aldaar nieuw te bouwen steden ....
+
want, helaas : hun veiligheid duurt daar slechts kort -- bij DE komst van
DE grote heerser, dan zullen deze gelovigen moeten vluchten -- evenwel,
binnen de communities, vinden zij alsnog : een bestaan & veiligheid -- dit
alles in een chaotische tijd, zonder overheden of voorzieningen, zodra de
koningen & bestuurders zijn uitgeschakeld door de grote heerser, en zijn
vervangen door 'n hoog integere elite vanuit het religieus humanisme >
+
Jesaja 33:15+16 "... die in gerechtigheid wandelt, en oprecht spreekt --
die gewin, door afpersing verkregen, versmaadt -- die zijn handen weer^
houdt, om een geschenk aan te nemen -- zijn oor toestopt, om niet naar
een MOORDPLAN te horen -- die z'n ogen toesluit, om het slechte niet
aan te zien -- die zal op hoogten wonen : rotsvestingen zullen zijn burcht
wezen -- zijn brood is gewis, en zijn water verzekerd ..."
+
maar, deze hoge elite vanuit 't religieus humanisme op hun beurt, zal niet
instaat blijken, om iets als 'n functionerend bestuur op te bouwen, want :
ze zullen omgeven zijn, met een hofhouding van feestende kasteelbewo^
ners, die voortdurend proberen om extra belonings`punten te halen, met
't vervolgen van christenen -- genoemde elite daardoor, zal moreel zwak
staan -- zij kunnen noch durven daarom, iets te beslissen, en zo laten zij
rondom zich heen, 't kwaad & onrecht : volop tieren -[[ Openb_16:6 >
|
"... omdat zij het bloed van de heiligen en profeten vergoten hebben ..."
+
 LS : wie 't anno nu probeert, om een direkt van God mede`gedeeld
 woord danwel visioen, door te geven aan "protestantse" theologen ?
 ... die stuit doorgaans op een *muur* van minachting & afwijzing !!
+
::  D I S C L A I M E R  ::
LS : misschien zal u willen weten, hoe ik aan al deze *wijsheid* kom !? -- let op : dat begin, over de splitsing van de_kerk, is mij van godswege praktisch voor`gezegd -(( in 2008 ))- het overige hier vermeld, kwam uit studie van de katholieke profeten -- hun werk, toetste ik nauwkeurig aan de bijbel -- het bleek dat ze gewoon hadden gezien, wat 'r in de toekomst gebeurd is -- wel, is hun weergave & woordkeuze : ingekleurd door de alzo rijke RK cultuur -((( ik probeer hier slechts van deze RK puzzel, de juiste stukjes op de goede plek te leggen )))- en, mijn ervaring als getuige van Christus, voeg ik daar dan gewoon aan toe ....
+
sinds mijn radicale bekering tot het christelijk geloof -(( ik was toen 32 jaar oud ))- be`ijverde God zich om mij op te voeden -- het resultaat was, dat mijn oren naar zijn stem gingen staan -- tevens verwierf ik alzo betere kennis & dieper inzicht, dan op welke universiteit ook -- nadeel hiervan was helaas wel, dat het niet_meer gelukte, om mijzelf aan te passen, aan een kerk_systeem, wat de gelovigen stelselmatig : dom houdt & passief maakt -- daarbij bleek het gedroomde verschil, tussen enerzijds de traditionele reformatie, of anderzijds de vrije evangelicale beweging : simpel AFwezig -- overigens, is deze laatste : een conglomeraat van zowel kleinere als grotere groepen gelovigen, alwaar een soort van evangelicale leiders^ cultuur heerst, welk is overgewaaid uit de USA ....
+
Profetie uit 1987 > "... het ge_leider der leiders, leidt tot niets !..."
|
want : hoewel men daar *vergeving* preekte, heeft men dit woord
van toen zelfs na ruim 25 jaar, nog altijd niet aan mij vergeven !? --
de oorzaak hiervan, berust in het zgn *triomfantalisme* : men roept
'r dan "overwinnaars" te zijn, zonder ook iets te hebben overwonnen
-( zelf daarentegen heb ik serieuze vervolging doorstaan )- anyhow :
de heilige_koe van de LEER, is het nu hedendaagse gouden_kalf ...?

NB : hoewel mijn bekering, in aanvang werd gekenmerkt door een grote & ongekende VREDE, brak nadat mijn geloof was begonnen te groeien, 'r een bijzonder zware tijd aan -- immers, de *geestelijke aborteurs* probeerden over mij, hun controle te bemachtigen -( een gevecht wat zij telkens zouden verliezen )- de achterliggende oorzaak hiervan was, dat die *geestelijke aborteurs* zelf_ook deze VREDE hadden gekend ooit, maar deze hadden verloren, simpel door : zich sluw & onrechtvaardig te gedragen tegenover hun medegelovigen -((( ? nam God hun die VREDE toen weer af ? )))- daarentegen niet opgewassen helaas, zou ik zijn tegen het fascisme & dirigisme, binnen de vrije evangelicale beweging -- bij deze vorm van fascisme & dirigisme, overgewaaid uit de USA, draagt men *de uniformen* ahw : van_binnen -- dwz :van de gelovigen, wordt een bepaald uniform geloofs^ denken, vereist -- want zo bleek 'r na enige tijd, een geheime database te zijn, die werd bijgehouden door bepaalde medewerkers van de Evangelische Omroep [ EO ], met diverse namen van plus feiten over : "excentieke & gevaarlijke" gelovigen -- mede als gevolg hiervan, werd 't bijzonder lastig voor mij, om ergens te kunnen gaan wortelen in een geschikte geloofs^ gemeente -- immers hun denk`politie zou dan juist extra van mij verlangen, dat ik mijn manier van denken & geloven : *uniformeer*, aan wat men alzo daar bij hun, normaal & gebruikelijk acht ...!?
 
[ overigens ? >> De Evangelicale Preutsheid -- wat houdt dat in ? -- de
oorzaak berust in het zgn *vergeestelijken* van het huwelijk -- dwz : men
stelt het huwelijk op een hoger & geestelijk plan -- dit leidt dan vervolgens
tot : (valse) SCHAAMTE -- en juist om die reden, stelt men stiekum een
ONgeschreven regel in -- en deze regel, luidt nu wonderwel >
|
"... geen_! SEX , zowel : voor_! , tijdens_! , als na_! het huwelijk ..."
|
NB : echter om zuiver praktische redenen, ziet men dat *tijdens*, alsnog 
door de vingers -- plus, dat men deze feiten : glashard ontkent -- wat wel
opvalt is, dat veel jonge mensen bij hun, lang ONgehuwd blijven ...!?

[ vervolging ! > bij de protestantse charismatische beweging, daar werd -(((op 11 mei 2010, om 23uur30)))- mijn deelname gestopt, via een laf : MOORD^ PLAN, met gebruik van het reukloze gifgas Vikane--[[[ ik stond toen met mijn tent, op het terrein van 't christelijk conferentie centrum De Kroeze Danne, te Ambt Delden, om de volgende dag te gaan deelnemen aan 'n meerdaagse conventie met medegelovigen, toen 'r zo middernacht, vlak`achter mijn tent, plotseling iemand nerveus een koffer opende, vervolgens "ruzie"maakte, met het onveilige stopcontakt ... waarna ik terstond een "blazend" geluid hoorde, maar zonder iets te ruiken !? ]]]-- echter, omdat mijn lichaam niet instaat bleek : dat *sulfuryl^ difluoride* om te zetten, tot dat nog dodelijker residu ervan, overleefde ik wel doch amper -- dientengevolge, was ik helaas : 70 weken zwaar ziek, en vocht voor mijn leven --[ ter info >
+
 http://www.google.nl/search?hl=nl&source=hp&q=symptoms+Vikane

[!!!] sinds 't moment dat ik mijn tent -(op 16 mei 2010)- voor de aller`laatste keer op zolder wegborg : vermeden de vogelvlooien onze zolder -- de muggen uit het Naardermeer, vermeden onze slaapkamer -- ja, en zelfs de invasies van fruitvliegjes, bleven weg uit onze keuken -- tevens bemerkten we bij ons thuis, dat wij gedurend de 2e helft van 2010, op tamelijk professionele wijze werden geschaduwd -[[ en dat begon voor mij al -(in juni 2010)- met 'n auto, die probeerde mij te scheppen ]]- want de *klusjesman* die op 11 mei (2010) had gefaald, moest blijkbaar z'n werk nog 'n keertje overdoen !? -- ja, en pas in het jaar 2016, zou ik 'm herkennen op een groepsfoto met studenten ....
|
NB : pas in juni 2016, kwam ik te weten, dat een professor uit Oxford [UK], daar een soort van "christelijke" wicca had gebracht -- deze professor, schijnt zowel de uitvinder als de *hogepriester* te wezen, van deze "christelijke" wicca -- centraal hierbij, staat de zgn *heksen eucharistie*, waarbij het avondmaals^ brood is vervangen door een product op basis van : mensenvlees ....
|
doch helaas : zij die het reeds wisten, zij zwegen allen ... vanwege dat enorme belang wat op het spel stond -- en helaas die het hadden kunnen zien, zij sloten hun ogen -- immers : het GESCHENK wat op hun wacht {Jesaja 33:15+16}, dat GESCHENK zal zeer groot zijn !? -- immers : al hun "christelijke" preken & praatjes ten spijt -- want, hun mooie woorden kosten niks, en zijn als het plastic afval wat nutteloos rond`drijft op de grote oceanen ....
 
