DE ZONDAGEN NA TRINITATIS 2007

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE 'GROENE TIJD'

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
De Eerste zondag na Trinitatis.  Diaconaat aan de armen wordt in deze tijd betrokken en deskundig beoefend door diverse organisaties. Vroeger was vooral de Kerk daarin actief. Laat dit verschil een aansporing zijn om zich te bezinnen op het wezen van Kerk-zijn.   lees de preek lees de preek
 
Feest van de geboorte van Johannes de Doper.  Het tweede geboortefeest in ons liturgisch jaar. Want het is een wondere geboorte, die wij vieren om Christus' wil en diens geboorte. Beider profetisch getuigenis en dragen van de Heilige Geest zijn al even wonderlijk.   lees de preek lees de preek
 
De Zesde zondag na Trinitatis.  'In toorn tegen uw broeder leven' - wat is dat? Christus noemt het in zijn Bergrede. Mogen wij boos worden? Wanneer zondigen wij dan?   lees de preek lees de preek
 
De Veertiende zondag na Trinitatis.  Deze preek, over de genezing van de tien melaatsen, is vergelijkbaar met die in 2002 over hetzelfde verhaal, maar roept een andere vraag op: wanneer zijn wij dankbaar?   lees de preek lees de preek
 
De Zestiende zondag na Trinitatis.  Het verhaal van de dodenopwekking door Christus in Naïn beluisteren wij ditmaal vanuit het slot: de lofprijzing van het volk 'Een groot profeet is onder ons opgestaan!'   lees de preek lees de preek
 
De Negentiende zondag na Trinitatis. 'Uw zonden worden vergeven' is het eerste wat Christus zegt tot een verlamde. Vergeving gaat voorop en staat in een eenheid met genezing. Dit is ook voor ons gemeenteleven een belofte.   lees de preek lees de preek
 
Op 2 na Laatste van het kerkjaar. 'Christus waarschuwt zijn discipelen voor de valse christussen en de valse profeten. Hoe herkennen wij hen? Waarom is hijzelf geen valse christus?   lees de preek lees de preek
 
Eeuwigheidszondag.  Overledenen en levenden samen vormen de Kerk. Welke is de rol van overleden gelovigen? Van hen én van ons zegt Paulus: 'Uw leven is met Christus verborgen in God'   lees de preek lees de preek