EERBIED VOOR GODS WOORD

 

De verkondiging op de Gedachtenisdag van Kerkhervorming

Een eeuwig Evangelie
Openbaring 14 : 6,7

preek in de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht, oktober 2004
liturgische gegevens van deze dag

'Het woord - dat zult gij laten staan !' aldus een massieve uitspraak van Luther. Het is een uitspraak zeer toepasselijk op de Gedachtenisdag van Kerkhervorming. Het gaat hier om de oorsprong, waar geloven en kerk-zijn vandaan komen. Die oorsprong is het Woord van God.
Is het Woord van God de bijbel? Dat hoor je heel vaak. Typisch eigenlijk, ik kan hier, op de preekstoel, die grote oude bijbel in mijn handen nemen... Ja, dus heb ik dan het Woord van God in mijn handen...
Een gedachtemoment verder, en ik heb het Woord van God in de hand, dus, in mijn macht.
Het Woord van God de bijbel... Het lijkt serieus en een gelovige belijdenis. Heel geschikt voor deze
Gedachtenisdag van Kerkhervorming. Maar...
is dát wat Luther heeft bedoeld met zijn uitspraak: het Woord dat zult gij laten staan - ?

Luther had onmiskenbaar groot respect voor de heilige Schriften. Hij was doctor in de uitleg van de bijbel. Maar naast eerbied had hij ook vrijmoedigheid in de omgang met de bijbelboeken. U hebt misschien wel de zegswijze gehoord: 'een strooien brief.' Zo noemde Luther de brief van de apostel Jacobus. 'Een brief van stro...' Dáárom noemde Luther die brief zo, omdat daarin de goede werken veel aandacht krijgen, en veel minder de zaligheid uit genade en door het geloof.
Laten we dit vanochtend voor wat het is, maar onthouden we wel die vrijmoedigheid van Luther. Hij heeft bemerkt wat wij doorgaans ons niet bewust zijn: Jezus zelf heeft nooit moeite gedaan om een geschrift na te laten.
Nee, Jezus predikte, verkondigde. Daarom – zegt Luther – moeten we het Evangelie horen en niet eerst lezen. Zo is ook het Woord van God allereerst gespróken.

Is dat zo belangrijk? Ja zeker wel, want het gaat om de manier waarop het Evangelie tot ons komt.
Wij gedenken de Kerkhervorming in deze Liturgieviering, en juist in de Kerkhervorming van Luther en van zijn leerling Calvijn klonk de roep: 'Terug naar de bronnen!'
Natuurlijk zijn die bronnen de geschriften, de heilige boeken die de bijbel vormen. Vroeger moesten de kerkmensen de kerkelijke machthebbers gehoorzamen, maar steeds vaker riepen vernieuwingsgezinde geestelijken op, om enkel aan de heilige Schriften onderhorig te zijn.
Heel goed natuurlijk, we willen dat beamen.
Maar het zal toen en ook nu, geen zin hebben om mensenwerk te verwisselen voor mensenwerk.

Mensenwerk, dat is de kerkelijke macht uit de Middeleeuwen. Maar, boeken en papieren met letters daarop, dat is ook mensenwerk. Alle respect, ja eerbied zelfs, voor de bijbel, maar, de bijbel als boek staat niet op dezelfde hoogte met het Woord van God, het gepredikte Woord, het levende Woord.
Wij moeten dit volhouden tegen richtingen en sekten en nieuw opgerichte groepen, maar ook tegen een complete godsdienst, overal waar een boek centraal staat.
Met alle respect voor de belijders van de Islam:
De bijbel is de koran niet. Christenen zouden niet moeten geloven in een boek. De bijbel is niet rechtstreeks uit de hemel komen vallen...

Let op de manier waarop Luther omging met de bijbel, met de onderscheiden boeken waaruit de bijbel bestaat. Denk aan zijn kritische lezen van de Jakobus-brief. Hij was een bijbelgeleerde die zó zijn eigen verantwoordelijkheid nam. Dus geen slaafse onderhorigheid aan de letter. Maar – zijn er bijbelletters die getuigen van Christus en van zijn verzoenende arbeid, dan moeten wij die laten staan.

Letters, woorden, er zijn er nog zoveel meer... Hoe gaan Nederlandse lutheranen daar mee om?
Jaarlijks vragen wel een paar mensen aan mij: hoe denken de lutheranen over euthanasie, en het vluchtelingenprobleem en de allochtonen, en homoseksuelen die in de kerk willen trouwen, en ... ga zo maar door...
Wat moet ik zeggen? Nederlandse lutheranen denken heel verschillend, er is niet zoiets als partijdiscipline.