NB : achteraf, en pas na jaren speurwerk, bleek dat de aanslag op mijn leven, niet zozeer was beraamd door de charismatische protestanten zelf -- maar het had iets te maken met *spionage* -- want ooit eens had ik in juni 1990, een industrie spion gemeld bij de toenmalige BVD, nu AIVD -- niet, omdat hij onze industrie geheimen kaapte, en strategische goederen met een speciale treinwagon naar Rusland smokkelde, maar echter omdat : hij knoeide ja zelfs morste, met mensenlevens -- hooguit, heeft hij toen door mijn interventie, wat mooie orders gemist ?... maar hij bleef de toen piepkleine BVD, nog heus wel te slim af -- en zijn wraak ?... die zou pas veel later komen -- immers omstreeks 2004, vond de grote her^ archivering plaats bij de nu grote & bureau^cratische : AIVD -- ambtenaren, namen voor de zekerheid, dossiers mee naar huis -- en bepaalde dossier stukken, kwamen zodoende helaas letterlijk : op straat te liggen -(( stellig, ook mijn melding uit juni 1990 ))- maar nu is het echter zo, dat de *super spionnen*, waarvoor de AIVD ons probeert te waarschuwen, zich al 32 jaar geleden hebben genesteld binnen de vrije evangelicale beweging -- dat zijn bvb de gelovigen, die graag luisteren naar Groot Nieuws Radio --[[[ oorzaak toentertijd, was het smokkelen van bijbels naar de Sovjet Unie, waarbij het management van bepaalde christelijke organisaties wel wat succes kon gebruiken, en 'r alzo : een *uitruil* ontstond tussen het_belang der bijbel^ smokkelaars & dat van de KGB ]]]-- zeker via de Business Club bij Groot Nieuws Radio, maakte onze superspion kennis met de medewerker van het christelijk conferentie centrum De Kroeze Danne, alwaar ik op 11 mei 2010, mijn tent zou opslaan -- en deze medewerker, was degene die toegang had tot : de fumigator met dat Vikane -- evenwel, het voltallig bestuur van de charismatische protestanten, die aldaar #2x per jaar een conventie houden, was op de hoogte van het gevaar, maar durfde mij noch te beschermen zelfs_niet te waarschuwen, daar zij vreesden anders : voortaan niet meer gebruik te mogen maken van het christelijk conferentie centrum De Kroeze Danne !? -- het was zelfs zo, dat van de charismatische jeugd 'r daar toen enkelen waren, die mij tevoren #8 uur lang hebben ge'observeerd, plus tijdens de aanslag zelf : op de uitkijk stonden ....
PS : uiteraard deed ik toen naderhand, aangifte bij de politie in Naarden -- doch die echte rechercheurs van vroeger waren reeds weg^ bezuinigd -- op hun plek zaten mensen, die verlamd door een re'organisatie : het werk van zich afduwden -- en daarbij toonden zij een ruim tekort aan analytisch denk^ vermogen -- bvb : bewijs^ materiaal, werd niet onderzocht, maar liet men domweg vergaan ....
de_rede, waarom zulke charismatische protestanten, hun "godsdienst" belangrijker vonden dan mijn mensenleven, lag in het feit dat hun prominenten : deelnamen aan een soort van geheime LOGE, als 'n vorm van *experimenteel religieus humanisme* [ERH], waarbij men slechts tot de hoogste rang kan gaan behoren, pas_na ... het eten van mensenvlees !! -- en, misschien ergerden zij zich juist daar`door, aan 't feit dat ik : vegetarisch at !? -- gelukkig evenwel, had dit niets te maken met onze brave lieden uit de reguliere VM ....
 
 [ zie ook verder ... intermezzo : SPIRITUALITEIT >

NB : het had met mij nog veel slechter kunnen aflopen -- maar gelukkig, is polonium heel schaars & uiterst kostbaar -- en ook gelukkig dat ik het tegengif vond tegen Vikane -- want voor polonium bestaat dit tegengif, helaas niet -- overigens hangt onze superspion nog steeds de grote baas uit, in de baptisten^ kerk alwaar ik toentertijd niet_meer welkom was, nadat ik 'r ooit EEN keer mijn mond over ""iets"" had opengedaan ....

+
HISTORIE : reeds mijn voorouders, streden & gaven hun leven, voor de vrijheid van geloof -- ja, ook voor de vrijheid van anderen, om juist niet te reformeren -- evenwel, de hyper^ calvinisten, die toentertijd waren weg^ gekropen voor de strijd, grepen in het jaar 1618 via 'n staatsgreep hun kans, door invloed uit te oefenen op : de stadhouder, prins & hoerenloper Maurits -- en vanaf dat jaar 1618, werd het aldus verboden om inzake 't geloof, zich te beroepen op de bijbel & het eigen geweten -- want wie dat toch deed, werd dan beschuldigd van "arminianisme" -- en zo! maakte men ook 'n eind aan *het priesterschap der gelovigen* -- hoewel men daarmee nog eeuwen lang zou blijven dwepen !? -- [NB] : het uitschakelen van de zgn *remonstranten*, diende voor genoemde hyper^ calvinisten, als pseudo_strijd -- zeg maar, als psychologische compensatie vanwege hun eigen oorlogs^ desertie -- immers, wie waarachtig heeft gestreden voor de vrijheid van het geloof, voor diegene is zulke vrijheid : uiterst kostbaar !! -- ja die, zou derhalve : nooit & te nimmer schudden aan de vrijheid van anderen -- maar tot op de huidige dag, gaan de nazaten der hyper^ calvinisten, telkens voort met hun pseudo_strijd, door te blijven fulmineren tegen : "arminianen & remonstranten" -- echter wat daarbij misschien evenzo 'n rol gespeeld kan hebben toen, was de Zeeslag bij Lepanto in 1571, alwaar onze moedige geuzen -[ "liever turks dan paaps" ]- samen met de turken, hadden gestreden tegen *de Heilige [RK] Vloot*, en daarbij ... "oh schande" : verloren !! -- dus blijkbaar was het toen nodig, de aandacht hiervan af te leiden ? -- mijn voorouders echter, bleven altijd wars van : elke papieren belijdenis plus Formulieren van onEnigheid {:-) alsook elke theologische rede die het leven van gewone mensen mistte -- want met hun geloof & daadkracht, bouwden zij zeven dagen per week, mee aan : een open & levende kerk -- gelijk ook ik nu, voortdurend & moeizaam tracht ....
+
NB : pas vanaf het jaar 1744, werden zulke actieve gelovigen, *oefenaars* genoemd, daar zij ook wel laag^ drempelige samenkomsten hielden, in bvb : boeren schuren -- hun raamperiode, viel gelijk met de *verlichting*, dus van 1744 tot 1875 -- en al reeds in 1752, hadden zij hun #1e aanvaring met de authoriteiten -- maar hun "gouden eeuw", viel zogezegd tussen het jaar 1800 & 1900 -- onder hen, waren functionele : apostelen, profeten, evangelisten, en herders [Efeze_4:11] -- ja, als heuse volks`opvoeders, vormden zij : *de_brug* tussen de kerk & 't volk -- zij brachten ahw : de kerk naar de mensen toe -- immers zo rond 't jaar 1800, behoorde amper 50% van de burgers tot een kerk -(( oiv : de franse revolutie ))- dus half NL, was toen kerk`loos -- maar een volle eeuw later, dus in 't jaar 1900, bleek die kerkelijkheid weer te zijn toegenomen, tot vrijwel : 100% -- de conclusie mag 'r wezen, dat de kerk tot 't jaar 1900 : volkomen *missionair* was -- dankzij de oefenaars ....
+
doch juist in dat jaar 1900, sloeg het onheil (( uit 't jaar 1618 )) opnieuw toe -- dwz : de academisch ingestelde synodes, versterkten de macht der predikanten, door de oefenaars massaal uit te werpen --[[[ nb : deze *expulsie der oefenaars*, is als scharnier^ moment, uit de beschreven kerk`historie, compleet weg`vervalst !! ]]]-- evenwel, die oefenaars gingen toen buiten de kerk : vakbonden oprichten, pinkster`groepen & verenigingen vormen, plus andere nuttige organisaties, enzo`voort -- maar, de levende openheid in de kerk zelf, die verdween -- ook, doordat de predikanten onder *hel & verdoemenis* gingen preken, dat : de gelovigen voort^ gaand moesten twijfelen aan hun heil & verlossing !? -- ja, en sindsdien loopt de protestantse kerk, langzaam leeg -- nochthans gaan heden 'r de machthebbers & leeraars, in hoog tempo door met 't afbreken van ""hun kerk"" -- hier in NL, toch zeker wel met zo'n 12.000 zielen per maand -- dat is dus per jaar, een exit_out van : 144.000 ....
+
PS : mijn overgrootvader, was wagenmaker te Workum -- maar ook repareerde hij ooit die allereerste stoomtrams, welke toen door Friesland gingen rijden -- in die tijd zo vanaf 1875, liepen de spanningen tussen predikanten & oefenaars, reeds hoog op -- immers, de predikanten begonnen toen een toga te dragen ((( wat nogal "geleerd" oogde ))), als evenzo hoogdravend & vrijzinnig te preken -- maar, een ras'echte hugenoot als mijn over^ grootvader, stond in het conflict aan de kant van de oefenaars, en ging tegen het verbod in toch door, met zijn hulp aan mede^ gelovigen in moeilijkheden -- echter, toen hij op 'n herfstige zaterdag met z'n bootje, vanuit Workum naar de Waddenzee voer, om aldaar te gaan vissen, bleek op zee dat z'n bootje was gesaboteerd -- hoewel het bootje zonk, werd hij tenslotte gered, maar stierf daarna alsnog aan de gevolgen van onderkoeling -- dit was misschien, moord ? -- doch na 11 mei 2010, ben ik helaas gaan denken : van wel -- immers ook heden, deinst men daar dus nog blijkbaar niet voor terug ...!?

