LUTHERSTICHTING          secr. J.H. Poppen, Berkenlaan 25, 9678 RT Westerlee

                                               Tel./fax: 0597-416399 e-mail: jibbo@planet.nl


Secretaris: C. Aartsen-Kraaypoel, Rietbergstraat 4, 7201 GJ Zutphen, tel. 0575-515396.


Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending

secr.: C. Aartsen-Kraaypoel, Rietbergstraat 4, 7201 G J Zutphen, tel. 0575-515396.


Aan de kerkenraden van de Evangelisch-Lutherse Gemeenten en

de deelnemers aan de Lutherdag / Jubileumviering 150 jaar Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, 2 november 2002 in het Luthers Buitencentrum Kasteel Hoekelum, Bennekom.


Westerlee, juni 2003. Geachte dames en heren,


We mogen terug kijken op een bijzonder geslaagde Lutherdag en jubileumviering op 2 november 2002. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een aantal activiteiten in het komend najaar in volle gang. Graag vragen we uw aandacht voor:


de algemene ledenvergadering van het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending op zaterdag 4 oktober a.s.. van 10.00 - 16.00 uur in het gemeentecentrum van de ELG Ede.

Met de integratie van het werk van de voormalige Zendingsraad in de SoW-dienstenorganisatie kwam er een eind aan de "verbintenis" met het Genootschap, dat alleen verder ging. Het Genootschap ondersteunt nu "lutherse" projecten van Kerkinactie, maar subsidieert net als in het verleden ook zelfstandig binnenlandse en buitenlandse lutherse projecten. Het bestuur van het Genootschap is nu afgeslankt tot een dagelijks bestuur, dat bestaat uit ds. U. Hummel, voorzitter; drs. E.J.W.Chr. de Haan, vice-voorzitter; mw. C. Aartsen-Kraaypoel, secretaris; drs. J.B. Val, penningmeester, leder (gast)lid van een lutherse gemeente kan zich aanmelden als lid van het Genootschap (zie hieronder) en wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst zal naast het huishoudelijke gedeelte een inhoudelijk programmaonderdeel hebben.
Voor 4 oktober staat er o.m. een discussie over de toekomst van hef Genootschap en de samenwerking met de andere zelfstandig gebleven lutherse bonden en stichtingen op het programma. Daarnaast hopen we de Niasse predikant ds. Ony Telaumbanua a/s speciale gast in ons midden te hebben. Deelname aan de dag is gratis en u kunt zich nu al opgeven bij de secretaris, waarna u t.z.t. het definitieve programma toegestuurd krijgt.


de jaarlijkse Lutherdag op zaterdag 25 oktober a.s.. van 10.00 -16.00 uur in de ELG Groningen.

Het bestuur van de Lutherstichting organiseert deze dag samen met het bestuur van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek en nu u dit weet, kunt u zich voorstellen dat het programma een muzikaal karakter zal hebben. Met Hervormingsdag in het vooruitzicht zullen de Lutherliederen centraal staan en zal erover gesproken en gezongen worden. Ook voor deze dag kunt u zich nu al opgeven bij de secretaris van de Lutherstichting en krijgt u na opgave t.z.t. het definitieve programma toegestuurd.


de jaarlijkse collecte voor het werk van de Martin Luther Bund. Deze collecte is opgenomen in het collecterooster zoals u dat vindt afgedrukt in het Luthers Dagboek en de kerkenraden is verzocht deze inzameling op een zondag rond Hervormingsdag te houden. Dit jaar is de opbrengst van de collecte bestemd voor de uitgeverij van de Martin Luther Bund. Hier wordt één van de belangrijkste activiteiten van de Martin Luther Bund uitgevoerd, namelijk het drukken en uitgeven van bijbels en liedboeken, catechesemateriaal, theologische literatuur, studieboeken etc., alles ter ondersteuning van het gemeenteopbouwwerk van de lutherse kerken in de diaspora. We hopen dat u deze collecte ook in uw eigen gemeente wilt inroosteren. Ook individuele giften zijn uiteraard welkom. En heeft u interesse voor uitgebreide informatie over de uitgeverij, dan kunt u een speciaal nummer van "Lutherischer Dienst", het kwartaalblad van de Martin Luther Bund, aanvragen bij de secretaris van de Lutherstichting.


