VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergadering op 9 oktober 2007

TRINITATISKAPEL

Het was een bijzondere kerkenraadsvergadering omdat twee synodeleden aanwezig waren. Ds E. de Fouw en mevr. dr M. van den Berg wezen ons er op, dat zij geen visitatoren waren, maar namens de Synode wilden inventariseren hoe de Lutherse Gemeente de lutherse traditie dienstbaar maakt aan het geheel van de pkn ter plaatse. Zij wilden ook horen wat wij eventueel van hen verwachten.

Ook spraken zij de wens uit om binnenkort een regiobijeenkomst van kerkenraadsleden uit de zuid-west hoek te houden. Plaats van bijeenkomt zou dan Dordrecht zijn.
Wij legden uit dat we met weinige mensen veel kleine en grote dingen moeten doen. De pr – het onder de aandacht brengen van wat wij doen – in onze stad schiet er te vaak bij in. Wel is een eerste belangrijke aanzet: de zaterdagmiddagopening van het kerkgebouw.
Wij hebben veel in huis op het terrein van de kerkmuziek. Er zijn gastkoren actief zoals de gregoriaanse schola cantorum en het dameskoor La Confiance. Het formeren van een mini-cantorij is ook een geslaagd initiatief. Deze koren hebben een aantrekkende werking, meer dan de pogingen die uit oecumenische initiatieven en vergaderingen voortkomen.
Het is wel eens beangstigend, hoe klein ons kader is. Aan de andere kant kan plotseling versterking komen opdagen. Daarom proberen wij op onze post te blijven, al eisen beroepsuitoefening, gezin en hobby’s veel tijd.
De beide bezoekers spraken waarderende woorden over al wat wij ondernemen. ‘Er zijn Gemeenten met meer vrijwilligers dan hier, waar toch minder gebeurt.’

Voor de overige agendapunten was minder tijd. De postlijst voorzag daar reeds in! Wij konden dus snel naar de mededelingen. Nieuws van pastoraal gewicht over gemeenteleden en bericht uit de Synodale Commissie werd uitgewisseld.

Mevr. ds Rikkert uit Alblasserdam zal na de zomer van 2008 eens per maand een meditatie-avond verzorgen. Het is voor iedereen van welke richting ook, maar de kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid, dat het te gebruiken materiaal en de inhoud van het gesprokene het klassieke christelijke geloof niet bestrijden. De kerkenraadsleden die een verkennend gesprek hebben gevoerd, twijfelen niet aan de zorgvuldigheid van ds Rikkert.

In 2008 zal de classis Dordrecht een gezamenlijke gereformeerd/hervormd/lutherse zijn. Het is niet eenvoudig om met de grote onderlinge verschillen om te gaan.

Bij het onderdeel Financiën komt een verrassende gedachte op: het kiezen van een externe kascommissie, gevormd door leden uit een naburige Lutherse Gemeente. Zo kan de ene Gemeente waar veel financiële kennis is, de andere helpen waar die kennis geringer is.

Een oude afspraak (daterend van 1984) met het Gregoriaanse koor van ds Baan, wordt herbekrachtigd. De vrijdagavond is in ons kerkgebouw beschikbaar voor repetitie van dit koor.

In de Diensten van 2008 zullen enkele voorgangers komen die nog niet eerder hier geweest zijn.

De volgende kerkenraadsvergadering zal zijn op 5 november 2007

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergadering op 5 november 2007

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 5 november. Het is een lange vergadering geworden, omdat we de Jaarrekening 2006 moesten behandelen.

Opvallende gesprekspunten die bij de overige agendapunten hoorden, waren:

De kerkenraadsdelegatie die met mevr. ds Rikkert spreekt, maakt werkafspraken voor de meditatiebijeenkomsten.

Er komen nieuwe liturgiewijzers die door gasten in onze vieringen kunnen worden gebruikt.

De pkn stuurt een brief over het gebruik van liederen, uit het Liedboek of uit andere bundels. De pkn wil inventariseren.

Wij zijn nog steeds niet uit de problemen met EnergieDirect. De automatische afschrijvingen en de rekeningen kloppen niet.

De Stichting Lutherse Kerkmuziek wil op een zaterdag en zondag een reunie in ons kerkgebouw. Op de te kiezen zaterdag wordt gerepeteerd en ingestudeerd, en op de zondag is er medewerking aan de Eredienst. De kerkenraad verleent gastvrijheid aan deze Stichting.

