VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2004

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 30 november 2004. Bij de behandeling van de notulen en verslagen kreeg in het bijzonder de gehouden Gemeentevergadering aandacht. Correcties waren o.m.: de totale kosten van alle werkzaamheden waren € 21.890. U kunt het verslag vinden op de website.
De ingekomen post omvatte veel materiaal van de pkn. De gereformeerde, hervormde en lutherse administraties zijn ineengeschoven.

Daardoor verandert er veel in de berekening van bedragen die de kerkenraden moeten overmaken aan de synode. Voor kleine Gemeenten (zoals wij ook zijn) betekent het een forse lastenverzwaring.

Een brief van drs H. Berflo, dekenaal coördinator, komt in een apart stukje (elders, bij 'Nieuws') aan de orde.

Wij ontvingen een brief van dhr W.F. Boon te Sliedrecht, naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw, die luthers was. Zelf is dhr Boon doops- gezind, maar hij wil bij ons als geïnteresseerde te boek blijven staan. Voor deze aflevering van het Kerkblad heeft hij een bijdrage ingestuurd.

In februari moet er in opdracht van de lutherse synode een verkiezing worden gehouden om leden te kiezen voor de komende vier jaar. Op één van de komende zondagen wordt u na afloop van de Eredienst gevraagd, de namen van tenminste 48 kandidaten aan te kruisen.

Dhr Van Leeuwen heeft brieven geschreven aan fondsen en instellingen om subsidie voor onze kostbare onderhoudswerkzaamheden. De reacties zijn tot dusver bemoedigend.

Op 6 februari gaat dhr B. van de Pas voor in de metten. Het morgengebed is een gebedsdienst waarin ieder gemeentelid in principe mag voorgaan. Dit is van niet te onderschatten belang voor onze Gemeente! Het wordt steeds moeilijker om voor de zondagen waarop ds Baan niet voorgaat, een gastpredikant te vinden. Het sluiten van het kerkgebouw is niet de beste oplossing... Neem dus deel aan deze metten en steun dit initiatief!

De januari-vergadering komt te vervallen i.v.m. ziekte en afwezigheid van twee kerkenraadsleden.
De eerstvolgende vergadering is op 16 februari.

De kerkenraad wenst Gods nabijheid voor alle rouwdragenden, zieken en hen die het zwaar in hun leven hebben.