+
+
 [ P R O F E T I E ::  Jezus, zegt tot de gelovigen >
+
 Ik zal herbouwen : u losmaken & herschikken, om u te maken,
 tot een groot huis (met vele woningen) --- ook al uw functies, die
 zal Ik losmaken & herschikken --- veranderen hoewel, nu geheel
 naar mijn! plan --- echter : de kopstukken die vastzitten op hun
 troon, zij gaan zelf een huis bouwen, de stad van hun! eenheid,
 welk vergaat in een! uur --- ja, (zulke) leiders verdelen mijn
 lichaam --- waar zij vergaderen, daar ben Ik niet ....
30 jan 2011
+
+
[ zomer 2012 ] : het grote PLAN zou nu aanstonds in werking kunnen treden -- ik denk nu te weten, wie genoemde hervormer of interimpaus gaat worden ? -- het was vrij simpel om uit te zoeken -- het moest iemand wezen uit de TOP, die bij diens acute benoeming terstond kan rekenen, op zowel grote internationale acceptatie als erkenning -- de man om wie het gaat, verkeert fysiek in een topconditie, en bezit een TOP`reputatie -- maar ... heeft sinds zijn jeugd, een prima leven gehad -- helaas heeft hij daardoor dus niet! geleerd, om zware problemen te overwinnen, noch heeft hij (( zoals ik dus wel deed )), een zgn *overlevings mechanisme* ontwikkeld -[[[ dwz : iets, om staande te kunnen blijven onder zeer zware druk ]]]- en voorts, mist hij (net als ik) : het super`EGO, dat nodig is om leiding te kunnen geven, in een boze & zondige wereld -- dus, iemand die de veldslag gaat overleven, die daar straks uitbreekt, doch zal VLUCHTEN voor het pandemonium wat daar`op volgt -- evenwel, niet zal vluchten uit angst, maar uit pure gewetensnood -- omdat zijn geliefde Vaticaan, is verworden tot een ware HEL -- en uiteraard, omdat je alles wat je doet & laat, tenslotte moet kunnen verantwoorden bij : God -- zelfs, datgene welk anderen *in jouw naam* hebben verricht, zonder! dat je hier ook maar enige invloed op kon uitoefenen -- en zeker, datgene wat je misschien wel hoopte te bereiken, doch waarbij anderen in de uitvoering ervan, slechts hun eigen agenda na`streefden -- dus, zodra je beseft : slechts door anderen te zijn gebruikt, opdat die anderen hun doel mochten bereiken, geldt het niet als "vlucht", wanneer je alles offert wat je had (inclusief je leven)-- want, uit ervaring weet ook ik, dat : wie *door een dal van diepe duisternis* gaat, er tenslotte altijd beter uitkomt -- immers juist daar, zal God met je zijn ...!!
+
[ herfst 2012 ] : de kandidaat voor het interim pausschap, heeft zich terug getrokken uit het openbare leven -- stellig, om zich voor te bereiden op de zware taak die 'm wacht ? -- ogenschijnlijk gebeurt er momenteel niets, doch dat is inderdaad schijn, want in werkelijkheid, gebeurt er juist erg veel -- misschien, de goede tijd voor een : echte onthulling ...?
+
[ Grote ONTHULLING ] : de RK kerk van Rome, gaat van binnen`uit haar eigen Vaticaan, en voor het aller`eerst in de geschiedenis, een breuk doormaken -- een breuk, met gevolgen veel zwaarder, dan ooit de reformatie van Luther & Calvijn, toen uitwerkte -- want : een machtige minderheid binnen dat Vaticaan, heeft gekozen voor het loslaten van de primaire waarheden van het christelijk geloof -- loslaten, om 'n aansluiting mogelijk te maken, via de wereld_kerk bij de wereld_regering ....
+
[???] : maar wat of wie, is *DE wereld_regering* ? -- en wie of wat, is *DE wereld_kerk*? -- in oktober 2012, hield de ambassadeur van het Vaticaan, mgr Mamberti, een toespraak in de algemene vergadering van de Verenigde Naties (UN), te New York -- in vloeiend frans, riep hij de vergadering op, spoedig te komen tot de vorming van een heuse wereldregering -- bronnen melden, dat het gaat, om : ""DE vereniging van de gehele mensheid, onder een! centraal politiek & religieus systeem"" -- doch daar houdt zogezegd hun wijsheid op -- maar wat is het dan wel, dat slechts enkelen schijnen te weten ? -- en waarom, willen kerk`politici zo dolgraag, nu^al de mooiste stoelen bezetten, in dat nog te vormen bestuur straks ? -- dus : wie het eerst haalt, die het eerst maalt, schijnt hun opvatting ? -- maar, zo zal het in de praktijk echter, niet werken -- want, wie binnen de nu te vormen *macht der religieuze super elite* {Jesaja 24:21-22}, de TOP wil bereiken, zal eerst de juiste religie`studies plus examens moeten afleggen -- en de opvatting uit deze studies, verschilt radicaal met wat onze brave kerk`herders vanouds was geleerd -- ja, en ook de academici uit de reformatie, die zullen aan verandering moeten wennen -- straks zullen deze theologen moeten buigen, voor de *super master (in de) spiritualiteit* -- kortom, de mooiste stoelen zijn al gereserveerd ... ja, bezet door wie de opvattingen huldigt, welke zijn goedgekeurd door het *godsdienst bureau* van de United Nations [[[ zie ook : URI & URI.eu ]]] -- welnu, de profeten uit de TeNaCH voorzagen ooit al het resultaat van deze poging om een politiek religieus wereldbestuur te vormen : *de troon der volken* {Haggai 2:22}-- hierbij dient opgemerkt, dat *DE wereldkerk*, slechts maar een kwart/deel uitmaakt van het totale wereldbestuur, welk als *mega formatie* zal bestaan uit de volgende : #vier *basis culturen* >>>
+
 De #vier *wezens*, uit  Daniel_7:3 t/m 7:6 >
  |
 "..... de LEEUW ......." ( post-islamcultuur )
 "..... de BEER ......" *** ( sovjet-humanisme )
 "..... de PANTER ...." ( joods-christendom )
 "..... de DRAAK ....." ( oosters-heidendom )
  |
 ***) straks : cellen_communisme, als decentrale volksmacht
+
NB : de hier in Daniel 7, genoemde "PANTER", als uitbeelding van
DE wereldkerk, is 't resultaat van een FUSIE, van zowel : de christe^
lijke denominaties, plus byzantijnse kerken, en de joodse synagoges
tezamen -- deze kerk_fusie moet ingaan, terstond na de #3e Wereld^
OORLOG, en heeft een gedwongen karakter -- immers ... wie straks
niet meedoet, kan ook niet meebesturen -- nog sterker : wie zich niet
aansluit of registreert, die zal niet bestaan -- want het wereldbestuur,
verschaft ons hier : het_recht, te bestaan op de planeet aarde ....
+
[ LET OP ] : *de eenheid van Rome*, gaat de wereldkerk splijten -- want in katholiek Rome, gaan de moederkerk en de wereldkerk zelf : uit_elkaar -- hoog geplaatste kerk`politici, kozen al reeds voor de wereldkerk -- maar de eenvoudige herders plus hun schapen, werd domweg niks gevraagd -- dus, aanstonds gaan de herders plus hun schapen ((( verenigd in de moederkerk ))) hun eigen weg -- doch niet voordat de strijd om het Vaticaan, het Vaticaan zelf heeft veranderd in een rokende puinhoop -- de kerk`politici daarentegen, gaan (( op het archief na )) leeg^uit naar : *de troon der volken* {Haggai 2:22} -- echter hoewel de interim paus, alsook die laatste paus, beide door zeer heftige ontwikkelingen zullen worden gemangeld, gaat die (aller)- laatste paus : Petrus Romanus, het wonderwel overleven ....
+
[ zie ook : mijn toetsing van de > Malachius Profetie >
+
[ maart 2013 ] : het is zelfs voor mij, als "vaticaankenner", toch reuze spannend !? -- want paus Benedictus, trad onlangs zomaar ineens af ... maar niet echt onverwachts -- de verkiezing binnen het zgn conclaaf der kardinalen, gaat nu spoedig gebeuren -- en de profiel keuze, voor een integere hervormer, ligt hier vrijwel zeker al : voor de hand -- de bedoeling is het dan, dat ((( geheel conform de profetie welke men, sinds 2008, gelooft binnen het Vaticaan ))), deze hervormer : *de Herder der Volken* zou worden -- dus, DE herder van alle gelovigen op aarde -- plus uiteraard : het hoofd van alle joodse & christelijke fusie_kerken, binnen dat systeem van de *New World Church Order* -- maar, 't zwakke punt is helaas hierbij, hoe men meent dat : *de Herder der Volken*, zou gaan besturen van`uit het Vaticaan !? -- stellig gaat het hier, om de veel gemaakte FOUT, van de manier waarop men een profetie : uitlegt, danwel interpreteert ? -- diezelfde fout maakte ik ook 'ns, toen ik (bijna dodelijk) zwaar gewond was, vlak`na die moordaanslag in mei 2010 ....
+
[ woensdag`avond 13 maart 2013 ] : het conclaaf der kardinalen, koos ... de (italiaanse) argentijn Bergoglio, als paus Franciscus I -- iemand, welke meer voldoet aan het criterium van de *tussendoor paus*, dan wat wij nu al weten, over de komende hervormer !? -- tevens riskeert de zojuist gekozene, om ooit nog eens voor 'n tribinaal gesleept te worden, vanwege zijn zwakke rol tijdens de grove terreur van het Videla bewind ((*vuile oorlog*)), in Argentinie toentertijd ? -- en zelfs vrij recent nog, wekte hij de indruk : te zijn gebonden aan een *zwijg pact* met degenen die zich daar voor de rechter moesten verantwoorden ? -- en daar`om, heb ik nu te doen, met de RK gelovige, die door deze paus`keuze : innerlijk verscheurd wordt ...!!
+
[ ? waar zat de fout ? ] : de kardinalen hadden grote moeite, met de voorwaarden & condities van de aan hun opgelegde, *nieuwe wereld kerk orde* [NWCO] -- hun verzet daartegen, met de keuze van Bergoglio ((" Lekker toch een italiaan !! ")), diende slechts om ... tijd te kopen -- tijd, om te kunnen onderhandelen over gunstigere voorwaarden & condities, ivm : hun toetreding tot de nieuwe wereld orde [NWO] -- ze kozen hierbij bewust voor zo'n zwakke kandidaat, om dan zodra, 'r aan hun! wensen & condities zou zijn voldaan : de gekozene, wederom met gemak van die Stoel te kunnen AFwippen -- en zo alsnog, acuut ruimte te maken, voor de interimpaus & hervormer -- immers, deze kardinalen azen wel op de pluche bestuurs'zetels, maar stemmen niet in, met bepalingen zoals de : *evenredige vertegenwoordiging* ....
+
maar ook de RK profeten, hebben ooit 'n steekje laten vallen -- want, ze hebben Petrus Romanus, achter de paus`profetie van Malachius geplakt, en daarbij lichtvaardig door genummerd van 111 naar 112 -- dit, voordat het dubbel visioen van paus Pius X, licht zou gaan werpen op de komst van (("ook een Pius")) interimpaus -- evenwel, in de (extra) komst van een zgn *tussendoor paus* als Franciscus I, was om diezelfde rede : niet voorzien ....
+
de *klokkenluider* & hoofd`exorcist van het Vaticaan, Gabriele Amorth, die al eerder onthullingen deed over de diepere krochten achter de heilige Stoel, zou nu hebben verklaard, dat : paus Franciscus, een LOT zou treffen als dat van ... Johannes Paulus I, die toen in 1978 als paus maar 33 dagen overleefde -- hier bedoelt de profeet & priester, Gabriele Amorth, niet mee dat Franciscus evenzo maar 33 dagen zal volmaken, doch wel dat je in zo'n *arena*, je leven als paus : nooit zeker bent -- speciaal, wanneer daar TE grote belangen op het spel staan ? -- het verschil met vroeger is hooguit, dat in deze *arena*, de hongerige leeuwen zijn vervangen door : de CURIE ....
+
[een gedicht] : om de tijd & het wachten door te brengen, even iets anders ? -- onderstaand gedicht, waarvan alle regels rijmen op het eerste woord, draag ik op aan de nu aankomende hervormer & interimpaus, waarvan ik zijn naam niet mag noemen, doch wiens naam reeds bekend was bij : enkele kardinalen, sommige bisschoppen, plus bij EEN over`bekende hulpbisschop ....
+
 Een bede tot Jezus, als gedicht ::
.
.
Laat mij worden, als de nieuwe mens in uw Vrederijk
.
Laat mij aan velen wijzen, die anders uw weg zouden missen
.
Laat mij velen tot inzicht brengen, die anders uw uitkomst verloren
.
Laat mij aan velen de zekerheid geven, dat u spoedig wederkomt
.
Laat mij de dwalenden doen keren, van hun ondergang
.
Laat mij straks, met uw heiligen kamperen ...!!
.
 
