Genealogie van Jacob Willaemszone van Hilsebroec.


I : JACOB WILLAEMSZONE VAN HILSEBROEC, schepen van Haarlem in de jaren 1324 en 1325, geboren voor 1300, overleden voor december 1348, zoon van WILLAEM VAN HILSEBROEC en VER HAZEKINE.
Hij bezat de leengoederen der Van Hilsebroecs reeds in 1331, op 1 april van dat jaar ontvangt hij vergunning van Graaf Willem IV om "de minre helft van al zijn lenen" (w.o. de tienden van Ravensdorp) als lijftocht te stellen voor zijn echtgenote. In 1344 wordt hij vermeldt, met zijn moeder Ver Hazekine, als huurder van grafelijke goederen in en bij Haarlem. (zie jb. CBG 1970).
Jacob is getrouwd tussen 1320 en 1325 met ERCKENRAET GAEL, geboren rond 1300, overleden na 1348, minstens 48 jaar oud, dochter van GHERYT GAEL en MACHTELD N.N..
Zij leeft nog als weduwe 8 december 1348, op welke dag zij met haar kinderen de helft van 5,5 made land in de Schouwbroec, -thans nog steeds genaamd de Schouwbroekpolder- in 't ambacht van Heemstede schenkt aan het Nieuwe Gasthuis te Haarlem (later genaamd het St. Elisabeth's Gasthuis). (zie jb. CBG 1970).
Uit dit huwelijk:
1 : WILLEM VAN HILSEBROEC, geboren rond 1328, volgt onder II-a.
2 : FLORIS GAEL, geboren rond 1330, volgt onder II-b.
3 : JAN VAN HILSEBROEC, vermeld in de schenkings-akte van 1348, daarna niet meer gevonden, niet vermeld in het testament van zijn tante Lizebette Gael (1358). Een en ander vormt echter volstrekt geen bewijs dat Jan op jeugdige leeftijd zou zijn overleden.
4 : AREND VAN HILSEBROEC, vermeld in de schenkings-akte van 8-12-1348 en 12-7-1349, nog minderjarig zijnde. Hij ontvangt van zijn tante Lizebette Gael een legaat volgens haar testament van 26-3-1358. Tussen 1396 en 1400 moet hij een stoel, (no.16) in het Kerstgilde verworven hebben. In 1401 wordt hij vermeld als "deken"van dit genootschap. Hij stierf zeker kinderloos, aangezien hij zijn stoel legateerde aan zijn broeders zoon Jan Florys Galenzoon, op wien deze stoel in 1416 werd overgeboekt.
5 : MACHTELT VAN HILSEBROEC, uitsluitend voorkomend in de akte van 8-12-1348, zij is dan nog minderjarig.
6 : SEMEYNSE VAN HILSEBROEC, uitsluitend voorkomend in de akte van 8-12-1348, zij is dan nog minderjarig.
7 : ALIJT VAN HILSEBROEC, uitsluitend voorkomend in de akte van 8-12-1348, zij is dan nog minderjarig.
8 : HASEKYN VAN HILSEBROEC, uitsluitend voorkomend in de akte van 8-12-1348, zij is dan nog minderjarig.
9 : LIZEBETH VAN HILSEBROEC, voorkomend in de akte van 8-12-1348 en 12-7-1349, zij is dan nog minderjarig.

II-a : WILLEM VAN HILSEBROEC, geboren rond 1328, zoon van JACOB WILLAEMSZONE VAN HILSEBROEC (I) en ERCKENRAET GAEL.
Reeds meerderjarig op 8 december 1348 bij het passeren van de schenkings-akte. Hij schenkt op 11 april 1385 aan het St.Jans klooster 4,5 morgen land liggend in het ambacht van Wateringen. Voorts bezat hij stoel no.35 in het Kerstgilde, reeds in de eerste ledenlijst uit het jaar 1371 wordt zijn naam vermeld als een der 52 leden van dit gilde, slechts eenmaal komt hij bij het Kertsgilde voor in een bestuursfunctie, in 1384 blijkt hij een der drie "vinders"te zijn.
Na het overlijden van zijn beide zoons blijkt uit de beleningsoorkonde van zijn neef Jan Floryszoon Gael dat hij, "oude Willem van Hilsebroec", deze leengoederen had bezeten, hetgeen ook logisch is aangezien hij toch de oudste zoon van zijn vader was. Ook was het ongetwijfeld deze zelfde "oude Willem" die indertijd (ca. 1380) de oude leenbrieven van heer Symon van Haerlem op de grafelijke kanselarij liet inschrijven in het Register "XVIII". (zie jb. CBG 1970).

Zijn zonen bij een nog onbekende vrouw:
1 : WILLEM VAN HILSEBROEC, overleden in 1418 of 1419.
Hij erfde de lenen van zijn vader, doch een belenings-akte is niet te vinden. Tevens erfde hij stoel no. 35 in het Kerstgilde, waarschijnlijk was hij de Willem van Hilsebroec die in het jaar 1396 op de ledenlijst voorkomt. Hij was "dienst" in het jaar 1406 en "vinder" in 1417. Hij stierf in 1418 of '19, in ieder geval zeer kort vóór zijn broerder Jacob. Op 20 oktober 1392 blijkt hij reeds gehuwd te zijn met Lizebetken Willem Jan Coppetiaensdr. want op die datum verkoopt hij land hetwelk hem in zijn huwelijk was aangekomen aan haar volle neef Hughe van Dyemen. Zij was een dochter van Willem Jan Coppetiaenszoon, schepen van Haarlem 1382-'85 en Cille Hughe Bake'dr. (wier zuster Machteld gehuwd was met Everaert van Dyemen, de vader van Hughe voornoemd). Uit een andere akte in het Marquette-archief blijkt dat moeder Cille vóór 24 februari 1375 is overleden, de "raden" van Haarlem treden dan op als voogden over haar en haar broertje Gheryt. Weduwe zijnde wordt Lysbeth in 1422 te Haarlem aangeslagen voor het "gesette geld", volgens het desbetreffende kohier opgenomen in de Tresoriersrekening over genoemd jaar. (zie jb. CBG 1970).
Willem was gehuwd met LIZEBETKEN WILLEM JAN COPPETIAENSDR., dochter van WILLEM JAN COPPETIAENSZOON en CILLE HUGHE BAKE'DOCHTER.
2 : JACOB VAN HILSEBROEC.
Van hem is alleen bekend dat hij de leengoederen van zijn broer Willem had moeten erven, doch dat zijn belening geen doorgang kon vinden daar hij in Leiden woonde, welke stad toendertijd nog niet verzoend was met Jan van Beyeren. Korte tijd na zijn broer sterft Jacob en de graaf beleend dan zijn neef en erf-opvolger Jan Gael Florysz. Ook de stoel No. 35 wordt dan van Jacob op Jan Gael overgeboekt. Dit alles geschiedde in het jaar 1420. (zie jb. CBG 1970).
Jacob was gehuwd met N.N., overleden in 1423 of 1424.
Zij werd als Jacob van Elsbroec's weduwe overluid werd door de St. Bavo klokken in het jaar 1423/24.

II-b : FLORIS GAEL, geboren rond 1330, overleden rond 1399, ongeveer 69 jaar oud, zoon van JACOB WILLAEMSZONE VAN HILSEBROEC (I) en ERCKENRAET GAEL.
Als jongere zoon, zonder leengoederen, vindt men praktisch niets over hem in de oude aktes. Wel vindt men hem vermeld in het Ruyghe Register van het Kerstgilde aangezien hij daarin met name genoemd wordt in de bestuurslijsten van de jaren 1381 als "dienst", in 1385, 1390 en 1395 als "vinder" en in de jaren 1392 en 1393 als "deken". In de algemene ledenlijst van 1396 staat bij zijn naam extra aangetekend dat hij zijn stoel (no. 26) verworven had van Symon van der Does, die zelf voor het laatst nog in 1378 als stoelbezitter voorkomt. Aangezien zijn zoon Jan in 1400 zijn stoel blijkt te bezitten kan aangenomen worden dat Florys in 1399 of 1400 is gestorven. (zie jb. CBG 1970).
Floris was gehuwd (1) met N.N..
Heel misschien een dochter van genoemde Symon van der Does.
Uit dit huwelijk:
1 : JAN FLORYSZOON GAEL, volgt onder III-a.
2 : MARGRIET GAEL.
Meermalen voorkomend als weduwe van Allairt Saelmonszoon, voor het eerst in 1419 wanneer zij door koop een stoel verwerft in het Kerstgilde, en meteen in dat jaar al als "dienst" optreedt. Nimmer vindt men haar met de achternaam Gael, dat zij niettemin een dochter van Florys Gael moet zijn geweest volgt uit een akte van 9 april 1434 waarin Claes Diert optreedt als broeder en voogd over Margriete Allaert Saelmons weduwe. (zie jb. CBG 1970).
Margriet was gehuwd met ALLAIRT SAELMONSZ., overleden voor 1434.
Floris was gehuwd (2) met BAERTRAET N.N., overleden in 1420 of 1421.
Hoogstwaarschijnlijk een lid van het geslacht Diert. Zij bezat zelve eveneens een stoel in het Kerstgilde (zie de complete ledenlijst Anno 1406) en komt het eerst voor in het jaar 1399 als "dienst" als "Baertraet Floris Galen". Reeds in 1402 is haar naam dan veranderd in "Baertraet Jan Braeuwen" zodat zij kort na het overlijden van Floris Gael hertrouwd moet zijn met Jan Braeuwe, schepen van Haarlem in datzelfde jaar 1402. Na haar overlijden in 1420/21 wordt haar stoel overgeschreven op Gheryt Jan Braeuwen die jongste, een voorzoon van haar tweede echtgenoot.
Baertraet was later gehuwd met JAN BRAEUWE, schepen. Hij had bij een nog onbekende vrouw één zoon.
Uit dit huwelijk:
3 : CLAES DIERT, geboren voor 1393, volgt onder III-b.

III-a : JAN FLORYSZOON GAEL, overleden in het jaar 1426, zoon van FLORIS GAEL (II-b) en N.N..
Jan Gael erfde in 1400 stoel No. 26 van zijn vader, voorts in 1416 stoel No. 16 van zijn oom Arend van Hilsebroec, welke stoel hij terstond op naam van zijn echtgenote liet overboeken. Tenslotte erfde hij nog in 1420 stoel No. 35 van zijn neef Jacob van Hilsebroec, welke stoel hij terzelfder tijd doorverkocht aan Pieter Heynenzoon. In hetzelfde jaar 1420 werd hij, na dode van zijn neef Jacob door de grafelijkheid beleend met de aloude Hilsebroecse leengoederen, waaronder nog steeds de tienden van Ravensdorp. Op die zelfde dag 15 augustus 1420 stelt hij de "minre helft" van zijn leengoed als lijftocht voor Yonefie. Op 2 februari 1415 beleend de Heer van Egmond Jan met het oude leen van zijn overgrootvader Gheryt Gael dat deze op 8 mei 1332 had ontvangen.
Jan Gael bekleedde in het Kerstgilde successievelijk de functies van "dienst", 1400, "vinder", 1404, 1409, 1416, 1420 en 1424, en "deken" in 1422. Tenslotte vinden wij hem nog vermeld als schepen van Haarlem in de jaren 1413, 1415 en 1424. Zijn schepenzegel is bewaard gebleven onder een akte van 4 oktober 1413. (zie jb. CBG 1970).