En de Bijbel dan?
Wij willen goede leerlingen van Luther zijn, en zijn daarom geen slaven van de letter. Luther heeft gewaarschuwd voor een al te vlot naar ons toehalen van allerlei bijbelteksten. Aardig is wat hij zegt in een preek over Noach en zijn ark. Wanneer de Heere-God zegt: 'Ga, en bouw een ark,' dan gaat u toch niet een ark bouwen?
Nee natuurlijk niet, want deze opdracht is gericht aan Noach. Welnu, zo moet u bij alle bijbelteksten uzelf zorgvuldig afvragen: is deze tekst voor mij bedoeld?

Tot zover Luther. Het is een wijze en leerzame regel, om toe te passen op alles wat u uit de bijbel hoort en leest. U zult bemerken dat lang niet alles van toepassing is op u en mij. Heel wat opdrachten, verboden en bemoedigingen zijn gericht aan anderen dan wij.
Wij zijn toch geen discipelen of apostelen? Ook de christenen van Rome, Korinthe, Efeze, allen aan wie de apostelen Paulus, Petrus en Johannes hun brieven schreven, die eerste christenen worstelden met ándere vragen dan waarmee wij bezig zijn. Maar! De kern is dezelfde, en dat is het Evangelie van Christus. Het is wat de tweede schriftlezing in deze gedachtenisliturgie van de Kerkhervorming noemt: het eeuwig Evangelie.

Sta eens onbevangen jegens woorden die wij denken te kennen.
Zoals vandaag dat woord 'evangelie.'
Laten wij het beginnen met het te horen als: ‘Goed nieuws dat eeuwig is.'
Eeuwig wil in de oude bijbeltalen zeggen: wel in onze tijd, maar zonder gebonden te zijn aan onze vergankelijke tijd. Het is van Godswege, komt uit Gods tijd die eenmaal onze tijd zal aflossen. Het zal het volhouden, dat eeuwig Evangelie zal het volhouden in onze tijd, tot de jongste dag.
Wij kunnen dit niet zeggen van elke letter in de bijbel. Maar het geldt alleen voor het Evangelie van Christus, dat is het eeuwig Evangelie.
Dit behoedt ons voor het slaaf-zijn van de bijbelletter, en ook voor het eigenmachtig knoeien met die woorden.
Knoeien? Jawel, knoeien met woorden...
Er zijn kerkgangers, ja zelfs predikanten, vrouwen meestal, die weigeren om God aan te spreken met ‘Heer' of met ‘Vader.' Dat zou te mannelijk zijn.
Vraag eens waarom zij deze toch zeer veel gebruikte titels uit de bijbel verwerpen. Zij zullen u antwoorden: het is te eenzijdig mannelijk om zo God aan te spreken. We hebben ook een pastorale overweging, zeggen zij.
Tien, twintig procent van de vrouwen zijn seksueel misbruikt, soms door hun eigen vader. Vader, heer, dat zijn bedreigende woorden. Daarom moeten ze weg uit de bijbelvertaling, weg uit de gebeden ... Het woord 'Heer’ had niet mogen worden gebruikt in de Nieuwe Bijbel-Vertaling, zeggen zij.
Maar hechten zij zoveel belang aan tijdgebonden titels, dat zij de bijbel haast willen herschrijven? Het kan nog gekker: in de grootste boekhandel van Rotterdam zag ik een wetenschappelijk studieboek liggen. De auteur is een vrouw en het gaat over de problemen die vrouwen kunnen hebben met het man-zijn van Jezus.
Tobbers zijn het, gebukt onder de letter van de bijbel.
De letter doodt, dat blijkt hier wel uit. Maar de Geest maakt levend. Het gaat om het eeuwige Woord, het eeuwig Evangelie getuigt daarvan. Dat is niet onderworpen aan beperkte spreekwijzen, beelden en voorstellingen.
Ook dat eeuwig Evangelie komt tot ons in een tijdgebonden vorm. Het is ons overgeleverd door mensen, vaak met behulp van een visionaire ervaring.

De apostel Johannes ziet een engel vliegen in het midden van de hemel, een boodschapper Gods.
Hebt u er wel eens één zien vliegen, een engel? Ik niet, maar dat is niet belangrijk, Het is een zinnebeeld, die engel, om te benadrukken dat de boodschap écht van Godswege is. Het zinnebeeld is tijdgebonden, vergankelijk dus, maar, het goede nieuws is eeuwig !
De inhoud is, dat wij God moeten vrezen, want het uur van zijn oordeel is gekomen.
Die engel gaat de Kerk voor in de verkondiging, want dat is de opdracht van de Kerk: het goede nieuws aan heel de wereld bekendmaken.

Het gedenken van de Kerkhervorming is, dat wij weer terugkeren naar die basistaak van de Kerk: met woord en daad het goede nieuws brengen aan de wereld.

