Welkom
Acryl- of gelnagels
Nabehandeling
Bruidsnagels
Probleemnagels
IBX-systeem
Shellac / gellak
Nail art
Foto's 1
Foto's 2
Foto's 3
Manicure
Verzorging & tips
Kleurenanalyse
Prijslijst
Openingstijden
Contact
Alg. Voorwaarden
Links
Algemene Voorwaarden van Nagelstudio4hands:
 
 
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio4hands (hierna genoemd 'de nagelstudio') en een client waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 
3. Afspraken
De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen. Indien de client meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.
 
4. Betaling
De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk.
                                                                                               
5. Personeel in de studio
De nagelstudio heeft het recht om zonder vooroverleg met de client bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de nagelstudio dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
 
6. Persoonsgegevens & privacy
De client voorziet de nagelstudio voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstudio noteert de persoonlijke gegevens van de client op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.
 
7. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
8. Aansprakelijkheid
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de studio.
 
9. Garantie
De nagelstudio geeft de client 3 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
- De client de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
- De client zonder handschoenen met agressieve chemicalien heeft gewerkt.
- De client de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
- De client andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
- De client de adviezen voor (thuis)verzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviezen 'Verzorging & tips', niet heeft opgevolgd.
- De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
- De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
- De client nagels wenst die 100% of meer verlengd zijn t.o.v. de natuurlijke nagels.
 
10. Beschadiging & diefstal
De nagelstudio heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.
 
11. Klachten
Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 
12. Nail art
Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de client hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de client de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
 
13. Behoorlijk gedrag
De client behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de client de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 
14. Recht
Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de client is Nederlands recht van toepassing.
 


[Welkom] [Verzorging & tips] [Prijslijst] [Openingstijden] [Contact]