Jan Hanzen Home Page

Laatste nieuws:

KLIK HIER.

In de Bellamybuurt is onlangs de vereniging opgericht met de naam:

Vereniging tot behoud van de karakteristieke (polder) bebouwing Bellamybuurt.

Deze vereniging stelt zich ten doel het behoud van de panden, welke veelal nog stammen uit de tijd dat deze buurt nog in de gemeente Nieuwer Amstel lag en de panden in de stads- en godshuispolder lagen (liggen), veilig te stellen.

De eerste daad van de vereniging is te protesteren tegen de voorgenomen sloop van de polderpandjes Jan Hanzenstraat 80-82, welke pandjes zijn genoemd in de cultuurhistorische verkenning en welke van zeer grote waarde zijn voor de buurt, waar gelukkig het inzicht is veranderd t.a.v. sloop - en nieuwbouw.

De vereniging hoopt dat deze eerste actie een succes wordt en dat de leuke oude "stukken" van de buurt behouden blijven.

Als extra mogelijkheid voor de buurt is onlangs de Stichting Bellamy Buurt Belangen BBB opgericht.
Deze Stichting was nodig i.v.m. het uitwisselen van gegevens met officiële instellingen, zoals deelraad etc.
U kunt geen lid worden van deze stichting maar U kunt wel financiële ondersteuning bieden.
Uw donatie van b.v. €.12,00 kunt U storten op girorekening no. 9633934 t.n.v. Stichting BBB.
 
Secretariaat:                                          Giro: 9633934
Bellamydwarsstraat 18                        t.n.v. Stichting Bellamy Buurt Belangen
1053 BP  Amsterdam                            Bellamydwarsstraat 18

Als voorbeeld dienen o.a. de pandjes:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bert Meister - Bellamystraat 75 B - ( (020) 612 81 37 (0651565109 of 

met e-mail: leoreniers@veteranen.nl 

Enkele weken geleden is in de Wenslauerstraat nos. 51-53 het Buurtmuseum geopend. Een aanrader om er eens een bezoekje te brengen. Er zijn doorlopende exposities van o.a. oude en moderne foto's van de buurt, welke zeer de moeite waard zijn. Bovendien worden er workshops en bijeenkomsten van zeer gevarieerde inhoud gehouden en u kunt zich daar ook opgeven als lid van bovengenoemde vereniging.

Bezoek het buurtmuseum.
******Aanbevolen!******

Het buurtmuseum is verhuisd naar de 2e Kostverlorenekade no. 62, 1053 SB Amsterdam.

 
2e Kostverlorenkade 62, (Nw adres Buurtmuseum)

Op maandagavond 7 oktober 2002 werd in het buurtmuseum in de Wenslauerstraat no.51 een informatieavond georganiseerd voor buurtbewoners i.v.m. het feit dat de deelraad plannen heeft om Houtsma te slopen en daarvoor in de plaats tijdelijk een parkeerterrein in te richten. Naar aanleiding daarvan is op Vrijdag 4 oktober j.l. met steun van buurtbewoners Houtsma gekraakt
Aan de oproep om aanwezig te zijn op de informatieavond werd druk gevolg gegeven door circa 40 bewoners uit de buurt.
Aanwezig was een door de deelraad ingehuurde kracht van een adviesbureau om informatie te verschaffen.
Het plan wat werd voorgesteld was om de panden van Houtsma te slopen en daarvoor in de plaats tijdelijk een parkeerplaats in te richten van 1400 vierkante meter, geschikt voor ongeveer 140 parkeerplaatsen. Door de aanwezigen werd hiertegen stelling genomen waarbij de volgende bezwaren naar voren werden gebracht:

 
De druk bezochte informatieavond in het buurtmuseum in de Wenslauerstraat.

