ARCHIEF KERKENRAADSNIEUWS 2003inhoudsopgave:

 berichten in januari 2003
 berichten in februari 2003
 berichten in maart 2003
 berichten in mei 2003
 berichten in juni 2003
 berichten in augustus 2003
 berichten in september 2003
 berichten in oktober 2003
 berichten in november 2003

speciale onderwerpen:


SCHENKEN EN NALATEN

GEMEENTEVERGADERING 2003

 

 

 

VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

 

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 6 januari 2003.
Vanwege de langzaam herstellende knie van onze diaken werd de vergadering ten huize van mw Van Vliet gehouden. Vrijwel alle post was administratief of zakelijk, dus kan veel aandacht in dit verslag gaan naar de bespreking van een plan om de kosten van ons gemeenteleven omlaag te brengen.

Uitgangspunten van het gesprek waren:


1.  de opbrengsten uit spaargeld en vaste bronnen van inkomsten worden lager, maar de kosten stijgen.
2.  het aantal royaal gevende meelevenden is in de vorige jaren sterk achteruitgegaan.
3.  ds Baan had al de wens te kennen gegeven, op basis van een lager tijdspercentage te willen werken in de Gemeente.


De meeste tijd binnen de bespreking ging naar punt drie: wat zijn de 'voors en tegens' van een tijds-percentage-vermindering.
De meeste kerkenraden vinden zo'n verlaging ongewenst en bedreigend, want zij vrezen dat de kwaliteit van het werk in de Gemeente achteruit zal gaan.

Ds Baan had een overzicht gemaakt van zijn werkzaamheden, en daarbij gevoegd een voorstel hoe het na de vermindering zou kunnen worden.
Belangrijke voorstellen zijn:

Huisbezoeken worden gebracht aan de meelevende alleenstaanden;
alle andere gemeenteleden moeten zelf aangeven wanneer zij door de predikant willen worden bezocht.

Er komt in plaats van een doorgaande bereikbaarheid een afspreek-halfuur waarin u met ds Baan een telefonische - of bezoekafspraak kunt maken. Dit zal zijn: maandag t.e.m. vrijdag 08.30-09.00 u. 's ochtends. De overige tijden van de dag staat vaker de voice-mail paraat.

Het aantal kerkdiensten waarin ds Baan voorgaat blijft wel gelijk, maar het aantal dat in de beroepsvoorwaarden komt te staan, is de helft van het huidige.

Het kringwerk wordt (vanwege de zeer kleine groep) vervangen door volwassencathechese. Dat geschiedt aan huis, bij hen die dat willen. Op dit moment is er één adres (twee mensen) waarop de predikant deze catechese geeft.


Ds Baan heeft de kerkenraad de toezegging gedaan, dat deze arbeidspercentage-vermindering de kwaliteit van zijn predikantswerk niet omlaag zal brengen. Ook de Gemeente moet er van verzekerd zijn, dat wanneer hij nodig is, hij uiterlijk binnen een dag aanwezig zal zijn. Dat is bijv. het geval bij rouwgesprekken ter voorbereiding van een uitvaart.
Inmiddels is naar de Synodale Commissie en naar de Raad van Advies voor het beroepingswerk een brief verzonden waarin de kerkenraad advies en begeleiding vraagt.

Op dinsdag 19 november hebben dhr Slinger en ds Baan in Zwijndrecht een gesprek gehad met de voorzitter van de atos
, de instantie die de lokale radio-uitzendingen in en rond Zwijndrecht verzorgt. Hieronder valt de Christelijke Omroep Zwijndrecht, die aanvankelijk niet bereid was om een Eredienst van onze Gemeente op te nemen en uit te zenden. In het gesprek zijn wij nader tot elkaar gekomen. De atos zal tenminste één maal per jaar een lutherse kerkdienst in Dordrecht opnemen, om die daarna uit te zenden.

Met spijt deelt de kerkenraad mee, dat ds Roskam niet meer in staat is om gastdiensten in onze en in andere Gemeenten te leiden. Zijn gezondheid is in de afgelopen maanden behoorlijk minder geworden. Omdat ds Roskam dit blad ook leest, wil de kerkenraad via deze regels hem van harte danken voor zijn inzet in Dordrecht. Zijn preken waren altijd uitstekend voorbereid en na afloop kwam in de gemeentezaal dikwijls een boeiende conversatie tussen hem en de gemeenteleden op gang.

Naar aanleiding van de vraag op de Gemeentevergadering, hoe het verder gaat met het christusmedaillon naast de preekstoel, heeft de kerkenraad besloten, dat er geen breekpartij mag plaatsvinden, maar dat een afdekpaneeltje zal worden gemaakt.

Dhr Van Leeuwen gaat weer (met computerassistentie van ds Baan) de formulieren voor Kerkbalans verzenden. Verder deelt hij mee, dat de verkoop van kerstkaarten en kerststukjes € 275 heeft opgebracht. De kerkenraad stelt dit initiatief zeer op prijs.

De volgende vergadering hoopt de kerkenraad te houden: maandag 10 februari 2003, 14.00u. De kerkenraad groet u van harte en hoopt u regelmatig in de Eredienst te ontmoeten.De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 10 februari 2003, opnieuw ten huize van mevr. Van Vliet. Uit de vele onderwerpen hier een greep

De vakantieweken die vanouds door ons kerkgenootschap worden georganiseerd, zijn nu niet op 'Hoekelum' , maar op 'De Blije Werelt', een groot conferentieoord in Lunteren. Dit is een gevolg van het Samen-op-Weg proces. 'De Blije Wereldt' is heel uitgestrekt en de groepen zullen groter zijn dan voorheen. Maar sommige begeleiders keren terug, en zij zullen zich inzetten om de deelnemers aandacht en programmapunten te bieden zoals zij op Hoekelum gewend waren.

Dhr Van Leeuwen presenteerde de Dienstenlijst voor de eerste helft van dit kalenderjaar. De opengevallen data wegens het afzeggen door ds Roskam zijn bijna allen weer bezet. Er komen ook enkele beginnende predikanten. Zo is voldaan aan een wens die is geuit, dat er ook jonge voorgangers moeten komen.
Dhr Slinger en ds Baan zijn in gesprek met de atos, de instantie die de lokale radio-uitzendingen in en rond Zwijndrecht verzorgt. Hieronder valt de Christelijke Omroep Zwijndrecht. Er is nu een datum vastgesteld waarop een opname van een Eredienst in ons kerkgebouw zal plaatsvinden: 26 oktober. Onthoudt u deze datum goed, want een flinke hoeveelheid mensen komt óver in de ether!
Enkele lutherse inwoners van ons 'kerkelijk gebied' lezen wel het kerkblad, maar ontvangen geen formulier voor de Aktie Kerkbalans (waarmee ook een gift voor het kerkblad kan worden gedaan). Ds Baan en dhr Van Leeuwen gaan dit uitzoeken, en hier alsnog wat aan doen. Betreft dit u, weest ons dan voor! Dat zou mooi zijn!

Voor de Veertigdagentijd die komt wenst de kerkenraad u veel inspiratie. De zieken en hoogbejaarden wordt Gods zegen toegebeden.De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 17 maart 2003. We hebben veel tijd gestoken in de behandeling van allerlei kleine aangelegenheden. De postlijst, financiële zaken en het onderhoud van de gebouwen krijgen in elke vergadering aandacht.

Een belangrijk agendapunt was: de standpuntbepaling van de kerkenraad inzake de Kerkorde van de PKN, de aanstaande fusiekerk. De Synode verwacht het standpunt van elke lutherse kerkenraad.

De Synode geeft hoog op van de voordelen die de kerkfusie met zich meebrengt. Gezegd wordt dat onze kleine lutherse Gemeenten gaan profiteren van alle kennis en bestuurskracht die de gereformeerden en hervormden inbrengen. Ook is het mooi dat wij voortaan onze waardevolle lutherse traditie kunnen inbrengen in de fusiekerk.
Wel wordt erkend dat het zwaar voor ons zal worden om dit alles gestalte te geven, maar veel aandacht krijgt dat in de toelichting niet.
Ds Baan stelt zich kritisch op, en zegt:

a. Wij zullen ons onmogelijk voldoende kunnen vertegenwoordigen in de extra bestuursorganen (bijvoorbeeld de classis) die er zullen komen.
b. Wat moeten wij inbrengen, nu een groot deel van de meelevenden niet in staat is, de inhoud van de lutherse traditie onder woorden te brengen? Tientallen jaren nalatigheid in dezen heft men niet eventjes op...

Er is nog steeds een lutherse synode wanneer de fusie een feit is – in 2004. De vraag is, hoeveel gewicht deze synode in de schaal legt. Op cruciale plaatsen in de Overgangsbepalingen is duidelijk te lezen, dat de zeggenschap van onze synode beperkt is tot 'instemmend advies.'
Dit advies is van te voren nodig, maar na 2014 is het daarmee geheel afgelopen. Het gaat immers om overgangsbepalingen.

Meer hierover volgt.

Dhr Van Leeuwen deelt mee, dat de muntenactie 'Coins for care' in ons land € 176.125,00 heeft opgebracht. Deze actie ging om het inleveren van allerlei nationale munten in de maanden vóór het invoeren van de Euro. Hartelijk dank ook voor uw bijdrage!

Dhr Vermeulen heeft de geluidsinstallatie gecontroleerd. De storing werd veroorzaakt door beschadigingen aan de kabels op de grond. Dit is verholpen, maar de kwaliteit van de ringleiding is niet zo hoog meer. Maakt u gebruik van de ringleiding, dan kunt u het beste niet aan het gangpad zitten, maar dicht bij de muur van het kerkgebouw.

Zaterdagmiddagen april t.e.m. september

Een half jaar is zo weer om! Komende maand april start weer de openstelling van ons kerkgebouw op de zaterdagmiddag, een half jaar lang.
Dhr W. Slinger heeft een rooster gemaakt met daarop twee gemeenteleden per zaterdagmiddag. Om 13.00 gaan de kerkdeuren open, mits de surveillanten aanwezig zijn.
Wat kunnen bezoekers van ons kerkgebouw verwachten?
Niet elke keer 'activiteiten'. Die zijn niet telkens nodig, want ons gebouw heeft van zichzelf uitstraling genoeg. Wat u minimaal verwachten kunt is dit:
• op de tweede zaterdagmiddag van de maand zullen om 16.15 of 16.30u. vespers volgens het lutherse dienstboek worden gezongen;
• op de vierde zaterdagmiddag kan er een bepaalde activiteit zijn, zoals het uitvoeren van muziek.

Het is gebleken dat deze openstelling belangrijk voor de uitstraling naar onze medeburgers en de groei van onze Gemeente
Steun door uw medewerking de openstelling!

Bazaar op 30 april

Bezoek onze bazaar die op koninginnedag gehouden wordt in ons gemeentecentrum.
Het is nog steeds mogelijk om spulletjes die waarde hebben maar die u missen kunt ten bate van uw kerkgebouw, aan te bieden! Overlegt u even met dhr Lokhorst, om ze te brengen of zo nodig te laten halen.

De kerkenraad wenst u een zinvolle paasvoorbereiding en paastijdDe kerkenraad heeft vergaderd op 11 mei 2003.
De postlijst was zoals gewoonlijk zeer gevarieerd: mededelingen van de Synode, materiaal van instanties voor liefdadigheid, diaconaat en oecumene, en de onvermijdelijke rekeningen. De kerkenraad krijgt ook eens geld terug: van de energiebelasting. Tevens gaat het maandtermijn bedrag voor de eneco omlaag. Nog een noemenswaardig poststuk was het verzoek om een modeshow te houden in het kerkgebouw. Twee jaar geleden heeft zo’n gebeuren 'de kans gekregen' door een communicatiestoornis, maar de show riep veel afkeurende reacties op bij leden van onze Gemeente en bij die van andere Gemeenten. De kerkenraad geeft uiteraard geen toestemming.

Op een soortgelijk verzoek van enkele antiquairs en edelsmeden om in het kerkgebouw en gemeentecentrum een presentatie te geven, kan de kerkenraad wel instemmend ingaan. Voorwaarde is, dat van het kerkgebouw slechts een klein gedeelte gebruikt wordt.

Op 1 juni zal de deurcollecte gehouden worden ten bate van de wederopbouw van Irak.

De kerkenraad is uitgenodigd op een vergadering van de Evang.-Lutherse Dameskring 'Kath. von Bora.' Maar de gezondheid van de voorzitter, br. Jaap van Driel, is erg slecht. Hopelijk kan de afspraak gehandhaafd blijven.

De beroepsvoorwaarden van ds Baan zijn door de kerkenraad aangepast aan het nieuwe arbeidspercentage van 30%. Ze worden naar de Synode gezonden, om precies te zijn naar de Raad van Advies voor het Beroepingswerk, ter goedkeuring.
De lutherse Gemeenten moeten allen het standpunt jegens de vorming van de fusiekerk pkn inzenden. Onze Gemeentevergadering heeft nooit een hartelijk ja voor deze fusie uitgesproken. De meningen van de kerkenraadsleden lopen uiteen van sterke aarzeling tot ronduit afkeuring, zodat per saldo het standpunt afwijzend is. De tekst van de brief aan onze Synode vindt u op de internetsite, bij de pagina 'Gemeente.'

De zaterdagmiddagvespers eens per maand blijken niet de interesse op te roepen die verwacht werd. Het is een forse belasting voor ds Baan (op de zaterdag zijn tijd en rust nodig voor de zondagsvoorbereiding) en voor de cantor-organist (die er bovendien nog reistijd in moet steken). Daarom vervallen de vespers voortaan.

De financiën baren de kerkenraad steeds grotere zorgen. Het tekort (voorlopig becijferd) over 2002 bedraagt € 23.862,00. De collecten en de opbrengsten uit kerkverhuur stegen, dus er is niet enkel somberheid. Dit jaar wordt er in ieder geval minder traktement uitbetaald.
De bazaar op Koninginnedag heeft twee bedragen opgebracht: € 454 uit verkoop en € 79 in de collectebus. Bedenk dat er volop concurrentie in de stad was... dit een mooi resultaat. Allen die zich hebben ingezet voor de organisatie en/of spulletjes ter verkoop hebben ingebracht, heel hartelijk dank!

De kerkenraad heeft een oud besluit over de ‘verlopen Paaskaars’ teruggevonden. Degene die de Paaskaars krijgt (wie hem krijgt, dat beslist de kerkenraad) doet een vrije gift. Er staat dus geen vast bedrag voor.

De datum van de volgende kerkenraadsvergadering is maandag 13 juni, 14.00u. 

De kerkenraad heeft vergaderd op 23 juni 2003.

Uit de postlijst is te noemen een beoordeling van de Raad voor het Beroepingswerk van onze nieuwe beroepsvoorwaarden. De Raad kan nog geen goedkeuring verlenen, wat wel te begrijpen is. Het waren iets aangepaste artikelen uit 1985, maar die zijn toch niet meer van deze tijd.
Wij gaan nu een model dat het Landelijk Diensten-Centrum ons stuurt, bestuderen.


Er is materiaal ontvangen over een te starten lutherse cursus. U kunt in dit blad er meer over lezen.
De kerkenraad heeft de gesprekken met de cantor-organist en de huisbwaarder voorbereid die in de septembervergadering zullen worden gehouden. Het is belangrijk om het functioneren van afspraken en de onderlinge communicatie regelmatig tegen het licht te houden.
Vaste agendapunten zijn altijd: de voorgenomen kerkenfusie die moet leiden tot de tot stand
koming van de pkn (Protestantse Kerk in Nederland). Hierover meer verderop in dit blad en op onze website.
Uit de nalatenschap van dhr Beerentemfel ontving de Evang.-Lutherse Gemeente een legaat. Wij zijn blij met dit extra bedrag. Het 'geeft wat lucht' nu we een groot tekort over het vorige jaar hebben.
Denkt u ook eens na over het opnemen van uw Gemeente in uw testament? Zo helpt u mensen na u die zich willen inzetten om het lutherse kerkgebouw en de liturgie in stand te houden.
Een beschrijving van de mogelijkheden vindt u op ons internetadres. Kijkt u bij ‘Gemeente.'

De kerkenraad vraagt u, onze zieken, verpleegden en rouwdragenden op te dragen in uw gebeden.
U allen een mooie zomertijd onder Gods zegen gewenst!De kerkenraad meldt in de laatste week van augustus:

Er zijn geen vergadermededelingen. Plaatselijk nieuws is er weinig.
Te noemen valt de overkomst van dhr Th.E. Eichhorn uit de lutherse Gemeente Haarlem.
Verder heeft dhr. S. Prinsenberg, contactpersoon in Dordrecht van de Stichting Madat Nepal, gemeld, dat dit jaar geen Nepal-Bazaar in ons kerkgebouw zal worden.

Andere plaatsen moeten ook een keer aan bod komen. Maar de kans is groot dat de in het komende jaar de Nepal-bazaar opnieuw in onze gemeentezaal gehouden wordt.
Voor sommigen is de vakantieperiode voorbij, anderen gaan er nog op uit. Maar traditioneel begint in deze weken het kerkenwerk weer meer toeren te draaien. Elke impuls om deze beweging gaande te houden, is welkom.
De kerkenraad wil opnieuw benadrukken, dat door afwezigheid in de Erediensten, door gelijkblijvende of teruglopende financiële bijdragen en door ongeïnteresseerdheid in het wel en wee van de kerkelijke gemeenschap, onze Gemeente schade oploopt. Iedereen die prijs stelt op de zelfstandigheid van de Gemeente, moet voor die zelfstandigheid ook een prijs betalen, en dan bedoelen we niet alleen geld!
De kleine, overzichtelijke geloofsgemeenschap heeft in deze tijd zeker reden van bestaan.
U bent er niet voor alleen uzelf, maar ook voor de ánder die in ons kerkgebouw het evangelie hoort, zijn/haar geloof belijdt en van daaruit gesterkt en toegerust de wereld ingaat.
De kerkenraad is iedereen dankbaar die, met zijn/ haar gave, hoe klein ook, meehelpt om kerkgebouw en gemeenteleven in stand te houden.

Bidden wij in het bijzonder voor de hoogbejaarden, de zieken en de rouwdragenden om Gods troostende nabijheid.

uw kerkenraad

 
De kerkenraad vergaderde op 9 september.
In de septembervergadering kwam niet, zoals we gewend zijn, onze huisbewaarder, maar onze cantor-organist die als kerkmusicus lid van de kerkenraad is (dit is overeenkomstig onze Kerkorde).
Predikant en kerkmusicus beslissen samen over de invulling van de Liturgie. Zij werken al vijftien jaar samen en dat in een goede verstandhouding.

In het verleden zijn afspraken gemaakt: over de zorg voor het orgel, over de kwalificaties waaraan anderen die het orgel willen bespelen, moeten voldoen, en over de vergoedingen.
Enkele gebeurtenissen waarvan onze cantor-organist niet op de hoogte was, hebben het noodzakelijk gemaakt om de afspraken tegen het licht te houden: functioneren zij goed en moeten zij nog eens worden onderstreept?
Het was een zinvol gesprek, vooral omdat wij het allen geheel eens waren over het waarom van deze afspraken: ze dienen de kwaliteit van onze kerkmuziek en bevorderen onze identiteit en uitstraling naar de wereld toe.