Jan was gehuwd met YONEFIE CLAES PUTKENSDOCHTER, dochter van CLAES JAN JACOBSZOON, genaamd Put of Putje (vele malen schepen in Haarlem tussen de jaren 1378 en 1395) en LISEBETH N.N..
Yonefie vindt men in het Ruyghe Register vermeld als "dienst" van het Kerstgilde in de jaren 1419, 1423 en 1429. Zij stierf ca. 1457/58 aangezien haar stoel No. 16 in 1458 op haar oudste zoon Florys vererfde.
Uit dit huwelijk:
1 : FLORIS JANSZONE GAEL, overleden in het jaar 1461.
Beleend na dode zijns vaders, en wel op 24 juli 1426. Tevens werd in dat jaar 1426 stoel No. 26 op hem overgeboekt. Hij werd in 1429 "dienst", in 1453, 1456 en 1460 "vinder" in welk laatstgenoemd dienstjaar hij kwam te overlijden. Tot "deken van het gilde was hij benoemd in het jaar 1455.
Floris was gehuwd met ALIJT GERRITSDR. VAN ADRICHEM, zij ontving van haar man als lijftocht de "minre helft" van zijn leengoederen. Alijt blijft nog lange tijd inleven, uit een Haarlemse transportakte van maart 1487 blijkt dat neef Florys haar nog steeds gelden moet uitkeren, kennelijk verband houdend met haar recht van lijftocht, overleden in het jaar 1493 nadat zij ook haar tweede echtgenoot nog een jaar had overleefd, dochter van GHERYT VAN ADRICHEM, schepen en burgemeester van Haarlem en JANNE JACOB JANSZOONDR..
Alijt was later gehuwd met FLORIS VAN ALPHEN.
2 : DIRCK JANSZONE GAEL, overleden in het jaar 1463.
In 1461 werden beide stoelen (No. 16 en 26) van zijn broer Florys op zijn naam overgeboekt. Op 28 mei 1462 wordt Dirck door de graaf beleend met de leengoederen van die broer. Op 12 december 1462 stelt hij de lijftocht voor zijn echtgenote vast op de "minre helft" van zijn lenen. Hij sterft echter in het volgend jaar.
Dirck was gehuwd met GEERTRUYT HENDRICK JANSZOONSDR..

III-b : CLAES DIERT, geboren voor 1393, overleden in het jaar 1453, minstens 60 jaar oud, zoon van FLORIS GAEL (II-b) en BAERTRAET N.N..
Hij komt in 1412 voor als "dienst" van het Kerstgilde. Volgens het Ruyghe Register van het Kerstgilde moet hij in of kort vóór 1412 een stoel (No. 40) verkregen hebben van een zekere Symon van der Does, er is een zeer kleine mogelijkheid aanwezig dat deze Symon een oudere halfbroer van hem was. Als "dienst" van het Kerstgilde komt hij voor in de jaren 1412, 1415, 1423 en 1427, als "vinder" in 1418, 1430, en 1434. Hij was wijnkoper, zoals blijkt uit de kerkmeesters-rekening over 1444 en tevens hield hij herberg, hetgeen blijkt uit het feit dat het Kerstgilde in 1433 de jaarlijkse "maaltijd" te zijnen huize hield.
Zijn dochter bij een nog onbekende vrouw:
1 : GEERTRUYD CLAESDR. GAEL, verwikkeld in een proces voor het Hof van Holland in 1485.
Claes is getrouwd rond 1430 (2) met MACHTELD LOTTYNSDOCHTER, overleden na 1474, dochter van LOTTYN GHERYTSZ. en ALIJT JAN DIRCXDR..
Deze ouders zijn beiden reeds overleden wanneer op 20 maart 1456 hun goederen gescheiden worden tussen Machtelt en haar drie hier na te noemen kinderen, en haar zuster Ermgaert Lottynsdr. Machtelt is nog in leven anno 1474, en wordt dan nog voor een speciale oorlogsbelasting aangeslagen.
Uit dit huwelijk:
2 : FLORIS CLAES DIERTSZOON GAEL, geboren rond 1430, overleden in het jaar 1497, ongeveer 67 jaar oud.
Voor het eerst vermeld in 1453 wanneer hij na de dood van zijn vader diens stoel No. 40 erft. Meteen wordt hij dat jaar "dienst", wederom in 1455; "vinder" in 1460, in welk jaar de "maaltijd" van het Gilde bij hem werd gehouden. Evenals zijn vader was hij wijnkoper en hield herberg. Tenslotte vindt men hem vermeld als "deken" van het gilde in 1475. Hij heeft een pelgrimsreis naar het Heilige Land volbracht teneinde het Heilige Graf bij Jeruzalem te bezoeken; na behouden thuiskomst werd hij lid van de Ridderlijke Broederschap van den Heylichen Lande te Haarlem. In 1463 erft hij de oude leengoederen van zijn neef Dirck Gael en wordt ermede beleend op 4 september 1464. Als "leenman" treedt hij na 1464 een enkele maal op bij het passeren van speciale aktes. Een zegel van hem is niet bewaard gebleven, doch wel een schets naar een zegelafdruk, waaruit blijkt dat ook hij zegelde met het wapen met de twee met ruitjes beladen dwarsbalken. In 1463 erft hij de twee stoelen (No. 16 en 26) van neef Dirck, doch hij schenkt meteen stoel No. 16 aan zijn jonge neef Dirck Potter Dircxz. (kleinzoon van Florys tante Margriet Allairt Saelmonsweduwe) echter onder conditie dat de stoel na Dirc's dood weer op Florys c.q. zijn erven zal terugvallen. Dat Florys gehuwd zou zijn geweest is nergens gebleken.
3 : BAERTRAET GAEL, volgt onder IV-a.
4 : LOTTYN CLAESZ. GAEL, geboren rond 1441, volgt onder IV-b.

IV-a : BAERTRAET GAEL, overleden in het jaar 1500, dochter van CLAES DIERT (III-b) en MACHTELD LOTTYNSDOCHTER.
Baertraet Gael, meerdere malen genoemd "Baertraet Floer Dierten zuster"! Nog minderjarig op 20 maart 1456.
Baertraet was gehuwd met CLAES FLORYSZ. VAN CRANENBROECK, overleden voor 1495.
Hun kinderen staan vermeld in een transportakte van november 1500. (een dochter Machteld van Cranenbroeck is dan blijkbaar reeds gestorven, zij had bij haar huwelijk in 1495 met Daneel Gerritszoon een cadeau ontvangen van haar oom Florys.
Uit dit huwelijk:
1 : MACHTELD CLAESDR. VAN CRANENBROECK.
Machteld was gehuwd met DANIEL GERRITSZ..

IV-b : LOTTYN CLAESZ. GAEL, geboren rond 1441, overleden in december 1521, begraven te Haarlem in de St. Bavo, ongeveer 80 jaar oud, zoon van CLAES DIERT (III-b) en MACHTELD LOTTYNSDOCHTER.
Minderjarig op 20 maart 1456. Hij was de eerste van zijn geslacht die zich blijkbaar niet veel aan het Kerstgilde gelegen liet liggen. In 1497 erfde hij van zijn broer stoel No. 26 en No. 40, alsmede het recht op de "uitgeleende" stoel No. 16. Nog in datzelfde jaar schenkt hij stoel No. 26 eveneens "voor diens leven" aan zijn neef heer Gheryt Claesz. van Cranenbroeck, priester, zoon van zijn zuster Baertraet. Zelf bleef hij met stoel No. 40 slechts vijf jaar lid van het gilde, want reeds in 1502 schonk hij deze stoel aan zijn oudste zoon Claes. Toen neef Gheryt van Cranenbroeck in 1512 overleed gaf hij stoel 26 door aan zijn jongste zoon Mr. Hughe Gael, eveneens priester, doch deze stierf reeds in 1518, waarop Lottyn de stoel wederom terug ontving doch hem nu doorgaf aan de echtgenote van zijn zoon Claes.
Na de dood van zijn broeder Florys werd Lottyn Claesz. door de graaf beleend met de oude Hilsebroec'se leengoederen op 26 juli 1498. In 1515 besluit hij dan deze lenen aan zijn zoon Claes over te dragen en op zijn verzoek wordt gunstig beslist en de belening van Claes geschiedde op de 12e augustus van dat jaar. Mogelijk met het oog op zijn hoge leeftijd werd in de beleningsakte speciaal vermeld dat Lottyn voor deze overdracht persoonlijk op de kanselarij was verschenen.

Lottyn was gehuwd met LYSBETH ANDRIESDR., geboren te Leiden, overleden op 13 januari 1519, begraven te Haarlem in de St. Bavo, dochter van ANDRIES HUGENZOON en MARGRIETE VAN GAGELENBERGH.
Uit dit huwelijk:
1 : LYSBETH LOTTENDR. GAEL, overleden voor augustus 1496.
Lysbeth was gehuwd met CLAES JAN.
2 : ALIJT LOTTENDR. GAEL, overleden na 1557.
Koopt voor zichzelf in 1524 een stoel (No. 17) in het Kerstgilde. In mei 1555 koopt zij nog een huis zoals te lezen valt in de transportakte van die maand.
Alijt was gehuwd (1) met GERRIT PIETERSZOON, wijntapper te Haarlem, overleden tussen 1511 en 1514.
Hij komt nog voor op het kohier der vermogensbelasting opgenomen in de Tresoriersrekening over het jaar 1511. Kort daarna sterft hij echter, want Alijt komt in de tresoriersrekening van 1514 al voor als zijn weduwe en zelfstandig "wijntapper".
Alijt was gehuwd (2) met JAN JOOSTENZOON VAN YLPENDAMME, wijntapper, overleden in het jaar 1537, zoon van JOOST DIRCZOON VAN YLPENDAMME en AECHT BOUWENDOCHTER VAN SCHOTEN.
3 : MARGRIET LOTTENDR. GAEL.
Margriet was gehuwd (1) met SYMON JANSZOON GRAAF, overleden in het jaar 1513 tijdens een zakenreis te Calais.
Margriet was gehuwd (2) met BAREND JANSZOON ISERMAN.
4 : CLAES LOTTENSZ. GAEL, volgt onder V.
5 : MR. HUGHE LOTTENSZ. GAEL, priester, overleden in het jaar 1518.
In 1512 ontving hij van zijn vader stoel No. 26. In de Haarlemse aktes treft men hem vrijwel niet aan, slechts een aankoop van een huis in de St. Jansstraat volgens een transport-akte van februari 1513. Vermoedelijk verbleef hij meestentijds in Leiden waar hij een vicarie bezat "in eccl. B. Mariae Leydensis", verworven na overdracht door heer Andryes Symonszn. (waarschijnlijk een familielid van zijn moeder) in het jaar 1512. In 1515 wordt hij beleend door de Leenkamer "Oud Alkemade" met "179 roe aan de korenmolen te Warmond", welk leengoed eveneens via zijn moeders familie werd verkregen. In 1518 sterft Mr. Hughe en zijn leen vererft op zijn broeder Claes.

V : CLAES LOTTENSZ. GAEL, lakenkoper, overleden in het jaar 1537, zoon van LOTTYN CLAESZ. GAEL (IV-b) en LYSBETH ANDRIESDR..
Een enkele maal wordt hij vermeld als "waerdijn der wollen lakenen, schepen in de jaren 1531, 1533 en 1535, in 1534 was hij een der vier weesmeesters. Claes Gael ontving reeds in 1502 van zijn vader diens eigen stoel, (No. 40) in het Kerstgilde. Voorts ontving hij, zoals reeds boven vermeld, de leengoederen van zijn vader bij diens leven, en werd er mee beleend op 12 augustus 1515. Drie jaar later, 2 december 1518, volgt dan zijn belening met het leengoed te Warmond, na de dood van zij broer Mr. Hughe.
Zijn dochter bij een nog onbekende vrouw:
1 : DIRCKJE CLAES LOTTENSDOCHTER GAEL.
Gehuwd met Thyman Janszoon, die nog voorkomt op het belastingkohier van 1543. Het huwelijk vond waarschijnlijk plaats in 1529 gezien een notitie in de Tresoriersrekening van dat jaar dat vader Claes accijns had betaald voor "0,5 ton Rijwijn in zijn drs. bruyloft ..0.18.9". Dirckje is waarschijnlijk gestorven in 1539 bij de geboorte van een dochter, die haar volledige naam "Dirckje Gael" ontving.
Claes was gehuwd (2) met ALIJT POUWEL JANSZOONSDOCHTER VAN OUTSCHOOTEN, overleden op 9 augustus 1555 te Haarlem.
Alijt ontvangt in 1518 van haar schoonvader stoel No. 16 van het Kerstgilde, zij schenkt deze nog bij haar leven aan haar zoon Jan.
Alijt was weduwe van DIRCK ALLAIRTSZOON.
Uit dit huwelijk:
2 : MACHTELD CLAES LOTTENDOCHTER GAEL, wollenlaken-koopster te Haarlem, geboren voor 1515, overleden na juli 1594, minstens 79 jaar oud.
Machteld is getrouwd rond 1545 met THOMAS GERRITSZOON, overleden voor 23 februari 1583, zoon van GHERYT THOMAS PIETERSZOONS, schepen van Haarlem in 1545 en ERMGARD JAN LOUWENDOCHTER.
3 : HUYCH CLAESZOON GAEL, geboren rond 1515, volgt onder VI-a.
4 : SYMON CLAESZ. GAEL, klerk in het bisdom Utrecht, geboren na 1515.
5 : MARGRIETE CLAES LOTTENDOCHTER GAEL, geboren na 1515, volgt onder VI-b.
6 : GEERTRUYT CLAES LOTTENDOCHTER GAEL, geboren na 1515.
Geertruyt was een der getuigen bij de doop van haar neefje Claes Janszoon Gael op 13 november 1565.
Geertruyt was gehuwd met POUWEL CLAESZOON, komt voor op het belastingkohier van 1543.
7 : MARIA CLAES LOTTENDOCHTER GAEL, geboren na 1515.
Maria was gehuwd met JACOB VAN GELDER.
Omtrent dit echtpaar valt in Haarlem niets te vinden, vermoedelijk is de familienaam van Gelder eerst door hun zoon en/of kleinkinderen aangenomen, zodat Jacob in de massa patronymici met die voornaam eenvoudig niet te achterhalen valt.
8 : LOTH CLAESZOON GAEL, geboren in het jaar 1524, volgt onder VI-c.
9 : JAN CLAESZOON GAEL, geboren op 31 oktober 1527 te Haarlem, volgt onder VI-d.

