ARCHIEF KERKENRAADSNIEUWS 2007inhoudsopgave:

 berichten in januari 2007
 berichten in februari 2007
 berichten in maart 2007
 berichten in april 2007
 berichten in mei 2007
 berichten in juni 2007

 

speciale onderwerpen:


SCHENKEN EN NALATEN

GEMEENTEVERGADERING 2007

 

 

 

 

   
 
 
TRINITATISKAPEL       

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 18 januari jl. Wegens ziekte en afwezigheid ontbraken twee van de vijf kerkenraadsleden.
Er was vrij veel ingekomen post. Maar een deel daarvan bestond uit bedankbrieven, prettig te lezen en niet tijdrovend! Er was ook een opvallend aantal enquêtes, verzonden door de pkn en door werkgroepen. Het is typisch, in een tijd van achteruitgang, hoe ijverig de pkn doende is, wat rest in kaart te brengen. Voor de kerkenraad betekent het wéér meer werk, en dat was toch niet de bedoeling van de kerkenfusie...?

Uit de hoeveelheid kleine en grote bespreekpunten stak één daar boven uit: de keuze van een nieuw lid van de kerkenraad. Na een voorbereidende bespreking stelt de kerkenraad een te kiezen kandidaat voor: dhr B.H.G.C.M. van de Pas te Papendrecht. De Gemeente mag een tegenkandidaat voordragen. Deze voordracht moet door tenminste tien stemgerechtigde gemeenteleden schriftelijk worden meegedeeld aan de kerkenraad, vóór 15 februari.
Uit de beide kandidaten moet de Gemeentevergadering kiezen. Wordt geen tegenkandidaat voorgedragen, dan hoeft de Gemeentevergadering niet te worden gehouden en is dhr Van de Pas gekozen. Hij heeft dan al op 15 februari als diaken zitting in de kerkenraad. Bevestiging is een liturgisch gebeuren, vindt later plaats. De verkiezing is het belangrijkste.
De nieuwe diaken wordt de opvolger van mevr. Van Vliet, die de wens te kennen heeft gegeven, aan het begin van de zomer de kerkenraad te verlaten.

Dhr Van Leeuwen heeft afgeloste beleggingen gunstig herbelegd en is bezig met de verzending van de formulieren van de actie Kerkbalans.

De kerkenraad wenst allen die tobben met hun gezondheid of met eenzaamheid Gods zegen toe.
En aan u allen een hartelijke groet.

Uw kerkenraad

VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2006

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 22 februari jl. Aanwezig was ook de kascommissie – ten gevolge waarvan het pasgekozen kerkenraadslid dhr B. van de Pas ‘een dubbele pet’ droeg (voor deze keer dan nog). Het andere lid van de kascommissie was dhr W. Slinger. De beide heren stelden de kerkenraad indringende vragen, vooral over de schuld van Kerkbeheer aan de Diaconie en over het financiële beleid met het oog op de toekomst.

Het is goed dat eens met nieuwe ogen gekeken wordt naar onze financiën, juist nu wij binnenkort bezoek mogen verwachten van iemand van de financiële commissie in onze Synode.
Bij de ingekomen post viel de correspondentie op tussen onze kerkrentmeester en de eneco. Deze energieleverancier heeft fouten gemaakt bij het opmaken van de nota.
Ds Baan vertelde bij het agendapunt mededelingen over de onverkwikkelijke discussie tussen het pkn-hoofdkantoor en de Bond van Nederlandse Predikanten. Het Landelijk Diensten Centrum is van plan, de predikanten de status van trendvolger te ontnemen. Dat betekent dat de predikantstractementen niet meer gelijk op gaan met de salarissen bij de overheid. Maar het eigen personeel in het Utrechtse hoofdkantoor blijft wel trendvolger...
Tot de kerkenraad zal dit jaar nóg een nieuw lid moeten toetreden. Mevr. Van der Beek heeft de wens te kennen gegeven, net als Mevr. Van Vliet af te treden vóór de zomervakantie. Een meelevende heeft ons al toegezegd, ambtsdrager te worden wanneer dat nodig is. Een gesprek met deze kandidaat moet nog worden gehouden, zodat we nu nog geen verdere mededelingen kunnen doen.
De bevestiging en inzegening van dhr Van de Pas zal plaatsvinden op zondag Reminiscere, 12 maart. Bij inzegenen hoort de handoplegging. Onze nieuwe diaken stelt dit mooie, zinvolle ritueel op prijs en dat vinden wij verheugend!
Ds Baan heeft weer een vijftal jaren predikantschap volgemaakt, zodat hij recht heeft op drie maanden studieverlof. Deze maanden zullen zijn: juni, juli en september. De kerkenraad gaat onderzoeken, hoe het gemeentewerk in die tijd voortgang vinden kan.
De kerkenraad heeft het aanbod van Jeannet Bond om gemeenteleden te bezoeken, met dank aanvaard. Helaas zijn haar eerste pogingen om afspraken te maken, niet overal succesvol geweest. Het zijn de ‘randkerkelijken’ die geen behoefte of interesse hebben. Het is een probleem waarmee ds Baan en mevr. Van Vliet al zolang zij hier zijn, ook worden geconfronteerd.
In de vorige aflevering van dit blad ontbrak het tele-foonnummer van mevr. Bond: het is 078 6132689.

