GEMEENTEVERGADERING 2004


Verslag van de Gemeentevergadering op 14 november 2004

TRINITATISKAPEL


Aanwezig waren 22 kerkgangers. Vier gemeenteleden hadden een bericht van verhindering overgebracht. Heel attent; dat getuigt van betrokkenheid!

Onze voorzitter, mw Van der Beek, opent de vergadering blikt terug op het aflopende kerkjaar (er is nog een week te gaan).

Voor ons zijn de belangrijkste gebeurtenissen:

Het overlijden van br. Mar van Vliet. Het heeft ons zeer ontroerd.
De zaterdagmiddagopenstelling. Deze loopt goed. Muziek in de kapel trekt meer mensen. Er zijn ook enkele groepen geweest.
De bazaar op Koninginnedag. Deze bevordert ook onze saamhorigheid.
Twee kerkdiensten die zijn uitgezonden door de locale radio in Zwijndrecht e.o.
De laatste vergadering van de Lutherse Dameskring Katharina von Bora.
De aankoop met het slotsaldo van de Dameskring van twee ionen.

Ds Baan krijgt het woord en doet verslag van zijn werk in het afgelopen kerkjaar. De nadruk is komen te liggen op het thuiswerk: eredienstvoorbereiding, kerkbladvervaardiging en bouw en onderhoud van de website, telefonische contacten, ledenregister, soms een brief, het bijhouden van de kerkelijke actualiteit. Over het kerknieuws komen regelmatig vragen bij ds Baan terecht.
Het doen van bezoeken is afhankelijk van de vraag uit de Gemeente.
De kerkenraad heeft, wat het geregelde bezoek betreft, een schakel tussen de Gemeente en ds Baan gelegd: ouderling dhr W. van den Bos.

Onze kerkrentmeester, dhr H. van Leeuwen, behandelt de exploitatie van Kerkbeheer over 2003. Hij deelt het volgende mee:

In 2002 was er nog een nadelig saldo van € 23.770 maar dit is in 2003 teruggebracht tot € 14.732. Dit komt door minder kosten voor de ‘Vriesestraat 20,’ d.w.z. het gebouw naast de kerk, en voor de predikant, terwijl er meer inkomsten waren uit collecten, giften en vrijwillige bijdragen en uit de verhuur van het kerkgebouw.
De vrijwillige bijdragen bedragen thans in totaal € 7.850 zodat er nog € 550 nodig is om het bedrag over 2003 te evenaren.
Effecten hebben we niet hoeven te verkopen, dat is plezierig omdat we nu een mooie koerswinst maken. Wel is de spaarrekening een stuk kleiner geworden: we blijven nog in de rode cijfers.
We zijn bezig met het verminderen van de schuld die Kerkbeheer heeft aan onze Diaconie.
De Diaconie. heeft een batig saldo van € 3.900 vanwege in 2003 meevallende kosten die de Diaconie heeft. De bestemmingen van het geld dat binnenkomt kunt u op deze site vinden bij Diaconaat.
Het Restauratie- en Onderhoudsfonds ontving € 2300 aan collecten en giften. Er waren geen bijzondere kosten voor werkzaamheden. Dit jaar gaat dit veranderen:

De volgende werkzaamheden staan er op het programma:

1e. Het aanbrengen van ladderhaken op het dak van de kerk i.v.m. de Arbo wetgeving. Dit werk was begroot op € 3.534 en inmiddels al uitgevoerd. Vanwege de onderliggende constructie van het dak moesten er zes haken meer geplaatst worden à € 110. De totale kosten incl. BTW bedragen nu € 4.319.

2e. Schilderwerkzaamheden aan de achterzijde van de kerk en Pastorie en het bijwerken van de voordeuren van de Kerk en Pastorie. Totaal begroot op € 13.800. De Goede Schilders gaan op 15 november met de werkzaamheden beginnen. Dat we nu beginnen heeft te maken met de subsidie die wij krijgen vanwege de winterschilder.

3e. De zittingen van een deel van de stoelen worden slechter. Daarom dat er ca. 20 stoelen van nieuwe zittingen moeten worden voorzien of een aantal indien mogelijk gerepareerd. Firma Van den Boogaard zal dat werk doen voor € 53,55 incl. BTW per stoel. Uitgaande van 20 stoelen kost dat € 1.071.

4e. Het bedieningspaneel van de centr. verwarming is stuk gegaan. Waarschijnlijk overstroom of blikseminslag. De firma Dalkia waarmee wij een onderhoudscontract hadden is dermate traag dat ik het contract opgezegd heb. De Firma Nestor uit Dordrecht zal dit nu herstellen voor € 2700 incl. BTW. In dit bedrag zijn ook laswerkzaamheden en een nieuwe afsluiter begrepen wegens lekkage in der kelder. Totale kosten bedragen € 21.890.

Daar wij vier jaar geleden van het Diakonessenhuis-fonds in Amsterdam een groot bedrag als financiële ondersteuning ontvingen besloot ik weer een brief te schrijven om financiële ondersteuning te krijgen. Ook omdat wij uitgenodigd waren voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Luthers Diakonessenhuis-fonds die op 11 oktober zou plaats vinden. Willem van den Bos en ikzelf hebben die vergadering bezocht en tot onze verbazing werd er in de pauze aan ons medegedeeld dat wij een bedrag van € 10.000 tegemoet konden zien. Dit gebeurt onder een garantie geldig tot eind 2005. Door het inzenden van nota's van de werkzaamheden kunnen wij aanspraak op dit bedrag maken, met dien verstande dat wij nog 10 jaar een Lutherse Gemeente in Dordrecht blijven. Met het bedrag dat wij onlangs uit een nalatenschap ontvingen kunnen wij de financiële lasten weer enigszins het hoofd bieden.

Het verslag van mw Van Vliet, onze diaken, ging over de verschillende doelstellingen en projecten die de Diaconie. steunt. Mw Van Vliet leest de publicaties die worden toegezonden, levert kopij aan het kerkblad en houdt de thema’s van de collecten bij. Verder doet zij ziekenbezoek en verstuurt de groet van de Gemeente aan de jarigen die een hoge leeftijd bereikt hebben.

Na een korte pauze werden door mw Van der Beek en ds Baan enkele vragen uit de vergadering beantwoord:

Hoe groot is onze Gemeente qua gebied?
Van West naar Oost horen tot ons gebied de ‘grensplaatsen’ Maasdam en Sliedrecht. Vervolgens kunnen we een grenslijn trekken via Bleskensgraaf naar de noordelijkste plaats: Streefkerk. Een andere ‘grensplaats’ van onze Gemeente is Hendrik-Ido-Ambacht. Maar in plaatsen buiten ons gebied, Groot Ammers en Lage Zwaluwe, wonen lutheranen die lid van onze Gemeente willen zijn.

Heeft het zin om met een kleiner aantal gemeenteleden en kleiner wordende kerkkas door te gaan?
Ds Baan wijst op onze doelstelling. Daarin staat op voorname plaats het instandhouden van ons kerkgebouw. Kerkgebouwen vind je her en der, liturgie en verkondiging zijn niet beter omdat wij hier zijn, maar wij kiezen bewust voor het samenkomen in dit gebouw.

Het hoofdonderwerp van deze Gemeentevergadering wordt door mw Van der Beek en ds Baan ingeleid.

Vergaderoverleg van kerkenraadsvoorzitters

Beiden hebben meegedaan aan een vergadering van kerkenraadsvoorzitters op 29 september 2004 t.h.v. K. van der Knijff. Deelnemers waren voorzitter van Gereformeerd Dordrecht (het hele Eiland), voorzitter van Hervormd Dordrecht en voorzitter van Hervormd Dubbeldam, en natuurlijk mw Van der Beek, voorzitter van de elg Dordrecht, die de Drechtsteden e.o. omvat.
De bedoeling van deze vergadering was ten eerste kennismaking, en ook het formuleren van wat we kunnen dan wel willen in een kerkenradensamenwerking.
Uiteindelijk kwam het tot het opstellen van onderstaande punten: (1e concept, oktober 2004)
Toekomst kerken eiland van Dordrecht

Onder de koepel van één PKN-kerk op het eiland van Dordrecht, zullen

een aantal gemeenten bestaan, die zich van elkaar onderscheiden in theologie, in erediensten, in pastoraat en in opvattingen
deze gemeenten niet meer geografisch georiënteerd zijn.
deze gemeenten zich protestant, hervormd, gereformeerd of luthers kunnen noemen.
deze gemeenten, binnen de kaders van de kerkorde, autonoom zijn.
deze gemeenten zelf zorgdragen voor de voldoende inkomsten om alle werkzaamheden in die gemeente te kunnen uitvoeren.
Deze gemeenten medeverantwoordelijk zijn (ook financieel) voor af te spreken bovengemeentelijke taken en/of ondersteuning van ‘noodlijdende’ gemeenten in stadswijken.
deze gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor pastoraat aan allen die dat nodig hebben of wensen. Mensen die niet kunnen of willen kiezen voor een bepaalde gemeente, worden pastoraal ‘bediend’ op basis van geografische afspraken.

Van belang is regelingen te treffen, afspraken te maken die er voor zorgen dat recht gedaan wordt aan de bestaande bezitsverhoudingen.

Ds Baan benadrukt twee dingen:

1e.  Wij zijn een kleine Gemeente geworden en zekerheid dat er nog voldoende kerkenraadsleden kunnen worden gekozen is er volstrekt niet. Daarom moeten we wel een op een gunstig niveau bestuurlijke samenwerking zoeken. Dat niveau is niet de classis want die is te groot voor ons en staat te ver van onze beleving af. Maar de kerkenraden op het Eiland van Dordt kunnen heel goed met elkaar bestuurlijk contact onderhouden.

2e.  In geen geval betekent deze samenwerking het opgeven van zelfstandigheid in de liturgie of in het financieel beheer.

De Gemeentevergadering heeft over deze beleidszaak geen vragen.

Wel komen er andere vragen:

Zouden we in het voorjaar een extra Gemeentevergadering kunnen houden waarin we met elkaar spreken over inhoudelijke dingen zoals identiteit? De kerkenraad belooft de mogelijkheden te zullen onderzoeken.

Is er een kans weer met volwassenencatechese van start te gaan? Ds Baan antwoordt dat er dan meer mensen moeten meedoen dan dat er in de vorige groep zaten.

Wordt voorkomen dat muziekgroepen op zaterdagmiddag soorten muziek ten gehore brengen die ongepast zijn in een kerkgebouw als het onze? Dhr Van Leeuwen geeft uitleg en zegt toe hierover van te voren contact over op te nemen.

Er kunnen kerstkaarten worden gemaakt, mits er voldoende belangstelling uit de Gemeente is. De opbrengst komt dan ten goede aan de kerkkas. Uit de Gemeentevergadering melden zich enkele belangstellenden.

Aan het einde van de bijeenkomst bedankt Mw Van der Beek alle aanwezigen en vooral degenen die zich naast de kerkenraad inzetten: de cantor-organist en de tweede organist, en de huisbewaarder.

Ds Baan besluit de Gemeentevergadering met een dankgebed.