VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2004

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op 8 september.
In de septembervergadering komt traditiegetrouw de heer J.A. Lokhorst om met de kerkenraad te spreken over het werk. Maar ook de leefsituatie van onze huisbewaarder komt aan bod in deze vergadering. Dhr Lokhorst sprak al direct zijn grote tevredenheid uit over de woning.

Hij heeft verbouwingsplannen en heeft daarvoor aan de kerkenraad toestemming gevraagd. Zijn voornemen is, nog lange tijd te wonen in deze voormalige pastorie en (later) kosterswoning!
De verbondenheid met de Gemeente doet hem goed. Hij laat de gemeenteleden danken voor het meeleven na het overlijden van zijn zuster.
Het werk gaat hem goed af en de weinige kritiek die er is komt open en eerlijk naar voren.
De kerkenraad is tevreden met het gesprek.

Na de zomervakantie is de postlijst omvangrijk. We moeten telkens afwegen wat we behandelen en wat we terzijde leggen dan wel voor kennisgeving aannemen. Er is inmiddels een offerte voor het aanbrengen van de dakhaken. Ook heeft de notaris het legaat dat wij mochten ontvangen, aan de kerkenraad overgemaakt. Het geld is hard nodig voor een grote schilderbeurt die binnenkort begint.
Synodale post ziet u elders op deze site.

Op 31 oktober, Gedachtenisdag van Kerkhervorming, zou de Nieuwe Bijbel-Vertaling worden gepresenteerd in de Eredienst. Dit zal echter niet doorgaan, omdat de nbv pas op 27 oktober in de handel is. Overigens beleven wij dit jaar een merkwaardig liturgisch fenomeen: twee maal de Liturgie van Kerkhervorming. Dat komt omdat de atos op 24 oktober onze Eredienst opneemt. De uitzending is op 31 oktober – waarop de luisteraars aandacht verwachten voor de Hervorming.

De reacties op de Metten (22 augustus jl.) waren heel positief. Eén gemeentelid zou zich willen inzetten voor het bidden van de Metten op een zondag waarop geen predikant kan voorgaan.
De kerkenraad neemt dit in beraad.

Onze jaarlijkse Gemeentevergadering zal worden gehouden op zondag 14 november. Het hoofdthema is nog niet vastgesteld. Hebt u suggesties?

Wij moeten keuzes maken wanneer oecumenische contacten moeten worden onderhouden. Onze Gemeente is een regiogemeente, en er zijn oude banden met de Hervormde Gemeente Dordrecht. Daarom zullen voorzitter en predikant aan een vergadering deelnemen van afgevaardigden van de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente.

De kerkenraad wenst veel geloofskracht toe aan hen die ziek zijn naar geest en/of lichaam.