Betalingen

Start ] inkoop ] voorraden ] productie ] verkoop ] [ betalingen ] BTW ]

Omhoog ] Kas ] Vreemde valuta ] Kruisposten ]

Verwerkingsmethoden kas en bank

Aangezien de boekhouding tegenwoordig op de computer wordt gevoerd, beperken wij ons tot wat daar min of meer gebruikelijk is.

Boekhoudprogramma

Een boekhoudprogramma kent een onderdeel "invoeren boekingen" o.i.d. Daar moet men een dagboek uitkiezen dat men tevoren in een ander onderdeel moet hebben "aangemaakt". Bij dat aanmaken is dat dagboek "gekoppeld" aan een door u gekozen grootboekrekening. Het dagboek "bank" 'koppelt' u natuurlijk aan de grootboekrekening "bank", "kas" aan "kas", "verkoopboek" aan "debiteuren", "inkoopboek" aan "crediteuren", het dagboek "memoriaal" kent geen koppeling. (Bij de voorraad'module' wordt in boekhoudprogramma's niet over dagboeken gesproken.)

dagboeken definieren

Per bank of girorekening en voor elke kas die u in uw bedrijf aanwezig hebt, moet een dagboek en een daarbij behorende grootboekrekening worden aangemaakt. 

coderen

Op het bankafschrift noteert u bij de diverse mutaties grootboekrekeningnummers waar ze op moeten worden geboekt.

invoeren van de boekingen

Het programma vraagt eerst een afschriftnummer en -datum op en het begin- en eindsaldo van het afschrift. Aan de hand daarvan berekent de computer het bedrag wat op de gekoppelde grootboekrekening moet worden gedebiteerd c.q. gecrediteerd. Ook controleert het programma met dit bedrag of u de boeking compleet invoert. Dan laat het programma u voor elke mutatie de 'tegenrekeningen' opgeven (dit zijn de grootboekrekeningnummers die u tevoren bij de diverse mutaties heeft gezet), met de omschrijving en het bedrag. Als de tegenrekening de debiteuren of crediteurenrekening betreft, dan zal het programma u het debiteuren- c.q. crediteurennummer laten opgeven en de factuurnummers die u wilt afboeken. Als het afschrift volledig is geboekt drukt u het invoerverslag af. De opeenvolgende invoerverslagen kunnen dienen als bankboek. 

De computer laten 'doorverwerken'

Nadat u dit heeft nagekeken, kunt u de computer opdracht geven om de boeking te gaan 'verwerken', 'doorboeken' o.i.d. al naar gelang het jargon van de betreffende programmeur. (Er zijn tegenwoordig boekhoudprogramma's waar deze stap achterwege kan blijven.) De computer zal nu de aan het dagboek gekoppelde grootboekrekening debiteren c.q. crediteren en elke grootboekrekening waarvoor u een ontvangst heeft opgegeven crediteren en die waarvoor u een uitgaaf heeft opgegeven, debiteren. Het grootboek blijft dan in evenwicht. Bij elke boeking wordt in het grootboek de aanduiding van het dagboek, boekingstuknummer, datum en de door u opgegeven omschrijving mee overgenomen.

Regels voor omschrijvingen

Elk bedrag dat in een boekhouding wordt vermeld, moet vergezeld gaan van een omschrijving. Voor omschrijvingen zijn geen duidelijke regels gesteld. Aangeraden wordt om te streven naar de omschrijving van het 'wie' en 'wat' van de boeking.

 

 

zie verder

Omhoog ] Kas ] Vreemde valuta ] Kruisposten ]