BTW

Start ] inkoop ] voorraden ] productie ] verkoop ] betalingen ] [ BTW ]

Omhoog ]

Omzetbelasting (BTW)

BTW betekent Belasting Toegevoegde Waarde. Als een ondernemer iets inkoopt voor 100 euro en het weer verkoopt voor € 200, dan heeft hij € 100,00 aan waarde toegevoegd. 

heffing

af te dragen BTW

De heffing van de BTW gaat als volgt: Elke ondernemer mag, behalve in uitzonderlijke gevallen, BTW in rekening brengen aan een andere ondernemer, onder bepaalde voorwaarden ook aan een particulier. Daartoe moet hij een factuur uitreiken. Brengt hij geen BTW in rekening, dan wordt zijn omzet beschouwd als zijnde inclusief BTW. Deze BTW, tezamen met de in rekening gebrachte BTW, moet hij afdragen, 

te vorderen BTW (altijd factuur van hebben!)

maar de BTW die andere ondernemers aan hem hebben berekend voor bedrijfskosten (op een factuur) mag hij daarop in mindering brengen. Er zijn in Nederland 3 tarieven: 0%, 6% en 19%.

Eisen waaraan een factuur moet voldoen.

in Nederland

De uitgereikte factuur moet voorzien zijn van het woord "factuur, een volgnummer, een datum, naam en adres van de afnemer, naam en adres van de leverancier, een duidelijke omschrijving van het geleverde, het in rekening gebrachte bedrag, het bedrag van de BTW, het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel

in EU (dan vaak BTW verlegd - maar toch factuur uitreiken)

Bij levering binnen de EU bovendien het BTW-identificatienummer van afnemer en leverancier.

BTW verlegd

U levert

Gevallen waarin de ondernemer géén BTW in rekening mag/hoeft te brengen zijn o.a.

Onderaanneming en levering binnen de EU aan een buitenlandse onderneming die een erkent BTW-identificatienummer heeft. In dat geval brengt u het bedrag exclusief BTW in rekening en vermeldt u "BTW verlegd"

U ontvangt

Als u goederen invoert uit een ander EU-land zal zal Uw leverancier u geen BTW in rekening brengen. Dit moet u nu zelf uitrekenen en afdragen. In de meeste gevallen mag u deze door uzelf berekende BTW ook weer als voorheffing in mindering brengen.

Boekhoudkundige verwerking

Aangenomen wordt dat bij u alleen het 19 % tarief van toepassing is

In uw grootboek legt u o.a. de volgende rekeningen aan (rekeningnummers bij wijze van voorbeeld:)

nr

naam

saldo bij vraag ..op BTW-aangifte

130

debiteuren

 

140

crediteuren

 

300

voorraad magazijn

 

181

af te dragen BTW (ook wel 'BTW op verkopen' genoemd)

1a

182

af te dr BTW verlegd nederland

2a

183

af te dr BTW verlegd EU

4b

180

te vorderen BTW (ook wel 'BTW op inkopen' genoemd)

5b

800

omzet in nederland

1a

805

omzet goederen in EU, 0% BTW

3b

806

omzet installaties in EG, 0% BTW

3c

721

diensten van derden, BTW verlegd

2a

301

inkopen in EU

4b

Voorbeelden (jounaalposten komen uit het inkoop- of verkoopboek)

1. De electriciën stuurt u een rekening voor werkzaamheden ten behoeve van een door u aangelegde verwarmingsinstallatie (stopcontact bij ketel) 400 excl + BTW verlegd.

journaalpost:

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

werk derden

721

electricien, stopcontact

400

 

crediteuren

140

idem

 

400

BTW vorderen

180

idem

76

 

BTW verlegd nl

182

idem

 

76

 

2. U koopt in Groot Brittannië een aantal pompen ad GBP 1000. 

De Engelse leverancier berekend 0% tarief, koers 1,45, dus EUR 1450.

journaalpost:

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

Onderdelen

301

Engelsman, pompen

1450,00

 

crediteuren

140

idem

 

1450,00

BTW vorderen

180

idem

275,5

 

