GEMEENTEVERGADERING  2003


Verslag van de Gemeentevergadering op Eeuwigheidszondag, na de Metten, 23 november 2003
Het aantal deelnemers was 19.

    
Mevr. W. van der Beek, voorzitter, opende de vergadering en sloot aan bij de gedachtenis der overledenen die in het Morgengebed had plaats gevonden. Zij haalde één naam aan: die van wijlen onze kerkenraadsvoorzitter J. van Driel. Zij sprak met dankbaarheid over zijn grote wijsheid en inzet. Maar sinds kort, zo vervolgde zij, weten we tot onze vreugde dat we er een nieuw kerkenraadslid bij krijgen. Daarover in de vergadering later meer.
   

De voorzitter blikte terug op de belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen kerkjaar. Belangrijk voor de uitstraling van de Gemeente is de zaterdagmiddagopenstelling van het kerkgebouw. Een tweede zaak van dit kaliber is de eerste radiokerkdienst die verzorgd is door de atos i.s.m. de Christelijke Omroep Zwijndrecht. Na een ‘strijd’ van drie jaar is het dhr Slinger gelukt, deze lokale omroep zover te krijgen om van een aanvankelijke afwijzing terug te komen. Eén Dienst is reeds opgenomen en uitgezonden. Voor 2004 zijn ons maximaal twee Diensten toegezegd.
Een bazaar op Koninginnedag heeft opnieuw de saamhorigheid in de Gemeente versterkt en een aardig bedrag opgeleverd.

De volgende drie agendapunten werden door ds Baan toegelicht en ingevuld.

Predikantswerk
Ds Baan deed een korte terugblik op zijn werk in het afgelopen kerkjaar. Naast de Erediensten en geregelde huisbezoeken bij enkele leden komen kerkblad, internet website en ledenregister geheel voor zijn rekening. Dan zijn er de vergaderingen en incidentele taken als het begeleiden van stervenden en voorbereiden van - en voorgaan in uitvaarten.
Inmiddels zijn kerkenraad en predikant het eens geworden over arbeidstijdverkorting. Dit is voordelig voor beide partijen. De kerkenraad gaat minder betalen, ds Baan krijgt meer tijd voor eigen werk. De gemeenteleden hoeven zich geen zorgen te maken: ds Baan is in principe elke dag te bereiken en kan zo nodig binnen een dag voor u klaar staan, als dit in alle redelijkheid aan hem wordt gevraagd. Alleen wordt daarvoor van u meer initiatief verwacht. De donderdagen komen na 1 mei 2004 ook allen vrij, omdat ds Baan zijn werk in Bergen op Zoom dan beëindigt.

Verkiezing van een nieuw kerkenraadslid
De Gemeenteleden hebben geen tegenkandidaat voorgesteld naast dhr W. van den Bos. De mogelijkheid, een tegenkandidaat voor te stellen, is overeenkomstig ons huishoudelijk reglement, om te voorkomen dat de kerkenraad het alleenrecht van aanvulling zou hebben. Nu echter stemt de Gemeente in met de verkiezing van dhr Van den Bos. In de kerkenraadsvergadering van januari 2004 zal de herverdeling van taken worden besproken. De bevestiging zal eerder plaatsvinden: in de Eredienst op zondag Gaudete.

De consequenties van de komst van de beoogde fusiekerk
Ds Baan noemde enkele data: op 12 december a.s. besluiten de afzonderlijke Synoden, of hun kerkgenootschappen mee zullen gaan met de pkn, de Protestantse Kerk in Nederland. Per 1 januari zijn er, los van dit besluit, al zakelijke afspraken tussen de drie kerkgenootschappen van kracht. In mei 2004 kan de pkn officieel realiteit zijn.
Onze Synode zal nog 10 jaar bestaan en mag bindende adviezen uitbrengen wanneer besluiten over lutherse Gemeente moeten worden genomen.
Gemeenten die voor de vorming van de pkn zijn, kunnen geen groot enthousiasme opbrengen. Ook zijn de financiële consequenties nog niet geheel duidelijk. Veel zorg is er in kleine Gemeenten over een dreigende lastenverzwaring, financieel en personeel. Maar wanneer onze Synode op 12 december afhaakt, geeft dit nog meer onzekerheid. Zakelijk gezien is het voor ons kerkgenootschap moeilijk om zich terug te trekken uit de arbeidsorganisatie.

Dhr H. Van Leeuwen gaf uitleg over de jaarrekening van 2002, onder dank aan kascontrole commissie (mw De Swart en dhr Slinger). De financiële situatie van kerkbeheer is opnieuw slechter geworden. Voor het eerst vertoonden de betaalrekeningen aan het einde van 2002 negatieve saldi. Gelukkig hoefden nog geen effecten te worden verkocht, maar de spaargelden zijn nagenoeg op. Nu was 2002 wel een 'duur jaar.' De hoge kosten voor de folders en de fotokaarten van het kerkgebouw zijn volledig voldaan – dat vertekent het beeld van de uitgaven enigszins.
De vrijwillige bijdragen zijn wat achter gebleven. Wel ziet het er dit jaar beter uit, maar uw bijdragen zijn hard nodig. Wat wel gestegen zijn: de collecten en de opbrengsten uit verhuur.
De cijfers van de diaconie zien er gezonder uit. Zo kan kerkbeheer een rekening-courant hebben bij de diaconie. Maar het gaat hier om geleend geld, en dat blijft eigendom van de diaconie.
Tot slot deelt dhr Van Leeuwen mee, dat een ieder die wil, inzage kan krijgen in de precieze cijfers, na een afspraak met hem gemaakt te hebben.

Na de pauze krijgt mw Van Vliet het woord en doet verslag van haar werk als diaken. Zij doet ziekenbezoek, houdt het collecterooster bij en bestudeert de ingekomen post om kopij voor het kerkblad te leveren. De collecten en giften vanuit de diaconie gaan naar Kerkinactie, en plaatselijk naar de Telefonische hulpdienst, het Diaconaal Aandachtscentrum en De Hoop hulp aan drugsverslaafden.
Ook Zespeka, een protestantse stichting voor hulpverlening aan jeugd, krijgt steun van onze diaconie.

In de Rondvraag kwamen diverse vragen over de vorming van de pkn en haar consequenties bij ds Baan terecht.
Het zelfstandig doorgaan van onze Gemeente kon hij garanderen: zolang maar de lijst van Erediensten elk jaar op orde zou zijn! Er moeten ook tenminste drie kerkenraadsleden werkzaam zijn.
Dat wij ingedeeld zijn bij de Gereformeerde classis, hebben wij voor kennisgeving aangenomen. We kunnen er geen bijdrage aan leveren. Maar zouden er onoplosbare problemen in onze Gemeente zich voordoen, dan kunnen wij niet om de classis heen. Wij mogen ons niet eerst wenden tot onze eigen Synode, wij moeten naar de classis om hulp te vragen.
Gereformeerde Kerken kunnen na het besluit tot fusie nog uittreden, gedurende tien jaren, en hun bezit meenemen. Voor ons komt het over als een vrijbrief die de eenheid op losse schroeven zet... maar gereformeerden verdedigen dit recht op basis van hun huidige plaatselijke zelfstandigheid.
De Vereniging tot Instandhouding van de ELK is nog actief, zij het dat de leden een hoge gemiddelde leeftijd hebben. De Vereniging probeert, Gemeenten die kritisch zijn of tegen de fusie, waar mogelijk de helpende hand te bieden.
Predikantstractementen en -pensioenen zullen door de drie kerkgenootschappen gezamenlijk bepaald worden. De bedragen zullen hoger worden – een zwaardere last voor kleine Gemeenten, en te verwachten is dat ook de dienstdoende predikanten hogere premies gaan betalen.

Overige plannen.
De openstelling van het kerkgebouw gaat weer van start, in april 2004, aldus onze voorzitter. Dat er ten gevolge van de openstelling dit jaar geen kerkgangers bij gekomen zijn, mag geen reden zijn om de waarde van dit werk in twijfel te trekken. Het gaat om de presentie in de samenleving. Zo zien we ook het doel van de radio-opname van de Erediensten.
Verder komt er zo mogelijk opnieuw een bazaar.

Als ‘nagekomen punt’ stelt ds Baan de nadagen van de Evang.-Lutherse dameskring 'Katharina von Bora' aan de orde. Nu de voorzitter overleden is en het ledental is geslonken tot zeven, zal een samenspreking komen van het stuurgroepje en de kerkenraad. In dit gesprek kan aan de orde komen hoe de Dameskring op correcte manier opgeheven moet worden. De Dameskring is namelijk een rechtspersoon; misschien moeten we naar de notaris.
De penningmeesteres heeft voor de leden een aandenken laten maken: een zwaar verzilverde servetring met inscriptie. De dames hebben hem al gekregen.
Ds Baan memoreert de betekenis van de Dameskring. In de statuten staat, dat de dames werken ten gunste van de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht. Door handwerken en andere kleinschalige werkzaamheden hebben zij heel wat geld voor de kerk verdiend.

De voorzitter spreekt een slotwoord uit. Zij bedankt allen met name, zij die in het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan de eredienst, het bestuur of een ander aspect van ons gemeenteleven.
Na een dankgebed, door ds Baan uitgesproken, gaat iedereen huiswaarts.

Mw G. van Vliet en ds W. Baan