Woordenboek/dictionary genealogie  2002-06-17
Dutch – English:
AAA
Aangegeven giving notice
Aardewerker ceramic worker
Administrateur administrator
ambtenares civil servant (fem)
Arbeider worker
 
BBB
Bakker baker
Basisschool basic school
Bedrijfsleider manager
brouwersknecht brewery hand
Brugwachter bridge watch
 
DDD
Dagloner day-laborer
Dienstmeid maidservant
Dochter daughter
doop baptism
douaneambtenaar customsofficer
 
EEE
echtgenote wife, spouse
electricien electrician
Eremedaille  medal of honour
Ggg
Geboortehuis house of birth
Geboren born
Gecremeerd cremated
Gedoopt baptized
Gehuwd married
Getuige witness
Gewoond lived
Gezel journeyman
Gezindte religion:
Glasslijper glasgrinder
Groentekweekster vegetable grower (fem.)
Hhh
herbergier innkeeper, landlord, host
Hoedenmaker head maker
Hovenier gardener
Huisschilder housepainter
huwelijk marriage
iii
internist specialist in internal medicine
jjj
Jachtopziener gamekeeper
Journalier => dagloner
Kkk
kapitein captain
Keukenmeid kitchenmaid
Kinderdagverblijf day care center
Kleermaker tailor
Klepperman watchman
Koffie coffee
Koffiehuishouder publican
Koopman salesman
Koster sexton, verger
Lll
Landbouwer tiller, agriculturist
Landeigenaar landowner
LB Limburg (province)
Leeftijd age
lerares teacher (Fem)
Lijfknecht butler
Loodgieter plumber
luchtmacht air force
mmm
maatschappelijk werker social worker
medewerker co-worker
Menussier furnituremaker
Meubelwerker furnituremaker
Mijnwerker miner (coal)
Molenaarsknecht miller’s hand
Nnn
n.b. Noord Brabant
na after
Naaister seamstress, needlewoman
Nageslacht offspring, progeny
neef cousin / nephew
Notaris notary (public)
Ooo
O.N. Oranje Nassau
Oom uncle
Operatiezuster operationroom nurse
Overleden died
Ppp
Personeelchef personnel manager
peter godfather
porseleinwerker porcelain worker
sss
schepenboek alderman book
Schipper skipper
Schoenmaker shoemaker
Schoolhoofd headmaster
Secretaresse secretary
Sigarenwinkelier cigarseller
Spoorwegen railways
Spoorwegwachter railway-watchman
stamboom ancestry
stratenmaker pavior
ttt
Tamboer drummer
Tapper publican
Tekenkamer drawingoffice
Timmerman carpenter
Tuinder gardener
Tweeling twins
Uuu
Uitgeverij publisher
Vvv
Veerman ferry man
verkoop sale 
Verkoper salesman
Verloskundige obstetrician
Verpleegkundige nurse
Vertegenwoordiger salesman
Voorzitter chairman
vr (=voor) before
www
Wethouder aldermann
Wever weaver
Wijnkoopman wineseller
Wijnsteker wineworker
Wiskunde arithmetic
Zzz
Zadelmaker saddler
zoon son