DE ZONDAGEN NA TRINITATIS 2001

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE 'GROENE TIJD'

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
Hoogfeest van Trinitatis, de Drie-eenheid. De evangelielezing is Johannes 3:1-15, waarin Jezus tot Nicodemus zegt dat hij wedergeboren moet worden. Het is veelzeggend dat deze gedachte onmiddellijk volgt op de periode van de hoge feesten waarin ons heil wordt gevierd. Het gaat dus om ons, mensen. Hoe wórden wij eigenlijk mens...? lees de preeklees de preek
 
De Eerste zondag na Trinitatis. De evangelielezing, Lukas 19:19-31, is Jezus' verhaal over de arme Lazarus en de rijke vrek. De eerste heeft een naam, de andere niet. De naam Lazarus betekent: God helpt. Dit is een program én een belofte: dat is het Evangelie... lees de preek
 
De Feestdag van de geboorte van Johannes de Doper. 24 juni is op de 'lutherse kalender' een heiligenfeest. Maar wat is heilig, en wie is heilig? In welk opzicht is het leven van de 'woestijnheilige' Johannes de Doper navolgenswaardig...? lees de preek
 
De Derde zondag na Trinitatis. Vreugde in de Gemeente over het 50-jarig huwelijk van emeritus predikant D. Pobuda en zijn vrouw H. Pobuda-Nemec. De preek, die uitgaat van de Episteltekst 1 Petrus 5:5a gaat over de dienende liefde die de naaste ons bewijst, en is een inleiding op de morgenzegen. lees de preeklees de preek
 
De Zesde zondag na Trinitatis. De Evangelielezing die hoort bij deze zondag, Mattheus 5:20-26, is een deel uit de Bergrede. Deze woorden, hoe streng ze ook overkomen, moeten eerst als belofte worden gehoord. Alleen door de goddelijke natuur deelachtig te worden, 2 Petrus 1:4, vervullen wij de Bergrede. lees de preeklees de preek
 
De Twaalfde zondag na Trinitatis. De aandacht gaat vandaag uit naar de vloek- en wraakpsalmen. In onze Liturgie bidden we hen weinig; waarom is dat, en hoe moeten we hen dan zien? Hoe functioneren die psalmen nu? lees de preeklees de preek
 
De Dertiende zondag na Trinitatis. In het lutheranisme krijgt vanouds de evangelie-interpretatie van Paulus wel erg veel aandacht. Maar de apostel Jakobus verkondigt het evangelie vanuit een andere hoek. Vandaag een eerste preek. De term 'wet der vrijheid' komt aan de orde.  lees de preeklees de preek
 
Overweging in de Cantatedienst op 23 september. Met de beelden en verslagen van de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon (11 september 2001) nog steeds in gedachten, vinden wij inspiratie en troost in de schoonheid van de Liturgie der Kerk.  lees de preeklees de overweging
 
De Zestiende zondag na Trinitatis Epistellezing: Efeze 3 : 17, 18. Ook die 'steile' apostel Paulus kan met lyrische taal het werk van de Geest in de inwendige mens verwoorden. De Gemeente kent de breedte en lengte en hoogte en diepte!  lees de preeklees de preek
 
De Negentiende zondag na Trinitatis  Verkondiging in een Doopviering van de ELG Zierikzee. De H. Doop dóet wat, is werkzaam en krachtdadig. Anders is zij niet meer dan een plechtigheid die gemist kan worden. Maar wát doet de Doop?   lees de preek lees de preek
 
Gedachtenisdag van Kerkhervorming  De lutheranen en de Protestantse Kerkgemeenschap van Bergen op Zoom hebben deze dag samen gevierd. De preek ging over 'een eeuwig evangelie aan alle volk, stam, taal en natie.'  lees de preeklees de preek
 
De op Twee na laatste zondag van het Kerkjaar  Uitleg en verkondiging ditmaal van een zelfgekozen pericoop: Lukas 13:1-5. Jezus zegt niet: 'Eigen schuld,' maar roept allen op tot bekering.  lees de preeklees de preek
 
Voorlaatste zondag van het Kerkjaar (2001)  Het evangelieverhaal van deze zondag, over de grote scheiding (of laatste oordeel) roept veel vragen op. Wie zijn de goddelozen? Is er wel evangelie in deze beeldende beschrijving?  lees de preeklees de preek