Voor de agenda van de komende kerkenraadsvergadering (15 maart) komen o.m. aan de orde: het opzetten van een ‘eenmalige schoonmaakploeg’ voor een extra poetsbeurt in onze gebouwen, en het bespreken van een mogelijke bazaar op 30 april.

Het is binnenkort weer Veertigdagentijd. Een periode van voorbereiding en bezinning. De kerkenraad hoopt op een zinvolle tijd, in het bijzonder voor hen die moedeloos of ziek zijn.
VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT
vergaderingen in 2006
TRINITATISKAPEL
De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 15 maart jl. De postlijst was niet lang, dankzij voorafgaande schifting van de ingekomen stukken. De nieuwe diaken had in zijn ijver al verschillende documenten bestudeerd. Wij hopen dat het verdelen van de stukken onder de kerkenraadsleden het efficiënt vergaderen nog meer ten goede komt.

De kerkrentmeester is teleurgesteld in de nota van de nieuwe energielevering eneco-direct. Dit nieuwe contract is ons notabene aanbevolen door de landelijke pkn-top. Deze kerkleiding kost ons al veel meer geld dan vroeger en nu wordt ook onze energie- rekening hoger. We onderzoeken hoe we dit nieuwe contract kunnen opzeggen.
Wij hebben het boekje ‘Lutherse Leerstukken' ontvangen. Dit gaat over ‘andere onderwerpen van Maarten Luther en de lutherse traditie' (p. 5) na de verschijning van een eerste brochure ‘Lutherse Spiritualiteit.' De kerkeraad laat een aantal exemplaren komen voor de meelevende gemeenteleden.

De viering van de Goede (of Stille-) Week valt dit jaar geheel in de maand april. Samen met de eerste Paaszondag is deze tijd het hart van het kerkjaar. De kerkgang op Goede Vrijdag is wezenlijk voor een goede paasviering. Uw cantor-organist en predikant vroegen zich in de afgelopen jaren menigmaal af, welke bezigheden van kerngezonde meelevenden belangrijker waren dan de kerkgang op Goede Vrijdag...
Het bezoek van de synodeleden mw Fritz (voorzitter) en dhr Littel (vice-voorzitter) op woensdag 22 maart was aanleiding voor een gedachtewisseling over ons beleid. Willen wij financiële ondersteuning, dan moeten wij een ‘goed verhaal' hebben: hoe denken wij gemeente te zijn, nu en in de toekomst?
Dhr Van Leeuwen meldt, dan het totaal aan toegezegde vrijwillige bijdragen € 6.300,= is. Maar er moet nog een flink bedrag daadwerkelijk binnenkomen. Mag de kerkenraad daarin ook op u rekenen?
Dhr Van den Bos heeft de classicale vergadering bezocht namens onze Gemeente. Dit was een gecombineerde gereformeerd-hervormde bijeenkomst. De afgevaardigden hopen dat in 2009 deze combinatie definitief is.
Het studieverlof van ds Baan wordt besproken. U kunt op deze - en op een nog te verschijnen pagina daarover meer lezen.

Wij vieren het Paasfeest in de komende maand. De kerkenraad wenst alle zieken en verzwakten de kracht toe die gelegen is in het nieuwe leven dat Christus bevochten heeft op de dood.