VI-a : HUYCH CLAESZOON GAEL, geboren rond 1515, overleden in het jaar 1577 te Leiden, ongeveer 62 jaar oud, zoon van CLAES LOTTENSZ. GAEL (V) en ALIJT POUWEL JANSZOONSDOCHTER VAN OUTSCHOOTEN.
In verband met zijn eerste huwelijk in 1545 met een Leidse jongedochter vestigt hij zich dan metterwoon in die stad. Twee jaar na zijn huwelijk wordt hij op 22 april 1547 als poorter van Leiden ingeschreven. In de vroedschap doet hij zijn intrede als veertigraad 19 januari 1559. Aangesteld als schepen in 1558, 1564-'66 en 1568, als burgemeester in het jaar 1574. Kerkmeester de St. Pieterskerk 1568. Van beroep "wantsnijder".
Na het overlijden van zijn vader had hij diens stoel (No. 40) in het Kerstgilde geërfd (1537) doch in 1553 schonk hij deze aan zijn broeder Mr. Loth Claesz. Gael, waarschijnlijk ter gelegenheid van diens huwelijk. In 1537 erfde hij tevens de leengoederen van zijn vader, waarmee hij beleend werd op 8 november 1538 rep. op 27 juli 1538.

Huych is getrouwd rond 1545 (1) met SWAENTJE LAURENSDOCHTER, overleden voor 1550.
Uit dit huwelijk:
1 : CLAES HUGENZN. GAEL, geboren in het jaar 1547, overleden in het jaar 1581, 34 jaar oud.
10 november 1576 werd hij benoemd tot burgemeester van Leiden en nogmaals voor het jaar 1579. Na het overlijden van zijn vader werd hij op 26 juni 1577 beleend met diens lenen.
2 : LAURENS HUGENZOON GAEL, geboren rond 1549, volgt onder VII-a.
Huych is getrouwd rond 1550 (2) met MARIA CORNELISDOCHTER.
Zij wordt in de m.s. genealogiën steeds Paets genoemd; waaromtrent in de officiële aktes geen bevesting is te vinden. Volgens een aantekening in het Leidse "Register Kleine Bewijzen" A., folio 116vo heeft Huych met Marietje Cornelisdr. een testament gemaakt in het jaar 1558, met bepalingen inzake uitkeringen aan zijn kinderen na zijn dood. Marietje overleefde haar echtgenoot en bij het opstellen van het Bevolkingsregister in 1581 blijkt zij nog in Leiden te wonen met de drie in dat jaar nog ongehuwde kinderen, Cornelis, Janneke en Loth.
Uit dit huwelijk:
3 : DIRCKJE HUGENDR. GAEL, geboren in het jaar 1551, volgt onder VII-b.
4 : JACOB HUGENSZN. GAEL, geboren in het jaar 1552, volgt onder VII-c.
5 : NEELTJE HUGENDR. GAEL, geboren in het jaar 1553, overleden voor september 1609, hoogstens 56 jaar oud.
Neeltje was gehuwd met GERRIT DIRCXZN. DE VRIESE, zoon van DIRCK JACOBSZ. DE VRIESE en ALIJT CORNELISDR..
Broer van Femmetje de Vriese die gehuwd was met Laurens Hugenz. Gael, Gerrit overleefde zijn eega vele jaren, in 1622 erfde hij stoel No. 4 in het Kerstgilde van zijn zuster Grietje, weduwe van de Haarlemse burgemeester Dirck Steffensz. Soutman; doch vijf jaar later schonk hij deze stoel aan Mr. Cornelis van der Hooch.
6 : JANNETJE HUGENDR. GAEL, geboren in het jaar 1554.
Jannetje is getrouwd op 20 juni 1589 te Leiden met FREDERIK PAUW DE BYE, kapitein der schutterij te Leiden van 1598 tot 1607, zoon van PIETER JOOSTEN DE BYE en GRIETGEN HUGENDR. HOPCOPER.
7 : CORNELIS HUGENZN. GAEL, geboren in het jaar 1557, volgt onder VII-d.
8 : LOTH HUGENSZOON GAEL, geboren in het jaar 1562 te Leiden, volgt onder VII-e.

VI-b : MARGRIETE CLAES LOTTENDOCHTER GAEL, geboren na 1515, overleden tussen 1590 en 31 december 1592, hoogstens 77 jaar oud, dochter van CLAES LOTTENSZ. GAEL (V) en ALIJT POUWEL JANSZOONSDOCHTER VAN OUTSCHOOTEN.
Zij maakt testament op 4 oktober 1589 voor notaris M. van Woerden. Zij stichtte bij een wilsbeschikking het zogenaamde "Verwershofje" in de Ravelingsteeg, hetwelk aldaar tot 1935 heeft bestaan. Op 31 december 1592 behoorde zij al niet meer tot de levenden, zoals blijkt uit een transportakte van die datum.
Margriete was gehuwd met JAN JANSZOON VERWER, overleden voor 27 november 1590, zoon van JAN PIETERSZOON VERWER en KATRIJNE WILLEMSDOCHTER.
Wantsnijder, kerkmeester van de St. Bavo 1559 en 1567-1570; lid van de vroedschap, doch afgezet door Marnix bij de reorganisatie in 1572. Na het beleg in zijn functie hersteld en meteen tot schepen benoemd in 1573. Op 22 maart 1560 kocht hij van de heer van Brederode een klein leengoed, "een camp land en de Margrietenlaan" in de ban van Heemstede doch reeds op 19 januari 1565 draagt hij dit leen over aan het St. Elisabeth's Gasthuis. In 1582 is hij niet meer in staat zijn echtgenote als "voogd" bij te staan, wegens "indispositie"; spoedig daarna zal hij gestorven zijn.
Uit dit huwelijk:
1 : WILLEM JANSZ. VERWER.
2 : HASA CORNELIA VERWER.
3 : MARIJTJE VERWER.
4 : ALIJDT JANSDR. VERWER.

VI-c : LOTH CLAESZOON GAEL, geboren in het jaar 1524, overleden na augustus 1569, minstens 45 jaar oud, zoon van CLAES LOTTENSZ. GAEL (V) en ALIJT POUWEL JANSZOONSDOCHTER VAN OUTSCHOOTEN.
Student Leuven juli/aug. 1541, schepen 1554/55/66 van Haarlem. In 1553 ontvangt hij van zijn broeder Hughe diens stoel (No. 40) in het Kerstgilde, waarschijnlijk omdat deze door zijn definitieve vestiging in Leiden het logischer achtte dat een Haarlems familielid de Kerstgilde-traditie van zijn geslacht zou voortzetten. In de jaren 1554, 1555 en 1566 is hij schepen van Haarlem. In augustus 1569 koopt Mr. Loth nog een huis op het Spaarne/hoek Turfsteeg; kort daarop moet hij gestorven zijn. Hij werd op het belastingkohier van 1553 aangeslagen voor het bezit van een eigen huis.
Loth is getrouwd rond 1553 met HILLEGOND DOMINICUSDR. VAN NAERDEN, geboren in het jaar 1528 te Amsterdam, overleden na januari 1577, minstens 49 jaar oud, dochter van DOMINICUS JANSZOON VAN NAERDEN en ANNA CLAESDR. CAT.
Uit dit huwelijk:
1 : HILLEGONT LOTTENDR. GAEL, geboren rond 1554 te Haarlem, overleden voor 1580, hoogstens 26 jaar oud.
Zij ontvangt in 1569 als erfgenaam van haar vader diens stoel No. 40; in het desbetreffende rekeningenboek wordt zij ingeschreven als Hillegont van Naerden. Zij sterft in 1580 en de stoel vererft op haar zuster.
2 : ALIJT LOTTENDR. GAEL, geboren rond 1555 te Haarlem, volgt onder VII-f.

VI-d : JAN CLAESZOON GAEL, geboren op 31 oktober 1527 te Haarlem, overleden op 28 juli 1599 aldaar, 71 jaar oud, zoon van CLAES LOTTENSZ. GAEL (V) en ALIJT POUWEL JANSZOONSDOCHTER VAN OUTSCHOOTEN.
In de vroedschap van Haarlem 1572 doch afgezet door Marnix van St. Ald. bij de "verandering" in dat jaar. Na het beleg uitgeweken naar Delft totdat de stad bij de Pacificatie van Gent definitief "aan de Prins" overging. Meteen teruggekeerd wordt hij weer in de vroedschap gekozen. Schepen in de jaren 1579, '80, '81, '83, '86 en '89; burgemeester in 1584 en 1587. In 1596 trad hij om gezondheidsredenen uit de vroedschap. In 1553 ontving hij, bij haar leven, van zijn moeder stoel No. 26 in het Kerstgilde. Als vinder van de Oude Schuts vindt men hem vermeld in de jaren 1567 en 1568.
Jan is getrouwd rond 1553 (zie het schilderij in kasteel Sypesteyn, dit is ws. een zg. huwelijksportret). (1) met CATHARINA PIETERSDOCHTER, overleden op 19 juli 1562.
Uit dit huwelijk:
1 : CLAES JANSZOON GAEL, overleden op 16 juli 1562 te Haarlem.
Jan is getrouwd op 2 augustus 1564 te Haarlem (2) met ERMPJE CORNELISDR. VAN BERESTEYN ook genaamd Ermina, geboren op 12 mei 1544 te Haarlem, overleden op 14 november 1625 aldaar, begraven op 17 november 1625 te Haarlem (Grote Kerk) (in graf no. 291), 81 jaar oud, dochter van CORNELIS VAN BERESTEYN en CATHARINA POUWELSDR. VAN OUTSCHOOTEN.
Uit dit huwelijk:
2 : CLAES JANSZOON GAEL ook genaamd Nicolaas Lotsen, geboren op 13 november 1565 (doopgetuigen waren Huygo Claesz. Gael, Grietje Claesdr. Gael en Marte Bitter), volgt onder VII-g.

VII-a : LAURENS HUGENZOON GAEL, geboren rond 1549, begraven op 4 augustus 1637 te Leiden (Pieterskerk), ongeveer 88 jaar oud, zoon van HUYCH CLAESZOON GAEL (VI-a) en SWAENTJE LAURENSDOCHTER.
Hij bezat rentebrieven gehypoth. op het baljuwschap van Rijnland "gekomen van Swaentje Louwerisdr. zijn moeder". Bij het opstellen van het Bevolkingsregister van 1581 werd het jonge echtpaar, uiteraard nog zonder kinderen, ingeboekt op folio 79vo; Femmetje wordt aldaar abusievelijk ingeschreven als "Anna". Laurens was veertig-raad van Leiden (1580-1618) en burgemeester in de jaren 1596, 1598, 1613, 1614-1615 en 1618, thesaurier ordinaris 1580-1583, 1597-1598. Voorts was hij meester van de arme wezen 1594-1595, curator der Universiteit en regent van het St. Anna hofje 1588-1592. Hij werd beleend op 1 mei 1581 na 't overlijden van zijn broer met de aloude Hilsebroec'se lenen, drie campen land in de ban van Heemstede alsmede de smaltienden van Nieuwerkerk en Ravensdorp, doch hij verkoopt dit leen in 1599 aan Franchois Bruynzeels en vervreemdde aldus dit bezit nadat het gedurende 347 jaar in zijn familie was geweest! Tevens werd hij beleend met de "179 roeden bij de korenmolen te Warmond" en wel op 8 juni 1582, doch ook dit leengoed wordt door Laurens vóór zijn dood van de hand gedaan.
Laurens is getrouwd in het jaar 1581, ondertrouwd op 31 december 1580 te Leiden voor de kerk met FEMMETJE DE VRIESE, geboren te Haarlem, begraven op 22 november 1609 te Leiden (Pieterskerk), dochter van DIRCK JACOBSZ. DE VRIESE en ALIJT CORNELISDR..
Uit dit huwelijk:
1 : AALTJE LAURENS GAEL, geboren rond 1582 te Leiden, volgt onder VIII-a.
2 : ADRIAEN LAURENS GAEL, geboren te Leiden, volgt onder VIII-b.
3 : CORNELIA GAEL, geboren te Leiden, begraven op 20 april 1658 te Leiden (Pieterskerk).
Cornelia is getrouwd op 25 november 1651 te Leiden (getuigen waren Davidt Maerschalck en Jannetje Jans van Leensvelt) met FRANCOIS MAARSCHALK.
Francois was weduwnaar van MACHTELD JANS VAN EYGERHORST.
4 : SWAENTGE LOURIS GAEL, begraven op 9 april 1641 te Leiden (Pieterskerk).

