BELANGRIJK NIEUWS IN 2004

2004
TRINITATISKAPEL
Eerste zondag in de Advent

A Festival of Lessons and Carols

Deze Engelse woorden doen het voorkomen, alsof de Eredienst op 28 november a.s. een anglicaanse Dienst zal zijn en geen lutherse. Bij nader inzien is geen van beide het geval.

Het samenstel van ‘lessons’, schriftlezingen, negen in getal, en ‘carols’, advents- en kerstliederen, is ouder dan de Engelse Kerk. Het getal negen gaat terug op de metten van de kloosters en kapittels. De metten begonnen al in de nacht. Op feestdagen bestonden ze uit drie nocturnen die elk drie Psalmen en drie lezingen uit de h. Schrift of uit de Kerkvaders omvatten.
De Eredienst op 28 november zal een klassieke koordienst zijn. De interkerkelijke cantorij ‘Cantate Domino’ waarin onze tweede organist dhr D. Ouwehand zingt, viert op deze manier graag met ons de Eerste zondag in Advent. Enkele schriftlezingen, de gesproken gebeden en enkele gezongen regels worden door de predikant verzorgd. Ook kerkenraadsleden en/of koorleden lezen uit de h. Schrift. Alle liederen hebben een Nederlandse tekst; u kunt met behulp van een tekstboekje meezingen.
Het belooft een bijzondere viering te worden! Let wel, het is geen adventsconcert of potpourri van mooie melodieën. Het gaat om de liturgische voorbereiding op het naderende Kerstfeest.
Weest dus aanwezig!

Iconen in onze kapel
november 2004

Inmiddels zijn de beide iconen - de Anastasis en de Pantokrator - geplaatst in de Trinitatiskapel. (lees de voorgeschiedenis) De Anastasis-icoon hangt in de nabijheid van het doopvont, de Pantokrator-icoon hangt bij de ingang naar het gemeentecentrum, een plaats waar deze bijzondere schildering goed uitkomt.
Lees de beschrijving en bekijk de foto's van de iconen.


 

SEPTEMBER 2004

De dameskring vergadert voor het laatst

Op maandag 30 augustus kwamen zeven dames bij elkaar ten huize van mevr. Noordzij, de penningmeesteresse. Het hadden er negen kunnen zijn, maar mevr. Kampman en haarpartner waren door ziekte verhinderd.
Dit was de laatste officiële vergadering van de Evang.-Lutherse Dameskring ‘Katharina von Bora.’

Graag hadden de leden deze slotvergadering onder leiding van br. Jaap van Driel gehouden maar zijn overlijden verhinderde dat.

Het werd een vergadering waarin de dames herinneringen ophaalden en met dankbaarheid en weemoed terugkeken op een tijd van handwerken, voorlezen en gezelligheid, vreugde en verdriet. Maar vanwege sterke vergrijzing moest de Dameskring worden opgeheven.

De Dameskring heeft 56 jaar bestaan. Zij heeft bloeiperioden gekend: tientallen leden en veel arbeid ten dienste van de Lutherse Kerk. Want dat stond in de doelstelling, in de statuten: de Dameskring zet zich in voor het behoud van de Lutherse Kerk te Dordrecht. De laatste bijdrage was de schenking van het prachtige altaarlinnen dat nog steeds in gebruik is.
Er is nog een slotsaldo, dat, eveneens overeenkomstig de statuten, overgemaakt is naar de kerkkas. De dames hebben de bestemming in overleg met de kerkenraad al bepaald: een ikoon die in het kerkgebouw komt te hangen. Hierover las u al in een vorige aflevering van dit kerkblad.

De kerkenraad en de andere gemeenteleden zijn de dames erkentelijk voor het werk dat zij ten dienste van onze Gemeente hebben verricht en wensen dat zij nog gelukkige en gezonde jaren mogen leven.

mw E. Noordzij en ds W. Baan


ZOMER 2004

OVERLEDEN
Op 3 april is overleden in de leeftijd van 74 jaar:  Wilhelmina Boon-Flentge, Merelstraat 10, 3362 RK Sliedrecht.
Mevr. Boon en haar echtgenoot waren meelevend in de Doopsgezinde Gemeente te Dordrecht, de kerkgemeenschap van de heer Boon. Zelf was zij luthers van huis uit, en sprak graag over haar jeugd in Amsterdam waar zij actief was in de lutherse Gemeente.
'Zij kon de ongelijke strijd tegen de bacterie niet winnen,' aldus een onderschrift op de rouwbief.
Hieruit spreken de levensvreugde en de strijdlust die wij bij mevr. Boon altijd hebben bemerkt. Helaas moest zij het nu overgeven.

De uitvaartdienst en aansluitende crematie hebben plaatsgevonden op donderdag 8 april.

NIEUW LID
Ingeschreven in het ledenregister:
Dhr B.H.G.C.M. van de Pas te Papendrecht.

BAZAAR
Voor Bazaar zijn nog steeds spullen welkom. Zaken die u wilt opruimen maar toch nog wat waarde hebben. Is het teveel om zelf te brengen, neem dan contact op met de kerkenraad of dhr Lokhorst.