Fiscaal

Fiscale Tips voor Particulieren

verzorgd door Rob Lamers


update


nedstatteller

De laatst toegevoegde vragen over de aanslagen 2006 met bijbehorende antwoorden staan bovenaan.


Ik kan de ouderenkorting niet aanvragen op het biljet. Wat moet ik doen?

De Belastingdienst houdt automatisch rekening met de ouderenkorting. U hoeft hiervoor niets in uw aangifte te vermelden.

Heb ik met een goede pensioenopbouw toch jaarruimte en dus de mogelijkheid voor aftrek van lijfrentepremies?

Het is mogelijk dat personen in loondienst met goede pensioenopbouw toch jaarruimte hebben. Dit komt door de manier waarop de jaarruimte wordt berekend. In het algemeen hebben de meeste personen in dienstbetrekking met een loon boven ongeveer € 25.000 al een beperkte jaarruimte. De ruimte wordt groter als het loon hoger is. Gebruik het rekenprogramma Lijfrente om te berekenen hoeveel u maximaal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt het rekenprogramma downloaden van www.belastingdienst.nl.
Let op!
Om in aanmerking te komen voor aftrek, moet u wel premies voor lijfrenteverzekeringen hebben betaald.

Ik ben in het bezit van "maatschappelijke beleggingen" in de vorm van groenfondsen. Het bedrag hiervan blijft ver onder de vrijstellingsnorm van 52.579. Moet ik dit nu wel of niet opgeven bij "Sparen en beleggen"?

Omdat het bedrag van uw maatschappelijke beleggingen niet hoger is dan de vrijstelling van Euro 52579 per persoon hoeft u dit dus niet te vermelden in Sparen en Beleggen Box 3.
U moet het wel vermelden bij de vraag heeft u maatschappelijke beleggingen?
Wanneer u daar het bedrag van die beleggingen opgeeft wordt hiermee namelijk de extra heffingskorting van 1.3% over uw maatschappelijke beleggingen berekend.

Ik heb een bestaand huis gekocht, maar nog geen WOZ-beschikking gekregen. Hoe kom ik daaraan?

Als u de WOZ-waarde van uw woning niet weet, kunt u bij de gemeente een afschrift van de afgegeven WOZ-beschikking aanvragen.

Zijn de rente en kosten aftrekbaar van een overbruggingskrediet dat is aangegaan voor financiering van de aankoop van een andere eigen woning?

De rente en kosten van een overbruggingskrediet dat is aangegaan voor de tijdelijke financiering van een andere eigen woning komen voor aftrek in aanmerking.

Wat zijn de fiscale gevolgen als ik geld leen aan mijn kind voor de koop van een eigen woning?

De ontstane vordering op uw kind behoort tot uw rendementsgrondslag in box 3. Uw kind kan de betaalde rente op de geldlening aftrekken als rente eigen woning. Uw kind moet het eigenwoningforfait in box 1 aangeven. De rente die uw kind betaalt is aftrekbaar in box 1 van uw kind maar u hoeft deze rente niet op te geven. Advies: vraag een marktrente vermeerderd met zo'n 10 à 25% en schenk de rente terug zodat uw kind een groter fiscaal voordeel heeft.

In welke box moet ik een beleggingshypotheek op een eigen woning opgeven?

Het is afhankelijk van de soort beleggingshypotheek in welke box u een beleggingshypotheek opgeeft. Er zijn 2 soorten beleggingshypotheken:
Hypothecaire lening
Met (een deel van) de hypothecaire lening worden aandelen gekocht die gebruikt zullen worden om de hypotheekschuld af te lossen. De rente op het gedeelte van de hypotheekschuld dat is gebruikt voor de aankoop van de eigen woning is aftrekbaar in box 1. Het gedeelte van de hypotheekschuld dat gebruikt is voor de aankoop van de aandelen komt in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. De waarde van die aandelen zelf hoort ook bij de rendementsgrondslag van box 3.
Belegging premies kapitaalverzekering eigen woning
De rente op de (hypothecaire) lening die is aangegaan voor de verwerving van de eigen woning is in box 1 aftrekbaar. Om de lening af te lossen kunt u een kapitaalverzekering afsluiten. De uitkering hiervan zal afhankelijk zijn van de waarde van de aandelen (de verzekeringspremies worden belegd). Als de kapitaalverzekering aan een aantal voorwaarden voldoet, dan kan deze verzekering worden gekoppeld aan de eigen woning.
Als de verzekering tot uitkering komt, is de uitkering onbelast voorzover de vrijstelling van toepassing is. Van het deel van de uitkering waarop de vrijstelling niet van toepassing is, is het rentedeel belast in box 1. Als de kapitaalverzekering niet is gekoppeld aan de eigen woning dan wordt de waarde van de kapitaalverzekering in box 3 belast.