BTW verlegd eu

183

idem

 

275,5

 

3. U levert aan een particulier een geiser voor € 300,00 incl. BTW. Het bedrag excl BTW moet u nu berekenen door deze 300 door 1,19 te delen. Dat is 252,10. De BTW is 47,90.

journaalpost:

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

debiteuren

130

Particulier, geiser

300,00

 

omzet nl

800

idem

 

252,10

af te dr BTW nl

181

idem

 

47,90

 

4. U koopt bij Hoogovens staal pijpen voor € 1000 excl BTW. Hoogovens berekend u € 190 BTW en hun factuur is dus € 1190 groot.

journaalpost:

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

voorraad

301

hoogovens, pijpen

1000,00

 

te vord BTW

180

idem

190,00

 

crediteuren

140

idem

 

1190,00

 

5. U legt bij een bedrijf in België een CV-installatie aan voor € 20.000. U stuurt een nota met de vermelding "BTW-verlegd" nadat u het BTW-identificatienummer van de Belg heeft gecontroleerd.

journaalpost:

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

debiteuren

130

Belg, CV-installatie

20.000

 

omzet inst EU

806

idem

 

20.000

BTW en creditnota's

In het algemeen dient BTW op een faktuur in rekening gebracht mag worden, zo niet, dan wordt het ontvangen bedrag geacht inclusief BTW te zijn. Wat als u een bedrag niet ontvangt? Dit gebeurt in twee gevallen:

1. creditfaktuur

Uw klant is het oneens met uw factuur en betaalt minder. Dan stuurt u een creditfaktuur.

voorbeeld creditfactuur 

U heeft een CV geïnstalleerd en u factureert € 10.000 + BTW € 1.900, totaal € 11.750. Uw klant echter maakt bezwaar omdat er te laat opgeleverd werd en bovendien heeft uw monteur lekkage veroorzaakt en dat gaf schade. U komt overeen dat de klant € 800 van de faktuur mag aftrekken. Dit bedrag is inclusief BTW (19 %). U berekend het exclusief bedrag met de som:

800 / 1,19 = 672,26; de terug te halen BTW is nu 19 % hiervan: 127,74. Vervolgens stuurt u een creditfactuur waarop negatieve bedragen zijn vermeld of het woord "credit". De factuur kan als volgt zijn:

Creditfactuur

 

Credit wegens late oplevering en schade:

€ 672,26

BTW 19 %

€ 127,74

Totaal gecrediteerd

€ 800,00 Credit

Boekhoudkundige verwerking van de creditfactuur

journaalpost:

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

omzet

800

creditfaktuur

672,26

 

BTW versch

181

creditfaktuur

127,74

 

aan debiteuren

130

creditfaktuur

 

800,00

Ten opzichte van de boeking van een gewone factuur zijn debet en credit in de journaalpost dus omgedraaid. Dit loopt in de normale aangifte routine mee.

2. Oninbaarheid

Soms betaalt betaalt een klant gewoonweg niet, ondanks dringende aanmaningen. Dan moet u de vordering afschrijven en de BTW terugvragen van de belastingdienst (vraag 6a op het aangifteformulier). Dit loopt dus niet in de normale aangifte routine mee

Voorbeeld oninbare factuur 

U levert bovengenoemde installatie, u stuurt uw factuur en hoort niets. Uw klant blijkt failliet! Later komt de curator met de mededeling dat de boedel als volgt verdeeld is: het personeel kreeg zijn achterstallige salarissen, de belastingschulden zijn tot op de laatste cent betaald, de bank kreeg wat er overschoot en u krijgt niets. U besluit deze debiteur af te schrijven. In het memoriaal boekt u:

journaalpost:

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

afschrijving debiteuren

478

afschrijving failliete debiteur

10.000

 

BTW te vord aang

189

idem

1.900

 

aan debiteur

130

idem

 

11.900

U boekt in dit geval niet op de omzet terug omdat u die kloppend wil houden met de BTW aangiftes. 

 

 

Zie verder

Omhoog ] inkoop ] voorraden ] productie ] verkoop ] betalingen ] [ BTW ]