LEDENREGISTER IN 2004

Gegevens ten dienste van de Staat der Kerk

 
Lidmaten, doopleden en gastleden in 2004

 

Vorig jaar hebben de Samen-op-Weg partners de registers ondergebracht bij de smra. Er moest een hertelling plaatsvinden en vele ingeschrevenen kregen thuis bericht. Voor de ledenadministrateurs betekende dit veel werk. Maar het was ook goed om alle gegevens eens kritisch door te nemen.
Het is gebleken dat er meer doopleden zijn dan we dachten, en twee lutheranen wilden als leden ingeschreven staan.
Toch wijkt het totaal slechts één ziel af van het totaal over 2002. Dat komt door het overlijden van drie lidmaten en het uitschrijven van eveneens drie lidmaten. Overleden is slechts één dooplid.

Hiernaast staat een schema met de gegevens per 31 december 2003.
Per 31 december 2003 waren er 66 leden (lidmaten) en 89 doopleden.
Inmiddels (het is nu eind mei 2004) is er weer lidmaat bijgekomen.
De gegevens in ons Jaarboek zijn verouderd. Op 1 januari 2003 waren er 70 leden en 83 doopleden.Getallen per 31 december 2003

De kerkenraad houdt ook een register van gastleden en geïnteresseerden bij.
Het aantal vrouwelijke belangstellenden is drie. Bij de mannen staat het aantal op acht.
Dit register is belangrijk. Kerkordelijk is vastgelegd, dat wie in dit register is opgenomen, alle rechten binnen de Gemeente heeft als (doop)leden.


Het aantal leden is teruggelopen door overlijden. Ook laat het totaal een ongunstige opbouw zien: een vrijwel ontbreken van leden in de categorie 30+. Ons beleid is, dat leden actieve verantwoordelijkheid voor het gemeenteleven moeten dragen. Blijkbaar heeft dat een afschrikkende werking gehad. Toch is onze ervaring, dat ‘slapende leden' de kerkenraad alleen maar geld kosten.
Wij blijven de waarschuwing van de apostel Paulus ter harte nemen: ‘Leg niemand overhaast de handen op!' 1 Tim. 5:22.


W. Baan

Een soortgelijke pagina: getallen per 31 december 2002

Getallen per 31 december 2003 , maar vóór de hertelling in april 2004