Ik ben vergeten om buitengewone uitgaven af te trekken. Mijn aanslag is al definitief. Wat moet ik doen?

Als u de aftrek van persoonsgebonden kosten niet (goed) heeft ingevuld op uw aangifte, dan kan de Belastingdienst deze kosten alsnog in aftrek brengen in de verdeling die de partners zelf kiezen.
Er moet dan aan de volgende 2 voorwaarden voldaan zijn:
- De partners gaan beiden akkoord met de verdeling.
- De verdeling leidt tot 100% verdeling van de aftrekpost.

Ik heb in het kalenderjaar twee partners gehad. Kan ik de keuze voor gemeenschappelijke inkomensbestanddelen voor beide partners maken?

Als u in het kalenderjaar 2 partners heeft gehad, kunt u niet de keuze voor gemeenschappelijke inkomensbestanddelen voor beide partners maken. U kunt wel met 1 van de partners kiezen voor de verdeling van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen.

We zijn in 2006 getrouwd. We hebben voor het huwelijk niet samengewoond. Mijn partner heeft geen inkomsten gehad in 2006. Kan hij/zij de algemene heffingskorting terugkrijgen?


Als u vóór 1 juli 2006 bent getrouwd, kan uw partner de algemene heffingskorting over 2006 mogelijk terugkrijgen. U moet namelijk meer dan 6 maanden fiscaal partner van elkaar zijn. Uw partner kan de algemene heffingskorting alleen uitbetaald krijgen als u in 2006 voldoende inkomen had.
Als u op of na 1 juli 2006 bent getrouwd, kan uw partner zijn/haar algemene heffingskorting niet terugkrijgen. U bent namelijk niet meer dan 6 maanden fiscaal partner van elkaar. Er bestaat dan geen recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet- of minverdienende partner.

Hoe werkt de combinatiekorting bij co-ouderschap?


Om in aanmerking te komen voor de combinatiekorting bij co-ouderschap moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- De co-ouder heeft met tegenwoordige arbeid meer dan 4.405 (in 2006) aan inkomsten.
- Het kind staat op hetzelfde woonadres als een van de co-ouders ingeschreven bij de gemeente.
- Het kind behoort ten minste zes maanden (180 dagen) tot het huishouden van de co-ouders.
- Het kind behoort in (vrijwel) gelijke mate ten minste drie gehele dagen per week tot het huishouden van elke co-ouder.
- Het kind is aan het begin van het kalenderjaar jonger dan 12 jaar.

Hoe worden de heffingskortingen verrekend?

De verrekening van de heffingskorting gaat als volgt:
1 U telt de berekende inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen uit de drie boxen bij elkaar op.
2 Van dit bedrag trekt u de heffingskortingen af.
3 Het bedrag dat u overhoudt, is de aanslag van uw belasting en premie volksverzekeringen. Hier trekt u de ingehouden loonbelasting vanaf.
4 Wat overblijft, is de belasting die u moet betalen of terugontvangt. U moet hierbij nog rekening houden met eventuele positieve of negatieve voorlopige aanslagen over het betreffende belastingjaar.

Onze kinderen hebben het bloot eigendom van de woning waarin wij wonen. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?