VII-b : DIRCKJE HUGENDR. GAEL, geboren in het jaar 1551, overleden op 2 juni 1644, 93 jaar oud, dochter van HUYCH CLAESZOON GAEL (VI-a) en MARIA CORNELISDOCHTER.
Dirckje is getrouwd op 22 augustus 1579 te Leiden met TYMAN JANSZOON VAN DER GRAFT, hij was kapitein der schutterij in 1581, in de vroedschap van Leiden van 1591 tot 1618, geboren rond 1555, overleden in november 1623, ongeveer 68 jaar oud, zoon van JAN JACOBSZN. VAN DER GRAFT en HEYLTJE DE BYE.
Uit dit huwelijk:
1 : AELTJE VAN DER GRAFT, overleden voor 26 juli 1623.
Aeltje is getrouwd op 3 juli 1606 met CORNELIS SPRONGH, geboren rond 1580 te Delft, overleden tussen 6 juli 1623 en 18 augustus 1623, ongeveer 43 jaar oud.

VII-c : JACOB HUGENSZN. GAEL, geboren in het jaar 1552, overleden op 22 mei 1631, 79 jaar oud, zoon van HUYCH CLAESZOON GAEL (VI-a) en MARIA CORNELISDOCHTER.
Waarschijnlijk is Jacob bij zijn tweede huwelijk naar Haarlem verhuisd, wij vinden hem in die stad als kapitein der Cloveniers in de jaren 1600, 1606 en 1612; steeds voor de gebruikelijke periode van drie jaar. Benoemd in de Haarlemse vroedschap 26 augustus 1605, (afgezet door Prins Maurits in 1618), schepen in 1604, 1605, 1609, 1613, 1614 en 1616, burgemeester in 1617.
Jacob is ondertrouwd op 3 januari 1579 te Leiden voor de kerk (1) met GRIETGEN ALBRECHTSDOCHTER, j.d. van 's-Gravenhage.
Jacob is getrouwd in het jaar 1581 te Haarlem (de echtelieden testeren voor notaris E. van Bosveld op 12 mei 1607) (2) met GUERTJE ARENDSDR. DEYMAN, geboren in het jaar 1562, overleden op 16 juni 1631, 69 jaar oud, dochter van AREND PIETERSZN. DEYMAN en CORNELIA CORNELISDR..
Uit dit huwelijk:
1 : CORNELIS JACOBSZ. GAEL, geboren rond 1580, volgt onder VIII-c.
2 : HUYCH JACOBSZN. GAEL, geboren te Haarlem, volgt onder VIII-d.
3 : CLAES JACOBSZN. GAEL, geboren te Haarlem, volgt onder VIII-e.

VII-d : CORNELIS HUGENZN. GAEL, geboren in het jaar 1557, begraven op 28 november 1608 te Leiden (Pieterskerk), 51 jaar oud, zoon van HUYCH CLAESZOON GAEL (VI-a) en MARIA CORNELISDOCHTER.
In 1581 woonde hij nog met Jannetje en de jongste broer Loth bij hun moeder in huis. Later werd hij waard in "De Eenhoorn".
Cornelis was gehuwd met MARIETJE CORNELISDOCHTER.
Marietje Cornelisdr. (die ten tijde van haar huwelijk reeds een onwettig kind had) overleefde haar man en komt nog enkele malen in de aktes voor als zijn weduwe.
Uit dit huwelijk:
1 : N.N..
Willem Jansz. de Milde, schilder verkoopt zijn schoonvader een huis aan de Damstraat te Haarlem. (tr.portreg. GA Haarlem fol.267v d.d. 18-9-1608).
N.N. was gehuwd met WILLEM JANSZ. DE MILDE, kunstschilder.

VII-e : LOTH HUGENSZOON GAEL, geboren in het jaar 1562 te Leiden, begraven op 5 juli 1626 te Leiden (Pieterskerk), 64 jaar oud, zoon van HUYCH CLAESZOON GAEL (VI-a) en MARIA CORNELISDOCHTER.
Officier der schutterij in 1593 en 1595, benoemd tot hoofdschout van die stad in 1595, welke functie hij tot september 1619 bekleedde.
Loth is ondertrouwd op 11 december 1587 te Leiden voor de kerk (getuigen waren Lourys Huygenszn. Gael en Annetjen Dircxdr.) met BELYTGE ADRIAENSDR. VAN NIEROP, begraven op 7 juli 1625 te Leiden (Pieterskerk), dochter van ADRIAEN VAN NIEROP en ANNA DIRCXDR..
Uit dit huwelijk:
1 : ADRIAEN LOTHS GAEL, geboren te Leiden, volgt onder VIII-f.
2 : HUYCH LOTHS GAEL, baljuw van Oegstgeest, geboren te Leiden.
Huych is ondertrouwd op 23 december 1626 te Leiden voor de kerk met MARIA DE MELI, geboren te Middelburg.
3 : CLAES LOTHS GAEL, geboren rond 1602 te Leiden, volgt onder VIII-g.
4 : DIRCK LOTHS GAEL, geboren rond 1607 te Leiden, volgt onder VIII-h.

VII-f : ALIJT LOTTENDR. GAEL, geboren rond 1555 te Haarlem, overleden na november 1610, minstens 55 jaar oud, dochter van LOTH CLAESZOON GAEL (VI-c) en HILLEGOND DOMINICUSDR. VAN NAERDEN.
Alijt heeft de door haar in 1580 geërfde stoel later overgedragen aan haar halve nicht Marietje Allairtsdochter, doch in welk jaar dit geschiedde is niet na te gaan.
Alijt is getrouwd rond 1577 met FREDERIK JANSZOON VOGEL, schepen, geboren rond 1551 te Amsterdam, zoon van JAN OTTENSZOON VOGEL en ANNA PIETERSDR. SCHOL.
Schepen van Amsterdam 1580, raad van 1585 tot 1593 in welk jaar hij metterwoon naar Haarlem vertrok, waar hij een huis op 't Klein Heiligland betrok. In 1599 benoemd in de vroedschap, doch het volgend jaar daaruit weer ontslagen omdat hij geen Poorter was geworden.
Uit dit huwelijk:
1 : ANNA FREDERICKSDR. VOGEL, gedoopt in november 1578 te Amsterdam (Oude Kerk), begraven op 5 augustus 1613 te Amsterdam (Nieuwe Kerk), 34 jaar oud.
Anna is getrouwd op 2 juni 1602 te Haarlem met CLAES JACOBSZ. BAS, koopman, geboren in het jaar 1564 te Amsterdam, overleden op 20 november 1632, begraven op 25 november 1632 te Amsterdam (Oude Kerk), 68 jaar oud, zoon van JACOB CLAESZ. BAS en GRIETJE PIETERSDR. CODDEN.
2 : HILLEGONT VOGEL.
3 : AEFFGEN VOGEL.
4 : VOLCKGEN VOGEL.
5 : JAN VOGEL.

VII-g : CLAES JANSZOON GAEL ook genaamd Nicolaas Lotsen, koopman, geboren op 13 november 1565, overleden op 29 oktober 1638 te Delft, begraven op 2 november 1638 te Delft (Oude Kerk), 72 jaar oud, zoon van JAN CLAESZOON GAEL (VI-d) en ERMPJE CORNELISDR. VAN BERESTEYN.
Hij ontving van zijn vader nog bij diens leven de stoel No. 26 in het Kerstgilde, welke stoel nog in de volgende zes generaties van zijn tak zou vererven tot de dood van Mr. Diederick van Leyden Gael in het jaar 1846! Geen andere stoel van het Kerstgilde is zoals deze onafgebroken gedurende 465 jaar in 't bezit van één en hetzelfde geslacht geweest! In 1600 werd Claes benoemd tot "vinder" van de Oude Schuts, (kapiteinsrang), doch drie jaar later besluit hij Haarlem te verlaten en vestigt zich te Delft, waar hij "koopman" werd.
Claes is getrouwd op 17 mei 1598 te Haarlem (na huwelijkse voorw. verleden voor notaris M. van Woerden op 16 april van dat jaar) (1) met CORNELIA BRUYNSEELS, geboren op 3 juni 1579 te Dordrecht, overleden op 21 juni 1615 te Haarlem, begraven op 24 juni 1615 te Delft (Oude Kerk), 36 jaar oud, dochter van JERONIMUS BRUYNSEELS en PETRONELLA CORNELISDR. DIERHOUT.
Uit dit huwelijk:
1 : JERONIMUS GAEL, geboren op 29 mei 1599, gedoopt op 30 mei 1599 te Haarlem (doopgetuigen waren François Bruynseels, Gerard van Laen en Ermina van Berestein), overleden op 21 juni 1599, 23 dagen oud.
2 : PETRONELLA GAEL, geboren op 25 juli 1601 te Haarlem, gedoopt op 29 juli 1601 aldaar (doopgetuigen waren Matheus Augustijn Steyns en Catharina Bruynseels), volgt onder VIII-i.
3 : CATHARINA GAEL, geboren op 29 juni 1603 te Haarlem, gedoopt op 1 juli 1603 aldaar (doopgetuigen waren François Bruynseels, Ermina van Berestein en Anna Matheusdr. Steyns), overleden op 13 oktober 1603, begraven op 19 oktober 1603 te Haarlem (Grote Kerk in graf no. 291), 106 dagen oud.
4 : JOHANNES GAEL, geboren op 25 september 1606 te Delft, gedoopt op 1 oktober 1606 (doopgetuigen waren Laurens Huygensz. Gael, Emmerencia Cornelisdr. van Berestein en François Bruynseels), overleden op 8 oktober 1606, 13 dagen oud.
5 : JOHAN GAEL, geboren op 3 augustus 1609 te Delft, gedoopt op 6 augustus 1609 (doopgetuigen waren Gerard van der Laen, Emmerentia van Beresteyn en Catharina Bruynseels), volgt onder VIII-j.
6 : EMERENTIA GAEL, geboren op 11 februari 1611 te Delft, gedoopt op 16 februari 1611 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Gerrit van der Laen, Maddeleentje van Beresteyn en Clara van der Meer), volgt onder VIII-k.
7 : JERONIMUS GAEL, geboren op 19 september 1619 te Delft, gedoopt op 26 september 1619 (doopgetuigen waren Dirk Robbertsz. van Schilperoort, Meglijndje de Widt en Emmerentia van Beresteyn), overleden op 5 oktober 1619 te Delft, 16 dagen oud.
Claes is getrouwd op 5 augustus 1618 te Delft, ondertrouwd op 21 juli 1618 aldaar voor de kerk (2) met GEERTRUYT ONDERWATER, geboren op 6 februari 1586 te Delft, overleden aldaar, begraven op 10 maart 1653 te Delft (Oude Kerk), 67 jaar oud, dochter van MATHEUS JANSZ. ONDERWATER en NEELTJE JANSDR. VAN MELISDIJCK.
Geertruyt was weduwe van ADAM VAN DER AA.
Uit dit huwelijk:
8 : CORNELIA GAEL, geboren op 16 september 1619 te Delft, gedoopt op 24 september 1619 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Jan Matheusz. Onderwater, Catelijna Bruynseels en Pieternel Gael).
9 : MATHEUS GAEL, geboren op 14 april 1621 te Delft, gedoopt op 18 april 1621 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Emmerentiana van Beresteyns, Cornelia Onderwaters en Abram Onderwater), begraven op 26 oktober 1665 te Delft (Oude Kerk), 44 jaar oud.
Matheus is in ondertrouw gegaan op 20 januari 1657 te Delft (Oude Kerk) en getrouwd op 7 februari 1657 te Delft met SOPHIA VAN DER HOOGE, begraven op 31 januari 1684 te Delft (Oude Kerk).
Sophia was weduwe van PIETER VAN DER GRAEFF, raad en vroedschap van Delft.
10 : CORNELIS GAEL, geboren op 21 februari 1623 te Delft, gedoopt op 22 februari 1623 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Emmerentia van Beresteyn, Catrina Schilpoorts en Huygo Welhoeck), volgt onder VIII-l.
11 : DIRCKJE GAEL ook genaamd Dorothea, geboren op 2 juli 1627 te Delft, gedoopt op 8 juli 1627 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Cornelia Jansd. Onderwaters en Heyndrick Verburch), volgt onder VIII-m.

VIII-a : AALTJE LAURENS GAEL, geboren rond 1582 te Leiden, begraven op 27 december 1639 te Leiden (Pieterskerk), ongeveer 57 jaar oud, dochter van LAURENS HUGENZOON GAEL (VII-a) en FEMMETJE DE VRIESE.
Aaltje is getrouwd op 30 januari 1609 te Leiden met JAN JACOBSZN. DE HAAS, koopman, geboren rond 1582 te Leiden, overleden op 29 maart 1636 aldaar (aan de pest), ongeveer 54 jaar oud, zoon van JACOB CORNELISZ. DE HAAS.
Hij had bij een nog onbekende vrouw één zoon en één dochter.
Uit dit huwelijk:
1 : NICOLAAS DE HAAS.
2 : HUYBRECHT DE HAAS.
3 : SYMON DE HAAS.
4 : CORNELIS DE HAAS.
5 : LOURIS DE HAAS.

VIII-b : ADRIAEN LAURENS GAEL, brouwer in de Halve Maen, geboren te Leiden, begraven op 26 maart 1653 te Leiden (Pieterskerk), zoon van LAURENS HUGENZOON GAEL (VII-a) en FEMMETJE DE VRIESE.
Adriaen is in ondertrouw gegaan op 22 december 1620 te Leiden en getrouwd op 9 januari 1621 aldaar met JANNETJE JANS VAN LEEUSVELT, geboren te Leiden, begraven op 16 december 1669 aldaar, dochter van JAN CORNELIS VAN LEEUSVELT en MARIJTGEN JANSDR. VAN DAM.
Uit dit huwelijk:
1 : ALIDA GAEL, geboren te Leiden, begraven op 15 oktober 1661 te Leiden (Pieterskerk).
Alida is in ondertrouw gegaan op 23 oktober 1658 te Leiden en getrouwd op 9 november 1658 aldaar (getuigen waren Dirck Verhooch en Jannetje Jans van Leensveld) met JOHAN VAN SWIETEN.
Johan was weduwnaar van JACOBA WOUTERS DROOCH.
2 : JAN ADRIAENZN. GAEL, geboren rond 1624 te Leiden, overleden voor 1703, hoogstens 79 jaar oud.
Jan is in ondertrouw gegaan op 14 augustus 1647 te Leiden en getrouwd op 31 augustus 1647 aldaar (getuigen waren Adriaen Lourensz. Gael en Marytgien Gerritsdr. de Man) met MARIA DROOCH, geboren te Leiden, begraven op 24 december 1703 te Leiden (Pieterskerk) (betaalde impost ƒ 30,-).
3 : MARIA GAEL, geboren te Leiden.
Maria is getrouwd op 10 november 1657 te Leiden (getuigen waren Huyzingh de Wilde en Jannetje Jans Leensveld) met GERARD DE WILDE, koopman, geboren te Leiden.

VIII-c : CORNELIS JACOBSZ. GAEL, kunstschilder, geboren rond 1580, overleden voor 28 juni 1635, hoogstens 55 jaar oud, zoon van JACOB HUGENSZN. GAEL (VII-c) en GUERTJE ARENDSDR. DEYMAN.
Cornelis is getrouwd op 16 juni 1622 te Haarlem met MARGARETHA VAN BERESTEIN, geboren op 24 maart 1590 te Enkhuizen, overleden in het jaar 1646 aldaar, 56 jaar oud, dochter van GIJSBERT (JACOB) VAN BERESTEYN, (gedoopt als Jacob, na de dood van zijn grootvader herdoopt) en DIRKJE PIETERSDR..
Margaretha is later getrouwd in het jaar 1637 met ZACHEUS DE JAGER, dokter, geboren in het jaar 1599 te Alkmaar, begraven op 31 oktober 1650 te Enkhuizen (Westerkerk), 51 jaar oud. Zacheus was weduwnaar van TRIJNTJE VAN VEEN.
Uit dit huwelijk:
1 : GIJSBERT GAEL, geboren te Enkhuizen, volgt onder IX-a.

VIII-d : HUYCH JACOBSZN. GAEL, geboren te Haarlem, begraven op 27 april 1634 te Leiden (Pieterskerk), zoon van JACOB HUGENSZN. GAEL (VII-c) en GUERTJE ARENDSDR. DEYMAN.
Huych is in ondertrouw gegaan op 28 juni 1624 te Leiden en getrouwd op 13 juli 1624 aldaar (getuigen waren Claes Jacobszn. Gael en Johanna van Leeuwen) met MARIA VAN DER GRAFT, geboren te Leiden.
Uit dit huwelijk:
1 : HUGO FRANCISCUS GAEL, pastoor.
Woonde begin 1682 te Leiden, pastoor te Roelofsarensveen d.d. aug. 1682, zie De Navorscher jg. 1935 blz. 218-219.
2 : GEERTRUI GAEL, geboren te Leiden, overleden aldaar, begraven op 8 oktober 1705 te Warmond.
Geertrui is in ondertrouw gegaan op 20 mei 1651 te Leiden en getrouwd op 13 juni 1651 aldaar (getuigen waren Pieter Claeszn. van Campen en Cecilia van der Graft) met DIRK PIETERSZ. VAN CAMPEN, geboren te Leiden, overleden voor 1654, zoon van PIETER CLAESZ. VAN CAMPEN.

VIII-e : CLAES JACOBSZN. GAEL, geboren te Haarlem, begraven op 29 november 1662 te Leiden (Pieterskerk), zoon van JACOB HUGENSZN. GAEL (VII-c) en GUERTJE ARENDSDR. DEYMAN.
Claes was gehuwd (1) met AEFFGEN GARBRANTSDOCHTER, overleden voor 1622.
Claes is in ondertrouw gegaan op 4 november 1622 te Leiden en getrouwd op 19 november 1622 aldaar (getuigen waren Louris Huygenszn. Gael en Emerentia van Schuylenburch) (2) met RIJKLANT WILLEMSDR. BOSSENAAR.
Rijklant was weduwe van DANIëL CLAESZN. VERGEYL, overleden voor november 1622.
Uit dit huwelijk:
1 : GEERTRUIDA GAEL, geboren te Leiden, volgt onder IX-b.
2 : PETRONELLA GAEL, geboren te Leiden.
Petronella is in ondertrouw gegaan op 3 april 1652 te Leiden en getrouwd op 20 april 1652 aldaar (getuigen waren Philips van de Velde en Rycklandt Willems) met MARTEN ELEMAN, koopman, geboren te Leiden.

VIII-f : ADRIAEN LOTHS GAEL, geboren te Leiden, begraven op 1 december 1653 te Leiden (Pieterskerk), zoon van LOTH HUGENSZOON GAEL (VII-e) en BELYTGE ADRIAENSDR. VAN NIEROP.
Adriaen is ondertrouwd op 24 mei 1623 te Leiden voor de kerk met JACQUELLE VAN DER WUERT, geboren te Leiden.
Uit dit huwelijk:
1 : SALOMON GAEL, gedoopt op 24 april 1624 te Leiden (Pieterskerk) (doopgetuigen waren Dirck van Egmond en Huych Looten Gael).
2 : LOTH GAEL, gedoopt op 14 maart 1629 te Leiden (Pieterskerk) (doopgetuigen waren Huuch Lots Gael, Leendert van der Woert en Dirk Huygenssen Gael).

VIII-g : CLAES LOTHS GAEL, apotheker, geboren rond 1602 te Leiden, overleden op 31 mei 1657 aldaar, begraven tussen 3 juni 1657 en 10 juni 1657 te Leiden (Pieterskerk), ongeveer 55 jaar oud, zoon van LOTH HUGENSZOON GAEL (VII-e) en BELYTGE ADRIAENSDR. VAN NIEROP.
Claes is in ondertrouw gegaan op 5 juli 1629 te Leiden en getrouwd op 22 juli 1629 aldaar (getuigen waren Claes van Swaenswijck en Marytgen Jansdr. van Dam) met ANNETGEN STEEN, geboren op 11 november 1606 te Leiden (datum klopt niet, zij is geboren als de moeder al is overleden), begraven op 3 maart 1670 te Leiden (Pieterskerk), 63 jaar oud, dochter van JAN DIRCKSZ. STEEN en SWAENTGEN CORNELISDR. VAN LEEUSVELT.
Uit dit huwelijk:
1 : JOHANNES GAEL, geboren te Leiden, volgt onder IX-c.
2 : LOTH GAEL, volgt onder IX-d.
3 : DIRCK GAEL, geboren te Leiden, ongehuwd overleden, begraven tussen 21 november 1705 en 28 november 1705 te Leiden (Pieterskerk).

VIII-h : DIRCK LOTHS GAEL, wijnkoper, geboren rond 1607 te Leiden, begraven op 19 juli 1645 te Leiden (Pieterskerk), ongeveer 38 jaar oud, zoon van LOTH HUGENSZOON GAEL (VII-e) en BELYTGE ADRIAENSDR. VAN NIEROP.
Dirck is in ondertrouw gegaan op 14 augustus 1636 te Leiden en getrouwd op 31 augustus 1636 aldaar (getuigen waren Claes Lots Gael en Lijsbeth Wijbrants Capiteyns) met AELTGEN JANSDR. STEEN, geboren op 8 december 1603 te Leiden, begraven tussen 11 september 1661 en 17 september 1661 te Leiden (Pieterskerk), 57 jaar oud, dochter van JAN DIRCKSZ. STEEN en SWAENTGEN CORNELISDR. VAN LEEUSVELT.
Aeltgen is later getrouwd te Leiden, ondertrouwd op 12 juli 1646 aldaar voor de kerk met CORNELIS PIETERSZ. DE GILDE, kuiper en wijnkoper, geboren rond 1600, begraven op 4 november 1669 te Leiden (Pieterskerk), ongeveer 69 jaar oud, zoon van PIETER CORNELISZ. DE GILDE en ANNEKE GILLES. Cornelis was weduwnaar van MAERTJE JASPERS. Cornelis is later getrouwd te Leiden, ondertrouwd op 15 oktober 1663 voor de kerk met SUSANNA PIETERS VAN DER HOUFF, geboren te Leiden, overleden voor 5 maart 1674. Susanna is later getrouwd te Leiden, ondertrouwd op 14 augustus 1670 aldaar voor de kerk met JACOB GERRITS VAN DER SWALUW. Jacob was weduwnaar van JANNETGE VAN VLIET.
Uit dit huwelijk:
1 : BELIA GAEL, geboren te Leiden, volgt onder IX-e.

VIII-i : PETRONELLA GAEL, geboren op 25 juli 1601 te Haarlem, gedoopt op 29 juli 1601 aldaar, overleden op 23 maart 1664 te Den Briel, begraven op 28 maart 1664 te Den Briel (Grote Kerk), 62 jaar oud, dochter van CLAES JANSZOON GAEL (VII-g) en CORNELIA BRUYNSEELS.
Petronella is getrouwd op 5 september 1621 te Delft, ondertrouwd op 21 september 1621 aldaar voor de kerk met HUGO WELHOECK, burgemeester, geboren rond 1600, overleden op 31 december 1637 te Den Briel, begraven op 5 januari 1638 te Den Briel (Grote Kerk), ongeveer 37 jaar oud, zoon van CORNELIS CORNELISZ. WELHOECK.
Uit dit huwelijk:
1 : AECHTGEN WELHOECK, geboren op 25 september 1623 te Delft, gedoopt op 27 september 1623 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Gerrit Welhoeck en Aegje Hartigvelt).