Ds Baan en kerkenraad hebben overeenstemming bereikt over de arbeidstijdverkorting en de financiële gevolgen daarvan. Arbeidstijdverkorting is een wens van ds Baan, en de financiële gevolgen zijn gunstig voor de kerkenkas.
U als gemeenteleden zult er weinig van merken, behalve dan dat u meer eigen initiatief moet nemen wanneer u iets van ds Baan verwacht.
Op de Gemeentevergadering in november kunt u hierover desgewenst meer informatie krijgen.

De Synodale Commissie van ons kerkgenootschap wilde opnieuw een advies van alle kerkenraden aangaande de voorgenomen kerkenfusie. Op 12 december as. moet het besluit worden genomen.
Wij als kerkenraadsleden vinden de gekozen naam pkn = Protestantse Kerk in Nederland, geen vondst. Deze suggereert dat andere kerkgemeenschappen die de naam Protestants dragen, er niet toe doen.
Verder vinden wij het recht om uit te treden dat aan de Gereformeerde Kerken is toegekend, een smet op de beoogde eenheid.
De kerkenraad adviseert de Synodale Commissie dus negatief. De brief staat, samen met die van 5 mei, op de website. Klik hier.

Misschien hebt u in de afgelopen maanen nog Nederlands geld gevonden.
U weet dat u voor inwisseling een reis moet maken naar een kantoor van de Nederlandse Bank.
Dit najaar houdt Kerkinactie een laatste inzameling van dit oude Nederlandse geld. Levert u het in bij de kerkenraad tot 15 november as.?

Gemeentevergadering : 23 november

Zoals wij het nu kunnen overzien, is er alle kans, dat de jaarlijkse Gemeentevergadering plaats zal vinden op Eeuwigheidszondag, 23 november.
De Dienst is kort: een Morgengebed, met daarin de gedachtenis van de overledenen.
Belangrijke onderwerpen zijn: de toekomst van de Evang.-Lutherse Kerk; de jaarrekening over 2002. Deze vergadering moogt u niet missen!

U allen groeten wij van harte en wij vragen uw aandacht en gebed voor alle zieken en bedroefden.

Uw kerkenraad

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE

 

De kerkenraadsvergadering heeft plaatsgevonden op maandag 24 november jl.

Vermeldenswaardig is de voorbereiding van de Adventsviering.
Er is besloten, net als in het vorige jaar, het H. Avondmaal op de tweede zondag van de maand, 14 december, niet te vieren. Dat is er binnen veertien dagen toch, op het Hoogfeest van Kerstmis.
De Dienst van Woord en Gebed op zondag Gaudete is iets korter, dan kan daarna onze Adventsbijeenkomst in de gemeentezaal beginnen.

De kerkenraad zal enkele leden van de Gemeente vragen, voorbereidingen te treffen.
Na onze bijeenkomst zal het koor ‘Orpheus’ binnenkomen om zich te installeren voor zijn Kerstconcert. In de weken daarvoor en daarna zijn er nog diverse kerstactiviteiten van andere groepen in ons kerkgebouw.
We hebben op de Gemeentevergadering van 23 november teruggeblikt en het verslag besproken en aangevuld. U vindt een samenvatting daarvan hieronder. Het volledige verslag staat op onze website. Speciale aandacht hebben we gegeven aan de introductie van dhr W. van den Bos in de kerkenraad. Mogelijke taken die in overleg met hem zullen worden voorgesteld, werden besproken. Op zondag Gaudete (14 dec.) hopen wij dhr Van den Bos te bevestigen als ‘bijstander bij het Openbare Ambt van Verkondiging.’
Vulling van het open medaillon naast de kansel komt nog. Dhr Van Leeuwen gaat naar een atelier waar een sierrozet gekocht of gemaakt kan worden.

De eerstvolgende vergaderingdatum is 5 januari 2004.
De kerkenraad vraagt uw voorbede voor een ernstig zieke in ons midden. Allen een vruchtbare Adventstijd, een gezegend Kerstfeest en een mooie jaarwisseling gewenst.


De kerkenraad

KLIK HIER OM HET VERSLAG VAN DE GEMEENTEVERGADERING TE LEZEN

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE