INLEIDING

 

PREKEN IN DE EVANG.-LUTHERSE GEMEENTE DORDRECHT

 
Een enkel inleidend woord, speciaal voor hen die voor het eerst de achterliggende pagina's inzien.
De lutheranen in Dordrecht zijn meer gehecht aan vaste vormen in de Liturgie dan aan een eenvormige en gelijkluidende Verkondiging op zondag. Dat is te begrijpen, want zoals in de meeste lutherse Gemeenten het geval is, werkt de predikant er in deeltijd. De kerkgangers horen twee, soms drie maal per maand een preek van een andere voorganger dan van hem die in hun midden werkt.
In het algemeen wordt van een gastvoorganger verwacht, dat hij/zij zich houdt aan de liturgische vormgeving en essentiële onderdelen als het Kyrië, de opeenvolging van Schriftlezingen en het zondagslied respecteert. Maar in de prediking mag een voorganger een eigen geluid laten horen, waarbij dient te worden opgemerkt dat het geplaatst moet kunnen worden binnen de christelijke traditie. Maar met met dit laatste wordt niet bedoeld, dat de preek in alle opzichten dogmatisch correct moet zijn. Want wie zou dat moeten beoordelen?

De preek in de Liturgieviering is in principe kort. De gemeenteleden hebben de meeste waardering voor 10 à 12 minuten heldere taal. De prediking is primair Verkondiging. Bijbeluitleg moet in persoonlijke of gezamenlijke studie plaatsvinden. (Voor de 'vakmensen' onder u, bezoekers van deze pagina: de prediking hier is meer synthetisch dan analytisch).
In de preek gaat het om de Christusverkondiging. Evenwel, de Christusverkondiging mag niet als een absolute waarheid over de hoofden van het kerkvolk heen worden uitgestort. Het is altijd een relatieve waarheid: de betrokkenheid van ons geloof moet worden opgeroepen door de prediking.

De meeste voorgangers houden zich aan het liturgisch jaar en lezen de Schriftlezingen die bij elke zondag horen. Maar het staat een ieder vrij om daarna in de prediking met een 'eigengekozen' tekst te komen en van daaruit de Verkondiging te doen. Zelf val ik toch menigmaal terug op de vaste Schriftlezingen van de zondag, wanneer ik de preek voorbereid. Ik ben beducht voor subjectivisme: de eigenmachtige keuze van teksten op basis van persoonlijke smaak. Bovendien is het vormend om met de regelmatig van de klok (de klok van het kerkjaar!) aangesproken te worden door dezelfde bijbelgedeelten. Eigen persoonlijke inbreng komt dan vanzelf wel; wie geestelijk groeit, zal over dezelfde Schriftgedeelten van jaar tot jaar weer méér en andere dingen zeggen.

W. Baan
MICHAËLSDAG 2002

 
 
 
De Goede Engelen


Engel met schaal reukwerk                   

 Minimaal één maal per zes jaar valt 29 september op een zondag. De Kerk viert op deze dag in september een kalendervast feest. Een ander kalendervast feest is bijvoorbeeld het Kerstfeest, 25 december.
29 september is de feestdag van Michaël en alle engelen, samen ook ‘de goede engelen' genoemd. Laten we niet te min denken over de overtuiging, dat er geestelijke wezens zijn die van Godswege opdrachten vervullen die de mens en de rest van de schepping ten goede komen. Wat weten wij eigenlijk van de oorsprong van het kwaad en de strijd die God en zijn helpers leveren tegen het boze?
Daarom worden tot onze bemoediging engelen uitgezonden 'ten dienste van hen die het heil zullen beërven,' Hebr. 1:14. Kom in de Liturgieviering op 29 september, en verheug u in dit waardevolle aspect van het geloof.

W. Baan

 TERUG NAAR DE INLEIDING