LIECHTENSTEIN

Het prinsdom Liechtenstein ligt tussen Oostenrijk en Zwitserland. Het bergachtige land heeft een oppervlakte van ongeveer 160 km2 en er wonen ongeveer 31.900 mensen. Liechtenstein wordt als het ware in tweeŽn gesplitst door de Rijn. De officiŽle taal is Duits, maar men spreekt ook Frans en Engels. De wettelijke munteenheid is de Zwitserse franc.Het klimaat is typisch voor het noordwesten van Europa; het regent er dus veel. De winters zijn mild, al kan de temperatuur dalen tot -15įC. De
temperatuur in de zomer schommelt tussen de 21 en de 28įC.

Meer informatie: Liechtenstein.Pagina
ONDERNEMINGSVORMEN
BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN
FONDS
TRUST
VENNOOTSCHAPSBELASTING
VERMOGENSBELASTING
RENTE- EN DIVIDENDBELASTING
BTW
INKOMSTENBELASTING
SOCIALE VERZEKERING
OVERIGE BELASTINGEN
BELASTINGVERDRAGEN
BRONBELASTING
BANKGEHEIM
AAN TE RADEN VOOR
Ondernemingsvormen

Het aantal rechtspersonen in het prinsdom is zeer uitgebreid. Voorbeelden zijn: NV's, participatiemaatschappijen, stichtingen en trusts. Het is zeer eenvoudig om een onderneming op te zetten in Liechtenstein. Formaliteiten worden tot een minimum beperkt en er hoeven bovendien niet al te veel vertrouwelijke gegevens onthuld te worden. Verder is men vrij in de doelstellingen van de onderneming, mag het vermogen gebruikt worden zoals de ondernemer wil en is men niet persoonlijk aansprakelijk voor het ondernemingsvermogen. Er worden geen eisen gesteld aan het land van herkomst van de onderneming of van waaruit deze bestuurd wordt Opvallend is dat een fonds (stichting) en een Anstalt wel rechtspersoonlijkheid hebben, maar geen onderneming zijn. Deze rechtsvormen worden dan ook veel gebruikt als rechtspersoon in een holding ter bescherming van de anonimiteit voor de vele ondernemingen die geen commerciŽle activiteiten uitoefenen. Holdings en vestigingen van buitenlandse ondernemingen profiteren optimaal van het Liechtensteinse belastingklimaat.

Buitenlandse ondernemingen

Een buitenlandse onderneming met een alleen een vestiging in Liechtenstein (dus geen hoofdkantoor) profiteert van een aantal aanzienlijke belastingvoordelen. Ze zijn bovendien veel minder gebonden aan regels met betrekking tot hun boekhouding en het bekendmaken van gegevens dan ingezeten ondernemingen. Voorwaarde is wel dat ze geen enkele activiteit hebben binnen Liechtenstein. Vanuit de vestiging mogen alleen administratieve taken gedaan worden, zoals correspondentie, telefoneren, faxen, rekeningen versturen en de boekhouding verzorgen. Het doel van de onderneming hoeft niet openbaar gemaakt te worden, een algemene beschrijving daarvan is voldoende. Activiteiten op het gebied van huwelijksbemiddeling, pornografie, kettingbrieven, gokken en de verspreiding van telefoon- of faxlijsten zijn niet toegestaan. Vestigingen van buitenlandse ondernemingen en participatiemaatschappijen betalen relatief weinig vermogensbelasting en geen vennootschapbelasting.

Fonds

Een fonds of stichting wordt opgericht voor een bepaald doel, dat in een akte vastgelegd wordt. Deze akte moet verplicht de originele handtekeningen van de oprichters bevatten en opgeslagen worden in het openbare register. De volgende zaken moeten in de akte vermeld worden:

 • de naam en doel van het fonds
 • de plaats van registratie
 • de bestuursmiddelen
 • regels die bepalen wat er bij ontbinding met het liquidatiesaldo gebeurt.

Als de oprichter niet woonachtig is in het prinsdom bedraagt de belasting voor vestiging 0,2% van het vermogen. Een fonds met een goed doel hoeft geen belasting te betalen.

Trust

Liechtenstein erkent de trust. De looptijd mag onbepaald zijn en de anonimiteit van de begunstigde is gewaarborgd.

Vennootschapsbelasting

Liechtensteinse ondernemingen betalen vennootschapsbelasting over hun wereldwijde inkomen (behalve voor inkomen uit onroerend goed in het buitenland). Buitenlandse ondernemingen met ene vestiging in Liechtenstein en vanuit die vestiging commerciŽle activiteiten uitvoeren, betalen alleen belasting over het inkomen dat vanuit die vestiging gegenereerd is. Het tarief varieert van 7,5% tot 15% van het belastbare inkomen. Het tarief wordt verhoogd indien dividenduitkeringen meer bedragen dan 8% van het belastbare vermogen. Hierdoor bedraagt het maximale belastingtarief 20%. Vermogenswinsten (behalve uit verkoop van onroerend goed) worden bij het inkomen opgeteld en gezamenlijk belast tegen bovenstaande tarieven. Ondernemingskosten zijn over het algemeen aftrekbaar. Verliescompensatie is toegestaan tot 2 jaar na het belastingjaar. Carry-back is niet toegestaan.

Vermogensbelasting

De vermogensbelasting is erg laag. Het tarief voor ondernemingen met activiteiten binnen Liechtenstein bedraagt 0,2%. Het tarief voor participatiemaatschappijen en bedrijven met een vestiging zonder activiteiten in Liechtenstein bedraagt 0,1% (met een minimum van 1,000 francs).

Rente- en dividendbelasting

Rente, dividend, royalty's en huuropbrengsten worden niet belast. Sommige van deze inkomsten zijn echter onderhevig aan een bronbelasting van 4%. Dit geldt bijvoorbeeld voor dividend op aandelen, dividend op investeringsfondsen en inkomen uit trustcertificaten afkomstig uit Liechtenstein.

BTW

Het standaard BTW-tarief is 7,5%, het gereduceerde tarief bedraagt 2,3% (voor noodzakelijke goederen, zoals voedsel en medicijnen)

Inkomstenbelasting
 • Inkomstenbelasting is verschuldigd over alle inkomsten, behalve die uit bezittingen (die vallen onder de netto-waardebelasting). Alle ingezetenen van Liechtenstein zijn inkomstenbelasting verschuldigd over hun wereldwijde inkomen (behalve voor inkomsten uit buitenlands onroerend goed). Niet-ingezeten werknemers vallen met hun Liechtensteinse inkomen onder de Liechtensteinse inkomstenbelasting en sociale verzekeringen. Men is een ingezetene van Liechtenstein wanneer men daar een permanent onderkomen heeft, minimaal zes weken aanwezig zijn (zonder te werken) op grond waarvan men eigenaar of huurder is of wanneer men minimaal 3 maanden aanwezig is in Liechtenstein zonder te werken. Vermogenswinst op verkoop van roerend goed valt ook onder de inkomstenbelasting; de eerste 5.000 Zwitserse franc zijn vrijgesteld. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 18,9%.

  Sociale verzekeringen

  De pensioen- en nabestaandenpremie voor werknemers bedraagt 11,33% van het bruto-inkomen. De werkgever betaalt hier 6,93% van, de werknemer 4,4% (dit wordt door de werkgever ingehouden op het salaris). 0,5% van het jaarsalaris (met een maximum van 97.200 Zwitserse franc) wordt gereserveerd als premie voor de werkloosheidsverzekering. Deze premie wordt gelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer. Zelfstandige ondernemers moeten jaarlijks 11,335 van hun bruto-inkomen afstaan aan sociale verzekeringspremies. Premies voor sociale verzekeringen zijn volledig aftrekbaar van het belastbare inkomen. Premies voor pensioenfondsen zijn tot 12% van het inkomen aftrekbaar. Om dubbele premiebetaling te voorkomen en om een optimale dekking te garanderen heeft Liechtenstein sociale verzekeringsverdragen afgesloten met Oostenrijk, Duitsland, ItaliŽ en Zwitserland.

  Overige belastingen

 • Nettowaarde belasting Nettowaarde belasting wordt geheven over de totale netto marktwaarde van de bezittingen aan het einde van het jaar. Het tarief is 0,06%. Onroerend goed en buitenlandse bedrijfspanden vallen buiten de heffing. Niet-ingezetenen betalen deze belasting over de waarde van het onroerend goed dat zij in Liechtenstein bezitten.
 • Successierecht. Schenkingen en erfenissen worden gelijk belast in Liechtenstein. De tarieven variŽren van 0,5% tot 27% afhankelijk van de graad van de verwantschap en de waarde van de gift/erfenis. Zowel inwoners als buitenlanders zijn successirecht verschuldigd over alle bezittingen die aanwezig zijn in Liechtenstein, inclusief alle roerende zaken.
 • Zegelrecht. Het zegelrecht op kapitaal bedraagt 1%. De eerste 250.000 francs zijn vrijgesteld.
 • Vermogenswinstbelasting op onroerend goed. Vermogenswinsten op onroerend goed worden apart belast. Het tarief is afhankelijk van de tijd dat het onroerend goed in bezit is geweest:

 • Jaren in bezit Tarief
  Langer dan 10 jaar Het normale tarief van de inkomstenbelasting
  5 - 10 jaar 133% van het normale tarief van de inkomstenbelasting
  3 - 5 jaar 166 2/3% van het normale tarief van de inkomstenbelasting
  Minder dan 3 jaar 200% van het normale tarief van de inkomstenbelasting.

  Belastingverdragen

  Liechtenstein heeft alleen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten met Oostenrijk en Zwitserland.

  Bronbelasting
 • De bronbelasting op dividend is 4%, op rente 0,4% en op royalty's 0%.

  Bankgeheim

 • Het Liechtensteinse bankgeheim lijkt erg op het Zwitserse. In tegenstelling tot de Zwitserse banken zijn de Liechtensteinse echter niet toegetreden tot de AIMP ((Zwitsers recht inzake internationale steun in strafrechtelijke zaken) en hebben ze de diligentverplichting niet ondertekend. Ook zijn ze niet toegetreden tot het Zwitsers verdrag 16 (uitwisseling van informatie volgens het bilaterale verdrag tussen Zwitserland en de VS). Wel hebben ze het Europese verdrag tot samenwerking in strafrechtelijke zaken getekend. De Liechtensteinse banken zijn een stuk conservatiever als het gaat om informatieverstrekking, al moet de identiteit van de cliŽnt en de herkomst van het geld in principe bekend zijn bij de bank.


  Aan te raden voor: ondernemers, investeerders en spaarders die anoniem willen blijven.

  Deze pagina was oorspronkelijk onderdeel van www.belastingplein.nl. Deze site is opgegaan in http://geld.plein.nl. Wij hebben deze pagina online toegankelijk gehouden wegens zijn unieke inhoud. Het is niet onze bedoeling om de content wederrechtelijk te kopiŽren, ons doel is alleen het behoud van de tekst.