Als u het bloot eigendom van uw eigen woning aan uw kinderen heeft overgedragen en u de woning als hoofdverblijf gebruikt en de kinderen elders wonen, gelden de volgende regels voor de inkomstenbelasting:
- De eigenwoningregeling is niet van toepassing voor u en uw kinderen. De eigenwoningregeling geldt namelijk alleen als men het eigendom heeft van de eigen woning én de woning als hoofdverblijf gebruikt. Het recht van vruchtgebruik wordt niet als eigendom aangemerkt.
- De inkomsten uit de woning worden zowel bij u als bij de kinderen in box 3 belast. U wordt in box 3 in de heffing betrokken over de waarde van het recht van vruchtgebruik en de kinderen over de waarde van het bloot eigendom. Hiervoor gelden speciale berekeningsregels.
Een eventuele (hypotheek)schuld komt hierdoor ook in box 3 terecht.

Ik heb een vakantiewoning voor eigen gebruik. Is dat ook een eigen woning?

Uw recreatiewoning wordt fiscaal als eigen woning aangemerkt als de woning uw hoofdverblijf is. Sommige gemeenten staan geen permanente bewoning van de recreatiewoning toe. Dat heeft echter geen fiscale gevolgen.
Een vakantiewoning waarin u alleen voor vakanties of weekenden woont, is geen eigen woning.

Kan ik de onderhoudskosten van mijn rijksmonumentenpand dat eigen woning is, aftrekken?

Een rijksmonumentenpand is een pand dat is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 6 en 7 van de Monumentenwet 1988 (Rijksmonumentenregister). Als u een rijksmonumentenpand als eigen woning heeft, dan kunt u binnen bepaalde grenzen de onderhoudskosten aftrekken als persoonsgebonden aftrekpost. U moet dan voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de aftrek van uitgaven voor rijksmonumentenpanden.
Deze voorwaarden kunt u lezen in de folder ‘Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten’. Deze folder kunt u vinden op de internetsite van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Ook kunt u op de internetsite van de Belastingdienst de aanvullende toelichting ‘Als u of uw fiscaal partner in 2006 kosten had voor een rijksmonumentenpand’ vinden.

Gelden voor een woonboot/woonwagen ook de regels van de eigen woning?

Regels eigen woning ook bij woonboot of woonwagen als hoofdverblijf op vaste lig- of standplaats
Als de woonboot of woonwagen een hoofdverblijf op een vaste lig- of standplaats is, dan gelden alle regels voor de eigen woning ook, namelijk:
- het eigenwoningforfait;
- de hypotheekrenteaftrek;
- aftrek periodieke betalingen erfpacht, opstal en beklemming.
Als uw woonboot/woonwagen uw hoofdverblijf is, kunt u de rente die u betaalt op een lening die u heeft afgesloten voor de aankoop van uw woonboot/woonwagen onder voorwaarden aftrekken.

Is de rente die ik betaal op een lening die ik heb afgesloten om mijn woonboot te kopen aftrekbaar?

Regels eigen woning ook bij woonboot of woonwagen als hoofdverblijf op vaste lig- of standplaats
Als de woonboot of woonwagen een hoofdverblijf op een vaste lig- of standplaats is, dan gelden alle regels voor de eigen woning ook, namelijk:
- het eigenwoningforfait;
- de hypotheekrenteaftrek;
- aftrek periodieke betalingen erfpacht, opstal en beklemming.
Als uw woonboot/woonwagen uw hoofdverblijf is, kunt u de rente die u betaalt op een lening die u heeft afgesloten voor de aankoop van uw woonboot/woonwagen onder voorwaarden aftrekken.

Ik ben dit jaar gescheiden. Mijn ex-partner woont nog in ons oude huis. We waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Ik betaal de volledige hypotheekrente, mag ik die volledig aftrekken?

Als u in verband met een echtscheiding de eigen woning heeft verlaten, maar nog wel de volledige hypotheekrente betaalt, mag u die niet volledig aftrekken. Gedurende 2 jaar na het verlaten van de woning mag u alleen uw deel van de hypotheekrente aftrekken. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is dit deel 50%.
Het deel van de hypotheekrente dat u betaalt voor uw ex-partner, kan als aftrekbare alimentatie in aanmerking komen. Dit moet uw belastingkantoor beoordelen.

Wanneer kan ik aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld krijgen?

