NIEUWS UIT DE GEMEENTE

 

Nieuws in het najaar

Nieuws in januari 2001

Overleden
Het is lang geleden dat in een halfjaar zoveel ons bekende lutheranen overleden zijn.

Op 17 april jl. is in de leeftijd van 86 jaar overleden: Martha Annechiena van der Meulen-Boon. Onze Gemeente verliest in haar een gelovig en meelevend lid. De opleiding tot diacones die zij heeft gevolgd, heeft, ondanks dat zij er voor koos, getrouwd te zijn, haar verdere leven gestempeld. Zij heeft een dienend leven geleid: haar man, haar dochters en de mensen om haar heen die zij kon helpen, stonden op de eerste plaats.
De crematiedienst is gehouden op 23 april jl.

Op 6 mei overleed Adriana Johanna Grootenboer-de Swart, in de leeftijd van 83 jaar. Een vriendelijke dame die enkele maanden voor haar overlijden nog het verdriet van het overlijden van haar schoonzoon Chris moest verwerken. Zij raakte in haar laatste levensjaren door attaque's steeds meer gehandicapt. Haar echtgenoot heeft erg veel voor haar gedaan. In de plechtigheid voorafgaande aan de crematie sprak br. Jaap van Driel namens de Lutherse Gemeente en de Dameskring.

Op 17 mei overleed in de leeftijd van 93 jaar Alida Adriana van Tongeren-Engels. Eén van de oudgedienden in de Gemeente. Ook zij moest een zoon verliezen, maar dat toen zij al op hoge leeftijd was. Zij was een sterke persoonlijkheid met grote interesse voor de wereld om haar heen. Zij heeft steun gezocht en gevonden in het geloof.

Op 30 mei overleed Aaltje von 't Steen in de leeftijd van 90 jaar. Zij was een trouwe kerkganger en zeer meelevend. Net als de twee eerdergenoemde dames was zij lid van de Dameskring, maar bekleedde daarin ook de functie van penningmeesteres. Een schuchtere persoonlijkheid, maar breed ontwikkeld en diep gelovig.
Op 6 juni ben ik voorgegaan in een gebedsdienst te harer gedachtenis. Tot slot geschiedde de ter aarde bestelling op de begraafplaats 'Crooswijk' in Rotterdam.

God zij de nabestaanden nabij.

Nieuws in juni-juli 2001

Op 26 juni 2001 overleed in de leeftijd van 95 jaar: Jacobus van der Laan. Dhr. Van der Laan hebben wij helaas nooit goed leren kennen. Het was zijn wens dat zijn uitvaart in stilte en in besloten familiekring zou plaatsvinden.

Op 29 juni 2001 overleed in de leeftijd van 95 jaar: Helena Adriana Bruins-Groeneveld.
Onze diaken mevr. G. van Vliet schreef het volgende In Memoriam:
Ook nu is ons weer een luthers gemeentelid ontvallen. Door mijn persoonlijke bezoeken heb ik haar leren kennen als een sterke en doortastende vrouw die van aanpakken wist. Al jong was zij weduwe met opgroeiende kinderen. Daarbij moest zij een zaak runnen - geen sinecure. Zij had belangstelling, ook nog op hoge leeftijd, voor alles wat er om haar heen gebeurde en had veel liefde en aandacht voor haar familie en vrienden. Wij wensen de nabestaanden Gods nabijheid.

Op 5 juli 2001 overleed in de leeftijd van 63 jaar: Arina Slinger-Visser.
Zij was een praktische, realistische en humoristische persoonlijkheid, en een grote steun voor ons gemeentelid de heer W. Slinger. Zelf niet luthers, had zij toch veel interesse voor het wel en wee van onze Gemeente, en zij waardeerde het dat haar echtgenoot inspiratie opdeed vanuit de lutherse Erediensten. Zij was al ernstig ziek, maar haar overlijden kwam toch onverwacht. De Heer zij meneer Slinger en zijn dochters nabij.

najaar 2001

Op 15 november 2001 is overleden in de leelftijd van 85 jaar: Jan Baan. Hij is een oprecht gelovig mens geweest, voor wie de dienst aan de Heer en het dienstwerk in de Kerk een eenheid waren. In de jaren negentig moest hij worden opgenomen in het geriatrisch verpleeghuis 'Het Parkhuis'. Viereneenhalf jaar is hij daar verzorgd. Gedragen door onze gebeden is hij in het bijzijn van zijn echtgenote, mijn echtgenote en mij, zijn zoon, overleden. U kunt op deze site een biografische schets lezen die ik heb gemaakt.
Op 19 november werd de uitvaartdienst gehouden waarin ds A.S.J. Smilde voorging. Dankbaar zijn wij voor alle steun uit onze Gemeente: daarin ervaren wij Gods nabijheid en troost.
W. Baan

Op 20 november overleed Willem Jacobus Stegeman in de leeftijd van 75 jaar. Tot in 1987 was hij cantor-organist van onze Gemeente. Hij heeft door zijn orgelbegeleiding en leiding van de cantorij meer dan dertig jaar de muzikale kant van het gemeentewerk behartigd.
De Heer zij de nabestaanden nabij.

TOEGETREDEN

Naast verdriet om verlies is er ook vreugde om nieuwe aanwas: in november werden lid van onze Gemeente:
Wim P.T. van den Bos, alsmede Alice Kramer en haar kinderen Tiemen en Diede, te Dordrecht.
De kerkenraad en de andere meelevenden zijn erg blij met hun toetreding. Vooral omdat de kinderen van de 'basisschoolleeftijd' zijn, gloort er weer enig jeugdwerk aan de horizon! Ds Baan is begonnen met kleine toespraakjes tot de kinderen in de Liturgieviering.

De kerkenraad groet van harte alle gemeenteleden, en hoopt dat zij een mooi Kerstfeest mogen vieren en een zinvolle 'oud-en nieuw tijd' mogen meemaken. Deze wensen gelden in het bijzonder de zieken. Van enkelen is het inmiddels bekend dat hun situatie ernstig is. Hen vooral bevelen wij Gode in zijn ontferming aan.

De kerkenraad

 

Nieuws in de maand januari 2002

NIEUWE HUISBEWAARDER

Het verheugt de kerkenraad buitengewoon u te kunnen melden dat een nieuwe huisbewaarder zal worden aangesteld. De intentie om samen een contract te maken is van beide kanten ondubbelzinnig uitgesproken en de sleutels van gemeentecentrum en woning zijn reeds officieel overhandigd.
De overhandiging heeft de instemming van de kerkenraad om twee redenen: ten eerste omdat de woning zo spoedig mogelijk bewoond moet worden, i.v.m. de noodzakelijke veiligheid en het toezicht, en ten tweede omdat de kandidaat al per 1 februari 2002 met zondagse kosterswerkzaamheden kan beginnen.

Ds Baan heeft twee oriënterende gesprekken gevoerd met deze kandidaat die met hem contact had opgenomen: de heer J.A. Lokhorst. In die tijd was hij nog koster in de Grote Kerk. Hij heeft het kosterswerk van jongs af aan mooi gevonden, en het ligt ook niet aan de kosterstaken dat hij zijn plaats in de Grote Kerk vroegtijdig opgegeven heeft. Hij gaat in ons kerkgebouw graag verder en de kerkenraad heeft alle begrip voor zijn redenen om de ene plaats te verruilen voor de andere.

Dhr Lokhorst is in 1983 en 1984 (hij was toen pas in Dordrecht komen wonen) regelmatig in onze Erediensten geweest en is onze Gemeente niet vergeten. Hij voelt zich aangetrokken tot de kleinschaligheid en de intimiteit van ons gemeenteleven en stelt zich veel voor van de efficiënte communicatie die er tussen de kerkbestuursleden en overige gemeenteleden en hemzelf kan groeien. Voorwaarde is dat wij daar allen samen aan werken!
Wij hebben hem leren kennen als een man die graag dienend werk in de Kerk verricht. De kerkenraad is dankbaar dat iemand met veel kerkelijke, maatschappelijke en zakelijke ervaring in onze Gemeente komt werken.

Dhr Lokhorst heeft een zaak in de Vriesestraat, op een halve minuut loopafstand van onze percelen. In zijn zaak is personeel aanwezig, zodat hij tijd kan steken in het werk dat moet worden gedaan in ons gemeentecentrum en kerkgebouw. Hij begint in de functie van huisbewaarder met de zondagse kostersdiensten op zich te nemen, en daarmee zijn wij allen zeer geholpen!

De kerkenraad heet namens de Gemeente dhr Lokhorst en zijn kinderen van harte welkom!