BAERTOUT GAEL (HAASBROEK), overleden voor 30 april 1398, zoon van JAN GAEL.
Reeds zeer spoedig na zijn belening raakte Baertout verwikkeld in een onverkwikkelijke vete met Jacob van den Steenhuys over een in die dagen zeer belangrijke status-kwestie, namelijk het "voorstaan" en het "voorofferen" in de kerk van Wassenaar! Uitvloeisel hiervan was een uitgebreide veldslag tussen de clan der Gael'en "met hunne magen en hulpen" en de clan der Steenhuys'en; hierbij werden vele neven van Baertout met name genoemd en zelfs een nicht die zich mede in het strijdgewoel had gestort en daarbij een kwetsuur aan haar arm had opgelopen! (Kasteel Twickel; Arch. van Wassenaer, leenreg. AA. fol. 16 en 16vo., arbitrale uitspraak d.d. 19-1-1366 inzake het "vechtelijc"). Omtrent Baertout vond ik verder alleen nog zijn vermelding als grafelijk houtvester van de Haarlemmerhout in het jaar 1373. Bij zijn overlijden liet hij slechts twee zeer jonge dochtertjes achter, doch gelukkig voor hen was Haesbroec een onversterfelijk leen, zodat de oudste dochter in Baertouts leen mocht opvolgen. Deze dochter heette Pieter en omtrent haar belening vinden wij een helaas ongedateerde akte in het reeds eerder genoemde Register XVIII van de Hollandse Leenkamer op folio 17 waar medegedeeld wordt dat zij nog niet beleend kan worden aangezien zij "nog niet manbaar was"; Pietertje schijnt de daarvoor vereiste leeftijd nimmer bereikt te hebben, want op 30 april 1398 wordt plotseling "Bartout", eveneens een meisje! door Hertog Aelbrecht met Haesbroec beleend, zoals haar vader Bartout het van de grafelijkheid had gehouden (A.R.A., Arch. Leenk. Holl., Inv. No. 52, Register "Beyeren V", fol. 282vo. akte d.d. 30-4-1398). Door haar later huwelijk met Dirc van Bakenesse Dircxzoon brengt zij dit belangrijke leengoed dan over in dit aloude Haarlemse geslacht.(zie jb. CBG 1970).
Zijn dochters bij een nog onbekende vrouw:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP