ARCHIEF KERKENRAADSNIEUWS 2002inhoudsopgave:

 berichten in januari, februari 2002
 berichten in maart 2002
 berichten in mei 2002
 berichten in juli 2002
 berichten in september 2002
 berichten in oktober 2002
 berichten in november 2002

speciale onderwerpen:


SCHENKEN EN NALATEN

GEMEENTEVERGADERING 2002

 

 

 

VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

 

TRINITATISKAPEL

DDe kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 9 januari jl. Er was, zo vlak na de feestdagen, niet veel ingekomen post. Daarom konden wij veel tijd besteden aan de behandeling van het punt 'huisbewaarderschap.' Want aanstelling van (een) nieuwe huisbewaarder(s) mag niet al te lang op zich laten wachten.

De kerkenraad is bijzonder ingenomen met het spontane formeren van schoonmaakploegen en de eveneens spontane bereidwilligheid van gemeenteleden om kosterswerkzaamheden te verrichten. Maar er moet continuïteit zijn. Aan die activiteiten komt immers ooit een einde.
De kerkenraad heeft uitgebreid gesproken over 'het profiel' van de toekomstige huisbewaarder. Duidelijk is dat zo iemand veel vrijheid van handelen zal krijgen, maar dat hij/zij ook met die vrijheid moet kunnen omgaan. Ervaring is prima, maar minder belangrijk dan de vaardigheid om onze Gemeente passend te representeren. De permanente bewoning van het huis hoort bij het huisbewaarderschap.

Overige agendapunten waren o.a.: de financiën. De tekst werd vastgesteld van de brief die u ontvangt ter gelegenheid van de Actie Kerkbalans. Verder deed onze kerkrentmeester verheugd melding van het ontvangen van een mooi legaat.
Aan de fa. Gertenbach zal worden gevraagd om de hijsinstallatie van de adventskrans te verbeteren, om het risico van ongelukken weg te nemen.

De kerkenraad wenst allen die tobben met hun gezondheid of met eenzaamheid Gods zegen toe.
En aan u allen een hartelijke groet.

Uw kerkenraadVan de kerkenraadsvergadering op 16 februari is als belangrijkste onderwerp te melden: de officiële aanstelling van dhr J.A. Lokhorst als huisbewaarder. De kerkenraad heeft met hem afgesproken, dat hij de zondagse kosterswerkzaamheden voor zijn rekening neemt. Ook voor doordeweekse taken kunnen wij een beroep op hem doen.
Gedurende enkele maanden zal hij werkzaamheden die hij in het verleden aan de Grote Kerk heeft toegezegd, afbouwen. Dit werk zal, zo heeft dhr Lokhorst beloofd, niet dermate veel tijd in beslag nemen dat het de taken in onze gebouwen in de weg zal zitten. Uiteindelijk zal hij dagelijks in het gemeentecentrum of in zijn winkel te vinden zijn. De telefoonaansluiting van ons gemeentecentrum is zonodig doorgeschakeld naar de winkel, waar zij een apart toestel doet overgaan. Zo kan dhr Lokhorst een telefoontje naar het gemeentecentrum met een gepaste begroeting beantwoorden.
De heren Van Leeuwen en Saris gaan met dhr Lokhorst een arbeidscontract opstellen waarin ook een huurprijs voor de woning is opgenomen.

betrokkenheid

Minstens zo belangrijk als de kosterswerkzaamheden vindt de kerkenraad de betrokkenheid van de nieuwe huisbewaarder bij onze Eredienst en ons gemeenteleven. Zelf heeft dhr Lokhorst aangegeven dat hij het als vanzelfsprekend beschouwt dat hij aan onze Eredienst deelneemt. Regelmatig zullen ook zijn kinderen aanwezig zijn. Dit heeft weer een stimulerende invloed op het starten van jeugdwerk. Dhr Wim van den Bos en Alice Kramer, sinds kort leden van onze Gemeente, hebben toegezegd een steentje bij te dragen aan dat jeugdwerk.
Verder is dhr Lokhorst zeer gemotiveerd om mee te helpen bij het organiseren van activiteiten in onze mooie historische kapel. Het gebouw moet opnieuw bekendheid krijgen bij Dordtenaren en toeristen die de binnenstad bezoeken. Hierover zult u elders op deze website meer kunnen lezen.
Nog niet zeker is of in de Goede Week weer vespers worden gezongen ter voorbereiding van het Paasfeest. Zij worden vanouds georganiseerd door de Gemeenschap Kerken Binnenstad, maar de kerkenraad heeft er nog niets over gehoord.

Bij het agendapunt financiën deed dhr Van Leeuwen verslag van de stand van zaken over het pasbegonnen jaar. Op 13 februari jl. zijn 28 reacties binnengekomen op de formulieren van de Actie Kerkbalans. Alles bijelkaar gaat het om € 4.324,00 - een mooi bedrag waarvoor uw kerkrentmeester u dankbaar is. Hij verzoekt u om toch de terugzendbriefjes te posten of bij de kerkenraad in te leveren, ook als u een trouwe bijdrager bent. Ze zijn nodig om de hoogte van het te verwachten totaalbedrag te becijferen.
Een laatste belangrijk punt was het nemen van een principebesluit over de plaats van brood en wijn vóór het avondmaalsgebed. Hierover kunt u een artikel lezen getiteld 'Het aanbrengen van de gaven.'

De kerkenraad wenst u een zinrijke paasvoorbereidingstijd, in het bijzonder wanneer u door ziekte of hoge ouderdom aan huis gebonden bent.

De kerkenraad

 

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 13 maart 2002.
Een aantal onderwerpen op de agenda waren al op een vorige vergadering aan de orde geweest, zoals het arbeidscontract met dhr Lokhorst en de plaats van de dienstwoning in de afspraken met hem. Het is geen standaardprocedure maar maatwerk, waarbij juridische hulp niet overbodig is. Die komt er dan ook, van een jurist die in aangelegenheden als deze goed thuis is.
Het belangrijkste echter is een goede verstandhouding en efficiënte communicatie.

De kerkenraad is van mening dat hieraan prioriteit moet worden gegeven. Een contract is daarvoor geen automatische waarborg, maar, het moet er t.z.t wel komen.


publiciteitscampagne voor de openstelling

Veel tijd en aandacht heeft de kerkenraad tot dusver gestoken in de publiciteitscampagne. Deze campagne is begonnen onder invloed van het aanstekelijke enthousiasme van onze nieuwe huisbewaarder. Dhr Van Leeuwen en ds Baan hebben een bezoek gebracht aan het reclameproductie bureau D'armand. Want willen wij ons kerkgebouw en luthers-zijn meer bekendheid geven, dan moet dat gebeuren op een manier die niet al te zeer uit de pas loopt van wat in deze tijd van reclame mag worden verwacht. D'armand wordt geleid door mevr. Caty Kroon. Zij is ouderling in de hervormde wijkgemeente Grote Kerk, zodat wij een gesprekspartner hebben die weet hoe het toegaat in een kerkelijke omgeving.
Een eerste vrucht van de samenwerking hebt u al in 'De Dordtenaar' kunnen zien: de opvallende interieurfoto van ons kerkgebouw. Hij hangt nu achter het raam van het gemeentecentrum. Het is verrassend hoe vaak met waardering over deze foto wordt gesproken.

Andere drukwerken die op stapel staan zijn:
een uitnodigingsbrief voor de start van de kerk-openstelling vanaf 6 april. Deze brief zult u inmiddels hebben ontvangen.
een folder over ons kerkgebouw en de geschiedenis en de aard van onze Gemeente
een raamposter die elke maand (van april tot en met september) wordt voorzien van een nieuw maandprogramma

Op zaterdag 6 april, om 11.00u., zal ds Baan met een korte toespraak de folder overhandigen aan de burgemeester van Dordrecht, dhr R. Bandell.
De kerkenraad is blij met de toezegging van de burgemeester, aanwezig te zijn. Hij is in de periode van de hernieuwde openstelling als het ware de eerste bezoeker van ons kerkgebouw.

De kerkenraad steekt veel tijd in de voorbereiding van deze campagne. Wat kunnen u, de inwoners van Dordrecht en alle mensen die als toerist of belangstellende op zaterdagmiddag in ons kerkgebouw komen, verwachten?

Niet elke keer 'activiteiten'. Die zijn niet telkens nodig, want ons gebouw heeft van zichzelf uitstraling genoeg. Wat u minimaal verwachten kunt is dit:

op de tweede zaterdagmiddag van de maand zullen om 16.15 of 16.30u. vespers volgens het lutherse dienstboek worden gezongen;
op één andere zaterdagmiddag zal er een bepaalde activiteit zijn, zoals het uitvoeren van muziek of het houden van een presentatie

E
r moeten natuurlijk ook mensen aanwezig zijn om toezicht te houden en uitleg te geven. Sommigen, zoals de predikant, zullen er in principe altijd zijn. Er hebben zich al een aantal gemeenteleden opgegeven. Bent u daar nog niet bij, bedenk dan dat het u misschien nog geen middag per maand kost. Geeft u zich op bij dhr Slinger, tel.no. 6123352. Hij is bezig een rooster te maken.