 ( van : Hero de Jong, 30 juni 2012, te Helvoirt )
+
NB : dat *met uw heiligen kamperen*, verwijst hier, 
naar wat 'r geschreven staat in de Apokalyps, als volgt >
|
Openb_20:9 "... het legerkamp der heiligen, en de geliefde stad ..."

tot deze selectie behoren allen : die, waarvan het geloof op uiterst zware 
wijze is beproefd -- zowel onze nu komende interimpaus, die zich *Pius* 
zal gaan noemen, als onze Petrus Romanus de allerlaatste, mogen wij tot 
deze selectie rekenen -- doch, daarentegen van onze (huidige) Franciscus,
valt dit nog niet te roepen -- immers, hoewel hij het in bestuurlijk opzicht,
beter doet dan z'n voorgangers, en de machtige leeuwen binnen de Curie,
recht in de muil durft te kijken ((( iets wat toen Johannes Paulus I in 1978 
al na 33 dagen het leven kostte ))), kan Bergoglio Franciscus, hooguit wat 
goedmaken van zijn dubieuze rol tijdens de vuile oorlog !? -- hoewel ook 
hij, misschien dat grote offer gaat brengen, waardoor hij als'nog voor zijn 
examen zou slagen ?... de hemel weet het, wij niet ? -- maar 't valt op hoe 
hij probeert te overleven -- wetende, dat zijn leven *op scherp* staat, en 
hij spoedig voor de hoogste Rechter zal moeten verschijnen, probeert hij 
'r toch het allerbeste van te maken -- we zullen 't zien ....

+
DE #derde wereld oorlog nadert nu met rasse schreden -- nog in 1997, 
nam niemand het van mij serieus -- maar nu heden durft niemand 't nog
te ontkennen -- helaas, nog EEN ding weigert men te geloven : dat DE 
technologie, ons ... ONverwacht in de steek zal laten -( zeer spoedig ?
[ Silent Spring, of : SILENT BEEP -( datum is onbekend >
|
NB : dat de uitbrekende #3e wereld`oorlog, definitief gaat leiden tot 'n
heuse ineenstorting van de moderne technologie, wil niemand beseffen,
noch geloven, althans niet voordat 't inderdaad gebeurt -- dus dat straks
al onze high`tech speeltjes bij het vuilnis belanden -(als nutteloos weg^
geworpen)- acht men ONdenkbaar ? -- ja, slechts ook`maar 'n ten_dele
CRASH van zowel technologie als communicatie nu, zou onz' moderne
maatschappij, reeds verpulveren -(( een terug als naar de oudheid ...?
+
DE boodschap van de bijbel ?... is veel rijker dan zelfs de theologen beseffen -- want regelmatig doe ook ik, daarin telkens weer verrassend nieuwe ontdekkingen -- immers, van bvb die allerlaatste paus Petrus Romanus, staat reeds min of meer vast, dat hij zich zal vestigen in zuid^ Jordanie ... de hoogste berg in het midden oosten, de Nebo, zal hij moeiteloos op`huppelen, om vanaf die berg : grote woorden uit te spreken over de gehele wereld -- ja evenwel tot de komst van de groote heerser, zal het *berg opwaarts* met 'm gaan -- echter ... na de komst van de groote heerser, zal ieder botje in z'n lichaam gebroken gaan worden ? -- immers, naast de bijbelse profeten zagen evenzo de katholieke profeten, hoe hij zal moeten LIJDENop een manier welk normaliter ... niemand overleeft !!! -- maar toch is PR bestemd, om levend die eindstreep te halen -- zijn finaal gebroken gestel uit Jesaja 52:14 "... zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensen^ kinderen zijn gestalte ...", die vinden wij weer terug in de Apokalyps -- let op & schrik niet >
 
 "... ik zag te midden van de troon, en van de 4 wezens,
 en te midden der oudsten : een lam staan, als geslacht
 -- met 7 horens en 7 ogen ..." [Openbaring 5:6 + verder ...]

NB : hoewel de theologen ijverig pogen dit boek te verklaren & uit te leggen, gaat de inhoud ervan simpelweg boven de pet van hun toga, zogezegd -- dit komt omdat ze niet luisteren naar degenen die van godswege zijn opgeleid om het dus wel te snappen ....

+
[ nov_2013 > Curie nieuws : tijdens een gesprek met 'n hoge VN`ambtenaar, verklaarde het hoofd van de Congregatie v/de Geloofsleer ((( welke toeziet op de zuiverheid van het RK geloof ))) de duitse kardinaal Muller, dat ... niet de Paus zelf de doctrine uitmaakt, maar hoe de Congregatie v/de Geloofsleer bepaalt wat juist is !! -- doch dit betekent dan wel dat : de Paus zelf, niet langer *ONfeilbaar* is, maar dat de vaticaanse Curie als het formele bestuur van de RK kerk, deze bevoegdheid simpelweg overneemt !?
|
nadat 'r al reeds eerder, dreigende taal had geklonken vanuit de zgn Pius_X beweging, loopt 'r heden een forse discussie binnen de italiaanse maffia, over het pauselijke voornemen om : de vaticaanse (witwas)-bank ... voorgoed te sluiten ? -- leert de geschiedenis niet, dat pausen die aardse belangen schaden : kort leven ? -- wij wachten het voorlopig maar eens rustig af ....
|
[ wo 15 jan 2014 > paus Franciscus ontslaat vier toezichthouders bij de vaticaanse bank, inclusief de opper^ machtige kardinaal Bertone -- blijkbaar, was 'r toch stiekum : crimineel geld wit`gewassen ...?
|
[ do 20 mrt 2014 > paus Franciscus haalt fel uit naar de maffia : "... bekeer je, of belandt in de HEL !!..." -- een dergelijke boodschap, hadden deze mensen nog niet ooit eerder vernomen !?
|
NB : maar, hoe zullen deze mensen gaan reageren ? -- het blijft nu voorlopig nog heel stil ....
+
[ intermezzo ] : ACADEMICI -- naderend de EINDTIJD, zal er een grote plaag over de aarde woekeren -- het gaat hier niet om rupsen, kevers of ander ongedierte -- hoewel de bijbel, de gevolgen van deze plaag, misschien soms vergelijkt met als die van sprinkhanen ? -- doch het gaat hier, om hoog opgeleide mensen : academici -- want, enerzijds is hun academische kennis ONmisbaar voor onze moderne & ontwikkelde maatschappij -((( wij kunnen beslist niet zonder hun kennis plus bekwaamheden )))- doch anderzijds, gaat het hierbij te`vaak om fout opgeleide mensen -- en, over de gevolgen van de destructieve fouten in hun opleiding, wordt zelden nagedacht -- tenslotte, komen 'r voort^ durend : meer & meer & meer & meer & meer ... academici !! -- en, zij nemen niet! zo`maar genoegen, met 'n simpel bestaan ? -- ook zullen het 'r straks, dus : veeels te`veel zijn -- plus, dat zij doorgaans uitzien naar een luxe leventje -- kortom, zowel hun ecologische als politieke *voet_afdruk* (footprint), zal verpletterend groot wezen, zodanig dat 'r amper iets overblijft voor eenvoudige hardwerkende mensen -- maar ... gelukkig is het de God van de bijbel, die werkt aan een oplossing van dit lastige probleem -- welnu, als volgt >

Jesaja 24:21-22"... te dien dage zal het geschieden, dat de heerser bestraffing zal brengen over de menigte der hoge academici, en over de managers der wereld op de aardbodem -- zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil -- zij zullen opgesloten worden in een kerker, en pas na vele dagen zullen zij bestraft worden ..." --(( 'n heus pandemonium !!

