VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2003

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 22 oktober. In deze vergadering was dhr J. Lokhorst aanwezig, onze huisbewaarder. De opzet van het gesprek was: aan elkaar vertellen waar het goed gaat of minder goed in werk en communicatie en bekijken wat er kan worden verbeterd. Het was een goed gesprek.

De Christelijke Omroep Zwijndrecht (voor Zwijndrecht en H.I. Ambacht) neemt op 26 oktober de Eredienst in ons lutherse kerkgebouw op.

Een dialoog over het lutheranisme en onze Gemeente tussen dhr Slinger en ds Baan is al opgenomen. Beide opnamen worden zondagochtend 9 november uitgezonden. Dan kunnen luisteraars ds Baan bellen met opmerkingen of vragen. Ds Baan zal dan donderdag 13 november live een half uur van het avondprogramma voor zijn rekening nemen.
Dhr H. van Leeuwen presenteerde de Jaarrekening over 2002, nadar deze door hem en dhr Vermeulen was opgesteld en gedrukt, en door mw De Swart en dhr Slinger was gecontroleerd. De uitgaven zijn toegenomen en het spaargeld afgenomen, dat gaat al jaren zo. Er zijn dit jaar wel lichtpuntjes: de opbrengst van de verhuur van kerkgebouw en zaaltje zal in het lopende jaar boven de € 3.000,00 uitkomen. Maar dit is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Ook komend jaar zal het tekort weer groot zijn. De rente is laag en de vrijwillige bijdragen stijgen niet.
Op de aanstaande Gemeentevergadering zal onze kerkrentmeester er meer over vertellen.
Jeanette Bond overhandigde kortgeleden de opbrengst uit de verkoop van kaarten: € 45,00. Zij is bereid, opnieuw kaarten te maken, mits gemeenteleden daarvoor belangstelling hebben. Wilt u het z.sp.m. meedelen? Hartelijk dank voor het bedrag en voor de hernieuwde belangstelling!
De kerkenraad heeft langdurig gesproken over de ophanden zijnde kerkfusie: de pkn, Protestantse Kerk in Nederland. Inmiddels had iedereen het landelijke blad Elkkwartaal ontvangen. Wij zijn ongerust over de onduidelijkheid die er is inzake de financiële consequenties: wat gaat het behoren tot de pkn kosten? Kleine Gemeenten als de onze komen voor hogere lasten te staan. Sommigen vrezen nu al, het hoofd niet meer boven water te kunnen houden. In het verleden waren er al grote tekorten bij het ldc, het Landelijk Diensten-Centrum van de Trio-Synode. De discussie daarover en de afwikkeling waren onverkwikkelijk.
In Elkkwartaal kunt u een artikel lezen (p. 5) met daarin de mening van ds Strasser, iemand die heel goed thuis is in de financiën van de lutherse kerk.
Neemt u ook kennis van de ingezonden brief van Reind Loggen, voormalig voorzitter van de elg Gorinchem. Als tegenwicht van allerhande verdediging van de pkn zeer lezenswaardig.

Gemeentevergadering op 23 november met daarop:

Verkiezing nieuw lid van de kerkenraad

Met dankbaarheid en vreugde deelt de kerkenraad u mee, dat dhr W.P.T. van den Bos bereid is om ons kleine getal van kerkenraadsleden te versterken. Dhr Van den Bos is al twee maal kerkenraadslid geweest, in verschillende woonplaatsen.
Hij heeft ruime kennis van kerk, theologie en levensbeschouwelijke stromingen.
Volgens ons huishoudelijk reglement mogen tenminste tien gemeenteleden een tegenkandidaat voorstellen. Zij moeten allen hun handtekening zetten onder het voorstel en dit een week voor de Gemeentevergadering (23 november) indienen. Wordt op de Gemeentevergadering geen tegenkandidaat voorgesteld, dan is dhr Van den Bos gekozen.
In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering wordt in onderling overleg de taakverdeling herbezien.

De kerkenraad