De kerkenraad hoopt van harte dat u allen positief en enthousiast staat jegens de zatermiddag-openstelling van ons kerkgebouw, en waar mogelijk uw steentje bijdraagt!
'Aanpassingen'

Er gaan stemmen op om het Christus-medaillon dat naast de kansel hangt, een andere plaats in ons gebouw te geven. In het verleden zijn er 'vakmensen' geweest, zoals de architecten die restauratie leidden en een cameraploeg van een televisieprogramma, die hebben gezegd dat de plaats voor deze schildering ongelukkig gekozen is.
Nu het kerkgebouw weer regelmatig voor de 'buitenwereld' open zal zijn, zal deze schildering een andere plaats krijgen. Suggesties voor die plaats zijn welkom.
Ook ons fraaie antieke collectebusje dat al jaren her en der in het kerkgebouw op de grond staat, zal nu een vaste plaats krijgen: aan de muur achter in de kerk, vlak bij de ingang!

Overige mededelingen uit de vergadering kunnen wachten en leest u in het mei-kerkblad.

De kerkenraad wenst u een gezegende paastijd toe en veel vreugde in de beginnende lentetijd!

De kerkenraad

 

berichten in mei 2002

Op woensdag 22 mei 2002 is de kerkenraad bijeengekomen.
Uit deze vergadering zijn twee onderwerpen te noemen die interessant voor u zijn. Ten eerste: het voorbereiden van de ‘Gemeentedag' die de bestemming Kalenberg heeft. Hieronder leest u de details. Ten tweede: de bespreking van het op te stellen contract met onze huisbewaarder. Dhr Van Leeuwen had veel cijferwerk verricht, om een goede verhouding te creëren tussen inkomen en huur voor de dienstwoning. Ook de vast te leggen werkzaamheden kwamen aan de orde. Kort daarna is een extra vergadering belegd, op 28 mei jl., met de huisbewaarder.

Dhr Lokhorst presenteerde een eigen voorstel dat de kerkenraad ingewikkeld cijferwerk volledig uit handen nam en zelfs nog gunstiger was dan de kerkenraad aanvankelijk voor ogen had. Daarom ging de kerkenraad met dat voorstel akkoord. Besloten werd, de werkzaamheden vast te leggen volgens een inventarisatie d.d. 1 september 1993. Een maal per jaar zullen de aard en de hoeveelheid werkzaamheden worden geëvalueerd, om te zien of ze nog stroken met de afspraken. Over het gebruik van de telefoon en het schenken van koffie en thee werden afzonderlijke afspraken gemaakt: dhr Lokhorst betaalt alle gesprekskosten en regelt de financiën voor de koffie en de thee zelf. Aan dhr Saris zal worden gevraagd, het contract op te stellen. Wanneer dat is ondertekend, is de samenwerking officieel!

Ds Baan is opgebeld door de nieuwe Oud-katholieke pastoor, K.J. Homan. Hij is de opvolger van pastoor Kamp die met pensioen gaat. Pastoor Homan is reeds een goede bekende van de lutheranen in Zierikzee. Dat komt ook omdat hij al in Goes werkzaam is en in de lutherse kerk van Zierikzee Diensten gedaan heeft. Pastoor Homan staat voor 100 procent achter de klassieke, kerkelijke Liturgie en is van mening dat lutheranen moeten uitkomen voor hun liturgische identiteit.
Op zondag 30 juni wordt de pastoor geïnstalleerd in een middagdienst. Het is goed als een aantal van ons daar zijn om onze verbondenheid met de Oud-katholieke parochie te onderstrepen.
De zieken in onze Gemeente worden Gods nabijheid toegebeden. Zo ook allen die eenzaam zijn of rouw dragen.
Uw kerkenraad en predikant wensen u een goed begin van de zomer.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad


 

berichten in juli 2002

Op woensdag 10 juli is de kerkenraad bijeengekomen.
Bij de behandeling van de notulen van de mei-vergadering konden de kerkenraadsleden met blijdschap constateren, dat de bestelde Liedboeken inmiddels waren aangekomen. Aanschaf was nodig omdat uit de oude exemplaren de liturgische katern was losgeraakt. Die was in het verleden uit zuinigheidsoverweging niet ingebonden in de band. Een voordeel is nu, dat we behalve een keurig ingebonden katern ook het Liedboek in de nieuwste druk hebben. Een exemplaar kost € 17,00 excl. verzendkosten. De kerkenraad vraagt beleefd uw financiële steun, want dit is een extra uitgave die niet gering is.

