VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2006

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op 15 november 2006.

In deze vergadering was aanwezig mevr. A. Kramer, kandidaat-kerkenraadslid. Zij kan al ingewerkt worden, omdat er van uitgegaan mag worden dat de Gemeente met de keuze accoord gaat. Van haar kandidatuur is mededeling gedaan voorafgaande aan twee Erediensten. In het komende kerkblad zal deze mededeling ook verschijnen. De kerkenraad hoopt dat de bevestiging plaatsvindt op de Vierde zondag in de Advent.

Mw Kramer heeft een jarenlange ervaring als kerkenraadslid in Barendrecht. Wij zijn blij dat zij bij ons deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

Het behandelen van ingekomen en verzonden post was weer een tijdrovende aangelegenheid.
Sommige brieven zijn dan ook erg belangrijk, zoals die over ons meningsverschil met de energieleverancier. Ons is nu een nieuw termijnbedrag voorgesteld en beloofd opnieuw naar de affaire te kijken. Andere belangrijke correspondentie zijn onze brieven naar de Synode. De eerste is een melding dat onze classis akkoord gaat met de verlaging van het arbeidspercentage van ds Baan tot 33 1/3 %. Ook een belangrijk stuk is ons antwoord op de vraag van de (lutherse) Synodale Commissie naar onze bevindingen met de samenwerking en de kosten die de nieuwe pkn mee zich meebrengt. Deze brief hebben dhr Van Leeuwen en ds Baan opgesteld onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Aan het eind van dit verslag kunt u een afschrift lezen.
Ontstemd was de kerkenraad over een brief waarin de Synode meldt dat de kosten van de automatisering van de ledenadministratie begroot worden op 5.2 miljoen euro.

Het wel en wee van onze Gemeente is altijd een vast agendapunt. Ds Baan heeft sinds september meer tijd voor bezoekwerk. Ook is hij verheugd met de goede start van de studiekring.
De financiën blijven zorgen baren. De kerkrentmeester moet ingespannen rekenen om tot het einde van dit jaar zonder problemen de lasten te betalen.
De kascommissie heeft meer duidelijkheid gekregen over de wijze waarop onze financiële huishouding sinds de jaren negentig draait. De jaarrekening van 2005 is inmiddels goedgekeurd.

Een kort verslag wordt gedaan van de vergadering van de (gereformeerde) classis in ons kerkgebouw. Voor de duidelijkheid: een classis is een ‘meerdere vergadering,’ een oude kerkelijke term voor een raad bestaande uit kerkenraadsleden uit een aantal aangrenzende plaatselijke kerkgemeenschappen. Voor hervormden en gereformeerden was (en is) de classis een plaats waar belangrijke besluiten worden genomen die een plaatselijke kerkenraad alleen niet kan nemen. De Synode delegeert sommige werkzaamheden naar de classis.
Wij zijn door onze Synodale Commissie ooit ingedeeld bij de Gereformeerde classis. Daarom is het te begrijpen dat deze classis ook eens ‘bij ons thuis’ vergadert.
D s Baan en ouderling Van den Bos waren aanwezig. Ds Baan hield een referaatje over de lutherse identiteit. De aanwezige classisleden waren zichtbaar verheugd met onze aanwezigheid en bijdrage. Zij stelden gerichte vragen en verklaarden, bij monde van de voorzitter, dat zij veel geleerd hadden. Herhaaldelijk spraken zij hun bewondering voor ons historische kerkgebouw uit. De bijeenkomst werd afgesloten met een korte gebedsdienst, uit ons liturgisch katern, waarin voorging ouderling W. van den Bos.
Een verslag kunt u op deze website lezen.

Ouderling W. van den Bos heeft deelgenomen aan de vergadering van de GKB. Daar is besloten dat er een gebedsdienst samen met evangelikale geloofsgemeenschappen zal worden gehouden in januari 2007.