NB : over wie de heerser in werkelijkheid is, verschaft de bijbel ons amper enige duidelijkheid ? -- deze vertaling hier, is anders dan die van de dominees, echter is wel volkomen legitiem -- uiteraard, geldt deze bestraffing niet voor mensen die gewoon nuttig werk doen, maar wel voor degenen die ontdekt hebben dat 'r binnen het godsdienstige wereldbestuur van straks, veel goedbetaalde baantjes te vinden wezen -- speciaal de combinatie van theologie & bestuur, blijkt "big business" -- en, zogezegd : *op de berg der goden*, is het toch zalig toeven, niet ? -- evenwel, later zullen "... de verstandigen uit het (gewone) volk ..." [zie : Daniel_11+], tenslotte definitief & overal : radicaal het bestuur gaan overnemen ....

Conclusie > onze academici, zullen straks om te overleven, in de eindtijd, moeten ONTstuderen -- ja : ONTstuderen !!... immers ook Jezus is hun voorgegaan, op die (onderste) WEG der vernedering -- pas daarna, zullen onze academici, de boodschap van het Evangelie, gaan snappen in de praktijk -- doch zij wie dat weigeren, zullen tenslotte : tegen 'n GESLOTEN DEUR aanlopen ....

+
[ di 24 juni 2014 > eenmaal veilig terug van z'n reis naar het midden oosten, haalt paus Franciscus : extra fel uit naar de maffia in zuid Italie -- want, zij die het kwaad aanbidden, worden aldus : resoluut buiten de kerk geplaatst ....
|
[ do 3 july > het Vaticaan erkent nu de Internationale Associatie van Exorcisten [IAE], onder wie Gabriele Amorth -- daarmee zogezegd, is de poort ge`opend naar een broodnodig stuk geestelijke verandering & vernieuwing ....
+
[ 15 sept 2014 > ? de oprichting van de UNoR( United Nations of Religions )
|
Paus Franciscus verklaart, dat : de Derde Wereldoorlog, wellicht nu al in hoofdstukken wordt uitgevochten ? -((( ja, dit zou een bevestiging kunnen zijn, van mijn woord uit december 1997 : *1998 = WorldWar III* ....
|
en naar onlangs bleek, heeft paus Franciscus, diverse gematigde leiders ontmoet deze zomer, om te komen tot de oprichting van een overkoepelende organisatie voor alle religies op aarde, de zgn : United Nations of Religions -(( onder hen was bvb : Shimon Perez, uit Israel ))- maar hoewel de echte United Nations organisatie, al geruime tijd plus in een vergevorderd stadium, met iets vergelijkbaars bezig is [NWCO], heeft Franciscus blijkbaar een goede rede om als`nog zelf zo'n clubje op te richten ? -- en die rede schuilt in het politieke karakter van de *New World Church Order*, wat sterk wordt bepaald door, en alreeds is gebouwd vanuit : het religieus humanisme -((( zie > URI & URI.eu )))- welnu : het Vaticaan enerzijds, en dat religieus humanisme anderzijds, verdragen elkaar domweg niet -- immers al zoveel pausen terug, werd dat religieus humanisme verboden door het Vaticaan ....
|
 FOCOLARE > de enige vorm van religieus humanisme, welk is toegestaan binnen de RK`kerk, is de : Focolare beweging -- alles, en dus ook het geloof, is 'r een collectief gebeuren -- want "focolare", betekent : vuurhaard -(( immers, de leden zoeken 'r geborgenheid ))- uit liefde, gaan de leden OP, in dat collectief -- evenwel blijkt 'r, een riskante over^ waardering van zaken zoals : leiderschap & academische vorming -- dus zo`iets als profetie, is 'r daarom streng verboden -- en toch zullen die profeten straks ook daar : zowel opstaan als gaan spreken namens God -- indien men daar dan de profeten bestrijdt ((( en dat geldt ook voor anderen ))), zal de beweging voorgoed uiteen vallen -- doch indien men accepteert, dan zal de beweging overleven & in`tact blijven ....
+
 STELLING :: machthebbers, willen hun macht uitoefenen over de
 godsdienst, want zelf zijn zulke machthebbers van God verlaten ?
+
[ di 22 dec 2014 : Paus roostert romeinse curie met de waarheid >
|
tijdens zijn kerst toespraak in het Vaticaan, hekelde paus Franciscus, de leden van de romeinse curie -- de paus benoemde hun #15 gebreken, waaronder : machts`wellust, immuniteit, plan & regeldrang, liefdeloosheid, winzucht, kliek`vorming & roddel`terreur, rivaliteit & opschepperij, plus existentiele schizofrenie met spirituele alzheimer -( zie 't engelse bericht daar`over >

DailyMail.co.uk/news/article-2883753/Pope-criticises-Curia

NB : een verzachtende omstandigheid, voor deze romeinse curie zou kunnen wezen, dat bvb de protestantse *bisschoppen en kardinalen* (( als u begrijpt wat ik bedoel )), het 'r heus niet beter afbrengen -- want ook die missen het geloof, wat hun tot echte mannen van God, had kunnen maken ....

+
[ winter 2015 >
Actueel :: ook het Isis`concept van de Islamic State, is nogal typisch, een "vrucht" van het academisch denken -- want ooit in 2012 nog, goedgekeurd door de Noord Atlantische Raad, als *kunstmatig geschapen vijand*, kon deze toen`nog fundamentele beweging, beschikken over zowel amerikaanse wapens als inlichtingen -- immers, was ooit het doel van de Noord Atlantische Raad, dat de Islamic State : de krachten van rebellen^ groepen in het MO zou gaan bundelen ? -- doch helaas, dat pakte totaal anders uit -- want heden, domineert de Islamic State het grote wereld^ nieuws, en worden wij hier & nu geslagen met algehele verbijstering ....
+
 NB : de_Islam, staat al enige tijd op het punt te gaan veranderen
 -- 't welk zich momenteel uit, in : crisis, verdeeldheid, gewapende
 broedertwisten & uiterst gruwelijke moordpartijen ....

[!!!] terwijl men binnen het christendom, boeken kasten bibliotheken vol`schrijft met dode & nutteloze kennis, ontbreekt namelijk in het Isis`concept : die storende scheiding tussen denkers & doeners -- immers daar bij Isis, luistert men naar de stem van Allah, om dan ook direct! te doen wat Allah hun beveelt -( tot onze algehele verbijstering )- want zou men daarentegen, hier bij ons binnen het christendom, luisteren naar de Stem van God, plus ook nog eens doen! wat God tegen ons zegt om te doen ?... voorwaar, dan zou de aarde nu al 'n paradijs wezen ? -- helaas, onze academici verhinderen dat ....