U kunt aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld krijgen als u geen of weinig (hyptheek)rente of andere kosten voor uw eigen woning betaalt.
U betaalt eventueel een laag bedrag voor periodieke betalingen voor erfpacht. Als het eigenwoningforfait verminderd met deze kosten positief is, dan heeft u recht op aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze aftrek is gelijk aan het resterende, positieve bedrag van het eigenwoningforfait.

Wanneer hoef ik het eigenwoningforfait niet meer op te geven?

U moet het eigenwoningforfait altijd opgeven. Wel kunt u recht hebben op aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Als u recht heeft op deze aftrek, verminderd het bedrag van de aftrek het bedrag van het eigenwoningforfait tot nul. U moet de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld en het eigenwoningforfait allebei opgeven in de aangifte.

Ik wil dit jaar geen elektronische aangifte indienen, maar op papier. Kan dat?

U kunt uw aangifte indienen via het aangifteprogramma op internet, via een diskette of via een biljet. Als u een biljet heeft aangevraagd, kunt u toch nog via het aangifteprogramma of via de diskette aangifte doen. Ook als u een diskette heeft aangevraagd, kunt u nog via het aangifteprogramma of via het biljet aangifte doen.

Hoe moet ik mijn aangifte afdrukken nadat ik mijn DigiD-inlogcode heb geplaatst?

Als u uw aangifte wilt afdrukken, gaat u als volgt te werk:
1. Start het Aangifteprogramma vanaf de harde schijf.
2. Ga naar het hoofdmenu.
3. Kies voor Open bestand.
4. Kies voor een bestaande aangifte.
5. Selecteer uw aangifte.
6. Kies voor Printen.

Ik ben buitenlandse belastingplichtige en ik heb geen sofi-nummer. Kan ik dan toch een elektronische handtekening indienen?

Als u geen sofi-nummer heeft, dan kunt u geen elektronische handtekening indienen. U kunt in dat geval ook geen gebruikmaken van het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen. Voor het doen van aangifte moet u een papieren C-aangifte aanvragen.

Ik ben mijn retourenvelop kwijt. Wat moet ik doen?

Als u uw retourenvelop kwijt bent, kunt u een eigen envelop gebruiken voor de verzending van uw aangiftediskette. U kunt de diskette zonder postzegel verzenden aan:
Belastingdienst
Antwoordnummer 2000
7600 WN Almelo
Let er wel op dat u de envelop verstevigt met een stukje karton.

Ik ga verhuizen. Waar moet ik mijn adreswijziging doorgeven?

Als u verhuist, moet u dit doorgeven aan de gemeente. De gemeente zal vervolgens uw gegevens aanpassen in het bevolkingsregister. Uw nieuwe adres wordt dan automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst.

Wat is een fiscale partner?

U wordt voor de inkomstenbelasting in ieder geval als fiscale partner aangemerkt als u getrouwd bent of als u geregistreerd partner bent (uw partnerschap is geregistreerd bij de gemeente). Er mag geen sprake zijn van 'duurzaam gescheiden leven'.
U woont ongehuwd en als niet-geregistreerde partners samen: mogelijkheid fiscale partner
Als u samenwoont, kunt u ervoor kiezen fiscale partner te zijn. De voorwaarden daarvoor zijn:
- U voert in 1 kalenderjaar meer dan 6 maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding.
- U staat beiden gedurende die periode bij de gemeente ingeschreven op hetzelfde adres.
- U bent beiden 18 jaar of ouder. Als u als ouder en kind samenwoont, moet u beiden 27 jaar of ouder zijn.

De gemeente heeft een beschikking afgegeven voor de waarde van mijn woonschip. Geldt deze beschikking voor het eigenwoningforfait?

De waarde die de gemeente heeft vastgesteld, kunt u als uitgangspunt nemen voor het eigenwoningforfait. Het maakt niet uit of het gaat om een WOZ-waarde of om een waarde roerenderuimteheffing.

Hoe hoog is de aanslaggrens?

De aanslaggrens is vanaf het belastingjaar 2006: Euro 41.
Voor de jaren vóór 2006 blijft de aanslaggrens gelijk. De aanslaggrens voor het belastingjaar 2005 is bijvoorbeeld Euro 40.