Ooit is er een besluit genomen dat het orgel niet gebruikt mag worden voor oefenspel. Naar aanleiding van verzoeken om toch te mogen oefenen, besluit de kerkenraad dat het orgel uitsluitend voor oefenspel mag worden gebruikt mits de aanvrager goed bekend staat en op enigerlei wijze iets betekent voor onze Kerk en Gemeente. Dat laatste houdt ook in dat er een behoorlijke vergoeding tegenover moet staan.

Onze uitgestelde gemeentevergadering zal zijn op zondag 14 januari 2007.

Dordrecht, 19 oktober 2006

Aan de Evang.-Lutherse Synode
p.a. Mevr. C. Aartsen-Kraaypoel
c.: drs J.-B. Val

HoogEerwaarde en Eerwaarde dames en heren,

Op uw verzoek van 11 oktober jl. om te horen hoe onze bevindingen zijn inzake de classicale verplichtingen en de diverse financiële afdrachten naar de Synode, berichten wij u het volgende:

Wij zijn enkele jaren geleden door u ingedeeld in de gereformeerde classis Dordrecht. Wij hebben u meegedeeld, dat wij niet in staat waren, onze Gemeente in dit gremium te vertegenwoordigen.
Inmiddels is er toch een kerkenraadslid bereid gevonden om in de classis zitting te nemen. Hem valt op in positieve zin: de aandacht die er onder de gereformeerden is voor de lutherse identiteit; en in negatieve zin: de uitgebreide regelgeving en bijbehorende tijdrovende correspondentie. Een neutraal gegeven is het cultuurverschil. Het is wel degelijk aanwezig, maar het heeft geen confrontatie opgeleverd. Deze classis is ook veel groter dan het Eiland van Dordrecht en daarom zeer gemêleerd.
Voorzitter en predikant hebben aan enkele gereformeerd-hervormde moderamina-vergaderingen op het Eiland van Dordrecht deelgenomen. Positief waren de gastvrijheid en de reeds genoemde interesse, negatief waren het cultuurverschil en de hoge eis die stilzwijgend gesteld werd: kennis van kerkordelijke regels inzake fusie van kerkenraden. Toen bleek dat van ons kerkelijk gebied het gedeelte ‘Eiland van Dordrecht’ formeel los (los van het gehele gebied) moet staan voordat een fusie op het Eiland van Dordrecht gerealiseerd kan worden, hebben voorzitter en predikant de samensprekingen beëindigd. Het cultuurverschil heeft bij deze beslissing wel een rol gespeeld. Gereformeerde Bonders zijn zeer gereserveerd en de regentenmentaliteit is hier nog steeds aanwezig.

Maar dan het Regionale College van Beheerszaken. Een klinkende titel die, wat ons betreft, staat voor een gremium in doodse stilte. Horen wij daar alleen iets van wanneer de nood hoog gestegen is? Als dit College zo belangrijk wordt bij het terugtreden van de eigen Synode, zou het goed zijn dat we voortijdig goede en gerichte informatie krijgen zodat we weten waar we mee te maken krijgen. Het materiaal dat tot dusver is verstrekt, blijft te veel in algemeenheden steken.

Eenheid en fusie zijn op theologisch niveau mooie woorden. Het is niet moeilijk om als heel kleine kerkgemeenschap daarover mee te spreken. Wanneer het op organiseren aan komt, blijkt het voor diezelfde kleine gemeenschap moeilijk te zijn, een volwaardige bijdrage te leveren.

U vraagt ons naar onze bevinding met de verschillende heffingen en premies die de kerkenraad sinds de fusie moet betalen.

De hoger geworden afdrachten vallen ons zwaar. We komen hierdoor in de financiële gevarenzone.
De meeste pijn voelen wij door de steeds hogere pensioenpremie. De conversiekorting wordt elk jaar lager.
Wij hebben nu nog baat bij de overgangsregeling die behoort tot het aandeel centrale kas predikantstraktementen, maar dat loopt een keer af. We vrezen dat de verkleining van onze predikantsplaats tot 33? % uiteindelijk niet genoeg financiële soelaas zal bieden, als het te betalen aandeel telkens weer stijgt.
Triest vinden wij dat tot het ‘levend geld’ waarover het quotum wordt geheven, ook een ontvangen legaat valt. Dit moet niet al te zeer bekend raken, want dat stimuleert aanstaande erflaters niet om de Gemeente iets na te laten.

