VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2006

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 15 maart jl. De postlijst was niet lang, dankzij voorafgaande schifting van de ingekomen stukken. De nieuwe diaken had in zijn ijver al verschillende documenten bestudeerd. Wij hopen dat het verdelen van de stukken onder de kerkenraadsleden het efficiënt vergaderen nog meer ten goede komt.

De kerkrentmeester is teleurgesteld in de nota van de nieuwe energielevering eneco-direct. Dit nieuwe contract is ons notabene aanbevolen door de landelijke pkn-top. Deze kerkleiding kost ons al veel meer geld dan vroeger en nu wordt ook onze energie- rekening hoger. We onderzoeken hoe we dit nieuwe contract kunnen opzeggen.
Wij hebben het boekje ‘Lutherse Leerstukken' ontvangen. Dit gaat over ‘andere onderwerpen van Maarten Luther en de lutherse traditie' (p. 5) na de verschijning van een eerste brochure ‘Lutherse Spiritualiteit.' De kerkeraad laat een aantal exemplaren komen voor de meelevende gemeenteleden.

De viering van de Goede (of Stille-) Week valt dit jaar geheel in de maand april. Samen met de eerste Paaszondag is deze tijd het hart van het kerkjaar. De kerkgang op Goede Vrijdag is wezenlijk voor een goede paasviering. Uw cantor-organist en predikant vroegen zich in de afgelopen jaren menigmaal af, welke bezigheden van kerngezonde meelevenden belangrijker waren dan de kerkgang op Goede Vrijdag...
Het bezoek van de synodeleden mw Fritz (voorzitter) en dhr Littel (vice-voorzitter) op woensdag 22 maart was aanleiding voor een gedachtewisseling over ons beleid. Willen wij financiële ondersteuning, dan moeten wij een ‘goed verhaal' hebben: hoe denken wij gemeente te zijn, nu en in de toekomst?
Dhr Van Leeuwen meldt, dan het totaal aan toegezegde vrijwillige bijdragen € 6.300,= is. Maar er moet nog een flink bedrag daadwerkelijk binnenkomen. Mag de kerkenraad daarin ook op u rekenen?
Dhr Van den Bos heeft de classicale vergadering bezocht namens onze Gemeente. Dit was een gecombineerde gereformeerd-hervormde bijeenkomst. De afgevaardigden hopen dat in 2009 deze combinatie definitief is.
Het studieverlof van ds Baan wordt besproken. U kunt op deze - en op een nog te verschijnen pagina daarover meer lezen.

Wij vieren het Paasfeest in de komende maand. De kerkenraad wenst alle zieken en verzwakten de kracht toe die gelegen is in het nieuwe leven dat Christus bevochten heeft op de dood.

Studieverlof juni, juli en september  (notitie van ds W. Baan)

Na opnieuw vijf volbrachte dienstjaren kan een predikant gebruik maken van het recht op drie maanden studieverlof. Het is belangrijk voor een predikant om te blijven studeren. In mijn geval heb ik altijd gestreefd naar het schrijven van nieuwe preken, ook al worden telkens dezelfde Schriftlezingen gebruikt. Het is een geestelijke discipline: voorkomen dat ik blijf stil staan. Mijn persoonlijke ontwikkeling gaat gelijk op met mijn Schriftuitleg en Verkondiging.
Dit studieverlof is het vierde dat ik opneem.
De kerkenraad en ik hebben altijd tot wederzijdse tevredenheid de afspraken onder elkaar geregeld. Het wordt nu ook weer maatwerk: sommige werkzaamheden zal ik wel blijven doen, andere laat ik aan de kerkenraad over. Twee voorbeelden: in de Erediensten ga ik voor conform het rooster. Alle doordeweekse contacten met mij gaan via de kerkenraad.
Voordat het studieverlof begint, kunt u op deze plaats opnieuw iets lezen dat gaat over de inhoudelijke en praktische kanten van dit studieverlof.

Synodeleden op bezoek

Op woensdag 22 maart jl. hebben twee leden van de Financiële Commissie van onze Synode een gesprek gehad met een deel van de kerkenraad. Dhr W.J. Littel en dhr K. van de Wetering (vervanger van mw ds Fritz) bespraken met ons de financiële toestand en de toekomst van onze Gemeente. Ook drs J.-B. Val was aanwezig; hij had al eerder met dhr Van Leeuwen een kritische blik op het cijfermateriaal geworpen.
Duidelijk was dat het terugbrengen van de predikantsplaats van 50% naar 33? % formeel in orde moet worden gemaakt. Vervolgens werd het punt van bespreking, voor welke termijn deze vermindering soelaas zou bieden.
De Financiële Commissie gaat dit uitwerken en zal daar t.z.t. ons over berichten.
Het gesprek vond plaats in een sfeer van hartelijkheid en vertrouwen.
De kerkenraad kon melden, dat met enkele jongere leden een soort revitaliseringsproces op gang komt.
Dit was voor de synodeleden een gegeven, dat eventuele steun wel degelijk zinvol is.
Wij zijn de heren Littel, Van de Wetering en Val
dankbaar dat zij naar Dordrecht zijn gekomen en hebben geluisterd naar wat ons hoog zit en naar wat ons inspireert.

de kerkenraad