Dat oordeel is niet negatief, want het woord 'oordeel' ziet op een heilzame daad van God.
Oordeel is scheiding maken, en dan op heilzame wijze. Als wij scheiding maken... dat is meestal niet best. Wij denken te weten wie de farizeeër en wie de tollenaar is. Niet alleen dat, ook over andere godsdiensten hebben vele kerkmensen hun mening klaar.
Verklaren ook wij de christelijke godsdienst superieur en vinden wij de islam een voorbeeld van een achtergebleven achteraf-godsdienst?
We hoeven het niet eens te zijn met de islam, maar ga niet proberen, de islamieten te veranderen.
Ik las een ingezonden stuk waarin de schrijver als volgt redeneerde: 'Het is de hoogste tijd dat er in de islam ook een Luther en een Calvijn opstaan die deze godsdienst terugbrengen tot de oorspronkelijke uitgangspunten en de misstanden er uit halen.' Maar mag je zoiets wel zeggen over de godsdienst van andere culturen... ?
Misschien moeten we beginnen met bescheiden te zijn: wie zijn wij, dat wij een uitspraak doen over hoe een godsdienst zich zou moeten ontwikkelen?
De Bijbel heeft hier en daar verschrikkelijke teksten, en datzelfde kan ik ook zeggen van de Koran.
Maar ook hier moeten we niet blijven steken in de letters van die heilige boeken.
Godsdiensten als het christendom en de islam zijn elk al meer dan tien eeuwen oud.
Dáárin zit het kwaad niet. Het kwaad zit in de mens, of hij/zij nu godsdienstig is of niet. Wanneer Jezus zegt: ‘Aan de vruchten kent men de boom,' dan heeft hij het over ménsen, niet over godsdiensten.
Laten wij mensen niet iedere keer bij onszelf beginnen, maar luisteren naar het Evangelie van Christus.
Hoor vandaag naar de engel, hoor zijn goede nieuws. Er is een Allerhoogste God die oordeelt, die scheiding maakt tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God zij geloofd dat wij dat niet hoeven te doen! We moeten en mogen dat scheiding maken aan Hem overlaten, toevertrouwen.
Hij over wie het oordeel, die scheiding is voltrokken, is Christus. Hij is zelf ook het middel van scheiding, hij is 'een steen des aanstoots', dat wil zeggen, wij verwerpen hem of wij hebben hem lief. Een tussenweg is er niet.
Door hem oordeelt de Heere-God deze wereld. Door hem en in hem doet de Heere-God op de jongste dag het onrecht weg en herstelt de gerechtigheid.

Wij horen ook dat dit goede nieuws is gericht aan álle volk en stam en taal en natie. Geen volk of ras, geen groep op basis van godsdienst, geen politieke stroming of wat dat ook, niets of niemand kan dit goede nieuws voor zichzelf alleen reserveren.
Een mooi detail in deze teksten is, dat de engel vliegt in het midden van de hemel. Dat midden heet ook wel het zenith, het is het punt waaromheen alle hemellichamen draaien. Dit detail benadrukt de universaliteit van het goede nieuws.
Het goede nieuws wordt ons aangezegd en bewijs krijgen we niet.
Het is enkel te geloven, en dat is maar goed ook, want hoe meer wij het zelf in de hand zouden hebben, des meer risico dat wij als hulpjes van God gaan optreden om alvast voorbereidingen te treffen.
Een goed bericht is er om – in eerste instantie – geloofd te worden. Het geloof, dat achter dit goede nieuws de Heere-God zelf staat.
Omdat Hij er achter staat, daarom ook mag het genoemd worden 'eeuwig.' Hij heeft zijn koningsregering nabij gebracht door ons Christus te openbaren. Christus die door zijn opstandingsleven het kwaad aan het licht heeft gebracht en dat heeft verslagen –
van die overwinning getuigt het lied van Luther dat wij nu zullen zingen: 'Een wal die ‘t kwaad zal keren', de tweede regel uit ‘Een vaste Burcht'.
Gezang 402

LITURGISCHE GEGEVENS VAN DEZE DAG

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE • Inleidend orgelspel en kerkenraadsmededelingen
 • Voorbereiding op de Liturgie en toelichtend woord van de predikant
 • Gezongen berijmde antifoon:  Gezang 218 : 1  met onberijmde Introïtus op de achtste kerktoon Psalm 46
 • Kyrië & Gloria
 • Collectagebed ( = hoofdgebed)
 • Eerste lezing:  Genesis 15 : 1 - 6
 • Graduale:  Psalm 84 : 5
 • Tweede lezing:  Openbaring 14 : 6 en 7
 • Hoofdlied:  Gezang 310
 • Psalmwoord & Halleluja-gezang
 • Evangelielezing:  Johannes 2 : 13 - 22
 • Credo Apostolicum recto tono
 • Liedstrofen:  Gezang 317
 • Prediking 'Een eeuwig Evangelie'
 • Preeklied:  Gezang 401
 • Dienst der offeranden en gebed over de gaven
 • Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zegen
 • Orgelmuziek