ARCHIEF KERKENRAADSNIEUWS 2005inhoudsopgave:

 berichten in februari 2005
 berichten in maart 2005
 berichten in mei 2005
 berichten in juni 2005
 
berichten in juli-augustus 2005
 
berichten in september 2005
 berichten in oktober 2005
 berichten in november 2005

 

speciale onderwerpen:


SCHENKEN EN NALATEN

GEMEENTEVERGADERING 2005

 

 

 

   
 
 
TRINITATISKAPEL       

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 16 februari jl. We hebben veel tijd gestoken in de behandeling van de post. Er waren dan ook papieren die ons te denken gaven: aanslagen die ons worden opgelegd door de nieuwe pkn-synode in Utrecht
Wij waren onaangenaam verrast: niet alleen door de hoogte van de aanslagen maar ook door de ingewikkelde becijfering en door de ‘meersoortigheid:' nu moet ook voor de predikantsplaats betaald worden (afgezien van het feit of er een predikant is) en er is een solidariteitskas in het leven geroepen. Voor elk kerklid moet € 5,00 extra worden afgedragen.
We weten dat sommigen van u al aan het maximum van wat u missen kunt gekomen bent. Toch wagen we het onze leden te vragen, of u bij het storten van uw bijdrage rekening wil houden met deze tegenvaller voor de kerkkas.
Ds Baan liet zich scherp uit over de geldverslindende bureaucratie en de hoge kosten binnen het Landelijk Diensten-centrum te Utrecht. ‘Dit hebben we van te voren kunnen weten, maar onze Synode had alleen oog voor ‘de grote voordelen van de fusie.' Naast financiële lasten wordt er ook zware werkdruk de lutheranen opgelegd. Wij hebben te weinig mensen om in de Raden, commissies, Classes, gezamenlijke moderamina en Synode aanwezig te zijn. Vooral de kleine Gemeenten, ook hervormde en gereformeerde, zuchten onder het nieuwe bestuur en de steeds hogere aanslagen.
Natuurlijk waren de problemen vroeger ook groot, maar het besluit tot fusie is geen juiste oplossing.'

Zolang er in de pkn nog een aparte lutherse Synode is, moet deze door de gemeenteleden worden gekozen. De stemming is op 13 maart na de Eredienst, in een daartoe bijeengeroepen Gemeentevergadering. Wilt u nog invloed uitoefenen via uw stem, kom deze dan uitbrengen op 13 maart.

Het morgengebed van 6 februari jl. is goed ontvangen in de Gemeente. De kerkenraad is dankbaar voor de inzet van voorganger, cantor-organist en aanwezige gemeenteleden.

De viering van de Goede (of Stille-) Week valt dit jaar geheel in de maand maart. Samen met de eerste Paaszondag is deze tijd het hart van het kerkjaar. De kerkgang op Goede Vrijdag is belangrijk voor een goede paasviering. Uw cantor-organist en voorganger doen hun best, en doet u dat ook...?
Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond worden de avondgebeden gesproken en gezongen. De Gemeenschap Kerken Binnenstad organiseert ze.

De kerkenraad wenst Gods nabijheid voor alle rouwdragenden, zieken en hen die het zwaar in hun leven hebben.woensdag 9 maart 2005


De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 9 maart jl. Veel tijd is weer gestoken in de behandeling van allerlei kleine aangelegenheden. Ds Baan was afwezig vanwege een uitvaart in Bergen op Zoom. De kerkenraad aldaar heeft hem bij zijn vertrek als vaste predikant uitdrukkelijk gevraagd om bij uitvaarten toch nog voorganger te zijn.

Bij de vele ingekomen stukken viel op: een uitnodiging van de elg Middelburg voor het afscheid van ds J. Buller. De van oorsprong Duitse ds Buller wilde zich in zijn werk niet beperken tot één land. Nu zelfs niet tot één werelddeel.
De reacties op het vorige Morgengebed waren heel positief. De kerkenraad roept u op tot de Metten onder leiding van dhr B. van de Pas, 5 juni.
Het bedrag dat uw kerkrentmeester voor Kerkbalans 2005 tot dusver bij elkaar heeft, is € 6.500,=
Voor het kerkblad is dat € 440.= Wil een ieder die een toezegging heeft gedaan maar het daar bij gelaten heeft, het beloofde bedrag geven?
Hartelijk dank – in ‘t bijzonder voor het reeds ontvangen geld!
Maandagmiddag 14 maart hebben enkele gemeenteleden het ‘liturgisch koper' gepoetst. Een heel karwei, maar het resultaat is er ook naar. Gaat u eens snel kijken! We mogen blij zijn met dit mooie materiaal en zijn dankbaar voor de inzet van enkele ijverige poetsers.

Voor de bazaar op 30 april is het nog steeds mogelijk om spullen in te leveren. Overlegt u eerst even met dhr Lokhorst.

Allen die met verdriet en rouw worstelen, beveelt de kerkenraad in Gods genade aan.woensdag 9 mei 2005

In de maand mei is de vergaderdatum van de kerkenraad de elfde geweest.
De vorige maand is niet vergaderd. De postlijst was daarom gigantisch. Door goed ‘voorwerk' van de kerkenraadsleden waren enkel stukken op de agenda gezet die nodig behandeld moesten worden.

Opnieuw was opvallend het grote aantal stukken die uit ‘Utrecht' gekomen waren. ‘Utrecht' staat voor het Landelijk Diensten-Centrum (ldc), het omvangrijke synodekantoor.
Met grote zorg nam de kerkrentmeester kennis van de nota's die hij moet voldoen. De hoogte van de bedragen die worden gevraagd door Utrecht
ontnemen ons elk optimisme over het financiële welbevinden van onze Gemeente.
De resultatenrekening over 2004 is bijna klaar. Er is een overschot, te danken aan het legaat dat onze Gemeente mocht ontvangen. Helaas wordt een deel van dit overschot weer tenietgedaan door een tekort in het Restauratiefonds.
De huidige stand van Actie Kerkbalans is € 7.000,00.
Dat is redelijk, al verbaast de kerkrentmeester zich over de laagte van sommige bijdragen. Wie denkt met € 15 een mooie jaarbijdrage te leveren, moet weten dat per lidmaat een veelvoud van dit bedrag betaald moet worden aan de Synode.
Maar voor een enkeling is € 15 misschien een hoog bedrag...
We hebben de Staat der Kerk ingevuld en dezelfde dag nog verzonden naar de Synode. Het zijn statistische gegevens over onze Gemeente.
In 2004 hebben zich vrijwel geen mutaties voorgedaan. Eén lidmaat overleed, maar iemand anders meldde zich aan als lidmaat. Per saldo is dus het aantal lidmaten en doopleden gelijk gebleven: resp. 66 en 89.
De kerkenraad gaat in op een voorstel van ouderling W. van den Bos over de schaalcollecte in de Avondmaalsdienst. U leest in in het gemeentenieuws meer over.

Uw kerkenraad en predikant wensen u een goed begin van de zomer.woensdag 22 juni
 
De kerkenraad heeft vergaderd op 22 juni.
Een groot deel van de vergadertijd is besteed aan een gesprek met drs J.-B. Val, lid van onze Synode. Synodeleden onderhouden contacten met de plaatselijke Gemeenten, juist in deze tijd van pkn -opbouw.
Drs Val, jarenlang een ‘financiële man’ in onze Synode, gaf ons een duidelijke toelichting op het nieuwe omslagstelsel, de kosten van de predikantsplaats en de solidariteitskas waarin de kerkenraden moeten bijdragen.

De kosten voor een kleine Gemeente als de onze zijn immens. Het is triest dat de ‘lutherse leiding’ bij het formeren van de pkn zo weinig opgekomen is voor de positie van de (zeer) kleine Gemeenten. Een voorbeeld is de nieuwe regel, dat de minimum omvang van een predikantsplaats 33 % is. Kleine lutherse Gemeenten zullen in de toekomst geen (nieuwe) predikant meer kunnen beroepen.
Drs Val beaamde de zorgen van de kerkenraad. Hij gaat in de komende dagen onze jaarrekening doornemen en samen met dhr Van Leeuwen een brief opstellen om die te sturen naar de Financiële Commissie.
De kerkenraad is dankbaar voor de geboden hulp!

Mw. Walter (Cornelis de Wittstraat) heeft gekozen voor een lidmaatschap van de Protestantse Gemeente Wilhelminakerk. Ze heeft problemen met het lopen en dit kerkgebouw is zeer nabij.

Overleden is de ons welbekende ds W. Jense. Hij heeft vele Diensten in ons kerkgebouw geleid.
Ds Jense is 84 jaar geworden. Hij was een goede, trouwe pastor.

In de lijst van Erediensten ziet u tweemaal: ‘Geen Dienst.’ De kerkenraad vindt het spijtig dit te moeten vermelden, maar heeft geen reële keus. Ook is een aantal van ons met vakantie. Overigens is het in lutherse Gemeenten in ons land niet ongebruikelijk, in de zomermaanden enkele malen ‘de deuren dicht te houden.’

Wij hopen dat u allen een mooie zomer beleeft!

uw kerkenraad
   
juli en augustus

De kerkenraad heeft in de maanden juli en augustus niet vergaderd. U kunt toch op deze pagina iets lezen. Uw kerkrentmeester schrijft het volgende:

Lekkage in de C.V.

Aan het einde van het stookseizoen viel telkens de waterdruk weg.

Bijvullen met water hielp niet meer. Lekkage? De monteur van het installatiebedrijf, de Firma Nestor, kon niet zo gauw de oorzaak vinden. Hij vermoedde lekkage in het buizensysteem onder de vloer van de Kerk. Dat zou rampzalig zijn. Hoe kan je dit zeker stellen temeer daar er geen mogelijkheid te vinden was onder de vloer in de kerk te komen. Op zoek naar bouwtekeningen uit 1961 werd de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist, het Archief in Dordrecht, Bouwen en Wonen in Dordrecht bezocht. Helaas werd er geen enkele aanwijzing of tekening gevonden hoe dit systeem werd aangelegd. Nogmaals Nestor erbij gehaald om te overleggen hoe dit probleem op te lossen. Er werd besloten eerst een luik te maken in de zaal van het Gemeentecentrum om daar de ruimte onder de vloer te inspecteren. Als dit geen succes oplevert wordt overwogen te proberen een tegel in de kerk te lichten. Al met al langdurige en kostbare werkzaamheden die de Gemeente te wachten staan. Als er inderdaad een lekkage onder de vloer is, hoe moet dan de kerk verwarmd worden? Als Kerkrentmeester vraag ik U alvast financiële steun in de volgende onderhoudscollecte. Een extra bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

H. van Leeuwen.

Bij ‘het ter perse gaan’ van dit Kerkblad bereikt mij het bericht dat de monteur van Nestor voor de zekerheid eerst de zone's van het systeem apart onder druk heeft gezet. Hierbij bleek dat er water lekte in het expansievat. Het is voor 90% zeker dat dat de oorzaak is. Bij de eerste controle bleek dat nog niet. Een nieuw expansievat is reeds besteld; kosten ca. € 200. Als na montage blijkt dat alles weer functioneert is dat een grote opluchting.
H.vL.

Onze huisbewaarder, dhr Lokhorst, wordt uitgenodigd om de kerkenraadsvergadering op 14 september as. bij te wonen. Dan kunnen de werkzaamheden worden geëvalueerd en kan het beleid voor de toekomst zo nodig worden bijgesteld.
Voor predikant en cantor-organist is de vakantie weer voorbij. Een woord van dank richt de kerkenraad tot hen die in de afgelopen zomermaanden voorgegaan zijn in de metten, en aan hen die op het orgel de gemeentezang hebben begeleid.
Uit de ingezonden kopij blijkt, dat Cobi Fontein een bijzondere ervaring op de orgelbank heeft gehad. Denkt u niet aan het lied: ‘Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? (Nou, nou?) Allemaal beestjes...’ Nee, dit was nuchtere verbeelding, eerlijk waar.

De zieken en de door ouderdom verzwakten in onze Gemeente wil de kerkenraad u in uw gebeden aanbevelen.

uw kerkenraad en predikant wensen u een goede nazomer en begin van de herfst.woensdag 15 september

De kerkenraad heeft vergaderd op 14 september. Op deze vergadering was dhr Lokhorst uitgenodigd. Het gesprek met onze huisbewaarder was plezierig en kort, een bewijs dat de samenwerking uitstekend is. Het laatste nieuws dat hij ons geven kon, was een grote opluchting voor ons: de lekkage van de verwarmingsinstallatie lag aan het expansievat.
Inmiddels is een nieuw vat aangeschaft en al geplaatst. Een kostbare vervanging, maar bij lange na niet zo duur en ingrijpend als het opbreken van de kerkvloer.
Dhr Lokhorst meldde, dat hij begin november het kerkgebouw enkele werkdagen wil huren voor een grote presentatie van meubelen en tapijten.

De postlijst was eerst zeer uitgebreid, begrijpelijk na de zomervakantie. Maar door zorgvuldig selecteren vooraf konden enkele kerkenraadsleden een lijst presenteren die precies op een vel papier paste.
Een flink deel van de post bestond uit brieven, nota's en folders afkomstig van de het pkn-hoofdkantoor te Utrecht. Ook waren er uitnodigingen, steunverzoeken en post van instanties in Dordrecht. Twee kerkenraadsleden gaan opnieuw naar de ledenvergadering van de Lutherse Diaconessen-Inrichting. Dit fonds heeft ons leningen verstrekt op zeer schappelijke voorwaarden. Daarom willen wij onze betrokkenheid laten blijken.
Een andere bijeenkomst is de Lutherdag in Utrecht, op 29 oktober.
Het gesprek met drs J.-B. Val op de kerkenraadsvergadering van 22 juni jl. heeft een vervolg gekregen. Dhr H. van Leeuwen ontving waardevolle aanwijzingen om onze jaarrekening te verbeteren en meer op de huidige situatie af te stemmen.

De kerkenraad is teleurgesteld in de veeleisendheid van de nieuwe kerkorde voor samenwerking en eenheid met de kerkenraden van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente op het Eiland van Dordt. De lutherse gemeente zou moeten worden gesplitst, want de gebiedsdelen rond het Eiland van Dordt kunnen niet meegenomen worden. De kerkenraad beëindigt de gesprekken. Ds Baan benadrukt andermaal, dat de hoeveelheid verplichtingen voor de kerkenraad, groter is geworden na de invoering van de pkn-kerkorde. Maar heel weinig werd er gesproken over de nadelen van de kerkenfusie...
Toch blijven wij andere contacten onderhouden: dhr Van den Bos in de classis, ds Baan in het Dordtse pastoresconvent.

De kerkenraad nodigt u uit voor de Gemeentevergadering, te houden op 30 oktober 2005.
Dit is belangrijk omdat wij met elkaar in gesprek moeten blijven over de toekomst van onze kerkgemeenschap. Denkt u niet: dat is de zoveelste keer. Nee, want misschien zijn er nieuwe mogelijkheden om te bespreken.
De Eredienst op die dag is iets korter, zodat de gemeentevergadering niet te zeer uitloopt in de middag.

De kerkenraad hoopt dat u er allemaal bent, op 30 oktober en in de Erediensten op de andere voorgaande zondagen.
De zieken, thuis of in het ziekenhuis, wensen wij Gods nabijheid toe.
Een hartelijke groet voor u allen.

Uw kerkenraadwoensdag 19 oktober

De kerkenraad heeft vergaderd op 19 oktober jl. De postlijst was niet zo omvangrijk als in de vorige vergadering. Ook waren er brieven bij die ons heel blij maakten. Een brief van de stad Dordrecht over aanslagen voor het rioolrecht. Deze aanslagen zijn over enkele afgelopen jaren doorgehaald. We krijgen dus een aardig bedrag terug!

Ook van een lutherse instelling hebben we een mooie gift ontvangen, waarmee we een deel van een rekening kunnen betalen: namelijk die van het herstel van de verwarmingsinstallatie. Het betreft het plaatsen van buizen langs wand en plafond van de kerkenraadskamer, om de waterstroom ‘om te leggen.' Tegelijkertijd zijn elders in het gemeentecentrum ook bestaande buizen vervangen.

Wij bespraken de verwarring rond de tekorten van de landelijke kerk pkn. Het heeft uitgebreid in de kranten gestaan, tot ergernis van de kerkleiding. Maar het is eigen schuld, want zij die de pers ingelicht hebben, kregen op eerder verzonden brieven geen antwoord van de kerkleiding. Ook wij hebben dat meegemaakt, dat onze brieven zelfs geen ontvangstbevestiging waardig gekeurd werden. Het zegt alles van de stroperige bureaucratie waarin de pkn-top gevangen zit.

Samen met dhr drs J.-B. Val heeft dhr H. van Leeuwen onze balans opnieuw opgezet. De cijfers geven nu een duidelijker beeld van de malaise waarin onze financiën verkeren. De nieuwe opzet is nodig willen wij ons verzoek om steun bij de synode aannemelijk maken.

In de voorbereiding op de gemeentevergadering (30 oktober) kwam de bewoording van het thema tot stand: ‘wat kunnen wij meer samen doen?' Een verslag komt in de volgende aflevering van dit blad.

Op 11 december, Gaudete, de Derde zondag in de Advent, hopen wij na de Eredienst onze Adventsbijeenkomst in de gemeentezaal te houden. U moet echt allemaal komen! Gezellig, smakelijk, vreugdevol!

Voor de Eredienst van zondag 1 januari 2006 kan geen van de gevraagde voorgangers bij ons komen, en de verwachting is, dat een vrij groot deel van de meelevenden afwezig is. De kerkenraad stelt u voor, dat het kerkgebouw op deze nieuwjaars-zondag gesloten zal zijn.

Niet alleen bestuurlijke zaken behandelen wij.
Ook het wel en wee van u, gemeenteleden, komt ter sprake. Weest u er van verzekerd dat wij met u meeleven. Wij roepen u op, de zieken en hoogbejaarden in uw gebeden te gedenken.

U allen een rustige herfsttijd gewenst!

De kerkenraad 

woensdag 16 november
 
De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 16 november jl.
Ditmaal slechts een kort verslag.
Een stoelenmatter heeft een flink aantal stoelen gerepareerd. Het was hard nodig.
Op 16 maart 2006 is er een officiele ontmoetingsdag voor lutheranen. Deze dag neemt a.h.w. de plaats in van de Generale Kerkelijke Vergadering die in de pkn-kerkorde niet meer voorkomt. Nadere berichten volgen.

Ouderling W. van den Bos heeft deelgenomen aan de classisvergadering. Hij zal de Gemeente ook vertegenwoordigen in de Gemeenschap Kerken Binnenstad.
Wij hebben uitgebreid van gedachten gewisseld over een groter aantal Metten in het komende kerkjaar. Voordelen zijn: meer deelname van gemeenteleden in het voorgaan, en kostenbesparing doordat minder gastpredikanten hoeven te komen.
Een nadeel is, dat er minder prediking zal zijn. We hebben nog geen besluit genomen, want dit besluit kan niet zonder uw inbreng tot stand komen.
De Eredienst op 11 december is iets korter. Daarna gaan wij naar het gemeentecentrum voor de Adventsbijeenkomst.
De datum van de eerstvolgende kerkenraadsvergadering is 11 januari 2006.

Uw kerkenraad wenst u – en in het bijzonder hen die eenzaam zijn of tobben met ziekte – een zinvolle Advent- en een mooie Kersttijd. De kerkenraad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige_tekst