FLORENS GAEL (GHALE) (VAN HAESBROEC), ridder, overleden voor 1323.
Tegen het eind van de 13e eeuw wordt melding gemaakt van een Heer Florens Ghale, ridder, die als getuige optreedt in een akte van september 1291 en die akte mede bezegelt. Dit aller oudste zegel Gael is beschreven geworden in het Corpus Sigillorum Neerlandicorum onder No. 855 en vertoont als wapenbeeld "een leeuw", met als randschrift: +S.HERE.FLOREN...ALE. +. Vierentwintig jaar later wordt hij nogmaals genoemd als hij in 1315 met andere ridders en leenmannen met de Graaf van Holland meetrekt op diens krijgstocht naar Vlaanderen. Daarna, in 1323, volgt een bericht van de burggraaf van Leiden dat sedert de dood van Florens van Haesbroec diens burggrafelijke lenen aan zijn leenheer waren teruggevallen. Men moet hierbij wel in 't oog houden dat in die tijd vele leengoederen slechts als "persoonlijk leen" werden uitgegeven welke zonder meer terugvielen op de leenheer bij de dood van de begunstigde. De hierboven bedoelde verklaring van de burggraaf impliceert dus niet noodzakelijkerwijs dat Florens van Haesbroec was gestorven zonder zonen achter te laten!
Wanneer wij nu zien dat Gheryt Gael op 30 augustus 1320 zijn vrij-eigen goed "Haesbroec" opdraagt aan de Graaf en het in leen terug ontvangt dan dringt zich wel zeer sterk de gedachte naar voren dat Heer Florens Ghale, ridder, en Florens van Haesbroec de leenman van de burggraaf, één en dezelfde persoon waren en dat eerstgenoemde volgens het gebruik dier dagen somtijds niet met de familienaam, doch naar zijn belangrijkste bezitting werd genoemd. Gheryt Gael kan dus mijn inziens wel degelijk beschouwd worden als de oudste zoon van Heer Florens Gael, die na het erven van "Haesbroec" dit bezit onmiddellijk opdraagt aan de Graaf. Als extra bewijs voor deze stelling kan dan nog gelden dat Gheryt's dochter Erckenraet bij de geboorte van haar tweede zoon teruggreep naar de naam van haar grootvader Florens Gael. De kleine Van Hilsebroec, nu Florens Gael geheten, was dus wel naar een illustere overgrootvader vernoemd! (zie jaarboek CBG 1970).

Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP