Kerkbulletin
12e jrg, nr 18 - 12 oktober 2005

Samenstelling: Ad van Oost
Redactie-adres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
Tel. (030) 880 14 13
Fax (030) 880 14 45
E-mail: a.van.oost@pkn.nl

Als de nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, ga dan naar www.pkn.nl en zoek op Kerkbulletin.


In deze editie:

Werkdag voor vrijwilligers in migrantenwerk
Religies geven elkaar de hand
'Als een spin in het web'
Studiedag 'Geloven is lijden'
Microkredieten
Conferentie Geloven in de wereld van 2065
'Meelezen met de synagoge'
Campagneavonden veertigdagentijd 2006
'Opwekking in de Protestantse Kerk?
Ontmoetingsdag Thomasvieringen
Het voorbeeld, de spiegel en het gesprek
Tussen verlangen en verlegenheid
Ontmoetingsdag vrijwilligers ouderenbezoekwerk
Wereldgebedsdag 2006
Korte cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden
Koor- en kerkbundel 'Een vleugje olijf'
Langs joodse plaatsen in Nederland (Joods leven in Nederland)
Nieuw: Gebedenboek voor kinderen
Symbolisch bloemschikken 2005
Nieuwe spaaractie Dalitkinderen India
Collecte Najaarszendingsweek
Collecte Diaconaat in Nederland
Collecte missionair werk
Kerstcollecte Kinderen in de Knel
Werkdag voor vrijwilligers in migrantenwerk
Vrijwilligers die werken met migranten krijgen vaak kritiek en cynische opmerkingen te horen. Er is veel ongenoegen in onze multiculturele samenleving en dat krijgen de vrijwilligers vaak over zich heen. De projectgroep Migrantenweek organiseert op 29 oktober een werkdag in Amersfoort waarin het uitwisselen van ervaringen centraal staat. De dag staat in het teken van 'Samenleven in verscheidenheid'. Na een welkom door Kathleen Ferrier (voorzitter Migrantenweek en Tweede Kamerlid van het CDA) zal ds Mechteld Jansen spreken over het omgaan met weerstanden in de samenleving als je werkt voor en met migranten. Zij zal dit met praktische vragen en voorbeelden verhelderen. De groepen kunnen hun ervaringen delen op de markt van vraag en aanbod tijdens de lunchpauze. In het middaggedeelte kan iedereen uit twee van de vier workshops kiezen. Het aanbod is: dialoog tussen geloofsovertuigingen; dialoog tussen blanke en migrantenkerken; omgaan met verschillen op de werkvloer en werken voor ongedocumenteerden. De werkdag wordt afgesloten met een gezamenlijke viering. De dag vindt plaats in SG Guido de Brès, Arnhemseweg 65, Amersfoort. Datum: 29 oktober 2005. Tijd: 10.00 tot 15.45 uur.
Voor meer informatie, aanmelding en routebeschrijving: www.migrantenweek.nl of stichting Oikos, tel. (030) 236 15 00.
[ terug ]

Religies geven elkaar de hand
Op initiatief van de Raad van Kerken Amsterdam komen woensdag 2 november vertegenwoordigers van de grote religies bijeen voor een interreligieuze bijeenkomst. De directe aanleiding voor dit initiatief is de moord op Theo van Gogh, precies één jaar geleden. Bij het initiatief tot deze bijeenkomst zijn Joden, christenen en moslims betrokken. Zij willen met deze bijeenkomst aangeven dat hun geloof, hoe verschillend ook, bron is van hoop, vrede en menslievendheid. Een teken in deze tijd, waarin sommige mensen ver van deze wortels verwijderd zijn. De interreligieuze bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (oude Lutherse kerk), Singel 411 (hoek Spui) te Amsterdam; bereikbaar met tramlijn 1, 2 en 5. Met medewerking van joodse, islamitische en christelijke voorgangers, een Marokkaans kinderkoor, een gospelgroep en diverse muzikanten o.l.v. Jan Marten de Vries. De toegang is vrij. De Raad van Kerken roept alle mensen op. Zo wordt de gezamenlijke stem van religies gehoord. Voor nadere informatie: Raad van Kerken Amsterdam, T: (020) 640 42 75, E: wieshouweling@wxs.nl
[ terug ]

'Als een spin in het web'
Uitwisselingsdag voor scriba's van kerkenraden
Een scriba zei enthousiast: "Dit specifieke kerkenwerk is een uitdaging voor mij. Ik wil dit dan ook echt goed doen". Om dit enthousiasme te ondersteunen komt er dit jaar weer een regionale ontmoetingsdag, waarin tijd en ruimte voor scriba's is om informatie uit te wisselen, PR-tips te ontvangen en te oefenen.
5 november van 10.00-15.00 uur in het PDC Zuid-Holland
aanmelden bij het PDC, tel. (010) 445 43 00 of e-mail info.zuidholland@pkn.nl.
[ terug ]

Studiedag "Geloven en lijden"
Zaterdag 5 november a.s. organiseert de Stichting voor Psycho-Pastorale Hulpverlening (PPH) te Veenendaal een studiedag over "Geloven en lijden".
Deze studiedag is bedoeld als toerusting voor ieder die zich betrokken voelt bij dit onderwerp.
Lijden roept vele associaties bij ons op, zowel op lichamelijk, pastoraal als op psychisch gebied.
In de ochtend behandelen twee sprekers het thema "geloven en lijden" en u heeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Ds. G.H. Abma (predikant PKN, Gouda) vertelt over het pastoraal begeleiden in lijden en de rol die de Christelijke gemeente hierin kan spelen.
Dr. W.Chr.F. de Vries (psychiater, o.a. werkzaam bij Eleos ambulante zorg te Zwolle) spreekt over "weg uit de verwarring" waarin de psychologische aspecten rondom lijden aan de orde komen.
In de middag zijn er twee rondes met een keuze uit 5 seminars. Hierin wordt aandacht besteed aan veel voorkomende vragen rond geloven en lijden.
Verder zal er een boekentafel aanwezig zijn.
U ontvangt op de studiedag een reader met informatie rond het thema.
Voor meer informatie zie website www.stichtingpph.nl
Kosten: € 25.00 inclusief koffie/thee en reader. Betaling bij aankomst op locatie.
Locatie: schoolgebouw CLV, Kerkewijk 149, 3904 JC Veenendaal.
Aanmelden per post, telefoon, email of fax. Uiterlijke aanmeldingsdatum is 28 oktober 2005. Stichting PPH, Postbus 1163, 3900 BD Veenendaal; tel. 0318-540503; fax 0318-550116; email info@stichtingpph.nl
[ terug ]

Microkredieten
9 november van 20.00 - 22.15 in het PDC Zuid-Holland
Dit jaar is het Internationale Jaar van het Microkrediet. Ook bestaat Oikocredit dit jaar 30 jaar.
Vele diaconieën zijn betrokken bij Oikocredit via één of (soms) vele aandelen in dit programma.
In samenwerking met het Protestants Dienstencentrum Zuid-Holland wil de organisatie Luisterend Dienen (speciaal met het oog op gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk) alles rond microkredieten ter sprake brengen. Dit succesvolle idee vraagt om brede kennis ervan en een grote betrokkenheid van diaconieën.
De term "microkrediet" wordt in algemene zin gebruikt voor (zeer) kleine leningen die worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen en hun kleinschalige ondernemingen.
Van de winsten kunnen ze het krediet terugbetalen. Een eventueel aanvullend krediet stelt velen in staat hun handel uit te breiden. Op 9 november zijn voorbeelden van deze microfinanciering te zien in het PDC Zuid-Holland..
Het programma start om 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur) en is 22.15 uur afgelopen.
[ terug ]