Studieverlof juni, juli en september  (notitie van ds W. Baan)

Na opnieuw vijf volbrachte dienstjaren kan een predikant gebruik maken van het recht op drie maanden studieverlof. Het is belangrijk voor een predikant om te blijven studeren. In mijn geval heb ik altijd gestreefd naar het schrijven van nieuwe preken, ook al worden telkens dezelfde Schriftlezingen gebruikt. Het is een geestelijke discipline: voorkomen dat ik blijf stil staan. Mijn persoonlijke ontwikkeling gaat gelijk op met mijn Schriftuitleg en Verkondiging.
Dit studieverlof is het vierde dat ik opneem.
De kerkenraad en ik hebben altijd tot wederzijdse tevredenheid de afspraken onder elkaar geregeld. Het wordt nu ook weer maatwerk: sommige werkzaamheden zal ik wel blijven doen, andere laat ik aan de kerkenraad over. Twee voorbeelden: in de Erediensten ga ik voor conform het rooster. Alle doordeweekse contacten met mij gaan via de kerkenraad.
Voordat het studieverlof begint, kunt u op deze plaats opnieuw iets lezen dat gaat over de inhoudelijke en praktische kanten van dit studieverlof.

Synodeleden op bezoek

Op woensdag 22 maart jl. hebben twee leden van de Financiële Commissie van onze Synode een gesprek gehad met een deel van de kerkenraad. Dhr W.J. Littel en dhr K. van de Wetering (vervanger van mw ds Fritz) bespraken met ons de financiële toestand en de toekomst van onze Gemeente. Ook drs J.-B. Val was aanwezig; hij had al eerder met dhr Van Leeuwen een kritische blik op het cijfermateriaal geworpen.
Duidelijk was dat het terugbrengen van de predikantsplaats van 50% naar 33? % formeel in orde moet worden gemaakt. Vervolgens werd het punt van bespreking, voor welke termijn deze vermindering soelaas zou bieden.
De Financiële Commissie gaat dit uitwerken en zal daar t.z.t. ons over berichten.
Het gesprek vond plaats in een sfeer van hartelijkheid en vertrouwen.
De kerkenraad kon melden, dat met enkele jongere leden een soort revitaliseringsproces op gang komt. Dit was voor de synodeleden een gegeven, dat eventuele steun wel degelijk zinvol is.
Wij zijn de heren Littel, Van de Wetering en Val dankbaar dat zij naar Dordrecht zijn gekomen en hebben geluisterd naar wat ons hoog zit en naar wat ons inspireert.

de kerkenraad
VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2006

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op 17 mei.
Op de postlijst stond de gebruikelijke grote hoeveelheid stukken. Soms verbazen wij ons over de luxe folders die ons door de beleids- organen van de pkn worden toegezonden. Post waar we wél blij mee zijn is de brief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, dat wij € 399,00 subsidie ontvangen t.b.v. het orgel.

Twee belijdende leden zijn gestorven in de eerste week van mei. Hun achternaam luidt Korpershoek. De ene woonde in Papendrecht, de andere in Zwijndrecht.
De bazaar op 29 april j.l. heeft € 250,00 opgebracht. Het was voor de betrokken gemeenteleden - in het bijzonder voor dhr Lokhorst - een hele opgave. Nu er zo weinig opbrengst is, overwegen zij om met de bazaar te stoppen. In elk geval is de kerkenraad blij met de inzet en bedankt ieder van harte.
Dhr Van Leeuwen presenteert de voorlopige versie van de jaarrekening over 2005. Wij spreken af hoe we verder gaan om een definitieve versie te maken die door de kascommissie kan worden goedgekeurd.

Voor de komende maanden moet veel geregeld worden. Er komen hernieuwde contacten met onze Synode en het vervaardigen van drie afleveringen van het kerkblad moet worden voorbereid.
Helaas zijn er heel wat zomerzondagen waarop geen predikant is. Noodgedwongen zal ons kerkgebouw op tenminste vier zondagen, allen in juli en augustus, gesloten zijn. Dhr Van den Bos heeft het voorstel ingediend, om voortaan één keer per maand het Morgengebed te zingen. Hierover spreekt de kerkenraad in de volgende vergadering.

