Paardenlijst 1722

Notifikatie van de dwanghmarckt

Baillu, burgemeesteren ende geregte van Texel maken bij desen bekendt dat op aanstaande maandag zijnde den 5 october 1722 aan Den Burg volgens out gebruijk sal zijn de vette beestenmarkt en 's anderendaags zijnde den 6 dito, haar paardemarkt. Ende als dat ider zijn paarden sal moeten opbrengen 's morgens te 10 uijren en daar blijven staan tot naar de middag de klocke 3 uijren en in versuijm vandien soo sullen sodanige in boete zijn vervallen die daar bestaan.

Actum Texel den 28 september 1722.
Ter ord. van baillu, burgemeesteren ende geregte voornoemt. Bij absentie van de secretaris

Z. Gravius

lijn
Terug naar de Huydecoperpagina

Leijst van de paarden op den eijlande Texel op den 6de October aan Den Burgh op de paerdemarckt geweest

Den Burg

Den Hr Baljuw H. Reaal
de Hr Commissaris Hend. van der Merckt
de Hr Commissaris de Dieuw
Burgemeester Vermeulen
Nanningh Kooger
Jan Ar. Kooger
Jacob Deij
Harmen Schrage
Cors Lijndraijer
Copjes Broer
Dirck de Smitt
Claas Pelser
Arien Cooger
Corn. Gerrits Smitt
Jacob Schaagen
Mr Sijmon Backer
Secretaris Gravius
Dirk Hoek
Reijer Schaap
Jacob Lap
Jan Ratelaar
Frans Dircksz
Arien Mostertman
Gerrit Jansz Smit
Pr Ratelaar
Jacob Visser
Reijer Bos
Reijer Corn. Lamberts (niet gecompareerd)
Corn. Corn. Lijndraaijer
Meijert Molenaar
Dirick Gorter
Hendrick Clus
Jan Cock
Pieter Copjes de oude
Hend Claasz Biem
Bouwen Cooger
Butterman
Barent Cooger
Aris T. Gorter
Jan Brantsz
Rem Jansz
Aris Decker

Den Hoorn

Floris Cornelis
Cornelis Jacobs List
Sieuwert de Kuijper
Reijnauw Albers
Rr. Albersz
Dirk Croon
Jacob Groenvelt
weeduwe Willem Zuijgh
weeduwe Kriekeboom
Willem Decker
Louwris Croon
mr Boender
Jan de Mayer
Jacob Claas Lap
Claas Croon heeft niet
Hend. Fransz
Sijmon Groenvelt
Teunis Decker
Jan Bos
Jacob Backer heeft niet
Jacob Dr. List
Jan Pr. Buij
Burgemeester Sander Backer

lijn
Terug naar de Huydecoperpagina

De Koog

Reijer Claasz Cleun
Pieter Visser
Jantje de Backster kan niet lopen
Grietje Cornelis
Claas de Backer
Corn. Dr. Keesje
Corn. Walenburgh

De West en Driehuijsen

Teunis Swals
weeduwe Pr. Kuijper
Sijmon Kuijt
Arien Zijmsz Etjes
Reijer Hend.
Pr. Maarsz
Leendert Backert
Corn. Jansz Bos
Corn. Grs. Vooght

Gerslandt

Lubberd Ooms
Zijmon Weuts
Paulus Lammersz
Corn. Grs. Bleeker

Eewerste Coogh

Aldert Ariens Cooren
Guertje Corn. Ariensz Coren
Jan Meijerts Veldmuijs
Corn. Ariensz Cooren
Zijmon Sluijsman
Dirk Kerck
Lubberd Gersz
Hertje Boes
Ger. Sluijs

't Nieuwlandt

Jacob Man
Teunis Aldersz Cooren
Jacob Hilbrantsz
List Oom
Corn. Dr. Oostinjer
Jan Jacobsz
Pieter Soetsz

lijn
Terug naar de Huydecoperpagina

Waalenburgh

Aris Eeleman
Jan Backer
Jacob Eeleman
Broer Eijder
Jacob Jacobsz
Pr. Lammersz
Jan Cooren
Hendrick Jacobsz
Het wiltje

Ongeren

Jan Smit
Neeltje Bleekers

Tienooven

Jan Maarsz
Sieuwerd Corn.
Jan Corsz
Dieuwer Jansz
Dirk List
Jan Pietersz
Lamberd Botman

De Waal

Lubberd Pietersz
Corn. Graaf
Cors Pietersz
Leendert Lubbers Bas (niet gecompareerd)
Sijbrand Jacobsz
Pieter Koensz
Jan Dijcksz
Pieter Augustijnse weeduwe
Willem Backer heeft niet
Frans Sijbrandsz heeft niet
Dirck Zuijewint
Aug. Corn. Dijcksz

Barringen

Pieter Jansz Cooren
Reijer Cooijman (niet gecompareerd)
Willem Jacobsz Oom
Lubberd Cornelis

Harkenbuert en Noorderbuert

Tjeert Cornelis
Freedrick Jansz
Paulus Pr. Decker
Jan Lubbersz Bas

Noorderbuert

Jacob Kees Oom
Jan Ariensz Decker
Giel Jacobsz Oom
Keijmp Pr. Taa

lijn
Terug naar de Huydecoperpagina

Oost

Maarten Corn. Dijker
Willem Z. Boon
Jan Baas
Corn. Latje heeft een paert
Jan Maarsz
Dirck Botman

Zevenhuijsen

Dirck Kees Oom
weeduwe Harmen Reijersz
Giel Willemsz heeft niet
Iewen Jacobsz Boon
Pieter Jansz Buijs
Huijgh Ariensz
Dirck Pr. Taa

Oosterend

Aefje Maartens
Hend. Corn. Dijcker (niet gecompareerd)
Sijmon Kuijper (niet gecompareerd)
Corn. Grs. Blauw
Reijer Smitt heeft niet
Pr. Maarsz Booij
Pr. Koijman
Isbrand Schaagen
Corn. Grs. Boersen
Reijndert Jansz

Eijs

weeduwe Corn. Zijmsz Etjes
Jan Pr. Reij (niet gecompareerd)
Maarten Zijmsz
Dirck Zijmsz
Teunis de Kuijper

Span

Corn. Corn. Dijcker (niet gecompareerd)
Jacob Spijck
weeduwe Maarten Corn. Boon
Jacob Decker
Jan Blauw (niet gecompareerd)
Jan Willemsz Kleij
Lubberd Hertje
Jan Aug. Kleij (niet gecompareerd)
Huberd Zijmonsz

Dijkmanshuijsen

Maarten Pr. Dijcker
Corn. Jacobsz van de Veen
Pr. Boon
Hendrick Decker
Corn. Maarsz Dijcker geen paart
Gerrit Dijcker
Jacob op de Veen

Hoogebergh

Dirk Corn. Boon
Pr. Corn. Lambrs.
Cees Kooij
Jan Jac. Soomer
Arien Dircks
Jacob Biem

Zuijthaffel

Jan Cooijman
Corn. Dircksz Zijm
Teunis Corn.
Alberd Smitt
Corn. Z. Zijm
Jacob Corn. Zijm
Dirck Reijers
Jan Hend. Biem

't Schilt

Corn. de Boer
mr. Didelhoff

Noordhaffel

Jan Walenburgh (niet gecompareerd)
Dirck Decker (niet gecompareerd)
Jan Mulder (niet gecompareerd)
Gerrid Maartensz van de Kamp

Spijck

Dirck Gersz (niet gecompareerd)

lijn
Terug naar de Huydecoperpagina