Conferentie Geloven in de wereld van 2065
Op 11 november a.s. organiseert Kerk en Wereld de conferentie Geloven in de wereld van 2065, scenario's voor wereld en kerk. Aanleiding voor deze conferentie is het 60-jarig bestaan van Kerk en Wereld. Dit jubileum wordt echter niet aangewend om naar het verleden te kijken maar om vooruit te blikken naar de toekomst. Tijdens de conferentie wordt, aan de hand van verschillende toekomstscenario's, geschetst in welke richtingen de samenleving zich de komende decennia zal ontwikkelen en geven we aan welke plaats religie en kerken daarin kunnen hebben. Dr. Jan Terlouw gaat tijdens de conferentie in op de sociaal-culturele ontwikkelingen in de komende 60 jaar. Rabbijn A. Soetendorp bespreekt specifiek de toekomst van de religies. In het hieropvolgende debat wordt bekeken welk beleid kerken dienen te voeren om bepaalde ontwikkelingen te bevorderen dan wel tegen te gaan. Aan dit debat nemen deel: ds. Ilona Fritz, lid van het Moderamen van de Protestantse Kerk Nederland, ds. Christiane Berkvens-Stevelinck, remonstrants predikante en eigenaar van www.moederoverste.nl en dhr. Frank Mulder, voorzitter van de christelijke jongerenbeweging Time to Turn. Om inzicht te krijgen in de toekomst wordt gebruik gemaakt van toekomstscenario's, zoals deze zijn ontwikkeld door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van het RIVM. Prof. Ir. Klaas van Egmond licht deze scenario's nader toe.
Datum: 11 november van 13.00 - 17.00 uur. Locatie: Stadscafé de Observant. Adres: Stadhuisplein 7. Plaats: Amersfoort. Meer informatie via www.kerkenwereld.nl. Deelname is gratis. De organisatie is in handen van Stichting Oikos, (www.stichtingoikos.nl). Aanmelden via: oikos@stichtingoikos.nl
[ terug ]

'Meelezen met de synagoge'
Op maandag 14 november 2005 verschijnt het boekje 'Meelezen met de synagoge'. Het is geschreven door de landelijke Toraleesroostergroep. In het boekje zijn de ervaringen beschreven, opgedaan in de Gast-huisgemeente te Amsterdam. In het Gast-huis vormt de wekelijkse sidralezing uit de synagoge het uitgangspunt voor de keuze van een lezing uit het Nieuwe Testament met het oog op de onopgeefbare verbondenheid met Israël. Rondom de presentatie wordt een symposium georganiseerd, getiteld 'Hoe komen wij weer langszij bij het Jodendom?' Mevrouw Tamarah Benima, dr. Geert Cohen Stuart en dr. Wiel Logister geven hun kijk op het werk van de Gast-huisgemeente als proeftuin, afgewisseld met korte interviews. Een forum gaat in op de vraag wat de betekenis hiervan kan zijn voor de PKN. Met het Klezmertrio Vilde Katshke en een lichte maaltijd wordt deze dag afgesloten. Het symposium duurt van 14.00 uur tot circa 19.30 uur.
Verdere informatie en aanmelding: Gast-huisgemeente@wanadoo.nl of 020 - 6891197, Adriaan Boer of Diane Vonk.
[ terug ]

Campagneavonden veertigdagentijd 2006
Thema dit jaar: Kies bewust!
Dit najaar worden er in de provincie in samenwerking met Kerkinactie vijf avonden georganiseerd over de campagne rond de veertigdagentijd. Na de zomervakantie is er meer bekend over het thema.
14 november in de Ontmoetingskerk te Pijnacker
15 november in de Scheppingskerk te Leiderdorp
23 november in de Johanneskerk te Gorinchem
24 november in de Salvatorkerk te Bodegraven
29 november in de Dorpskerk te Barendrecht
'Kies bewust' wordt het motto van de campagne in de veertigdagentijd 2006 (5 maart tot en met 16 april). Die oproep is niet alleen gericht op steun voor onze projecten in Nederland en Latijns Amerika, maar ook een oproep aan onszelf. De geselecteerde projecten zijn van en voor mensen die als gevolg van globalisering hun inkomstenbron dreigen kwijt te raken. In Latijns Amerika zijn het de familiale landbouwbedrijven die hun grond verliezen aan grootschalige soja verbouw voor de export en de olie-industrie. In Nederland is het de boer die zijn bedrijf omvormt tot zorgboerderij. Projecten waarin mensen het roer omgooien en door scholing en samenwerking kans zien om een moeilijke situatie in hun voordeel te veranderen. Maar de campagne gaat verder; ze vraagt ook ons om bezinning èn vernieuwing in ons eigen leven.
Meer informatie: j.bierman@pkn.nl of d.van.dijk@pkn.nl
Kijk voor de adressen van de kerken op de campagnewebsite van Kerkinactie.
[ terug ]

'Opwekking in de Protestantse Kerk?'
Op woensdag 16 november a.s. organiseert het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk een predikantenconferentie in de Hervormde kerk te Stolwijk. Thema: 'Opwekking in de Protestantse Kerk? Wat kunnen we leren van de ervaringen met gebedsgenezing in Stolwijk voor de kerk in Nederland? Tijd: 11.00-21.00 uur. Overdag delen ds. Coen en Carin van Hoogstraten hun visie en ervaring met gebedsgenezing en wordt het gesprek met elkaar aangegaan. Om 19 uur begint er een dienst in de Hervormde kerk die voor iedereen toegankelijk is. De predikantendag kost € 15,= p.p. excl. de maaltijden. Voor de lunch dient men zelf brood mee te nemen. Voor koffie, thee en melk wordt gezorgd. 's Avonds kan men een maaltijd nuttigen in een plaatselijk restaurant of cafetaria. Aanmelding: Evangelisch Werkverband, Hoofdstraat 260, 3972 LL Driebergen, tel. 0343 - 510571 of via de website: www.ewv.nl.
[ terug ]

Ontmoetingsdag Thomasvieringen
Op zaterdag 19 november organiseert Kerkinactie een ontmoetingsdag voor mensen die praktijkervaringen met Thomasvieringen willen uitwisselen. Deze dag biedt een Thomasviering; uitgebreide ontmoeting met en uitwisseling van Thomasvierders, ervaringen en materiaal; een lezing over de vraag hoe je effectief mensen voor je vieringen werft. De dag wordt gehouden in Utrecht. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Kerkinactie, Sietske Renting, tel. (030) 880 17 54, e-mail: s.renting@kerkinactie.nl
Graag vóór 10 november reageren.
[ terug ]

Het voorbeeld, de spiegel en het gesprek
Training normen en waarden voor catecheten, clubleiding, jeugdouderlingen.
Twee trainingsavonden: donderdag 24 november en 1 december; Protestants Dienstencentrum van 19.00 - 22.00 uur
Kappen met de kerk, popmuziek met geweldsteksten, stoer doen over alcohol, rotopmerkingen over homo's, 'glaasje draaien' vinden sommige jongeren doodnormaal of spannend. Ga je het gesprek uit de weg - omdat het niet op het programma staat - wanneer je als jeugdwerker hierover iets opvangt? Of grijp je je kans, je bewust van je rol als opvoeder? Hoe doe je dat op een manier die jongeren aanspreekt, zonder het opgeheven vingertje? Als je het goed doet, kunnen zij zich aan jouw voorbeeld spiegelen. Slimme tips, zinnige technieken en leuke werkvormen krijgen de deelnemers in deze training als oefening aangeboden. Met het doel hun tieners en jongeren uit te dagen onderling èn met volwassenen na te laten denken over hun eigen gedrag.
Meer informatie: e.tijmes@pkn.nl of tel. (010) 445 43 31
[ terug ]

Tussen verlangen en verlegenheid
- werken met gaven van de Geest in de Christelijke gemeente'
Verlangen naar de gaven van de Heilige Geest is er bij vele christenen, maar ook verlegenheid. Hoe bied je praktisch ruimte voor het werk van de Heilige Geest? Tijdens de gezamenlijke studiedag op donderdag 24 november 2005 van CVKoers en het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede wordt het thema 'werken met de gaven van de Geest' nader verkend.
Datum: donderdag 24 november, van 13.00-21.00 uur
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede
Kosten voor deelname: € 35,- inclusief koffie/thee en avondmaaltijd
Meer informatie of aanmelden? Kijk op www.che.nl/igt of bel: 0318-696322
[ terug ]

Ontmoetingsdag vrijwilligers ouderenbezoekwerk
Thema: omgaan met verlieservaringen van ouderen.
Dinsdag 29 november 2005, 10:30 uur - 15:00 uur
In de Nieuwe Kerk, J.A. Beijerinkstraat 53 te Nieuwerkerk aan den IJssel
Een dag voor vrijwilligers in het ouderenbezoekwerk.
Sprekers zijn:
Drs. A.R.M. Polspoel, universitair docent praktische theologie aan de Katholieke Universiteit Tilburg; hij zal zijn inleiding centreren rond het lijden van verliezen van de ouderen en wat dit voor gelovigen kan betekenen;
Dhr. A. Valkenburg, consultant in de ouderenzorg en oud-directeur van een zorginstelling; hij gaat in op de 'methode van omgang' met ouderen die verliezen ondergingen.
Na de inleidingen en de lunch zijn er een vijftal gespreksgroepen over eigen ervaringen met bezoekwerk rond het thema.
Welke oudere staat in het leven zonder verliezen? Verlies van partner, kind, werk, de vertrouwde (woon)omgeving, vrienden en kennissen, buren, maar ook verlies van gezondheid en vitaliteit, zijn hier voorbeelden van.
Bezoekers van ouderen worden geconfronteerd met verhalen over een verhuizing naar de zorginstelling, de tijd van vroeger toen het allemaal anders was, de geliefde partner of het zeer geliefde kind, die door de dood wegvielen.
Ook in kerk en geloof is er voor hen veel veranderd, zoals liturgie, geloofsbeleving en levensstijl. Hoe hebben de ouderen dat ervaren? En hoe reageren wij als bezoekers daar dan weer op?
Kosten: € 7,50
Meer informatie: t.van.stuijvenberg@pkn.nl of (010) 445 43 26
[ terug ]

Wereldgebedsdag 2006
De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 3 maart 2006. Het thema is: "Tekenen van de tijd". De viering is voorbereid door vrouwen uit Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is het land met het hoogste percentage Aids-patienten en Hiv-besmettingen. Daarom heeft het Nederlands Comité gekozen voor projecten die gericht zijn op de bestrijding van Aids en Hiv. Deze projecten zijn:
1. Bestrijding en preventie van Aids en Hiv (Kerkinactie). Het gaat hierbij om het geven van trainingen en workshops aan vele duizenden veldwerkers.
2. Strijd tegen Aids (Memisa). Memisa steunt in Zuid-Afrika een pilot-programma van de Catholic Aids Office. Er wordt gewerkt met zeven Aids-medicatieprojecten en er worden Aids-remmers verstrekt.
3. Renovatie Elim Home (Zeister Zendingsgenootschap). In Elim Home worden 50 verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen verzorgd. Een grondige renovatie van het gebouw is nodig. (Dit is het Jeugdproject)
Materiaal Wereldgebedsdag 2006: Orde van dienst voor volwassenen (€ 0,65) / Verkorte orde van dienst voor zorgcentra (€ 0,55) / Orde van de dienst voor de jeugdviering (€ 0,35). Te bestellen bij mw. Jansje Sick-Vernhout, tel. 0570 612 545, email: jansje@home.nl.
[ terug }

Korte cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden
De TVG Rotterdam verzorgt al jaren korte cursussen over boeiende en veelal actuele onderwerpen, waarvoor geen speciale vooropleiding of lidmaatschap van een kerk nodig is. Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom.
Ds Van der Wal betoogt onder de titel "Het Oude Testament een boek van bloed en geweld?", dat de opvatting van velen als zou het Oude Testament oorlogszuchtig en gewelddadig zijn en het Nieuwe Testament veel vreedzamer, onjuist is.
Rabbijn Van de Kamp geeft een "Inleiding op de Mishna en de Talmoed". Kennis van deze boeken is onontbeerlijk voor de Jood om zijn religieuze taken in de praktijk te kunnen vervullen.
Ds Smilde bespreekt onder de titel "Tussen verzet en overgave", het leven en de theologie van Dietrich Bonhoeffer, met bijzondere aandacht voor zijn brieven uit de gevangenis.
Dhr. Van Puffelen neemt ons mee naar China voor de unieke ontwikkeling van het Christendom aldaar en gaat ook in op het verleden van de Koptische kerk, de diensten die aan de westerse kerk zijn bewezen en haar huidige functioneren. "Christelijk erfgoed in China en Een vergeten deel van de wereldkerk", zo luidt de titel van zijn voordrachten.
Ds. Hummel en pater de Jong brengen ons onder de titel "Verkenningen op het terrein van de Mystiek" nader in contact met de mystiek en de vragen die hierin gesteld worden. Het gaat over vragen waar zeer veel nadenkende gelovigen op stoten, of zij zich van het woord mystiek nu bewust zijn of niet.
Prof. Manenschijn spreekt over "Religieus gemotiveerd terrorisme". Het nieuwe mondiale terrorisme is voor meer dan de helft van de gevallen religieus gemotiveerd. Zelfmoordterroristen beroepen zich op hun geloof, wat onze weerzin oproept. Zijn er in de "drie religies van het boek: jodendom, christendom en islam, inderdaad aanknopingspunten voor religieus gemotiveerd terrorisme?
Interessante onderwerpen, deskundige en enthousiasmerende sprekers.
U bent van harte welkom, er is voldoende plaats!!
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:
Mevrouw M. Bezemer-Rietveld, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB te Papendrecht.
Tel. 078- 6153121; e-mail: mbezemer@tiscali.nl
of met PDC Zuid-Holland, tel. 010-4454300; e-mail: info.zuidholland@pkn.nl.
[ terug ]

Koor- en kerkbundel 'Een vleugje olijf'
De nieuwe bundel met kerkmuziek, getiteld 'Een vleugje olijf', is ontstaan in de liturgische praktijk van de Gereformeerde Kerk van Zierikzee door de samenwerking van de predikant-tekstschrijver Michiel de Zeeuw en de cantor Mar van der Veer. De bundel bevat vierenveertig koorliederen, gemeenteliederen, sololiederen, kinderliederen en canons. De nieuwe bundel is verkrijgbaar in twee versies: een voor koor- en instrumenten en een eenstemmige uitgave die gebruikt kan worden voor samenzang. De liedbundel is verkrijgbaar bij Intrada Muziekuitgave Heerenveen, via info@intradamusic.nl of per telefoon 0513-688951. De prijs van de éénstemmige liedbundel is € 9,95 en van de meerstemmige
editie € 22,70.
[ terug ]

Langs joodse plaatsen in Nederland (Joods leven in Nederland)
De Israëlzondag op 2 oktober gaf weer eens gelegenheid om stil te staan bij Israël, het volk van de bijbel, vandaag veel in het (politieke) nieuws.
Vanaf de Middeleeuwen hebben Joden ook een geschiedenis in Nederland, en tot nu toe. - Wat is in die geschiedenis voorgevallen? Wat heeft de oorlog precies teweeggebracht en hoe kon dit gebeuren? Is dit volk nog wel het uitverkoren volk?
Niet te missen excursies en ooggetuigen
Via de rondleidingen van Footstep Tours krijgt u unieke kansen:
* u hoort geschiedenis op locatie. Op basis van feiten uit het verleden kunt u zelf uw mening toetsen.
* aandacht voor joodse feesten en gedenkdagen, en de bijbelse wortels van het christelijk geloof.
* laatste kans: op verzoek vertellen de laatste joodse ooggetuigen van de oorlog!
* Ook joodse jongeren zijn bereid uw groep te vertellen over hoe zij in het leven staan. Actueel in ons land met zijn toenemende antisemitisme!
Footstep Tours is gespecialiseerd in het bedienen van kerkelijk/christelijk publiek. B.v. uw kerkenraad/classis, catechisanten/jongeren, vrouwen/mannen/bijbelstudiegroep.
Programma's o.a. Joods Amsterdam en Den Haag, spiegel van de kerkgeschiedenis, Rembrandt en Van Gogh.
Welkom voor contact b.v. over een winter-/voorjaarsexcursie!
Meer informatie op aanvraag: www.footsteptours.nl & info@footsteptours.nl; Admiralengracht 42-3, 1057 EZ Amsterdam. T. 020-6125252 / 06-14434530.
[ terug ]

Nieuw: Gebedenboek voor kinderen
Bij NZV Uitgevers is speciaal voor kinderen een gebedenboek verschenen met de titel 'Wat ik U nog zeggen wil'. Het boek bevat een thematische verzameling eigentijdse gebeden die door twintig auteurs zijn geschreven. Authentieke gebeden met eenvoud en puurheid als belangrijke kenmerken en een tiental zeldzaam mooie kindergedichten over God. Wat ik U nog zeggen wil' bevat gebeden voor dingen die heel gewoon lijken, maar ook gebeden voor bijzondere situaties, zoals een verjaardag of geboorte maar ook ziekte, overlijden, scheiding, ruzie en verhuizing. Voor de eigen kring en voor de hele wereld. Het boek is een gebonden uitgave van 176 pagina's, 19 x 26 cm groot. Het boek kost € 19,95 , het bestelnummer is 0703. 'Wat ik U nog zeggen wil' is verkrijgbaar bij NZV Uitgevers: I www.NZV.nl , E info@nzv.nl of T 033 460 19 40 / 41.
[ terug ]