Op Donderdag 8 mei 2003 was er in de raadszaal van de deelraad een bijeenkomst met buurtbewoners waar uitleg werd verstrekt over de bouwplannen in de toekomst van de Houtsmalocatie.
Er was een maquette opgesteld van de 2e Kostverlorenkade en een drietal extra maquettes van voorbeelden van een eventuele nieuwbouw van de Houtsmalocatie.Er was na de uiteenzetting gelegenheid voor het stellen van vragen, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Enkele veel voorkomende vragen en opmerkingen gingen o.a. over:
A. Waarom slechts 20 woningen terwijl er zoveel behoefte is aan extra woongelegenheid in deze buurt, vooral voor ouderen.
B. Uit de gestelde vragen en opmerkingen werd duidelijk dat er angst aanwezig was met betrekking tot de eventuele hoogte van de nieuwbouw.
C. Waarom werd er een z.g. "grand café" gepland terwijl er in de buurt al zoveel café's zijn die het al erg moeilijk hebben met de clandizie.

Een volgende bijeenkomst is gepland op Donderdag 22 Mei 2003.
Mocht U daar ook voor willen worden uitgenodigd meldt U dan aan via het e-mailadres: 
a.breukelaar@oudwest.amsterdam.nl

In de Bellamybuurt bevinden zich nog vrij veel goed onderhouden pandjes zoals:

Wie waren:

Gerealiseerde Nieuwbouw.

Kostverlorenvaart.

Om de Kostverlorenvaart is vroeger veel te doen geweest. Na het dempen van de Overtoom kreeg deze vaart een grotere betekenis. Zo bevond zich westwaarts van de Overtoom een tweede overtoom die diende om kleine schepen het hoogteverschil tussen twee wateren te kunnen laten nemen. Over een ingevette houten helling werden boten omhooggetrokken met behulp van een aan een rad bevestigde kabel. De afgebeelde overtoom was begin deze eeuw nog in gebruik bij de tuinders uit de gemeente Sloten om hun groenten naar de Amsterdamse markt te krijgen.
 
De tuinders waren echter niet erg tevreden met deze primitieve overhaal. In 1916 werd de eerste elektrische overhaal naast de ambachtschool bij de Postjesweg in gebruik genomen. De schuitjes voeren vanaf de polder tot boven een schot dat omhoog getakeld werd en daarna werd verrold tot boven een geul op stadspeil. Er zijn nu nog oudere buurtbewoners die zich heel goed herinneren dat ze van hun ouders naar de overkant moesten om groenten rechtstreeks bij de tuinderij te kopen omdat dat veel goedkoper was.


Hier een afbeelding van de Kostverlorenvaart met het Moerbeekwerfje.

Wenslauerstraat.

In deze karakteristieke straat wordt in samenwerking met de stadsdeelraad, de huiseigenaren en de particuliere verhuurders werk gemaakt van een pilotproject aan een totaalplan voor woningverbetering.
Een viertal architecten is uitgenodigd om een schetsontwerp/visie neer te leggen en te presenteren aan de betrokken partijen.
Hieronder enkele voorbeelden van een paar van deze architecten. Een van die architecten is buurtgenote Minke Wagenaar, die reeds enkele objecten in de Bellamybuurt heeft verzorgd.

  

 

  

Op het terrein van recht en orde viel de buurt onder de ambachtsheerlijkheid Nieuwer-Amstel. Omdat die in 1529 was verkocht aan Amsterdam, was de stad er de baas, totdat Nieuwer-Amstel in 1795 een eigen gemeente werd. Vanaf toen tot de annexatie in 1896 werd dit stuk polder weer vanuit het hoofddorp Amstelveen bestuurd. Zeker in die laatste periode was deze buurt, met zijn vele kleine kroegjes, een aangenaam toevluchtsoord voor ‘randfiguren’: de Amsterdamse politie had er niets meer te vertellen en Amstelveen was ver weg.


Dit is een van die kroegjes. Oorspronkelijk was de naam De Bonte Os maar later werd die naam
gewijzigd in 't Orgeltje.
Het Pandje was gelegen aan de Jan Hanzenstraat dicht bij de Kostverlorenvaart aan de zijde van de 
Wenslauerstraat.
De afbeelding (achterzijde van de herberg) hierboven is gemaakt door Johannes Hendrik Knoop in het begin van de zeventiende eeuw
in bruin en kleur met pen en penseel. (In het bezit van Stadsarchief).

Enkele toepasselijke links:

 

 

Contact 

Opmaak en teksten:   L..A.M.Reniers  (foto's o.a. via Gemeentearchief Amsterdam)