Laat uw waardering voor deze mooie nieuwe bundels blijken en stort tenminste € 17,00 op de kerkrekening. Alvast hartelijk dank!

Van verschillende organisatorische werkzaamheden vermelden wij de voorbereiding van ‘Dordt Monumenteel' in ons kerkgebouw. U kunt elders daarover meer lezen.

Het is de kerkenraad een grote vreugde om aan te kondigen, dat onze gemeenteleden Alice Kramer en Willem van den Bos de huwelijkszegen zullen ontvangen op zaterdag 7 september. Zij zijn eerder dit jaar getrouwd ‘voor de wet.' Wij zingen op 7 september de vespers, waarin de huwelijkszegen en een korte verkondiging zullen plaatsvinden. De aanvang is 19.30u., en daarna is er een feestelijk samenzijn in onze gemeentezaal waar u hartelijk bent uitgenodigd.

Onze huisbewaarder, dhr Lokhorst, wordt uitgenodigd om de kerkenraadsvergadering op 2 september as. bij te wonen. Dan kunnen de werkzaamheden worden geëvalueerd en kan het beleid voor de toekomst zo nodig worden bijgesteld.

De zieken en de door ouderdom verzwakten in onze Gemeente wil de kerkenraad u in uw gebeden aanbevelen. Te denken valt o.a. aan br. Jaap van Driel en mevr. A. Kampman. Ook hun partners hebben het niet gemakkelijk!

Uw kerkenraad en predikant wensen u een goede nazomer en begin van de herfst.

De kerkenraad wenst u mooie zomerdagen.


Op maandag 2 september 2002 heeft de kerkenraad vergaderd.

In de septembervergadering komt – traditiegetrouw – het huisbewaarderschap aan de orde. Daarom was nu aan het begin van de vergadering dhr Lokhorst in de vergadering aanwezig.
Zowel dhr Lokhorst als de kerkenraad stellen zonder overdrijving, dat wij nog steeds heel blij zijn dat wij 'elkaar gevonden hebben.' Onze huisbewaarder bevalt de combinatie wonen-werken erg goed. Hij streeft naar uitbreiding van de culturele activiteiten in kerkgebouw/gemeentecentrum, en stimuleert de verhuur t.b.v. huwelijksvieringen. Een bijzonder nieuwtje: burgemeester Bandell is van plan in de toekomst gebruik te maken van onze gebouwen wanneer hij gasten of delegaties heeft te ontvangen.
Dit is een mooie vrucht van zijn aanwezigheid op zaterdag 6 april bij de heropenstelling van het kerkgebouw op de zaterdagmiddagen.

De kerkenraad waardeert de inzet van de gemeenteleden die op de afgelopen zaterdagmiddagen de 'welkomstcommissie' hebben gevormd. Het werk is erg belangrijk: gesprekken gingen niet alleen over het kerkgebouw, maar ook over het lutheranisme en het gemeenteleven. Enkele bezoekers zijn op een zondagochtend teruggekomen om aan de Liturgieviering deel te nemen.
De vespers op zaterdagmiddag zullen – eens per maand – met ingang van april weer gezongen worden. Het was dit jaar een initiatief van de predikant, nu wordt het door de kerkenraad officieel gesteund. Het is nuttig om zo voor onze liturgische identiteit uit te komen.