Symbolisch bloemschikken 2005
De nieuwe brochure 'Symbolisch bloemschikken 2005' geeft ideeën voor bloemschikkingen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen in de adventstijd en met kerst. In de geïllustreerde brochure staan enkele liturgiesuggesties. Ook de symboliek in de adventstijd speelt een rol. In de verbeeldingen gaan de makers van de brochure uit van de teksten in het oecumenisch leesrooster. Voor de kinderen is er aansluiting gevonden bij de projecten van Kind op Zondag en Bonnefooi.
De brochure 'Symbolisch bloemschikken 2005' (kosten € 9,50) is te bestellen bij de afdeling Brochureverkoop, tel. (030) 880 17 24, e-mail brochureverkoop@pkn.nl.
[ terug ]

Nieuwe spaaractie Dalitkinderen India
Laat Meenah meedoen! Dat is de titel van een nieuwe actie die Kerkinactie, de Nederlandse Zondagsschoolvereniging (NZV) en Edukans gezamenlijk voeren. Meenah staat symbool voor alle Dalitkinderen in India. Dalits zijn kasteloos en worden in de Indiase samenleving als onrein beschouwd. Dalitkinderen krijgen vaak niet de kans om naar school te gaan, omdat ze moeten werken of niet welkom zijn. Voor kinderen is onderwijs onmisbaar. Op school bouwen ze zelfvertrouwen en toekomstperspectief op. Kerkinactie en Edukans steunen projecten in India voor Dalitkinderen. In de actiemap 'Laat Meenah meedoen' staan leuke spaar-, werk- en doe-suggesties. In elk nummer van Kind op Maandag en Kind op Zondag (van uitgeverij NZV) staat een actiepagina met een verhaal over Meenah en andere informatie. Elk actievoerend kind krijgt een spaarkaart. Voor elke ontvangen 1 euro van familie, buren en vrienden, mogen actievoerende kinderen de kaart verder inkleuren. U kunt de actiemap bestellen bij NZV Uitgevers: Postbus 1492, 3800 BL Amersfoort, tel. (033) 460 60 11, e-mail: info@nzv.nl. In de actiemap vindt u bestelkaarten waarmee u spaarkaarten kunt bestellen. In de nummers van Kind op Maandag en Kind op Zondag is meer informatie over de actie te vinden.
[ terug ]

Collecte Najaarszendingsweek
Tijdens de Najaarszendingsweek, 6 - 13 november, vraagt Kerkinactie aandacht voor de inspanningen in Nigeria om verschillende religieuze groepen in het land vreedzaam met elkaar te laten samenleven. De spanningen tussen moslims en christenen hebben in Nigeria tot grote problemen geleid. Gevechten tussen beide religieuze groeperingen hebben geleid tot duizenden doden, verwoeste dorpen en 50.000 ontheemden. De oorzaak van de geweldsuitbarstingen ligt niet in de religieuze verschillen. Armoede is de oorzaak van het steeds opnieuw uitbarstende geweld tussen de groepen. Kerkinactie ondersteunt de Nigeriaanse Beweging voor Gerechtigheid, Vrede en Verzoening, opgericht door Istifanus Habila, zoon van een predikant. De beweging wil voorkomen dat er spanningen ontstaan tussen verschillende religieuze groepen, en heeft hiervoor een heel eigen aanpak. Er worden gemeenschapsactiviteiten opgezet - zoals bijvoorbeeld de aanleg van een waterput of een weg - die uitgevoerd worden door moslims en christenen. Zo leren zij samen te werken voor projecten waar de hele gemeenschap profijt van heeft. "Deze aanpak werkt, ik zie de vooruitgang", aldus Habila. Op www.kerkinactie.nl/collectes vindt u meer informatie over deze collecte. Ook is het mogelijk om ondersteunende materialen voor de collecte te bestellen.
[ terug ]

