Roggel en Neer

Dat de gemeente een extra pagina krijgt is eigenlijk te veel eer, maar de opstelling van de gemeente wordt door geen van de intiatiefnemers begrepen, zoals hieronder duidelijk moge worden.

In een zeer pril stadium van de plannen is contact opgenomen met Burgemeester Peeters van Roggel en Neer (waar Heibloem onder valt). De reaktie van de burgervader had de volgende strekking: "De gemeente zal hierin geen initiatieven ontplooien, maar als u met goede plannen komt, waar in Heibloem steun voor is, dan zullen wij deze welwillend behandelen."
Had deze man nu meteen gezegd dat hij het onverstandig vond en dat de gemeente zeker niet mee zou werken, dan was waarschijnlijk op dat moment pas op de plaats gemaakt. Peeters' uitspraken werden nu gezien als een aanmoediging om verder te gaan.
De inmiddels tot 7 personen uitgegroeide initiatiefgroep ging in overleg met de Heibloemse Gemeenschapsraad. Hier werd het plan van harte ondersteund en in onderling overleg werden afspraken gemaakt over het vervolg. Inmiddels hadden we haast want het was eind april, Thea Houben had een nieuw ontwerp gemaakt dat beter op de door ons uitverkoren locatie zou passen; uiteraard veel groter dan de eerst geplande plaquette en dus ook veel duurder! Om dit voor 10 augustus gereed te hebben moest de kunstenares uiterlijk half mei kunnen starten. De Gemeenschapsraad bood gelegenheid om in hun reguliere overleg met de gemeente ruimte in te bouwen om ons verzoek. Er was toen al een brief aan de gemeente Roggel en Neer
gestuurd.
Het overleg was een afknapper: de burgemeester had de vergadering eerder verlaten en de aanwezige wethouders deelden mee het initiatief niet te zullen ondersteunen. Zij konden dat besluit niet toelichten, dat kon alleen de burgemeester.

Zo gemakkelijk lieten wij ons niet uit het veld slaan: zo snel als mogelijk werd een nieuwe afspraak met de burgemeester gemaakt. In deze bijeenkomst was wel sprake van een uitwisseling van ideeen en werd door B&W bij monde van de burgemeester aangegeven dat hij het persoonlijk een goed initiatief vond, maar dat hij met de commissies "Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden" en "Burgerzaken" hier nog overleg over wilde voeren.

Democratie?
In de aankondigen van de commissievergaderingen was evenwel niets terug te vinden over het monument. Daarop weer eens contact gezocht met de gemeente, die als antwoord gaf dat dit niet in de openbare vergadering behandeld werd, maar achter gesloten deuren. Daarom kon een verzoek om het initiatief in de commissievergaderingen toe te lichten ook niet worden gehonoreerd.
Om te voorkomen dat er een uiterst eenzijdig verhaal naar de commissieleden zou gaan hebben we daarop een aantal leden zelf benaderd en hen uitgelegd wat onze bedoeling was. Ook hier weer was de reaktie (op 1 uitzondering na) positief: dat monument moet er komen was de strekking. Een week na de commissie-vergaderingen (wel een week met 5 mei enzo) hebben we maar weer eens contact opgenomen met het gemeentebestuur, maar niemand mocht hier iets over de kwestie zeggen dan de burgemeester. Deze liet een dag later telefonisch weten dat de gemeente niet zou meewerken aan de totstandkoming van het monument en dat de redenen waarom in een 
brief zou worden toegelicht.
In de brief kunnen wij helaas geen reden ontdekken. Wel verklaarde burgemeester Peeters in de Limburger en op L1 dat het gemeentebestuur van mening was dat met zo'n monument Heibloem nog verder gestigmatiseerd werd als pedofielendorp en daar wilde men niet aan meewerken. Te raden valt wat de burgemeester dacht.

Helaas voor het gemeentebestuur liep het allemaal anders. Heibloem is veel minder verdeeld dan zij altijd dachten en bovendien bleken er meer wegen naar ons doel te leiden (zie hiervoor hier)
Daarom eerst nog eens een briefje aan de gemeente gezonden onder het motto "baat het niet, dan schaadt het niet". Ook dit baatte niet, want per kerende post kwam opnieuw uitgebreid gemotiveerde afwijzing van BenW
Burgemeester Peeters vond overigens 10 augustus wel dat hij als persoon aanwezig moest zijn bij de onthulling. Hij had zijn ambtsketting thuisgelaten. Als het verder een kerel is, dan maakt hij als persoon nog een bedrag over op nummer 565.302.523 van ABN Heythuysen ten name van Stichting 10 augustus.


Wist u trouwens dat de gemeente Roggel en Neer wel bereid was om een bedrag beschikbaar te stellen voor het oprichten van een kruisbeeld voor Nicky Verstappen in Brunssum?
Toen ongeveer een jaar later een kunstwerk werd onthuld nabij de plek waar Nicky werd vermoord is door de gemeente Brunssum aan de gemeente Roggel geen bijdrage gevraagd omdat ze in de veronderstelling verkeerden dat deze al het monument in Heibloem al hadden gesubsidieerd...

Begrijpt iemand iets van de beweegredenen van het gemeentebestuur? Wij ontvangen graag uitleg zodat we dat hier kunnen publiceren. Klik hier om uw uitleg te mailen.
U kunt natuurlijk ook de gemeente zelf om uitleg vragen, wij hebben het inmiddels opgegeven. Het e-mail adres van de gemeente is: gemeente@roggel-en-neer.gemnet.nl