Bespreking van de financiën was een tijdrovend onderdeel van deze vergadering. Twee dingen: de kerkenraad dankt de zes gemeenteleden die al € 17,00 hebben gegeven voor de pas aangeschafte Liedboeken. Overigens: is het genoemde bedrag te groot voor uw beurs, dan is elk kleiner bedrag ook welkom. U bent er te allen tijde vrij in.
Het andere onderdeel van het agendapunt was de behandeling van de jaarrekening over 2001. Dhr A.J. Vermeulen heeft al het cijfermateriaal duidelijk gegroepeerd en afgedrukt. Dhr Van Leeuwen lichtte ter vergadering alles toe.
Opnieuw is er een nadelig saldo voor Kerkbeheer. Over 2001 bedraagt dat ƒ 25.859,75 (in guldens), opnieuw een fors bedrag. Dat het niet hoger was, is ondermeer te danken aan uw vrijwillige bijdragen, die bijna ƒ 1.000,00 hoger waren dan in 2000: ƒ 16.937,00. Dit is voor een kleine Gemeente als de onze, waar sinds 2000 zo vele gulle leden zijn overleden, een mooi bedrag.
Collecten/giften zijn met een vergelijkbaar percentage gestegen tot ƒ 6.018,66. Ook dit is 'levend geld' dat door u wekelijks wordt opgebracht, en waarvoor de kerkenraad u dankbaar is.
Jammergenoeg wordt dit positieve resultaat meer dan teniet gedaan door sterk gedaald inkomen op ons rentedragend spaargeld. Daar hebben wij geen schuld aan, maar we kunnen er in dit lopende jaar wel wat aan doen. Overweegt u eens een verhoging van uw vaste bijdrage zodat de euro-inflatie voor uw Kerkgebouw en Gemeente niet nadelig uitpakt. Ook u hebt de verantwoordelijkheid voor ons mooie oude Kerkgebouw en de Evangelieverkondiging van daaruit!

Op zaterdag 7 september waren onze gebouwen geopend voor belangstellenden, muziekliefhebbers en bazaarbezoekers. Het was 'Dordt Monumenteel.' We hebben veel mensen ontvangen en met verschillende van hen een gesprek gevoerd. De opbrengst van de verkoop van koffie, thee en cake bedroeg € 138,00, en de kerklepeltjes brachten € 50,00 op.
De opbrengst van de Nepalbazar is nog in berekening. De schatting is € 1.600,00. De kerkenraad dankt iedereen die gewerkt heeft aan de organisatie en de uitvoering van deze jaarlijks terugkerende, bijzondere dag.
De volgende vergadering is op 14 oktober, 14.00u.

Een groet aan u allen, en in het bijzonder aan hen die door ziekte of door hoge ouderdom aan huis gebonden zijn.

De kerkenraad


SCHENKEN EN NALATEN AAN DE KERK: HOE WERKT DAT?
Dit artikel is een bewerking van een schrijven van de heer M.A. Boogerman, voorzitter kerkvoogd van de Hervormde wijkkerkenraad Grote Kerk.
Ik heb dit aangepast omdat ik het ook voor onze Gemeente belangrijk vind.
H. van Leeuwen

Schenken en nalaten aan de kerk is in de vorige eeuwen een belangrijke basis geweest om de kerk in stand te houden en verdient opnieuw meer aandacht.
Voor de duidelijkheid. Uw jaarlijkse bijdrage aan de kerkbalans is ook een schenking, maar in dit artikel wil ik een ruimere dimensie schetsen. Met kerk wordt in dit artikel bedoeld de Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht.


Schenken doet u tijdens uw leven: 'met de warme hand'. Maar u kunt het ook zo regelen dat de kerk geld of goederen krijgt na uw overlijden, we spreken dan van nalatenschap. De notaris is een deskundig adviseur die discreet met u de beste aanpak bespreekt. U kunt ook eerst overleggen met de kerkenraad.


Schenken


U kunt geld schenken maar ook goederen.
U kunt hierbij denken aan onroerend goed, een effectenportefeuille, een levens- of kapitaalverzekering, een kunstcollectie of verzameling. Het doen van een schenking heeft eigenlijk altijd fiscale gevolgen. Als gever is er voor de fiscus een aftrekmogelijkheid.

Eenmalig schenken
Voor een eenmalige schenking door overmaking is geen notaris nodig. De schenking is fiscaal een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. De fiscus stelt wel een drempel en een maximum. De schenking is fiscaal aftrekbaar als deze tenminste 1 % van het onzuiver inkomen bedraagt en niet meer bedraagt dan 10% van het onzuiver inkomen.

Periodiek schenken
Dit is fiscaal aantrekkelijker. Dan gelden de drempel en het maximum voor de aftrekbaarheid niet. Er is dan wel een notariële akte nodig. Voor de kerk is dat prettig om te weten dat zij gedurende enkele jaren op een vast inkomen van uw kant kan rekenen.

Schenken op papier
Dit is een uitgestelde schenking. U heeft zich verplicht geld te geven, maar houdt het geld nog in eigen beheer tot uw overlijden. U moet dan wel een zakelijke rente aan de kerk geven, maar deze kan bij de schenking worden bijgeschreven.
Een notariële akte is verplicht.

Schenken in de vorm van koopsompolis
Heeft u een levensverzekering of koopsompolis met lijfrenteclausule dan kunt u de toekomstige uitkeringen daarvan schenken aan de kerk. Bespreek dit met de notaris of financieel adviseur.


Nalaten


Als u een bedrag wilt nalaten aan de kerk na uw overlijden, dan kunt u dit op twee manieren doen:


1. U benoemt de kerk tot uw erfgenaam
De kerk erft dan uw bezit maar ook uw schulden.

2. U geeft de kerk een legaat
Dit kan geld zijn, maar ook grond, een huis, effecten, een verzameling. De kerk is nu niet aansprakelijk voor uw schulden. Kinderen hebben recht op een minimaal erfdeel, de zgn. legitieme portie. U moet hier altijd rekening mee houden. Als na uw overlijden blijkt dat kinderen tekortkomen, kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Voor het nalaten van geld aan de kerk is een notariële akte nodig. Een codicil is daarvoor niet toereikend.
H
et laten maken van een testament is vaak gemakkelijker dan u denkt. In een codicil kunt u geen erfgenaam aanwijzen en geen geld aan de kerk of ander goed doel doen toekomen. Een codicil is een door uzelf handgeschreven, gedagtekend en ondertekend stuk, waarin u een aantal zaken regelt voor na uw overlijden (bv. de begrafenis, inboedel, goederen).

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande dan is de kerkenraad gaarne bereid hierover van gedachten te wisselen.


Vergaderingen in september en oktober 2001

De kerkenraad heeft in de maand september twee maal vergaderd: op 5 én 19 september. Dat was ongebruikelijk, maar helaas noodzakelijk. Het gesprek (zoals gebruikelijk in de septembermaand) met dhr en mevr. Stal beperkte zich niet tot een onderhoud met hen beide, het moest ook voorbereid en nabesproken worden.
In de afgelopen maanden werd het de kerkenraad steeds duidelijker, dat dhr en mevr. Stal de met hen afgesloten contracten nakomen op een manier die de kerkenraad afkeurt. Verder kreeg de kerkenraad steeds meer de indruk dat dhr en mevr. Stal niet meer de consequenties van het wonen in onze dienstwoning aanvaarden.

De kerkenraad heeft bij het voorbereidingsgesprek en bij het gesprek met het echtpaar-huisbewaarders een ambtenaar van het stadskantoor (bureau w.i.w.) uitgenodigd. Hem hebben wij meegedeeld, dat wij de inleenovereenkomst terzake van dhr Stal wensen te beëindigen. (inleenovereenkomst wil zeggen: een overeenkomst met het stadskantoor om een banen-pooler in dienst te mogen nemen)
De bespreking van de huuropzegging kon in deze vergadering nog niet aan de orde komen.
Andere agendapunten besloot de kerkenraad te verschuiven naar een extra vergadering op 19 september. Wel kwam nog aan de orde een nieuwe poging van dhr C.W. Slinger (hij was aanwezig in de vergadering) om beweging te krijgen in het vastgelopen contact met de atos: de Christelijke Omroep Zwijndrecht, die niet bereid is om een Eredienst van onze Gemeente op te nemen en uit te zenden. Dhr Slinger gaat alsnog een brief schrijven waarin hij uitlegt, dat deze weigering onjuist en onlogisch is.
Dhr Van Leeuwen deelde mee, dat de huidige stand van vrijwillige bijdragen ƒ 16.600,00 is. Dat is al hoger dan in de zelfde tijd vorig jaar. Dit is voor de kerkenraad bemoedigend: het bewijst dat bij een teruglopend ledental de huidige meelevenden méér bijdragen dan dat zij in de afgelopen jaren gewend waren.


DS VAN DER POEL OVERLEDEN

Op 24 juli jl. is overleden ds A.C.J. van der Poel. Ds Van der Poel kwam al heel wat jaren in Dordrecht om voor te gaan in onze lutherse Gemeente. Hij kwam graag bij ons al liet zijn gezondheid wel wat te wensen over. Hij was een ontwikkelde predikant met internationale ervaring, en straalde veel tolerantie uit.