VIII-j : JOHAN GAEL, koopman, geboren op 3 augustus 1609 te Delft, gedoopt op 6 augustus 1609, overleden op 2 november 1665 te Rotterdam, begraven op 5 november 1665 te Rotterdam (Grote Kerk) (in graf no. 129), 56 jaar oud, zoon van CLAES JANSZOON GAEL (VII-g) en CORNELIA BRUYNSEELS.
Ingeschreven als student te Leiden 2-6-1627, regent van het weeshuis te Rotterdam 1649-1654.
Johan is getrouwd op 28 december 1636 te Rotterdam, ondertrouwd op 13 december 1636 te Delft voor de kerk met ANNA VAN BERCKEL, geboren op 15 augustus 1616, overleden op 18 mei 1645 te Rotterdam, begraven op 22 mei 1645 te Rotterdam (Grote Kerk), 28 jaar oud, dochter van GERARD PIETERSZ. VAN BERCKEL en CORNELIA JACOBSDR. ROOS.
Uit dit huwelijk:
1 : NICOLAAS GAEL, geboren op 9 februari 1638 te Rotterdam, gedoopt op 14 februari 1638 te Rotterdam (Grote Kerk) (doopgetuigen waren Nicolaes Gael, Petronella Gael en Johan Gael), overleden op 8 december 1649 te Rotterdam, begraven aldaar, 11 jaar oud.
2 : GERARD GAEL, geboren op 29 december 1639 te Rotterdam, gedoopt op 3 januari 1640 aldaar (doopgetuigen waren Johan van Berckel, Dirk Robbertsz. van Schilperoort, Cornelia van Berckel en John Quarles), volgt onder IX-f.
3 : JACOB GAEL, geboren op 14 april 1642 te Rotterdam, gedoopt op 17 april 1642 aldaar (doopgetuigen waren Cornelis van Schilperoort, Hillegond van Berckel, Cornelis van Schilperoort en Hillegond van Berckel).
Ingeschreven als student te Leiden 30 juni 1660, schepen der stad Rotterdam 1671,1672, secretaris van het waterrecht.
4 : CORNELIA GAEL, geboren op 24 maart 1645 te Rotterdam, gedoopt op 30 maart 1645 te Rotterdam (Grote Kerk) (doopgetuigen waren Petronella Quarles, Petronella Welhouck en Robbert van Schilperoort), overleden op 25 april 1645 te Rotterdam, begraven te Rotterdam (Grote Kerk) (in graf no. 129), 32 dagen oud.

VIII-k : EMERENTIA GAEL, geboren op 11 februari 1611 te Delft, gedoopt op 16 februari 1611 te Delft (Oude Kerk), dochter van CLAES JANSZOON GAEL (VII-g) en CORNELIA BRUYNSEELS.
Emerentia is getrouwd op 25 mei 1632 te Delft, ondertrouwd op 8 mei 1632 aldaar voor de kerk met CORNELIS EWOUTSZ. VAN SCHILPEROORT, advocaet van de Hove van Holland, geboren rond 1607 te Leiden, begraven op 5 juli 1650 aldaar, ongeveer 43 jaar oud, zoon van EWOUD EWOUTSZ. VAN SCHILPEROORT en MAYTGEN PAUWELSDR..
Uit dit huwelijk:
1 : MARIA VAN SCHILPEROORT, geboren op 19 april 1633 te 's-Gravenhage, volgt onder IX-g.
2 : CORNELIA VAN SCHILPEROORT, geboren op 3 april 1641 te Leiden, gedoopt op 7 april 1641 aldaar, overleden in het jaar 1712 te Hoorn, 71 jaar oud.
Cornelia is getrouwd op 28 september 1661 te Leiden met JOHANNES ABRAHAMSZ. HEYDANUS, koopman te Leiden, geboren in het jaar 1637 te Leiden, overleden op 11 juli 1711 te Hoorn, 74 jaar oud, zoon van ABRAHAM HEYDANUS en SARA LOTEN.

VIII-l : CORNELIS GAEL, koopman te Amsterdam, geboren op 21 februari 1623 te Delft, gedoopt op 22 februari 1623 te Delft (Oude Kerk), zoon van CLAES JANSZOON GAEL (VII-g) en GEERTRUYT ONDERWATER.
Cornelis is getrouwd in het jaar 1646 te Amsterdam, ondertrouwd op 5 mei 1646 te Delft voor de kerk met SUSANNA VAN NUT, overleden in het jaar 1679.
Uit dit huwelijk:
1 : NICOLAAS GAEL, geboren rond 1654, overleden te 's-Gravenhage, begraven op 23 februari 1745 te Monster, ongeveer 91 jaar oud.
Nicolaas is getrouwd op 18 november 1710 te 's-Gravenhage met CLARA ELSEVIER.
2 : GEERTRUID GAEL.
3 : ANNA GAEL.
4 : CORNELIA GAEL.
5 : SUSANNA GAEL.
6 : SOPHIA GAEL.
7 : MARIA GAEL, overleden voor 1712.
8 : DOROTHEA GAEL.
Dorothea was gehuwd met ABRAHAM VELTHUYZEN, overleden voor 1712.

VIII-m : DIRCKJE GAEL ook genaamd Dorothea, geboren op 2 juli 1627 te Delft, gedoopt op 8 juli 1627 te Delft (Nieuwe Kerk), begraven op 13 juni 1656 te Delft (Oude Kerk), 28 jaar oud, dochter van CLAES JANSZOON GAEL (VII-g) en GEERTRUYT ONDERWATER.
Dirckje was gehuwd met ANTHONIS VAN BRONCKHORST.
Uit dit huwelijk:
1 : JACOBA VAN BRONCKHORST, gedoopt op 18 mei 1656 te Delft (Nieuwe Kerk).

IX-a : GIJSBERT GAEL, advokaat, geboren te Enkhuizen, overleden voor 29 juni 1672, zoon van CORNELIS JACOBSZ. GAEL (VIII-c) en MARGARETHA VAN BERESTEIN.
Gijsbert is in ondertrouw gegaan op 29 september 1650 te Leiden en getrouwd op 15 oktober 1650 aldaar (getuigen waren Nicolaes Gael en Johanna van Kuyck) met MARGARETHA WERKHORST, geboren te Leiden, dochter van JOHANNA VAN KUYCK.
Uit dit huwelijk:
1 : ANTHONY GAEL, notaris te Boskoop, overleden na 1691.
29-6-1672: Anthonis Gael, onmondig, hulde door Johan Gael, bij dode van zijn vader mr. Gijsbert Gael. 1-10-1689: Anthony Gael doet zelf hulde, zijn broer Cornelis Gael en zijn zuster Johanna Gael zijn borgen. (Ons Voorgeslacht 1976 blz.184).
2 : CORNELIS GAEL.
3 : JOHANNA GAEL.

IX-b : GEERTRUIDA GAEL, geboren te Leiden, dochter van CLAES JACOBSZN. GAEL (VIII-e) en RIJKLANT WILLEMSDR. BOSSENAAR.
Geertruida is in ondertrouw gegaan op 12 oktober 1645 te Leiden en getrouwd op 27 oktober 1645 aldaar (getuigen waren Claes Jacobs Gaelz en Rijklant Willemsdr.) met GERRIT SCHOUTEN, brouwer, geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
1 : JACOBUS SCHOUTEN, geboren te Haarlem.
Jacobus is in ondertrouw gegaan op 3 november 1676 te Leiden en getrouwd op 23 november 1676 aldaar (getuigen waren Gerard Schouten en Eva van Campen) met GEERTRUIT GAEL, geboren te Leiden, begraven op 12 februari 1715 te Leiden (Hooglandsekerk) (betaalde impost ƒ 30,=), dochter van N. GAEL en EVA VAN CAMPEN.

IX-c : JOHANNES GAEL, doktor medicina, geboren te Leiden, begraven tussen 22 juni 1697 en 29 juni 1697 te Leiden (Hooglandsekerk) (aangifte impost 14 juni 1697 ƒ 30,=), zoon van CLAES LOTHS GAEL (VIII-g) en ANNETGEN STEEN.
Johannes is in ondertrouw gegaan op 1 februari 1659 te Leiden en getrouwd op 23 februari 1659 aldaar (getuigen waren Havick Janszn. Stiens en Cornelis van Campen) met GEERTRUI VAN VLIET, geboren te Leiden, begraven tussen 10 november 1691 en 16 november 1691 te Leiden (Hooglandsekerk), dochter van BALTEN JANS VAN VLIET en ERCGEN APERS VAN CAMPEN.
Uit dit huwelijk:
1 : ERICA GAEL, overleden na 1723.
2 : NICOLAES GAEL, notaris te Leiden, overleden na 1723.
3 : ANNA GAEL, ongehuwd overleden, begraven op 1 februari 1722 te Leiden (betaalde impost ƒ 60,=).

IX-d : LOTH GAEL, goudsmid en zilversmid, begraven op 10 april 1713 te Leiden (Pieterskerk) (betaalde impost ƒ 30,-), zoon van CLAES LOTHS GAEL (VIII-g) en ANNETGEN STEEN.
Loth is getrouwd op 23 april 1669 te Valkenburg (ZH), ondertrouwd op 4 april 1669 te Leiden voor de kerk (getuigen waren Johan Gael en Jacoba van Spruytenburch) (1) met DEBORA DE VRIES, geboren te Leiden, begraven op 4 januari 1676 te Leiden (Pieterskerk), dochter van LAMBRECHT DE VRIES en DIEUWERTJE VAN CAMPEN.
Uit dit huwelijk:
1 : LAMBERTUS GAEL.
Loth is in ondertrouw gegaan op 29 juni 1679 te Leiden en getrouwd in het jaar 1679 te Buiten Utrecht (getuigen waren Johan Gael en Elysabeth van Nieenrode) (2) met GOSWINA DE PAAUW, geboren te Utrecht, gedoopt op 13 maart 1656 aldaar, begraven op 3 mei 1737 te Leiden (betaalde impost ƒ 30,-), 81 jaar oud, dochter van CORNELIS DE PAAUW en ELISABETH VAN NYENRODE.
Uit dit huwelijk:
2 : CORNELIS GAEL, geboren te Leiden, volgt onder X-a.
3 : ANNA GAEL.
4 : NICOLAES GAEL, boekhouder.
Nicolaes was gehuwd met ALETTA JANS VAN BATAVIA.
5 : DEBORA GAEL.
Debora was gehuwd met ABRAHAM SALOMON VAN DER VOORT VAN DEUREN, geneesheer te Leiden.

IX-e : BELIA GAEL, geboren te Leiden, begraven op 28 april 1689 te Amsterdam, dochter van DIRCK LOTHS GAEL (VIII-h) en AELTGEN JANSDR. STEEN.
Belia is in ondertrouw gegaan op 1 september 1662 te Leiden (1) met JOHANNES VAN VLIET, koopman en wijnazijnmaker, geboren te Rotterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 19 januari 1680 te Leiden (Hooglandsekerk), zoon van JOHANNES GILLISZ. (JONGE JAN) VAN VLIET en CATHARINA VAN WELY (WEELDE).
Uit dit huwelijk:
1 : ALIDA VAN VLIET.
2 : MARIA VAN VLIET.
3 : CATHARINA VAN VLIET.
Belia is getrouwd op 24 juni 1681 te Amsterdam (2) met EVERT LOOMANS, boekhouder, gedoopt op 30 maart 1643 te Amsterdam, begraven op 3 oktober 1709 aldaar, 66 jaar oud, zoon van GERRIT BARENDSZ. LOOMANS en BELIA EVERTS.
Evert was weduwnaar van JANNETGEN REINIERSDR.. Evert is later in ondertrouw gegaan op 29 juni 1690 te Amsterdam met GEERTRUYT VAN ELBURGH.