Collecte Diaconaat in Nederland
De collecte op 20 november is bestemd voor het diaconaat in ons land. Deze keer staan kinderen van asielzoekers centraal. Voor hen houdt VluchtelingenWerk Nederland vakantieweken, met financiële steun van het diaconaat.
Kinderen van asielzoekers hebben het niet makkelijk. Zij zijn meegekomen met hun ouders die hun land ontvluchtten. Hun woonsituatie, hun onzekere toekomst, de vraag of ze hun opleiding wel kunnen afmaken: dit alles maakt hun leven in Nederland erg moeilijk. Ze zijn in hun bestaan bedreigd, omdat niet zeker is of ze in ons land mogen blijven. De meeste kinderen wonen in een asielzoekerscentrum, ergens in Nederland.
Tijdens de vakantieweken zijn er echt eens tussenuit. Het gaat daarbij jaarlijks om zo'n 1.000 kinderen. Met uw steun kunnen wij deze vakantieweken voor jonge asielzoekers mogelijk maken.
Op de website van Kerkinactie (www.kerkinactie.nl/collectes) treft u meer achtergrondinformatie aan over deze collecte en liturgiesuggesties. Bestelde collectematerialen zijn inmiddels verstuurd. Extra folders en posters kunt u bestellen bij Brochureverkoop via bijgevoegde bestellijst of per e-mail: brochureverkoop@pkn.nl
[ terug ]

Collecte missionair werk
In de adventsperiode 2005 wordt gecollecteerd voor het missionair werk. Het motto luidt dit jaar: 'Geef ruimte aan de dialoog' en is gericht op het bevorderen van de dialoog tussen christenen en andersgelovigen. Het leven in een multiculturele samenleving vraagt ook van de kerk om snel en adequaat te reageren op onverwachte situaties en te blijven bouwen aan vertrouwen. Na de moord op Theo van Gogh ontstond bij velen in ons land wantrouwen jegens de moslimgemeenschap. Kerkinactie reageerde daarop direct met het openen van een speciale telefoonlijn waar mensen met hun zorgen en vragen terecht konden.
Het missionair werk beoogt het vertrouwen tussen mensen en groepen met een verschillende religieuze achtergrond tot stand te brengen door het stimuleren van de dialoog tussen hen. Daartoe worden onder andere handreikingen gedaan aan plaatselijke kerkelijke gemeenten.
Op de website van Kerkinactie treft u meer informatie aan over deze collecte. Tevens staan op de website liturgiesuggesties die het thema van de adventscollecte 2005 kunnen ondersteunen.
[ terug ]

Kerstcollecte Kinderen in de Knel
In de kerstperiode vraagt Kerkinactie aandacht voor een project van Kinderen in de Knel in Honduras. Veel armen in Honduras wonen in wijken die razendsnel uit de grond zijn gestampt nadat orkaan Mitch alles acht jaar geleden verwoestte. Er heerst armoede, werkeloosheid, alcoholisme en geweld. Scholing, sociale voorzieningen en ontspanning zijn er nauwelijks. Veel kinderen en jongeren brengen het grootste deel van hun tijd op straat door. Jeugdbendes zijn een bedreiging, maar bieden ook een vorm van veiligheid, een uitweg uit de verveling en een zekere identiteit. Sinds 2000 werkt Arte Acción in één van deze troosteloze wijken bij Tegucigalpa, de hoofdstad van Honduras. Door workshops theater, circus, graffiti, en fotografie kunnen de kinderen ontspannen en leren ze sociale vaardigheden. Jongeren die meedoen komen niet in jeugdbendes terecht omdat ze al bij een groep horen: ze zijn kunstenaars! Wij bevelen de collecte voor dit belangrijke werk van harte bij u aan! Vanaf november is voor € 5,- een fotoserie te koop over dit project van 10 kleurenafbeeldingen (A4-formaat) met begeleidende tekst.
Op www.kerkinactie.nl/collectes) vindt u meer informatie over deze collecte.
[ terug ]


--------------------------------------------------------------------------------
Heeft u vragen over de inhoud, richt u dan tot de redactie van deze nieuwsbrief (klik niet op 'beantwoorden', want dan komt uw vraag binnen op een administratief adres en ontvangt u geen reactie).

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier om af te melden.
Bij wijziging van uw e-mailadres s.v.p. uw oude e-mailadres afmelden en het nieuwe aanmelden. Bij voorbaat dank.

--------------------------------------------------------------------------------
De gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid waaraan deze is gericht en kan vertrouwelijke informatie of materiaal, waarop het zwijgrecht van toepassing is, bevatten. Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie of het ondernemen van actie op basis daarvan door andere personen of eenheden dan de beoogde ontvanger is verboden. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen van uw computer(s).

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is adressed and may constitute confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.