LUTHERS JAARBOEK 2001-2002

Binnenkort verschijnt het Luthers Jaarboek 2001-2002. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijke jaar. Elke dag wordt er een bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U hebt met dit boek een prachtige verzameling van teksten in handen. De bijbellezingen volgen het leesrooster van het "Dienstboek, een proeve". Traditiegetrouw vindt u er de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het Luthers rooster en een alternatief rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. "Een jaar in Zwanenvlucht" verhaalt gebeurtenissen van het afgelopen jaar in de Lutherse kerk. Een boek dat zeer de moeite waard is. Bovendien kunt u het voor een klein prijsje verkrijgen, voor maar ƒ 18,50 (exclusief portokosten, uw kerkrentmeester ontvangt graag iets extra). Een intekenlijstlijst komt in het gemeentecentrum te liggen.


GEMEENTEVERGADERING

Weest aanwezig op zondagochtend 30 september. Na een iets kortere Eredienst gaan wij de jaarlijkse gemeentevergadering houden.
U krijgt verslagen van de predikant, de kerkrentmeester en van de diaken. Ook zal de in de komende maanden moeilijke situatie van de Gemeente in bespreking worden gegeven. De lutherse Gemeente Dordrecht heeft ook in het verleden perioden van crisis meegemaakt, en heeft die gelukkig steeds doorstaan. Maar om de huidige zorgen te kunnen dragen hebben wij elkaar hard nodig.
Een hartelijke groet aan uw allen.

De kerkenraad


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 10 oktober. Uit de mededelingen en de post is het volgende te noemen: nadat de kerkenraad aan mevr. Stal geschreven heeft, dat zij er goed aan zou doen, de opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen, heeft zij zich daarna per brief ziek gemeld. De kerkenraad heeft geantwoord dat in deze situatie toch de opzegtermijn begint op 1 oktober 2001. Van het Stadskantoor Dordrecht is de bevestiging ontvangen van het verzoek, de inleenovereenkomst met dhr Stal te beëindigen. De afwikkeling van deze kant van de zaak is nu een formele kwestie.

De pogingen om door de Christelijke Omroep Zwijndrecht (voor Zwijndrecht en H.I. Ambacht) een Eredienst uit onze lutherse kerk te laten opnemen en uitzenden, zijn nu definitief gestrand. Dhr Slinger bereidt een slotverslag voor, om dat in te dienen bij de Mediaraad in Hilversum.
Verder is de jaarrekening over 2000 ondertekend, nu de kascontrolecommissie zijn werk heeft verricht. De kerkenraad is verheugd dat er weer twee leden bereid waren om in deze commissie zitting te nemen.

Vermeldenswaardig is de toezegging van ƒ 7.500,00 gedaan door een landelijke instelling die liever anoniem wil blijven, ter bestrijding van de hoge schilderkosten die wij hebben gemaakt. Verder was er
de gebruikelijke post van onze Synode.
Mededeling werd gedaan van het voorgenomen bezoek op zaterdag 27 oktober van een groepje lutheranen uit Dresden.

Nu mevr. Hannah Schipper ook naar Kalenberg is vertrokken, hebben we een oplossing moeten zoeken voor het drukken en verspreiden van het kerkblad. Die is gevonden: de nieuwe drukker is het sskw, een semi-overheidsinstelling die voor verenigingen, stichtingen e.d. goedkoop kopieer- en drukwerk levert. Ds Baan verzorgt voortaan ook het brengen en weer ophalen, en krijgt hulp voor de verdere verwerking.

Inmiddels zijn de heren Van Leeuwen en Vermeulen bezig met de boekhouding van de Gemeente in een ander computerprogramma te zetten.
Naast de heer Vermeulen is nog een gemeentelid gevraagd om de kerkenraad bij te staan: dhr J.W.N. Saris. Hij heeft zelfs een benoeming gekregen: als lid van een eenpersoonscommissie administratie en beheer.

Voor een iets uitgebreider verslag over de onderwerpen huisbewaarderschap en financiën gaat u naar de pagina met het verslag van de Gemeentevergadering 2001 gehouden op 30 september 2001.


de kerkenraadDe kerkenraadsvergadering heeft plaatsgevonden op woensdag 20 november jl.