IX-f : GERARD GAEL, burgemeester, geboren op 29 december 1639 te Rotterdam, gedoopt op 3 januari 1640 aldaar, overleden op 12 juni 1712 te Delft, begraven op 17 juni 1712 te Delft (Oude Kerk), 72 jaar oud, zoon van JOHAN GAEL (VIII-j) en ANNA VAN BERCKEL.
Ingeschreven als student te Leiden 14 mei 1658 en 30 juni 1662, vroedschap der stad Rotterdam 1667-1672, schepen 1667,1668, burgemeester 1669,1670, gedeputeerde ten dagvaart 1669, 1671, fabrieksmeester 1671,1672, poorter der stad Delft 11 december 1694, veertigraad der stad Delft 1700, weesmeester 1702, 1703, 1708.
Gerard is getrouwd op 23 mei 1666 te Rotterdam, ondertrouwd op 9 mei 1666 te 's-Gravenhage voor de kerk (1) met zijn nicht ADRIANA VAN BERCKEL, gedoopt op 30 december 1642 te Rotterdam, overleden op 11 januari 1670 aldaar, begraven tussen 12 januari 1670 en 19 januari 1670 te Rotterdam (Grote Kerk), 27 jaar oud, dochter van JOHAN GERARDSZ. VAN BERCKEL en HILLEGOND VAN DER AA.
Uit dit huwelijk:
1 : ANNA GAEL, geboren op 3 november 1667, gedoopt op 8 november 1667 (doopgetuigen waren Hillegond van der Aa, Jacob Gael en Cornelia van Berckel), overleden in het jaar 1669, begraven te Rotterdam (Grote Kerk) (in graf no. 129), 2 jaar oud.
2 : JOHAN GAEL, geboren op 4 januari 1670, overleden op 5 januari 1670, 1 dag oud.
Gerard is getrouwd op 18 mei 1671 (2) met MARIA SONMANS, geboren op 6 februari 1654 te Rotterdam, overleden op 4 mei 1680, 26 jaar oud, dochter van JACOB PIETERSZ. SONMANS en HENRIëTTE ADRIAANSDR. VROESEN.
Uit dit huwelijk:
3 : JOHAN GAEL, geboren op 27 februari 1672 te Rotterdam, gedoopt op 1 maart 1672 te Rotterdam (Grote Kerk) (doopgetuigen waren Jacob Gael en Hillegond van der Aa), volgt onder X-b.
4 : ADRIANA GAEL, geboren op 3 april 1673 te Rotterdam, gedoopt op 16 april 1673, overleden op 22 augustus 1674, begraven te Rotterdam (Grote Kerk), 1 jaar oud.
5 : JACOB GAEL, geboren op 19 februari 1675, gedoopt op 1 maart 1675 (doopgetuigen waren Jacob Gael en Maria van Berckel), overleden op 16 februari 1679, 3 jaar oud.
6 : ADRIANA GAEL, geboren op 5 februari 1677, overleden op 11 september 1678, begraven op 13 september 1678 te Rotterdam (Grote Kerk) (in graf no. 129), 1 jaar oud.
7 : HENRIëTTE GAEL, geboren op 5 december 1679, volgt onder X-c.
Gerard is in ondertrouw gegaan op 8 april 1684 te Delft (Nieuwe Kerk) en getrouwd op 23 april 1684 (3) met MARIA VAN DE MERWEDE VAN MUYLWIJCK, overleden op 1 augustus 1716 te Delft, begraven op 4 augustus 1716 te Delft (Oude Kerk), dochter van BOUDEWIJN WILLEMSZ. VAN DE MERWEDE VAN MUYLWIJCK en ADRIANA FRANÇOISDR. VAN SANTEN.
Maria was weduwe van PAULUS HALLINGH.

IX-g : MARIA VAN SCHILPEROORT, geboren op 19 april 1633 te 's-Gravenhage, dochter van CORNELIS EWOUTSZ. VAN SCHILPEROORT en EMERENTIA GAEL (VIII-k).
Maria was gehuwd met JACOB CAMMINEAU, koopman te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1 : SARA CAMMINEAU.
Sara was gehuwd met REINIER LIEFTING, koopman.
2 : N.N. CAMMINEAU.
N.N. was gehuwd met N.N. DOMBURG, koopman.
3 : JACOB CAMMINEAU.

X-a : CORNELIS GAEL, koopman en rentenier, geboren te Leiden, begraven op 18 april 1741 te Leiden (Pieterskerk) (betaalde impost ƒ 30,-), zoon van LOTH GAEL (IX-d) en GOSWINA DE PAAUW.
Cornelis is in ondertrouw gegaan op 24 april 1705 te Leiden en getrouwd te Alkmaar met (en gescheiden in het jaar 1719 van) MARGARETHA VAN DER MEY, geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
1 : DEBORA ELISABETH GAEL, geboren op 3 maart 1706 te Leiden, volgt onder XI-a.

X-b : JOHAN GAEL, raadsheer, geboren op 27 februari 1672 te Rotterdam, gedoopt op 1 maart 1672 te Rotterdam (Grote Kerk), overleden op 16 maart 1731 te 's-Gravenhage, begraven op 20 maart 1731 te Delft (Oude Kerk), 59 jaar oud, zoon van GERARD GAEL (IX-f) en MARIA SONMANS.
Ingeschreven als student te Harderwijk 3 april 1693, raad in de Souvereinen Raad en Leenhove van Brabant 1703
Johan is getrouwd op 31 januari 1708 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk), ondertrouwd op 15 januari 1708 te 's-Gravenhage voor de kerk (1) met CATHARINA HUYSKENS, overleden op 12 april 1709, dochter van FREDERIK HUYSKENS en SUSANNA DE NEUFVILLE.
Uit dit huwelijk:
1 : MARIA GAEL, gedoopt op 30 maart 1709 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuigen waren Gerard Gaal en Maryd van Merywijk), begraven op 10 mei 1709 te 's-Gravenhage (betaalde impost ƒ 30,-), 41 dagen oud.
Johan is getrouwd op 18 juli 1717 te Delft, ondertrouwd op 3 juli 1717 aldaar voor de kerk (2) met JOSINA VAN VREDENBURCH, geboren op 12 juli 1686 te Delft, gedoopt op 14 juli 1686 te Delft (Oude Kerk), overleden op 21 april 1763 te 's-Gravenhage, begraven op 27 april 1763 te Delft (Oude Kerk), 76 jaar oud, dochter van JACOB VAN VREDENBURCH VAN ADRICHEM en CATALINA VAN DER GOES.
Uit dit huwelijk:
2 : GERARD GAEL, geboren op 6 september 1718, gedoopt op 11 november 1718 te Wateringen, overleden op 22 februari 1731 te 's-Gravenhage, begraven op 26 februari 1731 te Delft (Oude Kerk), 12 jaar oud.
3 : JACOB GAEL, geboren op 16 april 1720 te 's-Gravenhage, gedoopt op 17 april 1720 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuigen waren Philip van der Goes en Antonia Catharina van Vredenburg), volgt onder XI-b.

X-c : HENRIëTTE GAEL, geboren op 5 december 1679, overleden op 24 november 1753 te Delft, begraven op 30 november 1753 te Delft (Oude Kerk), 73 jaar oud, dochter van GERARD GAEL (IX-f) en MARIA SONMANS.
Henriëtte is getrouwd op 4 januari 1707 te Delft, ondertrouwd op 18 december 1706 aldaar voor de kerk met ADRIAEN VAN VREDENBURCH, burgemeester en meesterknaap van Holland, geboren op 18 januari 1680 te Delft, gedoopt op 19 januari 1680 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden op 5 november 1759 te Delft, begraven op 10 november 1759 te Delft (Oude Kerk), 79 jaar oud, zoon van JACOB VAN VREDENBURCH VAN ADRICHEM en CATALINA VAN DER GOES.
Uit dit huwelijk:
1 : CATHARINA VAN VREDENBURCH, geboren op 30 juni 1708 te 's-Gravenhage.
Catharina is getrouwd op 29 december 1732 met JACOB VAN DER DUSSEN VAN SOUTEVEEN, geboren op 9 oktober 1710 te Delft, gedoopt op 12 oktober 1710 te Delft (Oude Kerk), overleden op 18 mei 1772 te Delft, begraven op 23 mei 1772 te Delft (Oude Kerk), 61 jaar oud, zoon van EUWOUT VAN DER DUSSEN VAN SOUTEVEEN en CATHARINA MARIA VALLENSIS.
2 : GERARD VAN VREDENBURCH, geboren op 4 november 1710 te 's-Gravenhage, gedoopt op 5 november 1710 aldaar, volgt onder XI-c.

XI-a : DEBORA ELISABETH GAEL, geboren op 3 maart 1706 te Leiden, overleden op 19 april 1781 te Voorschoten, 75 jaar oud, dochter van CORNELIS GAEL (X-a) en MARGARETHA VAN DER MEY.
Debora is getrouwd op 30 december 1727 te Leiden, ondertrouwd op 14 december 1727 te 's-Gravenhage voor de kerk met NICOLAAS VAN OVERVELD, brouwer, gedoopt op 2 februari 1695 te Den Briel, overleden te Rotterdam, begraven op 4 september 1781 te Voorschoten, 86 jaar oud, zoon van ROELANT VAN OVERVELD en SARA DE KLERCK.
Woonden in 1735, 1737 en 1742 in de Hoogstraat te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1 : KORNELIA MARGARETHA VAN OVERVELD, geboren op 23 juni 1733 te 's-Gravenhage, gedoopt op 24 juni 1733 aldaar, overleden op 8 februari 1795 te Rotterdam, begraven op 13 februari 1795 te Voorschoten, 61 jaar oud.
Kornelia is getrouwd op 23 september 1751 te Rotterdam met GORIS SCHELLEKENS.
2 : CONSTANTINUS VAN OVERVELD, gedoopt op 4 december 1735 te Rotterdam (doopgetuigen waren Isaak van Overveldt en Susanna Johanna van Vechelen).
3 : GOSEWIJNA ELISABETH VAN OVERVELD, gedoopt op 10 maart 1737 te Rotterdam (doopgetuigen waren Cornelis Gaal, Debora Gaal en Goziwina de Paauw).
4 : CONSTANTINUS VAN OVERVELD, gedoopt op 24 april 1742 te Rotterdam.

XI-b : JACOB GAEL, burgemeester, geboren op 16 april 1720 te 's-Gravenhage, gedoopt op 17 april 1720 te 's-Gravenhage (Grote Kerk), overleden op 30 augustus 1780 te Delft, begraven op 4 september 1780 te Delft (Oude Kerk), 60 jaar oud, zoon van JOHAN GAEL (X-b) en JOSINA VAN VREDENBURCH.
Jacob is getrouwd op 27 augustus 1743 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk), ondertrouwd op 11 augustus 1743 te 's-Gravenhage voor de kerk met CORNELIA JACOBA VAN SCHUYLENBURCH, geboren op 12 maart 1727 te 's-Gravenhage, gedoopt op 14 maart 1727 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk), overleden op 17 november 1795 te 's-Gravenhage, begraven op 23 november 1795 te Delft (Oude Kerk), 68 jaar oud, dochter van WILLEM HENDRIK VAN SCHUYLENBURCH en ALETTA JOHANNA VAN HEEMSKERK.
Uit dit huwelijk:
1 : JOHAN GAEL, geboren op 27 februari 1745 te 's-Gravenhage, gedoopt op 28 februari 1745 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuigen waren Willem Hendrik van Schuylenburch en Josina van Vredenburch), volgt onder XII-a.
2 : ALETTA JOHANNA GAEL, geboren op 26 mei 1747 te 's-Gravenhage, gedoopt op 28 mei 1747 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk) (doopgetuigen waren Adriaan Jacobsz. van Vredenburg en Aletta Johanna van Schuylenburch-van Heemskerk), overleden in het jaar 1802, 55 jaar oud.
Aletta is in ondertrouw gegaan op 9 augustus 1766 te Delft (Nieuwe Kerk) en getrouwd op 25 augustus 1766 te Delft met DIEDERIK VAN LEIDEN, kolonel, geboren op 16 maart 1744 te Leiden, gedoopt op 19 maart 1744 te Leiden (Hooglandsekerk), overleden in februari 1810, 65 jaar oud, zoon van PIETER CORNELIS VAN LEIDEN en AGNETA EMERENTIA VAN LANSCHOT.
3 : WILLEM HENDRIK GAEL, geboren op 11 december 1748 te Delft, gedoopt op 15 december 1748 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Jacob van Biemont en Antonetta van Schuylenburg), volgt onder XII-b.
4 : CORNELIA HILLEGONDA GAEL, geboren op 5 januari 1751 te Delft, gedoopt op 10 januari 1751 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Jan Teding van Berkhout en Cornelia Hillegonda van Schuylenburg), overleden op 17 april 1760 te Delft, begraven op 24 april 1760 te Delft (Oude Kerk), 9 jaar oud.

