VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2004

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 11 februari jl. Deze vergadering liep anders dan we gewend zijn. Dhr Van Leeuwen was wegens vakantie afwezig, en daarom ontbrak het immer belangrijke agendapunt financiën.
Over de postlijst (die omvangrijk was) valt niet veel interessants te melden. Wij krijgen steeds vaker forse enveloppen van het Regionale Diensten-Centrum Zuid-Holland.

Inmiddels meldt de Classis Dordrecht zich ook, de Gereformeerde Classis wel te verstaan. Want daarbij heeft de Synode ons ingedeeld. De verschillen tussen hervormd, gereformeerd én luthers zijn in het Drechtstedengebied zo aanzienlijk, dat er geen sprake is van één Classis van alle drie. Inmiddels is de contactpersoon van de Gereformeerde Classis op de hoogte van onze situatie: wij zijn zo klein in het Drechtstedengebied, dat onze regelmatige aanwezigheid op de bijeenkomsten weinig zin heeft.
Voor de Hoekelum-gangers was er ingekomen post over de vakantieweken. Er zijn er maar twee: de weken van 31 juli t.e.m. 14 augustus. De weekprijs is € 495,00. Het is ook mogelijk om naar ‘De Werelt' in Lunteren te gaan. De weekprijs daar is onder de € 400,00. Inlichtingen bij mw Van Vliet.

De formulieren en acceptgirokaarten voor Kerkbalans zijn inmiddels allemaal verzonden. Ook dit jaar zijn er mensen die nalaten, het kleine formulier met de vraag over het toegezegde bedrag in te leveren. Uw kerkrentmeester heeft het nodig om het bedrag te becijferen waarover kerkbeheer dit jaar beschikken kan. Er is een soort rood waarin de cijfers van de kerkfinanciën niet zouden moeten komen: dieprood... Help uw kerkrentmeester, de rode cijfers 'lichter' te maken.

Ons bereikte het overlijdensbericht van dr G.J. Lindijer, evang.-luthers predikant. Ds Lindijer is in de leeftijd van 88 jaar overleden te Den Haag.
Onze oudste gemeenteleden herinneren zich hem nog goed. Hij was van 1946 tot 1952 predikant in onze Gemeente en in Leerdam. Van 1952 tot 1960 was hij predikant in Amsterdam, om van daaruit naar Brussel te gaan. Daar was hij benoemd tot docent aan de Protestantse Theologische Faculteit.
Dr G.J. Lindijer was een neef van Dr C.H. Lindijer, die in 1968 hoogleraar aan ons Seminarium te Amsterdam werd en inmiddels 87 jaar is.

Een hartelijke groet aan u allen,
de kerkenraad