Inventarisatie partnerschappen c.q. gemeentecontacten van lutherse gemeenten.
Het bestuur
van de Lutherstichting zou graag te weten komen welke Nederlandse lutherse gemeenten contacten onderhouden met (lutherse) gemeenten over de grens. We willen u vragen het bestuur behulpzaam te zijn en kort en bondig te laten weten met welke gemeente u contacten heeft, wat de aard van dit contact is en welke gemeente-activiteiten hieruit voortvloeien.


Tenslotte willen we u nog enige algemene informatie geven, naar aanleiding van de laatste

Lutherdag.

Er werd die dag heel wat informatie over de deelnemers uitgestort. Te veel om meteen te noteren. Er werden ook vragen gesteld, die we niet meteen konden beantwoorden. De inleidingen bevatten informatie, waar u wellicht iets mee wilt in uw gemeente. We hebben daarom een aantal zaken nog eens op een rij gezet.


U wilt lid worden van het Nederlands Luthers Genootschap.
U kunt zich opgeven bij de secretaris. Zie hierboven het adres. De contributie bedraagt jaarlijks minimaal 10 euro. U mag, ten behoeve van het werk van het Genootschap (steun aan lutherse zendingsprojecten) natuurlijk meer geven. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 54 36 72 956 ABN/AMRO van het Nederlands Lutherse Genootschap o.v.v. contributie 2003. Na ontvangst wordt u ingeschreven als lid. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen door middel van brieven en publicaties in ELK Kwartaal.


U wilt contribuant worden van de Lutherstichting.
Maak een bijdrage van minimaal 10 euro over aan de penningmeester van Lutherstichting, rekeningnummer Postbank 2650968. O.v.v. contributie 2003. Na ontvangst wordt u ingeschreven als contribuant. U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse contribuantenvergadering. U ontvangt informatie per brief of door middel van een publicatie in ELK Kwartaal. U ontvangt tevens het periodieke orgaan Lutherischer Dienst van de Martin Luther Bund.

De Lutherstichting is als Nederlandse organisatie lid van de Martin Luther Bund. De MLB zet in zich voor lutherse gemeenten in de diaspora wereldwijd.


U wilt meer weten over het werk op Nias en de Batu-eilanden. Neem contact op met de secretaris van het Genootschap of met ds. Uwe Hummel, VEM Wuppertal, Rudolfstrasse 131, Wuppertal, tel. 00 49 2024969895.


U wilt meer weten over het Namibië-project van Eindhoven.
Neem contact met de werkgroep
Eindhoven-Namibië.


U wilt meer weten over het Polen-projekt van de lutherse gemeente Zutphen.
Neem contact op
met mevrouw C. Aartsen-Kraaypoel, Rietbergstraat 4, 7201 G J Zutphen, tel. 0575-515396.


U wilt meer weten over de lutherse gemeente in Tsumen, Bulgarije. Neem contact op met ds. J.A. Roskam, ‘s Gravenhage, tel. 070-3451783.


Tips voor het opzetten van een partnerschap met een gemeente.

Tijdens de Lutherdag hoorden we positieve ervaringen over partnerschappen. Toch zijn er ook minder positieve ervaringen van mislukte partnerschappen. Daarom geven we een aantal tips, waarmee u rekening kunt houden, als u aan een partnerschap denkt.


1. Handel niet in een opwelling. Een partnerschap is niet voor even, maar voor een langere periode.

2. Zorg dat er draagvlak is in de gemeente. Een partnerschap wordt door de gemeente aangegaan.

3. Betrek meteen de jeugd er bij. Dan heeft het partnerschap toekomst.

4. Win, om steviger in je schoenen te staan, vooraf informatie in bij landelijke en internationale

kerkelijke organen. Informeer ook naar de gemeente of kerk, waarmee u een partnerschap wilt aangaan.

5. Formuleer de doelstellingen van het partnerschap. Wat denkt u voor hen te kunnen betekenen. Wat verwacht u terug. Laat het niet alleen om geld en goederen gaan.

6. Als u op bezoek gaat, laat gemeenteleden motiveren, waarom ze mee willen naar de

partnergemeente.

7. Zorg voor een goede verslaggeving en maak anderen ook warm voor partnerschappen.


Wij hopen met deze punten u voldoende op de hoogte gesteld te hebben. Mocht u nog vragen hebben, bel of schrijf ons.

Met vriendelijke groet,


C. Aartsen-Kraaypoel, secretaris Nederlands Luthers Genootschap

J.H. Poppen, secretaris Lutherstichting.