Onze Adventsbijeenkomst zal zijn op zondag Gaudete (3 Advent) 16 december. De datum van de Gemeentevergadering is zondag 13 januari, na de Eredienst. Hierover volgt een publicatie. Ds Baan doet een voorstel voor een thema: de 'onopgeefbare verbondenheid met Israel' van de pkn (beschreven in de eerste regels van de kerkorde) en de solidariteit met de Palestijnen.

Het is gelukt om de juiste persoon op het Bureau Predikanten van de pkn te bereiken. Wij hopen dat nu dat de procedure tot verlaging van het arbeidspercentage van ds Baan voltooid wordt.

De reacties op de Metten in de afgelopen maanden waren positief. Er zal in 2008, overeenkomstig het besluit, maandelijks tenminste een Metten gevierd worden.

De jaarrekening komt uitgebreid aan de orde. De hoeveelheid cijfers is groot Het tekort van Kerkbeheer over 2006 is € 21.503 en dit komt ondermeer door een hoge energierekening. Mooie verhuuropbrengsten houden het tekort nog enigszins binnen de perken. Op de eestvolgende Gemeentevegadering gaat dhr Van Leeuwen nader op de cijfers in.

Wij hebben goede hoop, een nieuwe organist te kunnen benoemen na een evaluatievergadering. Een voorstel om de nieuw te benoemen organist en dhr Ouwehand beide te betitelen met 'organist' en geen rangorde aan te brengen, vindt instemming.

De volgende vergadering is op 10 december 2007.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergadering op 10 december 2007

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op maandag 10 december. Veel kleine en grote onderwerpen hebben we op deze vergadering besproken. Een greep daaruit:
Onze Gemeentevergadering hopen we te houden op zondag 13 januari 2008 na een verkorte Avondmaalsdienst. Het thema van de inleiding is: onze solidariteit met Joden én Palestijnen, naar aanleiding van het verschenen synodestuk in november jl. Na de verslagen van enkele kerkenraadsleden krijgt u als meelevende gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kerkenraad.

kerkgebouw

Op deze vergadering hoopt de kerkenraad u de naam van een nieuwe organist mee te delen, in het vertrouwen dat de besprekingen dan tot een goed einde zijn gekomen.
Wanneer u door de Vriesestraat loopt en ons gemeentecentrum passeert, ziet u dat de ramen behangen zijn met kleurige affiches. Ze gaan over allerlei religieuze en culturele gebeurens. Maar onze eigen Diensten worden niet vermeld. Daarom heeft onze mevr. Kramer raamposters op ons mooie reclamepapier gemaakt. Ze betreffen drie soort diensten: de Avondmaalsdienst, de Dienst van Woord en Gebed, en het Morgengebed (Metten).
Na afloop van de rouwdienst voor wijlen Hester van Driel, heeft ds Baan materiaal van haar dochter Anja gekregen. Het zijn hoofdzakelijk papieren afkomstig van de Dameskring. Ds Baan zal ze in de Kerstvakantie sorteren.
De geloofsgemeenschap Filadelfia heeft een tweede aanvraag gedaan om ons kerkgebouw een vijftal aaneengesloten dagen te huren. Aan 'Filadelfia' zal worden meegedeeld dat hun verzoek om voor ons moverende redenen niet wordt ingewilligd.
Naar aanleiding van een verzoek van de Financiele Commissie van onze lutherse Synode heeft dhr Van Leeuwen onze jaarrekening over 2006 verzonden. Hiermee en met andere lutherse jaarrekeningen zal onze Synode in de Generale Synode pleiten voor bijzondere coulance met de armlastige lutherse gemeenten.
Dhr Van de Pas presenteert een concept beleidsnotitie en deelt informatiebladen van Oikokrediet en Protestants Diaconaal Krediet Nederland uit. Hij pleit voor een ander beleggingsbeleid. Het aanwezige geld zou moeten worden geïnvesteerd op een wijze die in overeenstemming is met de diaconale doelstelling.
Aan de reactie van EnergieDirect kan dhr Van Leeuwen zien, dat er nog steeds niets is veranderd. Naar aanleiding van het kerkenraadbesluit op 5 november jl. zal onder protest betaald worden.
De dienst op zondag Gaudete (16 december) wordt gevolgd door een gezellig samenzijn.
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering hopen we te houden op maandag 21 januari 2008, en de studiekring op maandagavond 14 januari 2008.

De kerkenraad wenst u allen goede feestdagen en bidt vooral de eenzamen Gods troostende nabijheid toe.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT
vergaderingen in 2008
TRINITATISKAPEL
De kerkenraad vergaderde op 15 januari 2008.

Dit verslag is korter dan normaal, omdat de vergadering minder lang duurde dan anders en wij ditmaal veel tijd besteed hebben aan gesprek. Gesprek over alles wat samenhangt met het vertrek van de cantor-organist in 2007.

Kerkenraad en gemeenteleden moeten niet enkel naar het verleden terugkijken met negatieve gevoelens, maar lering trekken uit hetgeen gebeurd is. Wanneer in de toekomst de communicatie en de samenwerking onder ons ongemakkelijk verlopen, dan moeten we dat niet met maatregelen op de korte termijn tegengaan. Hoe moeilijk het ook kan zijn, het moet bij de wortel worden aangepakt.

Enkele onderwerpen uit de vergadering zijn:

Ds De Fouw (Den Haag) gaat alsnog mensen zoeken in de Gemeenten van onze regio die zitting zouden kunnen nemen in kascommissies. Deze kunnen dan worden uitgewisseld tussen de Gemeenten.
Een correctie op het verslag van onze onlangs gehouden Gemeentevergadering: de tuin is bijna klaar. Een haag of afrastering moet er nog komen.
Dhr Lokhorst, onze huisbewaarder, bezoekt onze volgende kerkenraadsvergadering. Hij heeft diverse vragen aan ons. Ook wij vinden het belangrijk om afspraken en organisatie op gezette tijden tegen het licht te houden.
De Paaskaars voor de aanstaande paastijd wordt uitgezocht. Er is keuze uit drie varianten.
Op zondag 10 februari vergaderen we met de gemeenteleden over een nieuwe opzet van ons diaconale werk.
We bereiden de tekst voor die de gemeenteleden zullen ontvangen ter begeleiding van het materiaal van de Actie Kerkbalans.
Dhr Ouwehand en de nieuw te benoemen heer Van Buitenen bepalen samen wie op welke zondag de orgelbegeleiding verzorgt.
Het vrouwenkoor ‘La Confiance’ zal weer meewerken in een Eredienst: op 25 mei. Ook verzorgt het een inloopconcert op zaterdag 26 april.
De volgende kerkenraadsvergadering staat genoteerd op dinsdagavond 19 februari.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergadering op 19 februari 2008

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 19 februari 2008. Belangrijk agendapunt was het gesprek met dhr Lokhorst.
Het gesprek ging hoofdzakelijk over de verhuur van het kerkgebouw en de richtlijnen voor het toelaten van huurders van diverse signatuur. Ook de tevredenheid met de woning en het arbeidsplezier van dhr Lokhorst kwamen aan bod. De kerkenraad hoorde met genoegen dat het allemaal naar wens is. Aan aanmerkingen op het werk zal dhr Lokhorst extra aandacht besteden.

kerkgebouw

Belangrijke leidraden die zijn gepreciseerd: de activiteiten van huurders in onze gebouwen mogen geen uitstraling hebben ‘naar de wereld toe’ waardoor gezegd kan worden: hoe is dit te rijmen met de evangelieverkondiging.
Wie concerten wil geven in ons kerkgebouw, moet er op gewezen worden, dat zware speakers (geluidsboxen) niet passen in een middeleeuwse kapel. In het contact met evangelikale geloofsgemeenschappen begrijpen we wel, dat gebruik van speakers een kenmerk van hun religieuze muziekmakerij is.
De stemming in dit gesprek was zeer goed; er is een hartelijke verstandhouding!

Er komt opnieuw een sleutelregister. Er zijn enkele sleutels van onze gebouwen in handen van mensen die ze hadden moeten teruggeven.
Het contract met onze nieuwe organist is in de maak. De regels van de pkn zullen nu consequent worden toegepast.
In onze Liturgie moet de liturgische katern meer functioneren. ‘Dordtse eigenaardigheden’ zoals de dubbele doxologie, zullen worden meegedeeld aan nieuwkomers in onze Diensten.
Uit de elg Bergen op Zoom vertrekken zeer meelevende leden en twee organisten. De koerswijziging die door slechts enkele leden wordt doorgezet, veroorzaakt dit. Er is grote pastorale schade voor hen die nog blijven.
De website wordt opnieuw opgebouwd opdat hij netjes leesbaar is voor moderne browsers en in hoge resoluties.
In de Goede (of Stille) Week zal een kerkenraadslid voorganger zijn ‘namens ons’ in de avondgebeden, waarschijnlijk op maandag. In deze korte gebedsdiensten hoeft niet persé een geordineerde of gewijde voorganger te zijn. Laat het een signaalfunctie krijgen naar de andere geloofsgemeenschappen.
La Confiance, het vrouwenkoor o.l.v. Eric Koevoets, zingt dit halfjaar twee maal in de Trinitatiskapel. Eerst een inloopconcert op zaterdag 26 april, daarna medewerking aan de Eredienst op 25 mei.

De kekenraad wenst u een zinvolle paasvoorbereiding.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergadering op 8 april 2008

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 8 april 2008.
Uit de vele onderwerpen en bespreekpunten zijn de volgende mogelijk interessant voor u.

Op 26 april verzorgt het vrouwenkoor ‘La Confiance’ een zaterdagmiddagconcert. Het koor heeft in onze kapel zijn vaste repetitieruimte. Het zal opnieuw medewerking verlenen aan onze Eredienst op 25 mei. Op Tweede Pinksterdag neemt dhr D. Ouwehand een groep Duitsers mee naar de Trinitatiskapel.

kerkgebouw

Zij behoren tot de partnergemeente van de protestantse wijkgemeente Sterrenburg, waar dhr en mevr. Ouwehand aangesloten zijn.

Dhr B. van Buitenen en dhr W. van den Bos treffen voorbereidingen tot een feestelijke viering: van het 275 jarig bestaan van ons hoofdorgel. Mogelijk wil de organist Klaas Veltman uit Rotterdam ook meewerken. Verder heeft dhr Van Buitenen aardige teksten uit de samenkomst van 1 november 1733 gevonden die opnieuw kunnen worden voorgedragen,

Het opknappen van de tuin achter ons gemeentecentrum zal dit jaar afgerond worden. Op een mooie zondag kunnen we na de Eredienst hem feestelijk in gebruik nemen.

Het kerkgebouw is in de afgelopen maanden regelmatig te warm gestookt. Dit is slecht voor onze kas, voor ons orgel en voor onze zangstemmen. Het is een terugkerend euvel dat door een betere afstelling voorkomen zou moeten worden.

De evaluatie van voorbije en komende Diensten krijgt veel aandacht. Wij constateren met spijt dat het rond de avondgebeden in de Goede Week niet rustig was. Veel geloop, gepraat vooraf en besprekingen op straat achteraf. De Goede Vrijdag-dienst had wel het karakter van inkeer, verstilling en devotie.

Wij zijn blij met de bijdrage van onze voorzitter aan het maandaggebed. Het is denkbaar dat de voorgangers in onze zondagse metten een korte meditatie uitspreken. De predikant zal op dit punt in de voorbereiding medewerking verlenen, want dit is zijn specifieke verantwoordelijkheid.

De kerkenraad wenst u mooie lentedagen!

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergadering op 13 mei 2008

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 13 meil 2008.
Op deze vergadering kwamen allerlei onderwerpen aan de orde. Hier volgen de belangrijkste.

Nu het Regionale Dienstencentrum is opgeheven, is door de pkn een Gemeente-adviseur voorgesteld: Jaap van der Giessen. Hij kan worden gevraagd door pkn-gemeenten in Zuid-Holland.
Op een kascontrole commissie uit een naburige Lutherse Gemeente kunnen we voorlopig niet rekenen. Wij zoeken verder.

