DE ZONDAGEN NA TRINITATIS 2003

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE 'GROENE TIJD'

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
De Eerste zondag na Trinitatis.  Er komen nu een aantal zondagen waarop Liturgie en Preek ten dienste staan van de Verkondiging van het Rijk Gods. Op deze zondag Jezus' verhaal van de rijke vrek en de arme Lazarus. Onze vraag is: horen armoede en rijkdom tot de natuurlijke gang der dingen? Is onze Heer een God van de natuur, heeft Hij alles besloten en gewild wat wij voor ogen hebben...?   lees de preek lees de preek
 

29 juni  Hoogfeest van Petrus en Paulus, apostelen en martelaren.  Een zeer oud kerkfeest, ouder dan het Kerstfeest. Petrus en Paulus, twee 'grondpilaren' van de Kerk die, hoe verschillend ook, elkaar aanvullen. Petrus de eerste bisschop van Rome, Paulus de apostel der volkeren, elk staan zij aan de oorsprong van de Kerk.   lees de preek lees de preek

 
De Vierde zondag na Trinitatis. De burgers van Gods Rijk, zij die delen in zijn koningsregering, hoeven geen oordelen te vellen over andere mensen. Oordelen is scheiding maken. De Christus Jezus heeft nooit oordelen geveld, maar is wel zelf onder het oordeel doorgegaan...   lees de preek lees de preek
 
De Elfde zondag na Trinitatis. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar is zo bekend, dat we al te haastig geneigd zijn, de ene te veroordelen en de andere in orde te verklaren. Toch hebben beiden dezelfde fout gemaakt: zichzelf apart nemen en beoordelen en zich vervolgens met de anderen vergelijken...   lees de preek lees de preek
 
De Dertiende zondag na Trinitatis. 'De Schrift heeft alles onder de zonde ingesloten...,' - een harde leer uit Paulus' mond? Maar het is '... om de belofte uit het geloof van Jezus...'  Galaten 3:22 fungeert als één van de samenvattingen van Paulus' theologie.   lees de preek lees de preek
 
De Vijftiende zondag na Trinitatis. 'Weest niet bezorgd...,' spreekt Jezus in de Bergrede. Deze preek is deels dezelfde als die van vorig jaar, maar is concreter. Wie zijn zij tot wie deze woorden zijn gericht?   lees de preek lees de preek
 
De Zeventiende zondag na Trinitatis.  Baruch, de secretaris van Jeremia, laat poëtisch moeder Jeruzalem troostende woorden spreken tot haar kinderen in ballingschap. Voor ons een vraag, hoe wij aankijken tegen het Israël van nu.   lees de preek lees de preek
 
De Negentiende zondag na Trinitatis.  Jezus geneest een verlamde. Hij zegt eerst: 'Uw zonden worden vergeven.' Maar dit wil niet zeggen, dat Jezus een oorzaak-gevolg schema vooronderstelt. Hij begint positief: bij het vertrouwen van de verlamde.   lees de preek lees de preek
 
De op twee na laatste zondag van het kerkjaar.  Op een zondag als deze verkondigt de Kerk de komst van de nieuwe wereldeeuw. De vermaningen van de apostel Paulus hebben alleen dan effect, wanneer de hoorders hun hoop vestigen op deze belofte.   lees de preek lees de preek