Op de agenda van deze vergadering was het belangrijkste punt: de voorbereiding van de jaarlijkse Gemeentevergadering. Een belangrijk onderwerp is de fusie van de gereformeerde kerken, de hervormde kerk en de lutherse kerk. Ook onder deze fusie vallen Gemeenten die, zoals de onze, besloten hebben om zelfstandig te blijven. De landelijke fusie zal dus voor ons consequenties hebben. Net als vorig jaar zal er op de tweede zondag van december geen H. Avondmaal worden gevierd. Die viering schuift door naar het Hoogfeest van Kerstmis.
Dhr Van Leeuwen doet verslag van de opmerkingen over ons kerkgebouw, gedaan door Monumentenzorg. Deze instantie heeft het dak beoordeeld en het niet veilig toegankelijk geacht. Wij moeten bevestigingspunten laten aanbrengen waaraan een ‘dakbeklimmer' zich kan aanhaken. Verder is er roestvorming geconstateerd in de ontluchtingsroosters van de CV-installatie. Opnieuw een tegenvallende kostenpost. Blij is onze kerkrentmeester met € 191,00 voor de nieuwe Liedboeken. Dhr Van Leeuwen hoopt nog op enkele bijdragen, dan is hij ‘uit de kosten.' Dhr Slinger is uitgenodigd voor een gesprek met dhr H.O. Molenaar, voorzitter van de atos in Zwijndrecht. Na 2½ jaar moeizaam corresponderen is nu een mogelijkheid geschapen elkaar persoonlijk te spreken. Wij hopen dat de atos in de toekomst een radiokerkdienst vanuit onze kapel zal verzorgen. Ds Baan neemt namens de kerkenraad aan het gesprek deel, op 26 november 2002.

ADVENTSBIJEENKOMST
U bent allen welkom op de adventsbijeenkomst, op de Derde zondag in de Advent (15 december). We zingen vooraf de Metten, en houden die kort (korte metten dus) want in de eerste helft van de middag komen de leden van het muziekensemble ‘Orfeus' om te repeteren voor hun adventsconcert. Behalve voor het nuttigen van lekkere hapjes is er extra veel tijd voor het onderlinge gesprek, en, er is weer een vertelling. Ds Baan leest een komisch kerstverhaal voor dat ook aardig is voor de kinderen. kerststukjes Alice Kramer en Jeanette Bond gaan kerststukjes maken en die verkopen op de adventsbijeenkomst. De opbrengst komt, net als die van de kaarten die in de gemeentezaal hangen (al meer dan € 100,00 !), geheel ten goede aan het onderhoudsfonds. Alvast hartelijk aanbevolen, en, hartelijk dank! et eerste is het verkopen van handgemaakte wenskaarten. De opbrengst zal in zijn geheel ten goede komen aan het onderhoudsfonds. Dit voorstel wordt van harte ondersteund.U kunt de kaarten bewonderen en natuurlijk (liefst ook) kopen in het gemeentecentrum.
Het tweede is het nieuw leven inblazen van de Dameskring. Hier heeft de voorzitter, Jaap van Driel, de eerste inbreng. Helaas laat de gezondheid van hem en zijn vrouw nogal wat te wensen over, zodat er niet veel mogelijk is.
Het derde voorstel is het opnieuw oprichten van een cantorij. De doelstelling is: het ondersteunen van de Liturgie. Zo kunnen er ook onbekende en nieuwe melodieën in gebruik worden genomen. Dat zal de gemeentezang verrijken. Dit voorstel wordt 'in de week gelegd' bij onze cantor-organist en predikant. Er zijn (tijdens het geschreven worden van dit verslag) drie gemeenteleden die wel animo hebben voor het zingen in een cantorij.

De jaarlijkse Gemeentevergadering wordt gehouden op zondag 24 november na de Eredienst. Na een iets kortere viering van de Liturgie van Eeuwigheidszondag krijgt u verslagen van de predikant, de kerkrentmeester en van de diaken. Extra aandacht is er voor de fusie (op landelijk niveau) van de Gereformeerde Kerken, de Ned. Hervormde Kerk en de Lutherse Kerk, die per 1 januari 2004 een feit moet zijn.
De inbreng van de leden is in het bijzonder nodig om het beleid van de eigen Gemeente nader te bepalen. Zij hebben hier een stem: de Gemeentevergadering is in de Lutherse Kerk een 'grondleggende' vergadering. Daarentegen heeft volgens de nieuwe kerkorde van de fusiekerk voortaan de kerkenraad de doorslaggevende stem. U als luthers lidmaat kunt dus nú nog van dit recht gebruik maken. Komt naar deze vergadering!

De kerkenraad