Vanaf wanneer moet ik heffingsrente betalen?

Bij uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het belastingjaar 2005 begint de Belastingdienst heffingsrente te berekenen vanaf 1 juli 2006.

Ik heb nog niet alle gegevens en kan daarom mijn aangifte niet voor 1 april indienen. Kan ik de aangifte na 1 april indienen?

Als u nog niet alle gegevens heeft en u kunt uw aangifte pas na 1 april indienen, dan kunt u om uitstel vragen. U doet dit door een brief te sturen naar het belastingkantoor waar u onder valt.

Wanneer kan ik aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld krijgen?

U kunt aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld krijgen als u geen of weinig (hyptheek)rente of andere kosten voor uw eigen woning betaalt.
U betaalt eventueel een laag bedrag voor periodieke betalingen voor erfpacht. Als het eigenwoningforfait verminderd met deze kosten positief is, dan heeft u recht op aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze aftrek is gelijk aan het resterende, positieve bedrag van het eigenwoningforfait.

Wanneer hoef ik het eigenwoningforfait niet meer op te geven?

U moet het eigenwoningforfait altijd opgeven. Wel kunt u recht hebben op aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Als u recht heeft op deze aftrek, verminderd het bedrag van de aftrek het bedrag van het eigenwoningforfait tot nul. U moet de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld en het eigenwoningforfait allebei opgeven in de aangifte.

Ik heb een aangiftebiljet ontvangen en ingevuld. Moet ik het hele aangiftebiljet terugsturen?

Als u een aangiftebiljet heeft ontvangen en ingevuld, stuurt u alleen de volgende aangiftebladen terug:
- het voorblad;
- de ingevulde aangiftebladen.
Let op!
Hecht het voorblad en de aangiftebladen niet aan elkaar met nietjes of paperclips.

Moet ik bijlagen meesturen als ik mijn aangifte terugstuur?

Als u uw aangifte terugstuurt, mag u geen bijlagen meesturen. De Belastingdienst kan bijlagen niet geautomatiseerd verwerken. U hoeft pas nadere informatie of bijlagen op te sturen als de Belastingdienst u daar om vraagt.

Het lukt mij niet om aangifte te doen met het aangifteprogramma of de aangiftediskette. Kan ik een papieren aangifte aanvragen?

U kunt een papieren aangifte aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Mijn niet- of weinig verdienende partner heeft een voorlopige teruggaaf gehad. Krijgt mijn partner altijd een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen?

Er volgt in principe altijd een aanslag als blijkt dat (mede door de toerekening van inkomensbestanddelen) de voorlopige teruggaaf te hoog is geweest of ten onrechte is aangevraagd. De aanslaggrens van € 41 is hierbij niet van toepassing. Als uw partner geen aangiftebiljet heeft ontvangen, moet u dit zelf aanvragen.

Vanaf wanneer moet ik heffingsrente betalen?

Bij uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het belastingjaar 2005 begint de Belastingdienst heffingsrente te berekenen vanaf 1 juli 2006.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van mijn aangifte?

Als het u niet lukt om zelf uw aangifte in te vullen en u bent lid van een vak- of ouderenbond, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de belastingservice van deze bond.
Bent u geen lid van een vak- of ouderenbond, dan kunt u persoonlijke invulhulp krijgen op het belastingkantoor bij u in de buurt. Deze hulp is voornamelijk bedoeld voor ouderen of belastingplichtigen met een laag inkomen. U moet dan wel eerst telefonisch een afspraak maken.
Houd bij het maken van een afspraak uw sofi-nummer bij de hand.
Colofon

Bij het samenstellen van deze tips heb ik de groots mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid kan ik echter niet garanderen.
Ik accepteer dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade,van welke aard ook,die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de gegeven tips


Heeft u interessante tips welke het vermelden waard zijn, stuur ze mij toe
Rob Lamers

Voor rechtstreekse informatie over de belastingdienst: klik op de Belastingdienst?
U komt dan in het hol van de leeuw.
U kunt ook bellen: 0800-0543


Personal Pages