Op zondag Trinitatis, 11 juni, leggen de dames G. van Vliet en W. van der Beek officieel hun ambt neer, resp. als diaken en ouderling. Aandacht hiervoor in de Eredienst willen zij niet. Wel kunnen in de gemeentezaal enkele woorden van dank worden gesproken.
Inmiddels hebben Mevr. Van der Beek en ds Baan een oriënterend gesprek gevoerd met een gemeentelid dat zich bereid verklaard heeft, tot ouderling te worden gekozen. In een komende aflevering van dit kerkblad kunt u van de procedure kennis nemen.

Uw kerkenraad wenst u een goed begin van de zomer.

In Memoriam

Op 2 mei jl. overleed in de leeftijd van 71 jaar de heer Johannes Adrianus (Joop) Korpershoek. Kort daarna, op 4 mei, overleed in de leeftijd van 8 jaar, de heer Nicolaas (Niek) Korpershoek. Beide heren waren belijdend lid van de lutherse kerk.
Maar de aardigste overeenkomst is, dat zij beide gewerkt hebben in de administratie en het secretariaat van het christelijk middelbaar onderwijs.
Dhr Niek Korpershoek is tevens secretaris-kerkenraadslid geweest. Hij heeft zich met overgave inge- zet om de restauratie van ons kerkgebouw voor te bereiden en tot een goed einde te brengen.
De Heer zij de beide weduwen en hun kinderen troostend nabij.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

mededelingen in juni/juli 2006

TRINITATISKAPEL

In Memoriam ds Dusan Pobuda

Op 11 juli jl. is in de leeftijd van 78 jaar overleden ds Dusan Pobuda. Op de voorafgaande zondag deelde ik aan de Gemeente mee, dat hij naar de beoordeling van de artsen niet langer dan een week te leven had. Maar dinsdagochtend al overleed hij in de vroege ochtend.

Wij zullen hem missen. Hij was in ons midden predikant in de klassieke zin: iemand die het uitstraalde, in gedrag, in woorden, in aandacht voor ons allen. Zelf zou hij van deze lof niet willen weten. Hij wilde de kerkgangers enkel op Christus wijzen.
Op vrijdag 14 juli was de uitvaart vanuit de lutherse kerk. Bij de familie en onze gemeenteleden voegden zich leden uit gemeenten waar ds Pobuda had gestaan. Ook collega J. Roskam was aanwezig. Op de begraafplaats kwamen er andere mensen bij, bijvoorbeeld vrienden van de kinderen.
In de verkondiging heb ik, uitgaande van de tekst op de rouwbrief: 2 Timotheüs 4:7, nadruk gelegd op de hoge taakopvatting en de evangelische invulling die voor ds Pobuda zo kenmerkend was.
De oudste zoon memoreerde de grote betekenis die zijn vader voor hem en zijn broer en zus had en heeft. Ook schetste hij de zware opgave om in Nederland opnieuw te beginnen als predikant.
Laten wij in onze gebeden de familie opdragen aan de Heer.

Nieuwe studiekring

Enkele jaren geleden was het onmogelijk om de studiekring in stand te houden. Door afhaken en overlijden was het aantal deelnemers onder een aanvaardbaar minimum gekomen. De overschietende tijd ging ik gebruiken voor het uitbouwen van de website en om nog efficiënter het kerkblad te produceren.
Nu mijn beroepingspercentage teruggebracht wordt tot 33 1/3 %, komen er aanpassingen. Het is toch onaanvaardbaar dat er al jaren geen doordeweekse bijeenkomst is. Vervaardigen en versturen van het kerkblad gaat voortaan de kerkenraad doen. De website blijf ik bijhouden.
Het belangrijkste nieuwe is: ik ga een nieuwe studiekring leiden. Daar is vraag naar, zoals mij is gebleken uit opmerkingen van leden die in de afgelopen jaren zich aangesloten hebben.
De eerste bijeenkomsten zullen worden gewijd aan liturgiek. Het ‘hoe en waarom’ van de liturgische gebruiken zal veel stof tot luisteren en spreken opleveren!
Halverwege de reeks avonden overleggen we over de definitieve keuze die we tezamen maken: voor bijbelstudie of theologische thema’s. In de tweede helft van september beginnen we op een nader te bepalen avond. Over de frequentie spreken we nog. Ik heb er hoge verwachtingen van!

W. Baan

De kerkenraad heeft vergaderd op 28 juni 2006. Enkele notities uit deze vergadering zijn:

De familie Van Veen is overgeschreven naar de Lutherse gemeente te Zierikzee.

Op 9 juli wordt na de dienst afscheid genomen van de dames Van de Beek en van Vliet - Wolzak.

Van de classis en de Gemeenschappelijke kerken Binnenstad valt over de laatste te melden dat er wordt gesproken over de samenwerking met de Evangelische Gemeenten in Dordrecht. Niet iedereen is hier gelukkig mee.

Er is een bijdrage ontvangen van het fonds Luthers Lidmatenhuis te Rotterdam.

Kerkopenstelling op de zaterdagen. Er zijn moeilijk mensen te vinden om in de kerk aanwezig te zijn als deze op zaterdag open is. Misschien moeten we volgend jaar naar twee open zaterdagen per maand.

Metten. Er wordt voorgesteld om iedere maand een keert het morgengebed te zingen. Redenen daarvoor zijn enerzijds financieel, anderzijds voelt een aantal kerkenraadsleden er veel voor om op deze maneir de metten een volwaardige plaats te geven naast andere kerkdiensten.

Mevrouw Tonino heeft contact gezocht met de kerkenraad om te informeren naar mogelijkheden om met een vrouwenkoor o.l.v. dhr. Koevoets in onze kerk te repeteren en zo nu en dan een bijdrage te leveren aan de diensten. De kerkenraad gaat hier mee akkoord.


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2006

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op 4 oktober 2006

Op deze eerste vergadering na de zomer was er veel post. Opvallend veel pkn-stukken stonden op de lijst: circulaires, brochures, mededelingen van de Synode over premies en de onvermijdelijke rekeningen.

Bij een enkel stuk was de datum van antwoord al verstreken. Zo staat in het Jaarboek dat gaat verschijnen onze kerkenraad nog in oude samenstelling. Het Jaarboek is weer te bestellen, de lijst om op in tekenen wordt binnenkort neergelegd.
De pkn verwacht voor 1 november een begroting.

Toestemming is verleend om de verlaging van het arbeidspercentage van ds Baan tot 33 1/3 % in orde te maken. Dit komt bij de classis vandaan, dat is voor ons nieuw. Alles is maatwerk, want de standaard beroepsbrief is in dit geval niet bruikbaar.
De classis vergadert op 16 november in ons gebouw. Ds Baan zal voor deze keer ouderling Van den Bos vergezellen.
Het Provinciaal Dienstencentrum in Capelle gaat sluiten, net als de andere in de rest van Nederland. Er komen rond het hoofdkantoor in Utrecht vier steunpunten. Waarschijnlijk zal er één in Dordrecht zijn.

Dhr Lokhorst, onze huisbewaarder, was gedurende een deel van de vergadering aanwezig. Wij spraken over het werk, over noodzakelijke aanpassingen en aanvullingen in de keuken en over een formalisering van het huurcontract. Onze huisbewaarder heeft het zeer naar zijn zin en de kerkenraad is blij met de goede samenwerking.
De verhuur aan verenigingen en gezelschappen neemt toe, het aantal huwelijksvieringen loopt wat terug. Per saldo zijn de inkomsten prima. We gaan onderzoeken hoe er op professionele manier reclame voor het gebruik van onze gebouwen kan worden gemaakt.

Mevr. A. Kramer is bereid om toe te treden tot de kerkenraad. Sinds enige tijd is het toegestaan dat getrouwden in één kerkenraad zitting hebben, met dien verstande dat dan een verlenging van de zittingstermijn voor een van de twee uitgesloten is.
De procedure wordt in gang gezet. Komen en geen tegenkandidaten, dan kan mevr. Kramer eind deze maand gekozen zijn.

Het lijkt nog ver weg, maar de Advent is al in bespreking! Op dit moment is de invulling van de derde en de vierde adventszondag duidelijk: op de derde zingt het koor Chantéz (Papendrecht) een Engelse carolservice, op de vierde is ds Baan 25 jaar predikant en combineren we de festiviteiten met onze adventssamenkomst na de liturgieviering.

W. Baan