+
[ maart 2015 > pas onlangs bleek, hoe paus Franciscus zich reeds vorig jaar heeft uitgelaten over een mogelijk & voortijdig einde van diens pontificaat -- danwel als 'n vrijwillig aftreden ... hetzij onvrijwillig via een aanslag op zijn leven -- waarbij ((( naar diens eigen zeggen ))) een snelle & pijnloze dood, z'n voorkeur heeft -- daarentegen echter, vreest hij juist voor een langdurig & pijnvol ziekbed -- ja, dit misschien wel als : een late boetedoening, voor diens vele fouten gedurend het Videla bewind in Argentinie, toen ooit ?... wij weten het niet -- toch blijft Franciscus voort^ durend aangeven, vermoeid te zijn van het *acteren als paus* -- immers, vanaf de #1e minuut na z'n verkiezing, wist hij dat z'n leven door anderen in de schaal was gelegd -- door sterk te acteren, kon hij het einde wel : uitstellen, doch helaas niet AFstellen ....
|
en ja, nu Franciscus vermoeid is van het acteren, zich (in het Vaticaan) eenzaam & ge`isoleerd weet, probeert hij z'n einde te bespoedigen, door te verklaren dat de massamoord uit 1915, op het armeense volk : genocide was -- doch terwijl de komende interim, zich heel geduldig & afwachtend betoont, en nu bepaald niet naar het ambt hunkert, vinden zijn vrienden juist dat het de hoogste tijd is, om : dringende hervormingen te kunnen doorvoeren ? -((( de mens wikt, maar God beschikt ....
< < < terug < < <
[ intermezzo ] : SPIRITUALITEIT -- welnu, bij de charismatische protestanten, draait alles om *spiritualiteit* -- en dat pakt heel gunstig uit, voor gewone gelovigen met een bekeerd & gereinigd hart -- want zij leren alzo, te vertoeven in de directe nabijheid van God -(( het is God`zelf, die dan deze nabijheid tot`stand brengt ))- als`ook, deze nabijheid te bespeuren & waarderend te onder^ gaan -- helaas echter, onze academici ?... want juist zij missen zelf, wat ze mij toen ooit bijbrachten : die aanraking & ervaring vanuit de directe nabijheid van God -- de oorzaak van hun gemis, berust echter hier_in, dat ze nogal eigenzinnig zijn, ja soms zelfs : bloody arrogant -- immers, studenten #2e jaar theologie, zijn al net zo erg als hun afgestudeerde collega's -- zulke *theologen*, zetten de gewone gelovige neer als ""leek"" -- en dat, terwijl toch het Evangelie met nadruk stelt, dat wij in beginsel : allen broeders zijn & priesters -- maar men beseft niet, dat wie zo'n beginsel overziet, die : verwerpt Christus ...!!
|
doch wat 'r nu helaas gebeurt, is dat de geschiedenis zich herhaalt -- gedurend de tijd van het oude Israel, toen deed zich al hetzelfde verschijnsel voor -- de prominente elite aldaar, ging de godsdienst naar hun eigen hand zetten, met de introductie van het BA'AL systeem ... een systeem, waarbij de priesters werden vervangen door leiders -- het accent, werd dan gelegd op *de prediking*, vanuit talrijk geplaatste ASHERA [= preekstoelen] -- uiterlijk, scheen 'r dan weinig te veranderen : dezelfde gezangen & rituelen, offers & sacramenten, hield men aan -- doch innerlijk & inhoudelijk, voltrok zich 'n uiterst kwade metamorfose -((( het waren bovenal de profeten, die daartegen in_verzet kwamen, hetwelk zij dan regelmatig bekochten met hun leven )))- maar de prominente elite, die voelde zich nu 's reuze lekker, bij deze aangepaste vorm van religie -- en 't boze verschijnsel deed zich dan voor, dat juist deze prominente elite, overging tot : het eten van mensenvlees -- een groot mysterie, waar`aan de oude schrijvers der TeNaCH, ook in bedekte woorden, maar sumier refereerden -[[[ doch hier, voor de ge'oefende lezer ?... LET OP : aan het hof van koningin Izebel, werd mensenvlees gegeten (stiekum) -- evenzo zal 't gaan met de profetes Izebel uit de eindtijd ( zie > Openb_2:20 ), die haar medegelovigen verleidt tot 'n vorm van hekserij, dwz : 't eten van *gruwelijk offervlees gewijd aan de afgoden* ]]]- kort`om, heden mogen wij aannemen dat : de fout der dwaling, een straf is van God -- bvb : als straf voor de hoogwaan van degenen, die de gewone gelovige hebben ge`minacht -- oftewel meenden, dat : de_kerk ja bestond dankzij hun! prediking -- bij het Laatste Oordeel tenslotte, zullen zij bevraagd worden -((( voor wie nog twijfelt ? >
|
"... laat niemand, over zijn broeder heen lopen, en hem tekortdoen
met zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit alles ..."
{1-Thess_4:6}
+
+
[ AANSLAG : vrijdag 13 november 2015 -- Amalek !!! >
|
reeds #72 uur (#3 dagen) van tevoren, hadden isis`supporters, per sociale media bekend gemaakt dat : Parijs hun doelwit zou zijn !! -- en na deze gruwelijke vrijdag`avond de 13e, rolde de berichtgeving over ons heen -- met name hoe de veiligheids diensten, niet op hun taak berekend waren gebleken -- evenwel toch miste het profetische aspect, in alle berichten -- namelijk de bijbelse rede, waar`om de isis beweging, ondanks de stoere taal van onze machthebbers : niet simpel, noch geheel te verslaan is -- als volgt >
|
Exodus 17:16 "... de Heere heeft een strijd tegen Amalek, ja van geslacht tot geslacht ..."
|
dus, om hier een lang verhaal kort te maken : de zonen van Amalek, zullen niet_eerder hun *armageddon* vinden, dan op de_dag van het bijbelse ARMAGEDDON, als genoemd in de Apokalyps -- tot die tijd helaas, zullen wij 't met hun moeten stellen -- jammer voor Parijs ... immers >
|
Numeri 24:20 "... van`ouds was Amalek, maar hun ondergang zal aan het einde wezen ..."
|
NB : dus tot het einde, zal dit volk acteren -- doch slechts de profeten zullen dit volk, herkennen wie het zijn ....
+
"... richt uw aangezicht tegen Gog in het land MaGog ..." {Ezech_38:2}
|
[ DE eindtijd_evangelicale ... *Gog & MaGog^ologie* ??? >
|
NB : fantasievolle eindtijdschrijvers & amateurtheologen, hebben zich
altijd bijzonder druk gemaakt, over de vraag ... wie dat toch mogen zijn,
allemaal ?... zulk in de bijbel genoemde krijgsbendes, plus vanwaar die
dan zullen komen, straks ? -- meest ingewikkelde theorie'en, werpt men
zo'al op -- in werkelijkheid, is het allemaal reuze simpel -- het gaat hier,
om een categorie mensen die (straks, in Utopia), zullen leven binnen een
roof_cultuur -- men vindt 't daar dus niet lonend om van arbeid te leven,
noch van de opbrengst van de akkers, of van 't vee -- het_roven daarom
is hun nieuwe *way of life* -- maar wie zijn het dan ? -- reuze simpel >
Gog & MaGog, is 't bijbelse equivalent voor : "Jan Rap & zijn Maat" !!
+
[ Keulen, 0-1-2016 >> de grote oorlog (?jihad?), ontpopt zich heden op alle niveau's -- doch de europese machthebbers ((( die alle uiting van 't christelijk geloof, tot achter de voordeur willen terugdringen ))), gedragen zich als ("politiek correkte")  anti^ democraten, en plegen schandelijk hoogverraad tegen hun eigen burgers -- en daarbij wordt vreemd genoeg, de ergste minachting voor vrouwen, juist aan de dag gelegd door : vrouwelijke bestuurders !! -- kan het straks nog erger worden ? -- de bijbel nu, zegt helaas van wel : wij gaan stap voor stap, moreel_terug naar de OERtijd >>
Openbaring 9:21"... zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch
van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen ..."
NB : volgens onze geleerden ((die altijd gelijk hebben)), zouden wij mensen ooit zijn ge`evolueerd, van ... apen naar holen`wezens -- en gedurend die zgn holen`tijd, gingen de mannen met knuppels op`jacht naar vrouwen, om deze vrouwen vervolgens ... aan de haren, het hol in te slepen -- maar hoe wij dan nog`later zijn veranderd in beschaafde mensen, dat weten onze geleerden : niet -- doch wel, blijven onze geleerden als`maar dromen van hun! OERtijd, als *iets* waar`naar zij toch zo`sterk terug^ verlangen ...?
|
Let Op !!! >> die zgn OERtijd van onze geleerden, is wonderwel gerelateerd aan de EINDtijd -- tevens is het een mengbeeld, van zowel de VOORtijd met reptielen (( = voor! de zondvloed )), als`ook de IJStijd met vulkanen (( = na! de zondvloed )), plus nog die holen`wezens -- en dan gedurende die EINDtijd straks, zullen al deze dingen daar`in tezamen tot vervulling gaan komen, als een apokalyptische wereld ... waarvan ik met afschuw droomde !!
+
[ zondag 3 januari 2016 > in 't Reformatorisch Dagblad, stond 'n goed artikel over het LEERGEZAG in de RK moederkerk -- de CLERUS van deze grote kerk, zou moeite hebben met de inbreng van *de LEEK* ? -- ik denk nu echter, dat dit daar overigens nog wel meevalt ? -- want vaak, hebben juist de protestantse theologen, die aller^ hoogste mijter op -- immers ook in de kerken v/de reformatie, dulden de academisch of universitair gevormde leeraars niet, dat zowel *de LEEK* als de autodidact, zich mengt in een inhoudelijk gesprek op LEERstellig niveau -- ja zelfs binnen de zgn eukomenische beweging, met toch een schijnbaar relaxte atmosfeer, stuitte ik op hun arrogantie -- ze deden dan, als`of ... Jezus de_zoon was van een professor, ipv : de_zoon van 'n timmerman ? ((( zo gingen daar`over nu weer mijn gedachten ))) -- maar tijdens die zondag van 3 januari 2016, toen sprak Jezus direct tot mij -- dwz : Hij gaf aan mij, een persoonlijke & zeer duidelijke opdracht, als volgt >>
""... Herstel, mijn!_Leergezag ...""
[!] : uiteraard hier op aarde -- welnu, genoeg werk voor #1000 manjaren ? -- dit zal ik dus wel samen met anderen moeten oppakken -- anderen, die dan zo spoedig mogelijk op mijn weg zullen moeten gaan komen -(( naar ik hoop & verwacht ...?
+
[ 8 januari 2016 = SLECHT NIEUWS >> paus Franciscus was reeds aan *het Einde van z'n Latijn*, en nu wordt hij tot overmaat gedwongen, de politieke agenda uit te voeren, van z'n eigen jezuiten`orde -- wat dit zo`al inhoudt, kan u lezen op sommige kritische (engels^ talige) katholieke nieuws`sites -- bvb :
|
CatholicNewsAgency.com/pope-francis-stresses-unity-we-are-all-children-of-god
|
uit z'n boodschap zouden wij misschien kunnen verstaan, dat : door het aanbidden van Boedha & Allah ((( inter`faith ))), wij al evenzo uitkomen bij de God van de bijbel ? -- dwz : dat heeft hij uiteraard niet_zo! gezegd, maar volgens de critici zou het dus wel die kant op neigen -(( stellig, omdat de jezuiten met hun Prayer Foundation, toch stiekum aan inter`faith doen !? ))- evenwel groeit 't mysterie, wanneer schijnt dat Franciscus : namens het Vaticaan (de Curie), documenten zou hebben ondertekend, waarin het aankomende wereldbestuur van straks, de bevoegdheid krijgt om te streven naar : *the sustainable human population CONTROL* -- zou dit dan kunnen gaan betekenen, dat wie als *nutteloos & overtollig* te`boek staat, misschien naar een andere planeet moet ? -- wij weten nog`niet, hoe dit gaat aflopen, maar het klinkt hopeloos ....
|
NB : de bijbelse aanpak, om de gezinnen klein te houden, dus op de manier van God, dat is via ... onderwijs aan meisjes !! -- immers nadat 'r ooit was besloten, kort na de exodus uit Egypte, dat dochters konden erven ((( zie > Numeri 27:1 t/m 27:11))), hadden plotseling alle! dochters uit het antieke volk Israel, dtg het volle recht om : te leren lezen, schrijven & rekenen -- want ooit er`voor, nog verblijvend in Egypte, nam hun populatie daar nog explosief in omvang toe -- echter door het_besluit, bleef tot lang na de exodus, de bevolking van het beloofde land, gedurende meer dan 1000 jaar : *sustainable* ....
+
DE complot_theorie der complot_theorie'en !?
|
bij het *godsdienst bureau* van de Verenigde Naties [UN] is men bezig met 
een keuring van de grote wereld`godsdiensten die straks zullen gaan zetelen 
in het komende wereld`bestuur -- en ja, ook 't christendom stelt zich hierbij
zeer *eukomeen* op, en toont zich bereid tot forse aanpassingen, betreft de
inhoud van het geloof -- hoewel, ernstige zorgen maakt men zich bij de VN,
over de Islam, simpelweg omdat men daar gewoon geen! grip op heeft ....
|
welnu : men heeft daartoe ... een PLAN bedacht -- een plan, wat straks de
VN het recht moet verschaffen, om van de Islam te maken : een post`islam^
cultuur -- de critici daarentegen, zij begrijpen dat niet, en roepen nu dat men
bezig zou zijn, om : Europa ... te *islamiceren* !? -- evenwel dat ruwe volk
uit 't midden oosten & noord Afrika, wat hier duitse steden ONveilig maakt,
dat heeft slechts tot taak om : hun eigen Islam in`discrediet te brengen -- ze
zijn daartoe, als zgn *oorlogs migranten*, speciaal naar Europa gelokt ....
|
tegelijkertijd hoopt men, om daar in het midden oosten, aan de Islam : een
zgn *apokalyptische nederlaag* toe te brengen !? -((( ze kunnen maar beter
thuis blijven, volgens mij )))- men wil de Islam, in 'n totale oorlog brengen,
zodanig dat 't gehele MO verandert in een *open graf* -- de aandacht gaat
men dan richten, op de joodse staat Israel -- evenzo, moet er dan een jihad^
leger van krijgers samenkomen, zo! massaal, dat terstond al een//derde van
hen zal sterven door zowel tekort aan voedsel als gebrek aan drinkwater --
plus dat nogmaals een//derde sterft vanwege onderlinge conflicten -- de rest
mag het tenslotte opnemen, tegen de joodse staat Israel -- een strijd waar`in
de allerlaatsten, dan definitief moeten opgaan, zonder hun weder`keer ....
|
evenzo mogen dan de migranten in Europa (("Wir Schaffen Das !!")), zich 
zodanig keren tegen het gastvrije duitse volk, dat de mensheid op de gehele
aarde, daar`over zeer diep geschokt zal wezen, dusdanig dat men binnen de
Islam zelf, zich wel zal moeten schikken, in de ge`eiste veranderingen ....
|
wanneer dan de morele ruggegraat van de Islam zou zijn gebroken, door 'n
apokalyptische nederlaag in het MO, wil men 'r vervolgens nieuwe leeraars
op het pluche zetten -- leeraars die reeds zijn opgeleid & goedgekeurd door
de VN -(( zie > URI.org & URI.eu ))- het risico bestaat trouwens voor elke
religie, dat de gedeputeerden het contakt verliezen met hun achterban ....
|
helaas hebben de europese leiders, hun burgers voor dit doel, grote risico's
laten ondergaan -- met name in Duitsland, lag een heuse burgeroorlog op de
loer !? -- immers : de migranten gedroegen zich ronduit oorlogszuchtig, plus
dat 'r partijen vuurwapens onderschept zijn, waarvan men denkt! dat, deze
bestemd waren voor de migranten -- de tijd zal het ons spoedig leren ....
|
tot zover nu deze uitwijding, betreft zo'n gewaagde complot`theorie ....
[ mei_2016 > vanuit de USA, trekt ene Donald Trump, d' aandacht van de 
gehele wereld -- hij, wil president worden, in 't Witte Huis te Washington -- 
hij, heeft de zgn voor`verkiezingen gewonnen -- en hij doet zich voor, als 'n
heus christen -- evenwel hebben veel amerikanen, deze brullende leeuw al in
hun hart gesloten, vanwege diens platte oprechtheid -- en ook ik, zal hem van
harte zijn succes gunnen -- evenwel, hij loopt gevaar ... gevaar voor z'n leven
-- immers, 'r zijn reeds nu, vage aanwijzingen, dat : Trump, op 'n zeer kritiek
moment, vermoord zal gaan worden -- en 't moment zou 'r dan moeten zijn,
zodra hij de echte verkiezingen heeft gewonnen, maar nog^niet ge_installeerd
is !? -- 't doel van deze actie, is echter geheel anders dan wat u misschien zou
denken ?... 't doel is : het uitlokken van een burger`oorlog, met als resultaat :
de USA, veranderen in *the Dis_United States of America* -- achterliggende
rede hiervoor zou zijn, die torenhoge! schulden van de USA, aan de_rest van
de wereld -- de officiele USA schuldenberg is gelijk aan alle spaartegoeden
in de hele wereld -- doch daarentegen de verborgen schuldenberg, bevat ook
gigantisch veel zgn *pseudo investeringen* -( u raadt het ? )- en dan, om van
deze dubbele schuldenberg AF te komen, kan slechts 'n heuse burger`oorlog
uitkomst brengen -- wie daarna meent, nog iets van waarde tegoed te hebben
uit deze straks *Dis_United States of America* ((( bvb, onze NL goudstaven
liggen daar ))), die moet misschien wel ... #100 jaar procederen ? -- kortom,
dit was hier dus zogezegd : (gewaagde) Complot Theorie nummer #2 ....
+
[ AANSLAG : 22 maart 2016 -- Amalek, opnieuw !! >
|
ditmaal mocht men 't verduren in Brussel -- alweer, bleken de veiligheids
diensten, niet`geheel op hun taak berekend -- echter een volgende logische 
& geografische stap, zou ... Amsterdam kunnen zijn ? -- maar het zijn ook 
hier de bestuurders die de moed missen om optijd de juiste maatregelen te 
treffen -- wij wachten heden geduldig af, hoe het schip gaat stranden ...!?
|
PS : vroeger, verdedigden wij *waarden* -- ja, toen! stonden wij moreel
sterk -- nu, koesteren wij onze *vrijheden*, echter staan wij moreel zwak,
sinds wij per jaar zo'n #30.000 (on!geboren) mensenlevens door het riool
spoelen !? -((( deze uitspraak hier, is helaas NIET *politiek correkt* ....
+
Zomer 2016 = ja tijd voor een luchtig onderwerp,
de CARTOONS van 'n briljant politiek tekenaar :
|
[ let op > deze gaat over Europa ( de Brexit ), ja ?
Ggrrrgraphics.com/uploads/7/4/7/3/74734153/4299071.jpg
|
[ let op > deze gaat over de_USA ( verkiezingen )
Ggrrrgraphics.com/uploads/7/4/7/3/74734153/6540864.jpg
|
PS : veel plezier, op > www.Ggrrrgraphics.com !
+
[ 14 july (2016) "quatorze juillet" : een gruwelijk drama, aan het einde van een feestdag, in de mondaine franse badplaats Nice -- wederom bleken de veiligheids^ diensten, niet op hun taak berekend -- immers, wie de bijbel kent of leest die weet, dat : Amalek altijd toeslaat, zodra je zwak bent, of als je effe niet goed oplet {Deut_25:17+18} -- een voetgangers^ zone, met duizenden mensen, was simpel te beveiligen geweest, met eenvoudige middelen -- de indruk bestaat nu, dat de franse overheid : deze aanslag bewust liet gebeuren -- doch waarom ? -- immers terstond kwam uit, dat : zware vrachtwagens op 14 july, in geheel Frankrijk verboden zijn -- en op de zee^ boulevard van Nice, daar zijn zelfs lichte vracht^ wagens : altijd_! verboden -- plus dat de barrieres, om de voetgangers^ zone te beveiligen, juist vlak`voor de aanslag werden verwijderd -- conclusie : de aanslag^ pleger kreeg vrij spel ...!?
|
NB : de_rede zou moeten zijn, dat de franse overheid, bij wijze van *vlucht naar voren*, ook de vorige aanslag (op vrijdag 13 november 2015), al evenzo bewust heeft toegelaten !? -- want, volgens deskundige critici : keert de globalistische politieke elite in Europa, zich vandaag tegen het (eigen) volk, als_straf omdat, dit volk niet mee`gaat in hun waan^ zinnige denkbeelden -- denkbeelden die menen, om ver te mogen uitstijgen boven de simpele realiteit van : goed democratisch bestuur & economische wetmatigheid ....
+
[ 't regende berichten over aanslagen, tot & met op 26 july > toen twee zonen van Amalek, een kerk in Normandie binnen^ drongen, en de 84`jaar oude priester aldaar, op een gruwelijke wijze ombrachten -- doch deze kerk stond, op 'n reeds in april gevonden, hit_lijst van isis -- maar uit hun snelle respons bleek naderhand, dat de politie zogezegd ""om de hoek"" heeft gestaan !? -- evenwel toch, liet men het helaas, eerst weer gebeuren -- waar`om ? -- immers men was reeds, zoals naderhand bleek, al #4 dagen van tevoren gewaarschuwd ....
+
Ggrrrgraphics.com/uploads/7/4/7/3/74734153/election-decision-ben-garrison
*de leeuw heeft gebruld* -- in een tijd van genderconfusie plus een dreigende
#3e wereldoorlog, werd op 8 nov 2016, in de USA : Donald Trump, gekozen 
tot (nu ingezworen) president van Amerika -- maar nu is helaas diens leven in 
