VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2004

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op 23 juni jl.
Uit deze vergadering zijn twee onderwerpen te noemen die interessant voor u zijn.
Ten eerste: het in gebruik nemen van de nbv, de Nieuwe Bijbel-Vertaling. In de vorige kerkenraadsvergadering is besloten, die in de liturgieviering ter beschikking te stelen aan predikanten die daar uit willen voorlezen. Op 30 oktober a.s. zal de ingebruikname plaatsvinden. De kerkenraad neemt contact op met ds Maasdorp (die dan voorganger is) om te bespreken hoe dit zal gaan.

Ten tweede: de besteding van het geld dat de Dameskring ‘Katharina von Bora’ aan de kerkenraad heeft overgemaakt. De Dameskring heft zich officieel op wegens het geringe aantal leden.
Graag willen de dames dat het geld wordt besteed aan iets dat de herinnering aan de Dameskring
levend houdt. Een voorstel uit hun midden is: het kopen of laten schilderen van een ikoon.
De kerkenraad vindt dit een goed voorstel, maar het aannemen daarvan hangt af van iets anders: kunnen we voor de ikoon een goede plaats vinden in ons kerkgebouw? Het moet architectonisch verantwoord zijn, anders kunnen er problemen met Monumentenzorg komen.
Waarschijnlijk de beste plaats is: het gedeelte van de muur boven de plaats waar doordeweeks het doopvont staat. De ikoon zou dan een doopikoon kunnen worden. We denken er eerst een tijd over na en suggesties uit uw midden zijn welkom!
Inlichtingen zullen worden ingewonnen bij een ervaren ikonenschilderes, die ook voor het lutherse kerkgebouw te Zierikzee ikonen vervaardigd heeft. Ds Baan zal in het kerkblad iets over ikonen schrijven.

In de maand augustus zijn er twee zondagen zonder Dienst. Het is jammer, maar het vinden van predikanten voor deze data bleek onmogelijk, terwijl een aantal van ons met vakantie is. Overigens is het in lutherse Gemeenten in ons land niet ongebruikelijk, in de zomermaanden enkele malen 'de deuren dicht te houden.'

Hun die met vakantie gaan en hun die thuisblijven wenst de kerkenraad goede dagen. Bidden wij voor elkaar om Gods nabijheid.

uw kerkenraad.