UITWISSELING VAN REACTIES

 

Over oecumene in het land, in Dordrecht en Bergen op Zoom

5 - 7 juni 2003

ds Aage Smilde en ds Willem Baan

Het eerste artikel heeft ds A.S.J. Smilde (Gereformeerd predikant in de Wilhelminakerk te Dordrecht) geschreven voor de Gereformeerde Kerkbode. Hij heeft mij gevraagd een reactie daarop te geven. Dat is het tweede artikel op deze pagina.
W. Baan

Nog even hopelijk!

In het dagblad "Trouw" van donderdag 26 juni begint Lodewijk Dros zijn artikeltje over "Samen op Weg" met een prachtige inleiding. Hij schrijft:
"Het is 9 mei 2004. Een dominee sprenkelt wat water op het hoofd van Willem Claus Jorge, zoon van Willem-Alexander en Maxima. Het koningskind is een van de eerste die gedoopt worden in de Protestantse Kerk in Nederland. Een week eerder waren de drie Samen op Wég kerken verenigd en deze doop is de kroon op decennia overleg, ja de lijm in een scheur van eeuwen"
Helaas maakt hij zijn lezers tenslotte duidelijk hoe dit toekomstbeeld nog akelig verstoord kan worden en dat de koninklijke baby volgend jaar eventueel toch hervormd gedoopt gaat worden zoals zijn vader al had aangekondigd.
Persoonlijk hoop ik van harte dat de "Protestantse Kerk in Nederland" per l mei 2004 een feit wordt. De Gereformeerde Kerken stemden op hun synode in Alphen aan de Rijn op 27 juni j.l. voor het verenigingsbesluit in eerste lezing met slechts twee stemmen tegen; de Hervormde synode heeft in Dalfsen met 68 stemmen voor en 15 tegen daarmee ingestemd; de Lutherse synode heeft nog niet vergaderd. Op 12 december 2003 wordt het definitieve besluit genomen, nadat de classicale vergaderingen en de plaatselijke kerken/ gemeenten zich er over hebben uitgesproken.
In "Hervormd Dordrecht" van 27 juni en in het Kerkblad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Dordrecht van juli-augustus wordt hieraan ruim aandacht geschonken, in onze Kerkbode is dat helaas minder het geval. Jammer, want juist voor de kerkelijke situatie in Dordrecht is het van groot belang. Verheugend is dat er al gemeenten samen-op-weg zijn: in Sterrenburg, in de Stadspolders en binnenkort ook in onze wijk (Wilhelminakerk-Petruskapel-(ex-) Stephanus- en Noorderkerk). Maar er blijven nog een aantal gemeenten, die het niet zijn: de Grote Kerk, de Augustijnen- en Pauluskerk, de Andreaskerk, de Maranathakerk en de Wijnstok. De Lutherse Kerk staat ook niet te dringen, al wordt er in het persoonlijke vlak al samengewerkt. Maar voor alle gemeenten, of zij zich nu plaatselijk wel of niet verenigen, gaat de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland gelden als het definitieve besluit tot eenwording genomen is. Wel krijgen de gemeenten volop de mogelijkheid om gestalte te geven aan hun eigen vorm van gemeente-zijn. Zij mogen zelf bepalen wie tot de sacramenten van doop en avondmaal toegelaten worden, hoe de eredienst ingevuld wordt en of niet-huwelijksrelaties ingezegend gaan worden. In dat opzicht wordt tegemoet gekomen aan de Gereformeerde Kerken met hun nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Wel wordt er een grotere nadruk op de bovenplaatselijke organen gelegd, op de gemeenten samen: de classis. Kerk ben je nooit alleen. De ambten krijgen ook meer accent. Naast het ambt van predikant, ouderling en diaken komt er de ouderling-kerkrentmeester. De commissie van beheer, onze commissie van A(dministratie) en B(eheer), wordt tot het college van kerkrentmeesters. De diakenen gaan samen het college van diakenen vormen. Dat zijn typisch hervormde elementen. Vooral voor de Lutherse Kerk is dat wat nieuws. De financiële paragraaf- hoe belangrijk ook- laat ik buiten beschouwing. Die is mij te ingewikkeld.
De nieuwe kerkorde met de daarbij behorende ordinanties geldt dus voor alle kerken/ gemeenten en dat betekent dat wij ook hier in Dordrecht met de andere, niet S.o.W.-gemeenten te maken krijgen. Persoonlijk hoop ik dat het niet alleen op organisatorisch terrein het geval zal zijn maar dat wij ook inhoudelijk en praktisch elkaar ( weer) nader komen.
Het spannende van de kerk is dat je te maken krijgt met mensen met een eigen geloofsbeleving, mensen die niet samen komen omdat zij over alles hetzelfde denken of omdat zij elkaar zo aardig vinden, maar omdat zij door God geroepen zijn gemeente van Christus te zijn. Voor mij betekent het samengaan met de Hervormde en Lutherse Kerk een verrijking van het kerk-zijn. De nadruk die in de Gereformeerde Kerken lag op de plaatselijke kerk was mij te groot
Je ziet de gevolgen ook bij ons. Soms heb ik het gevoel dat iedere wijk zijn eigen kerk/gemeente alles vindt en weinig boodschap heeft aan de andere. Maar is het niet zo dat wij met elkaar ons inzetten voor een nieuw kerkgebouw voor de gemeente in Sterrenburg en Stadspolders en voor een ander orgel in de Wilhelminakerk? Dat wij ons met elkaar inzetten voor het Samen-Op-Weg gebeuren hier en het stimuleren waar mogelijk. Ik denk zelfs dat wij met de Lutherse Kerk nadenken moeten over haar rol in de Protestantse Kerk hier ter plaatse en haar helpen die te vinden. In haar kleinheid heeft zij recht op een eigen plaatsje.
"Bij "Samen-Op-Weg" gaat het niet alleen om het organisatorisch samengaan van kerken" zei ds. Den Wijer op de avond, die de Hervormde Gemeente van Dubbeldam rond dit thema had belegd en waar wij uitgenodigd waren, "nee, het gaat ten diepste om de vraag naar de aard van ons kerk-zijn". Hoe moeten en willen wij in de toekomst kerk van Jezus Christus zijn. Hij is uiteindelijk Heer van de kerk. Over die vraag is m.i. veel te weinig nagedacht. Het gaat om het wezen van de kerk. Dat is het gelijk van de Gereformeerde Bond.
Ik hoop daarom dat de kerkelijke discussies over het wel of niet instemmen met het voorstel een Protestantse Kerk in Nederland te gaan vormen, niet vast gaan lopen op de vraag naar de eigendomsverhoudingen. Het gaat er niet om wie de baas is en wie het geld heeft, hoewel dat vaak dezelfde vraag is. Het gaat om de opdracht van Christus om de mensen tot Zijn discipelen te maken en te dopen in de Naam van de Drie-enige en Zijn geboden te onderhouden. Het gaat om het Koninkrijk van God.
Ik hoop dat het visioen van Lodewijk Dros werkelijkheid gaat worden en het koninklijke kind in de Protestante Kerk in Nederland, waarvan onze kerk in Dordrecht een onderdeel is, gedoopt wordt, alleen, eerst moet prinses Maxima en moeten onze kerken nog bevallen.
Ds Aage Smilde


Goedendag Aage,

Bedankt voor jouw 'voorpublicatie' waarin je inzage geboden hebt!
Een duidelijk stuk dat naar, we mogen hopen, het gebrek aan informatie goed maakt. Ook in mijn Dordtse Gemeente speelt S.o.W. geen grote rol, en het landelijke gebeuren al helemaal niet.
Er is veel onduidelijkheid. Telkens moet ik vrienden, kennissen en gemeenteleden, wanneer zij met mij willen spreken over de trio-oecumene, vragen, of ze het plaatselijke S.o.W. bedoelen, of de vorming van de (landelijke) fusiekerk. De meesten zien het verschil niet, denken dat het één niet zonder het ander gaat.
Zij krijgen dan het voorbeeld van mijn andere Gemeente, de elg Bergen op Zoom. De gemeenteleden hebben al sinds de 19de eeuw goed contact met de gereformeerden en hervormden. Hervormden en lutheranen lever(d)en de regenten van het Protestants Weeshuis, de predikanten hebben er ook zitting. Het meeste geld is ooit geschonken door een gereformeerde man. Nu waren de hervormden en gereformeerden al een aantal jaren in een federatief verband, en wij nemen sinds kort deel aan het fusieproces dat thans in B.o.Z. op gang komt. Een natuurlijke gang van zaken. Het heeft niets geforceerds, het komt van onder naar boven.
Toch zijn we als Bergse lutheranen tégen de vorming van een landelijke fusiekerk. We vinden het opgelegd van bovenaf, bedreigend voor zeer kleine Gemeenten die geen menskracht hebben om zich af te vaardigen in de 'nieuwe' gremia, en gevaarlijk voor het voortbestaan van die Gemeenten wanneer de (voornamelijk financiele) nood eens aan de man komt.
Wat het plaatselijke gebeuren betreft, je ziet duidelijk het verschil tussen 'Dordt' en 'Bergen:' het is puur sociaal. De lutherse Dordtenaren 'hebben niets' met de gereformeerden en hervormden, ze voelen zich niet op hun gemak in die andere kerkgebouwen. De lutherse Bergenaren zaten al tientallen jaren zo nu en dan in grote gebouwen als de St Gertrudis (de stadskerk) en de andere kerkgebouwen. Veel wordt op informele, gemoedelijke wijze geregeld.
Over leerverschillen wordt niet gesproken in Bergen op Zoom. Wel zijn de 'andere protestanten' liturgisch laagkerkelijk, maar dat geeft juist een zinvol verschil. Zinvol omdat we dan ook een eigen status kunnen verdedigen. In Dordrecht heeft ds Ries den Dekker een liturgie die erg lijkt op de onze. Wie naar zoiets op zoek is, kiest sneller voor de indrukwekkende, goedlopende Grote-Kerk Gemeente, dan dat men aansluiting zoekt bij de lutherse Gemeente. Ons 'bestaansrecht' als zelfstandige Gemeente is niet zo evident.
Het zal in Dordrecht wel blijven bij samenwerking op persoonlijk vlak (zoals jij dat formuleert) tussen de Wilhelmina-wijkgemeente en de lutherse Gemeente. Voor meer hebben wij geen menskracht. Men kan constateren, dat men veel energie in zoiets steekt en enkel winst op (inderdaad datzelfde) persoonlijk vlak boekt. Gaat iemand van ons eens vertrekken, dan is ineens veel weg. Gemeenteleden zullen het nooit als een prioriteit zien om verworven contacten op 'lager vlak' voort te zetten. Ze vervallen gewoon weer in 'oud gedrag.'
Je wist al dat oecumene bij mij niet tot een afgod verheven is, iets wat bij sommige van mijn collegae wel het geval is. Hun ontbreekt het ten ene male aan nuchterheid en realiteitszin. Fusie die zich verliest in organisatorisch werk enerzijds en hol-geestelijke retoriek anderzijds lust ik niet.
Een goede zomervakantie gewenst! En sterkte met de laatste werkdagen, want die vallen nooit mee!

Ds Willem Baan