KWANT te Noordbroek 
 
Harm Wijchers 
geboren  :  -  -1735 te Wildervank  
gestorven:17-11-1810 te Siddeburen 
 
getrouwd :20-5 -1770 te Siddeburen x 
 
Jeltje Hilkes 
geboren  :  -  -1748 te Noordbroek 
gestorven:  -  -1822 te Siddeburen 
 
De gegevens over Harm Wichers komen uit het kerkboek van de Hervormde kerk van Noordbroek waar bij 20 mei 1770 staat: 
 
     Den 20 may zijn, door Ds Mees Fil. na drie voorgaande procla matien, op drie divers Rustdagen, nam. . . . , gecopuleert Harm Wijchers, J.M. van de Wildervanck en Jeltje Hilkes, J.D. van Noordbroek.  
 
En in het Registratie Protocol van de H.K te Siddeburen in 1810 staat : 
     Slagtmaand, 17, overleden Harm Wichers, oud: 75 jaren, zijnde getrouwt geweest met Jeltje Hilkes, nalatende twee kinderen, gewoond hebbende op de Veendijk onder Siddebu ren. 
 
Van de geboorte registraties van de twee kinderen is bekend: 
 
1770,Den 17 maart een dogter gedoopt van Harm Wichers en Jeltje       Hilkes gen. Berentje. de moeder heeft de opvoeding van dit kind in onzen hervormden godsdienst op zig genomen, ter wijl de vader de leer van Menno Simons is toegedaan. 
 
1774,Den 1 jan een dogtertje gedoopt van Harm Wichers en Jeltje Hilkes, genaamd Aafke. De moeder heeft dit kind ten Doop gepractenbeurt en de vraagstukken van het formulier beant woord daar de Vader een Mennoniet was.  
 
           Aafke trouwt op 11-6-1818 met Hindrik Alberts Walma in Noordbroek.  
 
Een herziene versie van het doopboek van Siddeburen vermeldt: 
 
1781, 20 mei , kind van Harm Wijgers (Later heten ze Smant?) 
 
We weten dat hij een Mennoniet was. De leer van Menno Simons (1496 - 1561) wordt ook wel de leer van de doopsgezinden ge noemd.  
 
Harm Wijgers trouwt als hij 35 jaar is. Wat hij voor die tijd gedaan heeft is onbekend. Zijn zoon wordt geboren als hij 46 jaar is. Hij woonde op de Veendijk onder Siddeburen, een dijk die op de oude kaart nog te vinden is, maar nu door de verkave lin gen verdwe nen. Rijdend van Siddeburen naar Noord broek kan men nog een 100 meter lang weggetje met deze naam aantreffen. 
 
In hoeverre Harm Wijgers daar land bezeten heeft of daar als landarbeider gewerkt heeft is ook niet bekend. 
 
Merk op dat in relatie tot Harm Wijgers de naam Kwant nog niet is genoemd. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wicher Harms Kwant 
geboren  :20- 5-1781 te Siddeburen 
gestorven: 3- 3-1829 te Noordbroek 
 
getrouwd :  -  -1810 te Noordbroek x 
 
Grietje Fiddes 
geboren  :  -  -     te Noordbroek 
gestorven:28-01-1811 te Noordbroek 
 
kinderen :03-09-1807, Ietje 
               -1811, Geert, overleden 1819. 
 
 
getrouwd :15-06-1815, te Noordbroek x 
 
Knelske Kornelius Schipper 
geboren  :25- 1-1795 te Siddeburen 
gestorven: 1- 7-1828 te Noordbroek 
 
kinderen :31- 3-1816, Harm 
           2- 9-1817, Jeltje 
          19- 5-1819, Kornelius, overleden 
           6- 5-1820, Geert, overleden na 1 maand oud 
           6- 5-1820, Elizabeth 
          14- 2-1822, Kornelius, mijn voorvader 
          24- 1-1824, overleden in maart 1827 
 
wonende  : huis no. 233 op de Korengarste te Noordbroek 
 
Als Wicher Harms ongeveer 25 jaar is, trouwt hij in 1806 met Grietje Tiddes. Grietje is (enig)dochter van Tidde Klaassens Leeuwe (geb, 20-12-1750, Noordbroek en overleden in 1822) en Eltje Sikkes (geb, 1765 te Hoogezand en overleden in 1845). 
Ze is waarschijnlijk ook weduwe.[5] 
Na het huwelijk komt hij bij de boerderij inwonen. Deze boerde rij staat aan de Eideweg 1 en is in 1969 leeg komen te staan en opgebrand. Na de dood van zijn eerste vrouw (tijdens de bevalling?) huwt Wicher Harms na enige jaren Kornelske Kornelius Schipper. Zij is de dochter van Kornelis Geerts en Elisabeth Derks van Siddeburen. De reeks geboorten en sterfgevallen doet tragisch aan. In 1819 sterft een kind uit het eerste huwelijk en Kornelius uit het tweede huwelijk. In 1928 sterft Kornelske, oud 33 jaar en binnen een jaar ook Wicher Harms, oud 48 jaar. Er blijven 5 kinderen, waarvan 2 jongens in de leeftijd van 22 tot 6 jaar over. 
 
Na het overlijden wordt er een memorie van successie opgemaakt. De boerderij wordt verpacht; blijkbaar blijven Oma, kleinkinde ren en pachter er wonen tot het jaar 1841, want dan wordt de boerderij verkocht met 12 HA land voor f5600,- door de erven van W.H. Kwant. Er zijn 2 jongens, Harm en Kornelius die de naam Kwant verder dragen. 
 
Referenties: De gegevens over deze familie komen uit: 
Het Burgelijk Wetboek van de gemeente Noordbroek, waar de trouwak te van Wicher Harms Kwant en Kornelske Kornelius Schip per, dd 15 juni 1815 te vinden is  
 
Er is een overzicht van de boerderijen in deze regio: 
Stichting Boerderijen Oostbroek, van de heer Meinardi, waaruit is gekopieerd.  
Hier staat een verwarrend bericht want in het N.H. trouwboek bij 1810, vinden we nl: 
 
juny getrouwd Wycher Harms van de Veendijk onder Siddeburen en Grietje Tiddes, wedw. Albert Tounis van Noordbroek. 
  
Dus was Grietje al eerder getrouwd geweest! 
  
Tevens is er het boek: 
Noord en Zuidbroek in vroeger jaren. H. Antonides, 1973,  
uitgegeven door drukkerij Jans & Zn te Noordbroek. 
 
De kaartjes komen uit de Gemeente Atlas van de provincie Gro ningen van 1867. Let op het geringe aantal mensen per gemeente en hoe dicht de Veendijk en de Korengarste bij elkaar liggen.