kerkgebouw

Ons orgel bestaat 275 jaar. Ter gelegenheid daarvan verschijnt er een CD en wordt er een concert gegeven. Hopelijk is dan een correctie achter de rug. De kornet (dat is één van de orgelregisters) is namelijk bij een restauratie op een verkeerde plaats gezet. Dhr Van Buitenen heeft contact met een orgelbouwer en samen zullen zij kijken hoe dit euvel kan worden verholpen.
Er was een vraag uit de Gemeente waarom tijdens de Goede Vrijdag-dienst het doopvont naast de altaartafel stond – terwijl de rest van het interieur zo ‘uitgekleed’ was. Ds Baan had het zich niet gerealiseerd en is het gaan uitzoeken. Zijn conclusie luidde: het doopvont stond in de oudheid meestal naast het voorportaal van de kerk. De plaats naast de altaartafel is dus niet ‘verplicht’. Het doopvont hoort op Goede Vrijdag niet de suggestie van een doopbediening op te roepen; dat hoort pas in de paasnacht. In de toekomst zetten we het uit het zicht.
Onze diaken heeft enkele projecten geselecteerd om te gaan steunen. Stichting People in Action, actief in Gambia. Praktische hulp in Sri Lanka. Stiching Samoja, kinderhulp in Kenia.
Hij is ook begonnen met de rechtspersoon die onze Diakonie is, meer te laten functioneren in ons kerkenraadswerk.
Onze kerkrentmeester deed bezorgd verslag van de lage beurskoersen die onze beleggingen parten spelen en van het hoge tekort dat kerkbeheer in 2007 opgelopen heeft: € 17.000,= na verrekening van alle meevallers. Die meevallers zijn ondermeer de verhuur van onze gebouwen en de vrijwillige bijdragen: resp. € 8.000 en € 7.000: prachtige bedragen voor een Gemeente die zo klein is als de onze.
Op de Eerste zondag na Trinitatis werkt het dameskoor La Confiance mee aan onze Liturgieviering. Het koor heeft, na overleg met ds Baan, fraaie liturgische gezangen in studie genomen.
Er lag een verzoek om een (ons onbekende) overledene enkele dagen voor de uitvaart op te baren in ons kerkgebouw. Jammergenoeg is inwilliging uitgesloten. Er komen elke week twee, soms drie koren repeteren, regelmatig worden huwelijksvieringen gehouden met voorafgaand gebruik van de ruimte voor oefening e.d.
Voor de volgende kerkenraadsvergadering is de datum 17 juni 2008 gekozen.

De kerkenraad wenst u mooie dagen onder Gods zegen.

W. Baan


VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergadering op 17 juni 2008

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 17 juni 2008.
Een greep uit de veelvoud van onderwerpen in deze vergadering.

We hebben een compliment van Monumentenzorg gekregen over de staat van onderhoud van onze gebouwen. Een deel van de eer gaat naar dhr Lokhorst. Onze huisbewaarder heeft enkele ‘lelijke plekjes in het kerkgebouw bijgewerkt.

kerkgebouw

Jammer van de fietswrakken die al een tijd lang langs het kerkgebouw staan of stonden. Dit is een zaak voor de stadsgemeente.

Kortgeleden was ds Den Dekker als kerkganger in onze Eredienst. Hij is een studievriend van ds Nagel die toen voorging. Van de Sterrenburgse pkn-wijkgemeente hebben we een bedankje gekregen voor het ontvangen van haar Duitse gasten.

De Ahmadiyya-beweging stuurde een uitnodiging om de viering van het 100-jarig bestaan bij te wonen. Deze beweging is binnen de Islam ontstaan en roept op tot verdraagzaamheid en erkenning van alle religies als legitiem. Dit is ons sympathiek en daarom gaat dhr Van de Pas er naar toe.

De lutherse synode mag nog een tijd adviserend functioneren binnen de pkn. Maar het aantal leden zal drastisch worden teruggebracht: van 36 naar 18.

Dhr Van Leeuwen heeft met onze nieuwe organist dhr B. van Buitenen de besprekingen over het contract afgerond. Hij zoekt nog naar een manier om de administratieve rompslomp zo klein mogelijk te houden. Ook is dhr Van Leeuwen in gesprek met onze verzekeringstussenpersoon. Onze gebouwen zijn aan een hertaxatie toe.

De financiële situatie van kerkbeheer ontwikkelt zich ongunstig. Eén van de oorzaken is de koersdaling van onze beleggingen. We zullen advies inwinnen bij een lutherse deskundige hoe het verder moet.

De kerkenraad is dankbaar voor de kerkdiensten in het afgelopen kwartaal. De muziek was prachtig en de preken leerzaam. In de komende vergadering is aan de orde of er dit - of volgende jaar een kerstavonddienst komt.
In de kerkenraadsvergadering zal meer tijd genomen worden voor bezinning.

In juli zullen we de vergadering speciaal wijden aan de nijpende tekorten in onze kerkkas.

De kerkenraad wenst u mooie zonnige dagen, en dat vooral in uw geloofsleven!

W. Baan