Geacht College,In uw brief met als kenmerk GL.185D, gedateerd 14 juni, deelt u ons mede dat u van mening bent dat het niet aanbevelenswaardig is dat de gemeente Roggel en Neer deelneemt in ons initiatief. Ook geeft u aan de achterliggende gedachten te hebben toegelicht in de besprekingen met de initiatiefgroep in mei.Wij hebben echter een heel andere indruk overgehouden van met name ons laatste overleg in mei, waarin van de zijde van het College duidelijk werd gemaakt dat u uw best zou gaan doen om het door ons voorgestelde kunstwerk in Heibloem gerealiseerd te krijgen. U begrijpt onze verbazing en teleurstelling over het door u ingenomen standpunt. In uw brief geeft u geen enkele motivatie voor uw standpunt, hetgeen het voor ons onmogelijk maakt om uw gronden te begrijpen.Op 16 mei werd afgesproken dat u ons verzoek in een aantal raadscommissies zou bespreken.

We vinden het uiterst merkwaardig dat dit vervolgens niet in alle openbaarheid plaatsvindt. Hierdoor is het ons onmogelijk gemaakt de discussie hierover te volgen en door gebruik te maken van spreekrecht ons initiatief toe te lichten.

Wij zouden gaarne alsnog in de gelegenheid worden gesteld om ons initiatief in de gemeenteraad toe te lichten, omdat wij de indruk hebben dat de raadscommissies zeer eenzijdig zijn voorgelicht.Initiatiefgroep 10 augustus:

Emyl Kwast, Math Timmermans, Gert Claassen, Johan Hoenink, José Vermeulen, Harry Vermeulen of Huub Janssen.c.c. raadsfracties Roggel en Neer en de Gemeenschapsraad Heibloem.