XI-c : GERARD VAN VREDENBURCH, geboren op 4 november 1710 te 's-Gravenhage, gedoopt op 5 november 1710 aldaar, overleden op 3 januari 1784 te 's-Gravenzande, begraven op 5 januari 1784 aldaar, 73 jaar oud, zoon van ADRIAEN VAN VREDENBURCH en HENRIëTTE GAEL (X-c).
Gerard is getrouwd op 15 december 1733 (1) met AGATHA CORVINA VAN DER DUSSEN, geboren op 29 augustus 1715 te Delft, gedoopt op 1 september 1715 te Delft (Nieuwe Kerk), overleden op 31 oktober 1761 te Delft, begraven op 6 november 1761 te Delft (Oude Kerk), 46 jaar oud, dochter van EUWOUT VAN DER DUSSEN VAN SOUTEVEEN en CATHARINA MARIA VALLENSIS.
Uit dit huwelijk:
1 : JACOB VAN VREDENBURCH, volgt onder XII-c.
2 : HENRIëTTA ADRIANA VAN VREDENBURCH, geboren op 20 augustus 1737 te Delft, gedoopt op 22 augustus 1737 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Adriaan van Vredenburch en Henriette Gaal).
3 : ADRIAAN VAN VREDENBURCH, geboren op 1 januari 1739 te Delft, gedoopt op 4 januari 1739 te Delft (Oude Kerk).
Gerard is getrouwd op 30 mei 1763 te Scheveningen (2) met ELISABETH CATHARINA DE VRIES, geboren op 16 februari 1716, overleden op 7 september 1774 te 's-Gravenzande, begraven op 14 september 1774 aldaar, 58 jaar oud.
Elisabeth was weduwe van CORNELIS VAN DEN HONERT.

XII-a : JOHAN GAEL, kapitein der schutterij en burgemeester, geboren op 27 februari 1745 te 's-Gravenhage, gedoopt op 28 februari 1745 te 's-Gravenhage (Grote Kerk), overleden op 11 juni 1818 te Leiden, 73 jaar oud, zoon van JACOB GAEL (XI-b) en CORNELIA JACOBA VAN SCHUYLENBURCH.
Johan is getrouwd op 25 augustus 1765 te Leiden, ondertrouwd op 10 augustus 1765 te Delft voor de kerk met FRANCOISE JOHANNA VAN LEIDEN, geboren op 4 december 1745 te Leiden, gedoopt op 5 december 1745 te Leiden (Pieterskerk), overleden op 13 januari 1813 te Leiden, 67 jaar oud, dochter van PIETER CORNELIS VAN LEIDEN en AGNETA EMERENTIA VAN LANSCHOT.
Uit dit huwelijk:
1 : JACOB FRANÇOIS GAEL, geboren op 5 september 1768 te Leiden, gedoopt op 8 september 1768 te Leiden (Hooglandsekerk) (doopgetuigen waren Jacob Gael en Françoise Margaretha Meerman), begraven op 20 oktober 1789 te Leiden (betaalde impost ƒ 30,-), 21 jaar oud.
2 : PIETER CORNELIS GAEL, gedoopt op 14 februari 1770 te Leiden (Pieterskerk) (doopgetuigen waren Pieter Cornelis van Leiden en Cornelia Jacoba van Schuylenburch), begraven op 11 oktober 1770 te Leiden (betaalde impost ƒ 30,-), 239 dagen oud.
3 : WILLEM HENDRIK JOHAN GAEL, gedoopt op 4 april 1771 te Leiden (Hooglandsekerk) (doopgetuigen waren Willem Hendrik Gael en Alette Johanna van Leiden-Gael), begraven op 17 juli 1771 te Leiden (betaalde impost ƒ 30,-), 104 dagen oud.
4 : DIEDERIK VAN LEIDEN GAEL, geboren op 28 augustus 1775 te Leiden, gedoopt op 1 september 1775 te Leiden (Pieterskerk) (doopgetuige was Diderik van Leyden), overleden op 24 september 1846 te Leiden, 71 jaar oud.
Diederik was gehuwd met JOHANNA VAN DER HOOP, geboren op 20 juli 1783 te Beverwijk, gedoopt op 9 november 1783 aldaar, overleden op 30 oktober 1862 te Leiden, 79 jaar oud, dochter van ADRIAAN SALOMON VAN DER HOOP en MARIA ANNA COCK.
5 : AGNETA EMMERENTIA GAEL, geboren op 7 maart 1777 te Leiden, gedoopt op 9 maart 1777 te Leiden (Hooglandsekerk) (doopgetuige was Jacob Gael), ongehuwd overleden op 28 juli 1808 te Leiden, begraven op 1 augustus 1808 te Leiden (Pieterskerk), 31 jaar oud.

XII-b : WILLEM HENDRIK GAEL, geboren op 11 december 1748 te Delft, gedoopt op 15 december 1748 te Delft (Oude Kerk), overleden op 12 december 1803 te 's-Gravenhage, begraven op 17 december 1803 te Delft (Oude Kerk), 55 jaar oud, zoon van JACOB GAEL (XI-b) en CORNELIA JACOBA VAN SCHUYLENBURCH.
Willem is in ondertrouw gegaan op 1 augustus 1772 te Delft (Oude Kerk) en getrouwd op 16 augustus 1772 te Haarlem (1) met JOHANNA CATHARINA VAN DAM, geboren op 29 november 1749 te Haarlem, gedoopt op 3 december 1749 aldaar, overleden op 11 juni 1775 te 's-Gravenhage, begraven op 16 juni 1775 te Delft (Oude Kerk), 25 jaar oud, dochter van CHRISTOFFEL JAN VAN DAM en ELISABETH REYNST.
Uit dit huwelijk:
1 : CORNELIA JACOBA GAEL, geboren op 17 mei 1773 te Delft, gedoopt op 23 mei 1773 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Jacob Gael en Cornelia Jacoba van Schuylenburch), volgt onder XIII-a.
2 : JOHANNA CATHARINA GAEL, geboren op 11 juni 1775 te 's-Gravenhage, gedoopt op 18 juni 1775 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk) (doopgetuigen waren Christoffel Jan van Dam en Cornelia Maria Clont Schatter), volgt onder XIII-b.
Willem is getrouwd op 19 september 1779 te 's-Gravenhage (Hoogduitsekerk), ondertrouwd op 5 september 1779 te 's-Gravenhage voor de kerk (2) met ANNA MARTINA VAN KRETSCHMAR, geboren op 22 februari 1751 te 's-Gravenhage, gedoopt op 24 februari 1751 te 's-Gravenhage (Grote Kerk), overleden op 14 januari 1832 te 's-Gravenhage, 80 jaar oud, dochter van JACOB VAN KRETSCHMAR en CHARLOTTA ALIDA VLAERDINGERWOUT.
Anna was later gehuwd met APOLLONIUS JAN CORNELIS LAMPSINS.
Uit dit huwelijk:
3 : CHARLOTTE ALIDA GAEL, gedoopt op 8 oktober 1780 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuigen waren Jacoba van Kretschener en Charlotte Alida Vlaardingenout), overleden op 25 maart 1802 te 's-Gravenhage, begraven op 31 maart 1802 te Delft (Oude Kerk), 21 jaar oud.
Charlotte is getrouwd op 12 mei 1801 te 's-Gravenhage (Hoogduitsekerk), ondertrouwd op 26 april 1801 te 's-Gravenhage voor de kerk met COENRAAD CAREL VINCENT VAN BOETZELAER, ritmeester, geboren op 6 juni 1776 te 's-Gravenhage, gedoopt op 9 juni 1776 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk), overleden op 26 december 1845 te 's-Gravenhage, 69 jaar oud, zoon van CHRISTIAAN WILLEM VAN BOETZELAER en ALETTA JOHANNA DE WILHEM.
Coenraad is later getrouwd in het jaar 1805 met CORNELIA ELSABE VAN VOORST. Coenraad is later getrouwd in het jaar 1844 met WILHELMINA LOUISA CHRISTINA VAN SCHLAUBUSCH.

XII-c : JACOB VAN VREDENBURCH, zoon van GERARD VAN VREDENBURCH (XI-c) en AGATHA CORVINA VAN DER DUSSEN.
Jacob is getrouwd in het jaar 1722 met WILHELMINA MACHTELD VAN ASSENDELFT, dochter van WILLEM WILLEMSZ. VAN ASSENDELFT en ADRIANA HOOGWERF.
Uit dit huwelijk:
1 : JOHAN WILLEM VAN VREDENBURCH, geboren op 6 augustus 1782 te Delft, volgt onder XIII-c.

XIII-a : CORNELIA JACOBA GAEL, geboren op 17 mei 1773 te Delft, gedoopt op 23 mei 1773 te Delft (Oude Kerk), overleden op 20 maart 1800 te 's-Gravenhage, begraven op 25 maart 1800 te Delft (Oude Kerk), 26 jaar oud, dochter van WILLEM HENDRIK GAEL (XII-b) en JOHANNA CATHARINA VAN DAM.
Cornelia is getrouwd op 29 april 1794 te 's-Gravenhage (Hoogduitsekerk), ondertrouwd op 13 april 1794 te 's-Gravenhage voor de kerk met CORNELIS VAN DER DOES, drossaard, geboren op 11 november 1765 te Rotterdam, gedoopt op 17 november 1765 aldaar, overleden op 7 april 1805, 39 jaar oud, zoon van JOHAN HENDRIK VAN DER DOES en JACOBA PRINS.
Uit dit huwelijk:
1 : JOHAN JACOB VAN DER DOES, geboren in het jaar 1798 te 's-Gravenhage.
2 : WILLEMINA CATHARINA ANNA VAN DER DOES, geboren in het jaar 1800 te 's-Gravenhage.

XIII-b : JOHANNA CATHARINA GAEL, geboren op 11 juni 1775 te 's-Gravenhage, gedoopt op 18 juni 1775 te 's-Gravenhage (Kloosterkerk), overleden op 25 februari 1812 te Leiden, begraven op 27 februari 1812 aldaar, 36 jaar oud, dochter van WILLEM HENDRIK GAEL (XII-b) en JOHANNA CATHARINA VAN DAM.
Johanna is getrouwd op 23 april 1799 te 's-Gravenhage (Hoogduitsekerk), ondertrouwd op 7 april 1799 te 's-Gravenhage voor de kerk met PETRUS CUNEUS, kolonel, geboren op 28 april 1777 te Leiden, gedoopt op 1 mei 1777 te Leiden (Hooglandsekerk), overleden op 25 december 1839 te Leiden, 62 jaar oud, zoon van JOAN ANDREAS CUNEUS en ARNOLDA WILHELMA BRANTSEN.
Petrus was later gehuwd met ANNA CATHARINA DE KRUYFF.
Uit dit huwelijk:
1 : FRANC CHRISTIAAN CUNEUS, gedoopt op 15 oktober 1809 te Voorschoten.

XIII-c : JOHAN WILLEM VAN VREDENBURCH, geboren op 6 augustus 1782 te Delft, overleden op 14 december 1849 te Rijswijk, 67 jaar oud, zoon van JACOB VAN VREDENBURCH (XII-c) en WILHELMINA MACHTELD VAN ASSENDELFT.
Johan is getrouwd op 19 juli 1820 te Rijswijk met MARIA ADRIANA VAN DER POT, geboren op 23 juni 1795 te Rotterdam, overleden op 8 januari 1861 te 's-Gravenhage, 65 jaar oud, dochter van WILLEM VAN DER POT en GEERTRUIDA JOHANNA SPECHT VAN EYK.
Uit dit huwelijk:
1 : ADRIANA WILHELMINA VAN VREDENBURCH, geboren in het jaar 1824, overleden in het jaar 1910, 86 jaar oud.
Adriana is getrouwd in het jaar 1853 met JAN WILLEM VAN SYPESTEYN, geboren in het jaar 1816, overleden in het jaar 1866, 50 jaar oud, zoon van CORNELIS ASCANIUS VAN SYPESTEYN en CORNELIA ANNA DRUYVESTEYN.

Aanvullende gegevens, verbeteringen en opmerkingen zijn altijd welkom.

Johan Gaal
URL: http://home.hccnet.nl/j.gaal/
E-mail: jgaal@geocities.com
HOME © 1987-2002 Johan Gaal TOP