acuut gevaar !? -- plus al evenzo dat van z'n running mate, Mike Pence -- dat 
bleek bvb toen woedende demonstranten ((( olv betaalde provocateurs ))), op 
een agressieve manier hun woede bliezen, tegen de verrassende uitkomst van
deze verkiezing -- naar mate de dag van de inauguratie nadert, zal het gevaar 
toenemen -- en, zodra het onheil toeslaat, ontstaat 'n situatie, waarin de USA 
grondwet : niet voorziet -- binnen DE CHAOS die daarna uitbreekt, kunnen 
diverse machten & krachten, hun doel proberen te (gaan) bereiken -- met als 
resultaat : een heuse burger`oorlog, die de USA in stukken zal scheuren ....
WAARHEID-911 
.
NB : wie serieus wat wil verstaan, van zowel de politieke, als de machts
verhoudingen in de USA, die zal een_studie maken, van de ware feiten uit
het beruchte 911`dossier -(( maar : wie niet kritisch kan, noch wil denken, 
die kan 't beter achterwege laten ))- de feiten immers zijn : schokkend ...!!
+
[ Berlijn : ma 19 dec 2016 >> de zoveelste aanslag in Duitsland, met vele 
doden & nog meer gewonden -- want, zeer eenvoudige maatregelen, welk 
dit ON_heil hadden kunnen voorkomen, werden -( op last van Merkel ? )-
achterwege gelaten -- voorts kon de dader, na een lange reeks blunders bij
de politie, zich simpelweg uit de voeten maken -- alles wijst er nu weer op,
dat men 't bewust_! heeft laten gebeuren ? -(( let op !!!... dit is absurd >>
|
NB : kort voor deze aanslag, namen politie`mensen contakt op met : Lutz 
Bachmann, de leider van de "rechtse" PEGIDA`beweging -- vertrouwelijk
werd 'm verteld, dat er *een aanslag* onderweg was, alsook door wie! de
aanslag gepleegd zou gaan! worden -- het probleem : deze politie`mensen,
mochten van hun superieuren, niets! doen om dit ON_heil te stoppen -- 't
gebeurde daarna precies, zoals door de politie`mensen was voorzegd ....
+
[ USA vr 13 jan 2017 >> insiders aldaar, vrezen voor een burger`oorlog --
de *politieke stemming*, op sommige plekken, zou 'r zogezegd "rijp" voor
wezen -- DE vraag is nu : komt 'r een grote aanslag op Donald Trump, op
z'n staff, en familie, tijdens ... de inauguratie !? -- tot op heden, wees alles
in de richting van zo'n AANSLAG !! -- doch indien dat gebeurt, misschien
met behulp van een drone & 'n vuile kernbom -(welke plutonium bevat ?)-
dan zal dit het startsein wezen, van de #2e amerikaanse burgeroorlog ....
|
[ za 21 jan >> nadat de inauguratie te Washington zonder aanslag verlopen
was gingen de dag er`na : miljoenen vrouwen ja wereldwijd, demonstreren
tegen Donald Trump -- dit wijst niet alleen op een organisatie, maar is ook
*iets* wat duidelijk maakt, dat de geplande aanslag : slechts in de koelkast
ligt, doch voor!zeker uitgevoerd gaat worden -(( is 'n kwestie van tijd ....
|
NB : zou de aanslag zijn uitgesteld, omdat ... Hillary Clinton, de kinderen
van Trump toch wel aardig vond ? -(( de menselijke kant van 't verhaal !?
+
[ di 21 feb 2017 >> de kandidaat voor het *interim pausschap*, wordt erg 
oud maar blijft wel gezond & vitaal -- maar met paus Franciscus, gaat het 
helaas niet goed -- hij roept, dat men vanuit de islam, naar vrede streeft --
doch *islam_vrede*, dat is : overal de_islam, gebracht met het zwaard ...?
+
[ en dan hier tenslotte : het antwoord op uw dringende vraag >
.
vraag : hoe? gaat God, de kerk splitsen, in zowel een
grote kerk, die ten`onder gaat, plus 'n kleine kerk, die
zeer groot wordt, en : God's doel bereikt -(( let op !! >>
2-Thess_2:10 t/m 2:12 "... hun, die verloren gaan, omdat :
zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben [...] en
daarom zendt God hun een_DWALING, die bewerkt dat
zij de_leugen geloven -- opdat allen geoordeeld worden,
zij die ... de_WAARHEID, NIET`geloofd hebben !!..." .
NB : het stond al ruim #2000 jaar, dus gewoon in de bijbel -- ja,
de dwaling betreft hier : de_openbaring van de SUPER_christus,
die z'n SUPER_tempel gaat bouwen, alsook z'n SUPER_wereld^
hoofdstad -- kortom : het zal straks reuze! aantrekkelijk worden,
om een foute keuze te maken -- doch juist minder! aantrekkelijk,
om aan de goede keuze vast te houden -((( EXAMEN_TIJD ...!? 
't zal voor de gelovigen bijzonder aantrekkelijk gemaakt worden,
zich te voegen in de nieuwe orde -- en speciaal hun leiders zullen
hiervan gretig gebruikmaken -- doch gezien de grote huiver bij de
meeste gelovigen, zal 'r worden overgegaan tot de deportatie van
massa's jonge gelovigen naar *selectie kampen* in de woestijn -[
zie : Hosea_11:10+11 & Ezechiel_20:34//38 -( lastig te verstaan !! 
ja gezien 't feit dat men straks in de super_wereldhoofdstad, alle
talen zal spreken, wordt deze stad in de bijbel, ook wel Babylon
genoemd {zie : Openb_14+16+17+18} -- de stad zal men echter
bouwen, boven`op 'n slapende vulkaan, die vanwege de onrust!
in de shiftende aardkorst tenslotte, opnieuw tot leven komt -- de
stad wordt genoemd, in : Jesaja_54, Zacharia_8, Ezechiel 48, en
is 'n heus mysterie -- toch, schijnt Zefanja_1, al te refereren aan
de vulkaniteit in de bodem, er`onder !? -- veel andere schrijvers,
spreken liever over hun! toekomst`droom, het *grote SION*, als
't expanded herbouwde (Jeruzalem), van`waar`uit het veranderde
*Israel*, gaat heersen over de volkeren der aarde -- het *SION*,
wordt #136x genoemd in de Tenach, en #5x in het Evangelie .... 
[ toelichting > de oude profeten uit de TeNaCH [OT], voorzagen
reeds, de spectaculaire komst van een grote heerser, die zichzelf
mondiaal, met zwaar geweld gaat manifesteren -- reeds beschikt
hij daarbij, over diens eigen leger van "engelen", plus diens eigen
selectie van "heiligen" -- grote tekenen & wonderen, zoals bvb 't
midden`door`splijten van de Olijfberg (te Jeruzalem) zal hij gaan
verrichten {Zacharia 14:4} -- daarentegen de NT apostelen, ver^
wijzen bewust`niet naar zulke schriftplaatsen, als *iets* waar_in
de gelovigen, "hun_messias" zouden moeten gaan herkennen .... 
nb : u zou bvb wel achter zgn *leiders* kunnen aanlopen, echter
dan nemen zulke mensen (( welke van godswege NIET geroepen
zijn )), u mee in hun ondergang -- ja daarom is het beter om nu_!
"eenzaam" te zijn, dan straks te delen in d' anderen hun verdriet ?
-- maar nog beter, is : het volgen van de_Weg der *verstandigen*
(zie : Daniel_11+12) -- zij nemen eerst hun eigen beslissingen, om
daarna vele anderen tot die grotere verstandigheid te bewegen .... 
bijna vergeten ? > de joodse gelovigen, welke zich een tijd_lang
verloren waanden, nadat zij van de United Nations, gedwongen
waren om hun land te verlaten ... zullen hun totaal nieuwe zelf^
vertrouwen (her)-vinden binnen de communes (( ?-Rom_11:25 ))
-- zij zullen er zich, volkomen thuis & op hun gemak weten .... 
vaak om louter (economische) *redenen van bestaan*, zullen de
mensen zowel de wereldkerk verlaten, alsook zich aansluiten bij
DE christelijke communities, welke tevens een grotere veiligheid
bieden aan hun bewoners -- dus : de grote kerk loopt leeg, en de
kleine kerk loopt zogezegd : VOL -( het einde nadert gestaag .... 
tenslotte zal *DE_KERK van het volk*-(( zonder muren )), weer
bestuurd gaan worden door de nieuwe apostelen & profeten, die
de gelovigen : door de chaos van de Eindtijd zullen leiden -- men
leeft dan als gelovigen plus niet`gelovigen tezamen in communes
-( dit model is zo succesvol, dat 't leven op aarde zich herstelt .... 
+
+
[ wo 22 mrt 2017 >> bij de engelse veiligheidsdienst, heeft men 't *intelligentie
quotient* [IQ], als van zeewier ? -- immers de uitgelezen! plek voor 'n aanslag,
zoals het voetpad op de Westminster Bridge, had simpel te beveiligen geweest
met al even simpele : stenen bollards !! -- doch men vond het blijkbaar nodig,
dat 'r eerst wat doden & gewonden vielen, om direct daarna heeel uitgebreid :
allerlei zinloze & overtrokken maatregelen uit te voeren !? -- nb : was dit echt
nodig nu, voor het verbreden van 't draagvlak der anti_immigratie politiek ...?
+
[ begin april >> mondiaal regent het aanslagen, die stuk voor stuk voorkomen
hadden kunnen worden ? -- waarom men dit toch toelaat, is niet duidelijk ....
|
president Donald Trump, overziet 'n zgn *FALSE FLAG*, en begint bijna 'n
oorlog met Rusland -- het is lastig, om de_waarheid over feiten te vinden ....
+
[ do 20 april, Parijs >> een jihad`strijder, welke al eerder geprobeerd had om
politie`agenten te doden, en daarvoor 'n lange straf uitzat, was zomaar ineens
vrijgelaten uit de gevangenis, en hij greep z'n kans om te doden -- doch wie-!
had deze man : vrijgelaten !? -(( er schijnt sprake, van bewust wanbeleid ??
|
NB : de *zonen van Amalek*, zullen nog menigmaal van zich laten horen !!
+
[ ma 22 mei, Manchester >> reeds tevoren hadden buren gemeld, dat iemand
was teruggekeerd van een zelfmoord`training in Lybie -- maar de veiligheids^
dienst, was te druk met haar ingewikkelde administratie, en moest ook nog 's
vergaderen -- dus kon een jihadist, gemakkelijk toeslaan in de Arena, alwaar 
men nog`niet goed had na`gedacht, over de beveiliging van dat gebouw ....
+
[ ?_ergens in 2017 ... bleek dat paus Franciscus, 'n encycliek voortgebracht
heeft, waarin zou staan dat : de bevolking van de aarde, met vele miljarden
moet AFnemen -( maar, hoe wil hij dat realiseren ?... ik zou 't niet weten ?
+
[ za 3 juni, Londen >> het verhaal wordt eentonig -- ruim voordat jihadisten
hun slag sloegen, was de engelse veiligheidsdienst, uitvoerig gewaarschuwd
-- een der jihadisten had zelfs toegang tot d' tunnels onder het parlement !! 
+
< w o r d t - v e r v o l g t >
 
zie ook : www.HeroBeer.NL
DutchProphecy
ma 5 juni 2017
't is nog niet af, dus kom nog 's terug, svp ?...