Wij betreuren het dat er niet voorafgaande aan het besluit tot fusie meer openheid is betracht over de hoge kosten waarvoor een zeer kleine Gemeente zou komen te staan. Dit is een bittere bevinding.

Bezien wij de fusie eerst als landelijk gegeven, dan moeten wij constateren dat er een kostbare organisatie en een misschien nog kostbaarder reorganisatie op gang gebracht zijn. Wij hebben met grote zorg kennis genomen van het opheffen van de provinciale dienstencentra die amper drie jaren functioneren.
Wie zal zeggen of hierdoor de financiële verplichtingen uiteindelijk weer hoger worden en de kleine Gemeenten nog zwaarder worden belast?

Wij zouden graag meer zekerheid willen hebben dat er financieel ook voor ons toekomst is. Het gaat niet alleen om de geestelijke winst die volgens u de fusie oplevert, maar ook om de materiele basis die door deze fusie versterkt zou moeten worden.

Hopelijk bent u en uw mede-synodeleden genegen om te zijner tijd antwoord te geven aan de kerkenraad.

Met vriendelijke groet namens genoemde kerkenraad

W. Baan, predikant, h.t. voor het secretariaat
H. van Leeuwen, kerkrentmeester.

 

DANKWOORD VAN DS BAAN

25-JARIG PREDIKANTSJUBILEUM

TRINITATISKAPEL

Hartelijk dank!

In de Eredienst op zondag IV Advent en daarna in onze gemeentezaal hebt u samen met mij gepaste aandacht besteed aan mijn 25-jarig predikantschap in onze Gemeente. Gepaste aandacht, daarmee bedoel ik, dat er niet overdreven werd, en er geen fratsen werden uitgehaald waar hedendaagse jubilea en partijtjes blijkbaar niet van buiten kunnen.
In onze Eredienst kreeg God alle eer, in ons gezellig samenzijn was er ook aandacht voor het wel en wee van de afgelopen 25 jaar.

Dhr Van Leeuwen, die kerkenraadslid was in het jaar waarin ik werd beroepen, haalde enkele markante herinneringen op. Namens de Gemeente bood hij mij een fraai theologieboek en cadeaubonnen aan. Van de cadeaubonnen kunnen mijn echtgenote en ik samen genieten!
Het boek is getiteld: Johannes de ziener, en is geschreven door Jan Nieuwenhuis, een Amsterdamse theoloog en voorganger van naam. Het gaat over de nieuw-testamentische geschriften die op naam van Johannes staan. Dit is een boek dat perfect aansluit op mijn werk en liefhebberij: bijbelse theologie. Ik ben er erg blij mee
In mijn dankwoord stond ik onder andere stil bij de jaartallen 1981, 2006 en 2031. Degene die in 1981 zou hebben gezegd: in 2006 zult u 25 jaar predikant zijn, had ik niet serieus genomen. Nu is het 2006...
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid, de belangstelling en de kaarten, voor al het voorbereidende werk en voor de geschenken.

W. Baan

FOTO'S (klik hier) van de jubileumviering

VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2007

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op 10 januari 2007.

Een overvolle agenda lag voor de kerkenraadsleden. Gelukkig waren de ingekomen stukken al van te voren geschift. Toch waren er poststukken waaraan veel tijd moest worden besteed, zoals de foute rekening die Energie Direct vorig jaar ons gestuurd heeft. Helaas hebben onze pogingen om dit op te lossen, weinig succes. Op telefoontjes en brieven van de kerkrentmeester wordt niet gereageerd. Wij vermoeden dat het de leverancier enkel om geld te doen is en klachten op de lange baan schuift.

Bij post lag ook een uitnodiging voor en studiedag van het Beraad Grote Steden van de pkn. Dat gaat over de contacten tussen de ‘oude’ Nederlandse kerkgenootschappen en de ‘jonge’ kerken van de migranten in ons land.
De Sociale Dienst Dordrecht meldt, dat zij en hun collega’s uit de naburige gemeente worden samengevoegd tot één organisatie. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld door onze Diakonie en door het Sociaal Fond waaraan wij deelnemen.
Een synodelid in Den Haag schrijft ons dat zij contactpersoon in Zuid-West Nederland is en graag de Gemeenten in haar regio wil bezoeken. Zij zou de onderlinge verbondenheid willen stimuleren.
Onze kaarsenleverancier laat ons kiezen uit paaskaarsen met verschillende motieven. Na gezamenlijk vergelijken komt er één keuze tot stand.

Dhr Van Leeuwen kondigt de Actie Kerkbalans aan. De acceptgiroformulieren zullen in de loop van deze maand worden verzonden.
De contacten met de Kascommissie, met de (lutherse) Raad voor het Beroepingswerk en met het Landelijk Dienstencentrum (afdeling predikanten) zijn nog niet afgerond.
Dhr Van de Pas heeft een voorstel op papier gezet om de besteding van de diaconale geldmiddelen wat meer bij de tijd te brengen. Ook gemeenteleden zouden hier mee kunnen denken. De kerkenraad neemt het besluit om duidelijker diaconaal beleid te ontwikkelen en om iemand uit ‘Capelle’ d.w.z. uit het Provinciaal Dienstencentrum, uit te nodigen om advies te geven.

Voorbereid worden: de gemeentevergadering op 14 januari en een gesprek met onze cantor-organist in de volgende kerkenraadsvergadering.
Verder is er een voorstel ingebracht door Monique Tonino om een kleine cantorij op te richten. Enkele dames uit onze Gemeente zal worden gevraagd, medewerking gaan verlenen aan het instuderen van nieuwe liederen. De kerkenraad ondersteunt het voorstel en de cantor-organist wordt ingelicht.
Onze Gemeente zou een grotere aantrekkingskracht op onze ‘doelgroep’ in Dordrecht kunnen hebben, wanneer de kwaliteit van het vrouwenkoor La Confiance in onze liturgievieringen wordt ingebracht.

Aan het begin van het kalenderjaar wenst de kerkenraad wenst allen, in het bijzonder hun die het moeilijk hebben, Gods zegen toe.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2007

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op 22 februari 2007.

Onze cantor-organist was gevraagd om op deze vergadering aanwezig te zijn. Evenzo hebben wij dhr Lokhorst gevraagd op een vergadering, enkele maanden geleden. Het is een goede gelegenheid voor de kerkenraad om met de mensen die in dienst zijn te spreken. Alles kan dat rustig aan de orde komen: taakomschrijving, werkdruk, verdiensten, knelpunten, visie op toekomstige ontwikkelingen en plannen.

We hebben dit alles besproken en meer dan dat: ook het ontbreken van een contract heeft de kerkenraad te sprake gebracht. Al is onze cantor-organist bijna 18 jaar bij ons in dienst, het is, zo stelt de kerkenraad, niet goed om door te gaan zonder enige vorm van afspraken op papier.
Daarom gaat de kerkenraad een concept opstellen.

Andere punten die in dit gesprek grondig zijn uitgediept zijn:
de onderlinge communicatie die verbeterd moet worden,
initiatieven op het gebied van de kerkmuziek die altijd van te voren aan de cantor-organist gemeld moeten worden,
het stemmen van het orgel waarbij liever niet dhr Lokhorst als assistent betrokken moet worden,
de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de cantor-organist en de verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor het orgel.

In dit gesprek zijn alle genoemde zaken duidelijk en eerlijk behandeld; we hopen dat het bijdraagt tot een goede samenwerking van kerkenraad en cantor-organist.

Voor de overige agendapunten was minder tijd. Toch hebben we enkele ingekomen stukken kunnen bespreken. De post van EnergieDirect blijft de kerkrentmeester irriteren. EnergieDirect stelt zich zeer zakelijk op.
Dhr Slinger heeft ons een afschrift verstrekt van de condoleancebrief die hij heeft verzonden aan ds J.A. Roskam. Mevrouw M. Roskam-Meeuse is op maandag 12 februari jl. overleden.
De aan onze Lutherse Kerk geaffilieerde Evangelische Broeder-Gemeente bestaat 550 jaar. Het wordt gevierd op zondag 5 maart as. te Rotterdam.

Er zal een vertegenwoordiger van het Regionale Dienstencentrum van Zuid-Holland (Capelle) naar onze Gemeente komen. Zij is functionaris Gemeenteopbouw. Misschien is zij al in onze maartvergadering aanwezig.

Opnieuw zal een koor ons kerkgebouw eens per week huren. Dhr Van Leeuwen bespreekt met de kerkenraad de huurprijs.
Er is nieuws over de Actie Kerkbalans: reeds dertig aangeschreven hebben gereageerd en een vrijwillige bijdrage toegezegd.

De kerkenraad wenst allen, in het bijzonder hun die het moeilijk hebben, Gods zegen toe.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2007

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad kwam bijeen op 22 maart 2007. Ds. Baan kon helaas niet komen.
Aanwezig was mevrouw Beppie van der Waal, diaconaal consulente van het Provinciaal Dienstencentrum Zuid Holland van de PKN en consulente van de classis Dordrecht. Zij was er in de eerste plaats om kennis te maken met onze gemeente. Daarnaast hoopt de kerkenraad in de op haar te kunnen rekenen bij het ontwikkelen van plannen voor de toekomst van de gemeente. Haar ervaring en kennis van zaken kan ons helpen onze vage plannen handen en voeten te geven.

Naast de gewone dingen: binnengekomen post, pastorale en andere mededelingen moeten even de financiën genoemd worden: tot nu toe is er € 5800 binnengekomen en € 585 toegezegd. Met wat bijdragen die altijd nog nakomen betekent dit dat we nagenoeg op de begrote € 6400 zitten, maar we zijn er nog niet!
Daarnaast is er aandacht besteed aan de voorbije en komende diensten. Het bleek weer eens dat er heel verschillend gedacht kan worden over de predikanten die bij ons voorgaan. De een geniet van de diversiteit van de voorgangers, de ander zou graag zien dat er meer aandacht is voor het Lutherse karakter van onze gemeente, dat vooral te herkennen valt aan de zorg en aandacht voor de liturgie en liedkeuze en soms ook aan de manier van preken.
Daarnaast is wederom besloten dat er in 2008 minstens een keer per maand een morgengebed gehouden zal worden. In de eerste plaats omdat dit de betrokkenheid van gemeenteleden bij de diensten kan vergroten, maar ook omdat dit een kostenbesparing is.
De kerkenraad was zeer te spreken over de bijdrage aan de dienst van de mini-cantorij een aantal weken geleden en verheugt zich er op dat de cantorij met pinkstieren weer een bijdrage zal leveren.
Onze diaken heeft het plan opgevat om een aantal vaste projecten te gaan steunen waar dan een substantiële bijdrage aan gelverd kan worden. Dit heeft twee voordelen: de gemeente ziet duidelijker wat er met het geld gebeurt en in bepaalde gevallen kunnen er contacten ontstaan met mensen die aan deze projecten meedoen. Diaconie wordt zo veel zichtbaarder in de gemeente.
Beppie van der Waal had alvast twee opmerkingen om eens over na te denken: zij miste in de kerkenraadsvergaderingen een bezinninsonderwerp. We zijn enkel bezig met de lopende zaken en kijken niet naar wat ons beweegt, wat we echt belangrijk vinden. Dat zou onze kijk op de toekomst kunnen verruimen. Het tweede punt dat zij inbracht was dat het belangrijk is om niet meer te kijken naar alle problemen en moeilijkheden, maar te gaan denken in kansen en mogelijkheden.
De vergadering werd afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Wim van den Bos


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2007

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad vergaderde op maandagavond 23 april. Voor deze vergadering was een flink aantal agendapunten opgesteld. Ook de behandeling van het verslag van de vorige vergadering gaf aanleiding tot nabeschouwing. Het bezoek van mevr. B. van der Waal (toerustingswerker van het RDC Capelle) kreeg en krijgt een vervolg. Onze diaken br. Van de Pas heeft kort geleden met haar gesproken over het meer betrekken van gemeenteleden bij het diaconale werk. Op dinsdagmiddag 22 mei willen wij en enkele gemeentleden bij elkaar komen om dit werk verder te bespreken.

Ouderling br. Van den Bos brengt binnenkort het op te stellen contract met onze cantor-organist en het verlaagde arbeidspercentage onze predikant onder de aandacht van een functionaris van het RDC.
Het beleidsplan van de Gemeente moet worden aangepast aan de nieuwe eisen die de PKN stelt. Elk onderdeel van het gemeentewerk moet een plaats krijgen in een aparte paragraaf.

In de Gemeente leeft de wens dat de hal van het gemeentecentrum een verfbeurt krijgt en dat de tuin wordt opgeknapt. De kerkenraad staat niet onwelwillend jegens deze wens, maar merkt op dat de toiletten niet vergeten mogen worden. Zij zouden misschien voorrang kunnen krijgen, omdat de verhuur van onze gebouwen steeds belangrijker wordt.
De kerkenraad onderkent de noodzaak van een geregelde autodienst. Elders in dit blad vindt u er meer over.

Bij de behandeling van de post werd speciale aandacht verleend aan: een door br. Van Leeuwen opgesteld lijstje met diaconale instellingen en stichtingen die om geldelijke steun vragen. Aaan sommige geven wij beslist niet, andere krijgen sinds jaar en dag een bijdrage van ons.

Bij de mededelingen spraken wij over de ongeneeslijk zieken in onze Gemeente. Met verwondering en dank constateren wij hoe sterk in het geloof zij zijn.

Herman Leker is op 2 april j. gestorven, in de leeftijd van 62 jaar. Een groot verlies voor de lutheranen in Nederland. Hij was een markante persoonlijkheid; bekwaam, kritisch, loyaal. Lange tijd was hij synodelid, secretaris van de Synode en geestelijk verzorger van onze buurtgemeente Gorinchem.

Wij hebben de Diensten in de Goede Week geevalueerd. De kerkenraad deelt de blijdschap van ds Baan over de goede opkomst in de Goede Vrijdag viering. Er worden voornemens gepresenteerd ter voorbereiding van de Liturgie van Pinksteren. In die Eredienst zal het vrouwenkoor La Confiance meezingen.
De aantal kerkgangers op het Hoogfeest van Pasen was zo groot, dat er niet voldoende liedboeken waren. Er moeten extra exemplaren worden aangeschaft.

Het slotgedeelte van de vergadering hebben we besteed aan het doornemen van de jaaragenda. Op die agenda staan alle punten die één of meer keren per jaar in een kerkenraadsvergadering aan de orde komen. De jaaragenda staat op de website.

De paasvakantie van ds Baan eindigt op 8 mei 2007. De datum van de volgende vergadering is 21 mei 2007.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2007

TRINITATISKAPEL

Mededelingen uit de Kerkenraadsvergadering op 29 mei 2007

Belangrijke punten behandeld in deze vergadering waren:

De nabeschouwing van de diaconaatsmiddag op 23 mei j.l. Deze middag stond onder leiding van mevr. B. van der Waal, die werkt in het Regionaal Dienstencentrum in Zuid-Holland.

Het gezelschap was klein, maar de inzet van mevr. Van der Waal was er niet minder om! Wij hebben van haar uitstekend voorbereide instructie veel opgestoken.
Op de website en in het kerkblad kunt u materiaal aantreffen dat door onze diaken, br. Benno van de Pas, bijeengebracht is.

Het geschil tussen onze Kerkrentmeesterij en Energie Direct. Gelukkig zijn de problemen opgelost. We krijgen nog een habbekratsje terug. Ook is er de kabelexploitant upc. Onderhandelingen met upc worden beëindigd en alles blijft zoals het is.

Communicatie tussen de cantor-organist en de kerkenraad. Over het nakomen van de afspraken inzake het gebruik van het orgel is meningsverschil. De kerkenraad houdt zich, volgens de cantor-organist, niet voldoende aan de afspraken. Wij zijn van mening dat de kerkenraad in alle gevallen eindverantwoordelijk is en daarom ook zelf toestemming zal geven aan ons bekende en gekwalificeerde organisten die willen studeren op ons orgel.

Zwakke plekken. Er is offerte aangevraagd en inmiddels ontvangen teneinde het binnenwerk van onze gebouwen bij te werken. Dit is belangrijk vooral met het oog op de verhuur.

Verstaanbaarheid van de lectoren. We onderzoeken de mogelijkheid om de microfoon op de ambo (lessenaar) in ere te herstellen.

Erediensten in de zomer. Op de volgende zondagochtenden is ons kerkgebouw gesloten: 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus. Op één of twee tussenliggende zondagen zullen de Metten worden gezongen. Preciese berichten volgen.

De volgende vergadering is vastgesteld op 25 juni 2007.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2007

TRINITATISKAPEL

Mededelingen uit de Kerkenraadsvergadering op 25 juni 2007

Enkele belangrijke punten uit deze vergadering.

Op de postlijst en in de notulen stond vermeld de offerte die is uitgebracht voor stukadoorswerk in het kerkgebouw en in de gang van het gemeentecentrum.

Wij hebben deze offerte laten verlopen omdat we toch liever eerst onderzoeken onder welke voorwaarden (Monumentenzorg!) en door welke onderaannemer de architecten bij de vorige restauratie het stucwerk hebben laten uitvoeren. Overigens is de kerkenraad nog niet klaar met de bespreking van een te nemen principebesluit: moet de nadruk liggen op een fraai kerkgebouw of op een functioneel gebouw met veelzijdige mogelijkheden?

Het Diaconaal Aandachtscentrum verhuist van de Steegoversloot naar de Singel. Het betrekt een pand waarin nu nog een apotheek is gevestigd.

Het meningsverschil tussen de cantor-organist en de kerkenraad wordt grondig besproken. Er zijn inmiddels brieven ontvangen van hem en van gemeenteleden. De kerkenraad zal naar beste kunnen schriftelijk antwoorden. De voorzitter zal een brief aan de kerkgangers en andere meelevenden opstellen en die publiceren in het kerkblad dat binnenkort verschijnt. De brief wordt daarna ook op deze website geplaatst.

De mededelingen voorafgaande aan de Dienst worden niet altijd goed begrepen en verstaan. De kerkenraad gaat werken aan verbetering. Aan de lezenaar zal binnenkort een zgn. loopmicrofoon worden gebruikt.

Tijdens de rondvraag vragen wij ons af, of vier zomerzondagen zonder (Ere)dienst niet teveel is. We weten dat het moeilijk is om predikanten te krijgen voor zondagen tijdens de schoolvakantie, maar kan er dan niet alsnog een mettenviering bij komen? Dat is misschien te realiseren. Voor 2008 moeten we er opnieuw over spreken.

De kerkenraad wenst iedereen een mooie zomer, zowel voor de wegtrekkers als de thuisblijvers!

De volgende vergadering is vastgesteld op 23 juli 2007.

W. Baan